GOEDKOOP VERKOOPHUIS. LAPPEN W. B. WINTER, COUPLETTEN, ÏTuöMc TTerÊooping. BARKSCHIP Metalen Kruis. MAANDAG en DINGSDAG a.s. GOUDSCHE KAAS. Goedkoop Verkoophuis bij den Kruisweg. Te Helder cn Nicuwedicp J. KARSMAN EN P. BOAS N. JUDELS, W. i. UIDDE BOK genaamd SOPHIE De Makelaar S. Th. BEETS, 1Het HAVER-GEWAS 2. Het GERST-GEWAS 5. Het WinterTARWE-GEWAS SLIJM- EN MAAGPILLEN. -BeegaaBSs®* De ondergeteeker.de heeft bij eene bijzonder toevallige gunstige gelegenheid aangekocht, eene groote partij MANUFACTUREN LAKEN, BUKSK1NGSWOLLEN- en KATOENEN STOFFEN, die hij voornemens is op te ruimen tegen ongekende lage prijzen, op Die daarvan willen profiteren, zullen bepaald een Koopje behalen- WORDT GEVRAAGD, op zeer aannemelijke voorwaardeneen deskundig en geschikte localiteit heb bend GROSSIER voor verkoop aan Winkeliers vau het Artikel Pranco aanbiedingen met opgave hoe lang gevestigd en bij welke Kassiers informatie, onder letter H, ter Handelsdrukkerij van G. b. 't HOOFT, ia Rotterdam. Bij S. GILTJES gaat ter perse en is de inteekening opengesteld op vervaardigd door de Ileeren voorgedragen door den Heer ter gelegenheid der MA TINÉE MUS1CALEgegeven den 13 Julij 1865, in het lokaal Tivoli, ten voordeele van de Wed. J. KUIPER en van een nieuw op te rigten Fonds ter ondersteuning van edelmoedige daden. Deze Couplettenwaaraan nog toegevoegd zal worden het bij dezelfde gelegenheid door den Heer E. BAMBERG gezongen vers, getiteld: DE DOODGRAVER, toe passelijk gevarieerd, worden tot hetzelfde doel uitgegeven. F rij s 0.20. De NOTARIS ter standplaats Nicuwedicpge meente Helder, is van meening, op Donderdag ÏO Au gustus IS05, 's avonds 7 'ure, in het lokaal TIVOLI te Ilelder, publiek te verkoopen. liet onder Noordschc vlag varende o-evocrd door Kapt. CI1R. L1EBE, groot ongeveer 300 gemeten Tonnen, met INVENTARIS en SCllEEPS- «EREEDSCIIAPPENliggende aan de Werf de Eikenboom te Nieuwediep. Nadere inlichtingen zijn op franco aanvrage te bekomen ten kantore van de Heeren AMONS IIAAGSMA, Cargadoors te Nienwediep en den Notaris W. J. HTDDE BOK voornoemd, zal voor zijne Principalen op Zaturdag den 29 Julij 1865, voormiddags ten 11 urein het Logement HEER BURG in den Anna Paulmcna Rolder, ten overstaan van den Notaris B. WERENDLIJN SMIT, in liet openbaar verkoopen: van 6 Runders. van 4 Runders. van 3 Bunders. (In afzonderlijke perceelen en combinatiën). Alles voordeelig te velde staande in het westelijk ge deelte van dien Polder, ter wederzijden van den Grasweg; informatiën te bekomen bij den heer B. BERENDSEN aan dien weg. De Betaaldag is tegen borgstelling op 1 November 18G5. VERGADERING op Vrijdag 28 Julij a. s. des avonds ten 8 ure, bij den Heer J. Z1TS. Het Certificaat medebrengen. Het voorloopig Bestuur, B. W. POLIER, President. Mr. K. J. C. STAKMAN BOSSE, Hice-Pres. C. WIJS, Secretaris. W. A. LASTDRAGERPenningmeester. Deze PILLEN, die sints vele jaren met het beste gevolg tegen de Slijm en als maagversterkend gebruikt worden, door hare zachte werking de spijsvertering zeer bevorderen, bijzonder goed tegen de GAL en zeer zacht laxerend zijn, zijn tegen 32' Cent het Doosje, met berigt van het ge bruik, verkrijgbaar door tusschenkomst van de heeren.- AmsterdamRuis Weissenbruch, Apoth. Voorburgwal bij de Stilsteog. Alkmaar, H. Schreuder C°. ApothekersRitsevoort. Burg op Texel, C. Mooij. Enkhuizen J. T. Dickman. HensbroekT. Heeres. Hoorn, E. Knaven Apth. Koedijk, A. Deugd. Koog ajd. Zaan, N.v. Pomeren. Krommenie, F. Olie. Medemblik, K. Krap. Nicuwediep Verhoeve Bruifivij. Nieuwe Niedorp, J. Groot. Purmerende, J. Schuitemaker. RijpD. de Vos. Schagen, S. B. van Loa Schermerh., Wed. Nieuwland. Uitgeest, Wed. Starreveld. Winkel, J. Aineliswaard. Zaandam, J. W. Knipscheer. 't Zand in de Zijpe, JStam. Om elk Doosje «lcr echte en sints onheuge lijke jaren gebruikte SLIJM- en MAAGPIL LEN is een biljet, voorzien met de Handteckening van den vervaardiger J. J. SCIIREIJDKR Apoth. wcikc Handteckening zich ook bevindt op het Zcgclpakwaarmede elk Doosje verzegeld is- Men gelieve daar wel attent op te zijn: en wachte zich voor het gebruik van namaaksels, welke men tracht in omloop te brengen. 4. Ter Boek- Courant- en Steendrukkerij van S. GILTJES.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Nieuwe Courant van Den Helder | 1865 | | pagina 4