«QefÖer, JticuroeÖtep, IMfemsoorÖ, enft. Vijfde Jaargang. 1865. WOENSDAG 26 J U L IJ. BEKENDMAKING. .M -454. NIEUWE COURANT VAN DEN Verscliijnt WOENSDAG en ZATURDAG. Abonnementsprijs voor 3 maauden ƒ1.30 Franco per post 1.50 Men abonneert zich bij alle Boekhandelaren en Post directeuren. Brieven franco aau den Uitgever S. Giltjes. De prijs der Advertentien van 14 regels is 4-0 Centen voor eiken regel meer 10 Centen. Zegelrcgt voor elke plaatsing 35 Centen. Vóór des Dingsdags en Vrijdags middag 12 uur gelieve mende Advertentien intczeiidcn. Ingezonden stukken minstens één dag vroeger. Door het Bestuur dezer gemeente rvordt gepubliceerd BURGEMEESTER en WETHOUDERS der gemeente IIELDER brengen ter openbare kennis, dat de REKENING der INKOMSTÈN en UITGAVEN van de gemeenteover liet dienstjaar 1864, aan den Raad aangeboden, van lieden af. voor een- ieder op de Secretarie der gemeente nedergelcgd en ia afschrift, tegen betaling der kosten, algemeen verkrijg baar is. Helder den 19 Julij 1865. Burgemeester en Wethouders voornoemd STAKMAN BOSSEBurgemeester. L. VERI-IEY, Secretaris. POLITIEK OVERZIGT. In Pruisen staan de zaken thans zoodanig, dat eene omwenteling, als uitbarsting van de algemeene verontwaar diging, niet onmogelijk zou wezen. Misschien zou het jon ker-ministerie, steunende op het legerzoo iets wel begceren om dan met schijn van regt tot de meest wederregtelijke maatregelen te kunnen overgaan. Het is daarom te hopen, dat de liberale partij, hoe ook getergd, zich niet tot een gewaagd uitsterste zal laten voeren. Te Breinen worden nu reeds maatregelen genomenom er het feest aan de liberale Pruisische afgevaardigden te geven. Tn die vrije stad zal v. Bismarck zijne trawanten althans niet kunnen uitzenden. 'Een correspondent te Weenen van de Indéperulance zegt dat toen de spanning tusschen Oostenrijk en Pruisen zóó groot was, dat men aan het uitbarsten van een krijg te denken had, de heer von Bismarck plotseling instructies aan den gezant te Weenen heeft gezonden, waarbij de pruisi- sche regering verklaart afstand te doen van hare laatste vor deringen en zich met de Oosten rij ksohe voorstellen, vervat in de depêche van den heer Mensdorff, te vereenigen. Deze plotselinge terugkeer van den gevolgdeu weg z.ou den wil des konings zeiven zijn, en vooral zijn toe te schrijven aan den invloed van de moeder des keizers en de koningin-weduwe van Pruisen, die zusters zijn. De correspondent staat voor de waarheid van dit berigt in. De opperste burgerlijke autoriteiten in Sleeswijk hebben, in 't belang der rust in Noord-Sleeswijk, het dragen der Decnsclie kleuren verboden, met uitzondering voor de Deen- schc ambtenaren en Deensche vaartuigen. Het zingen van Dcenselie liederen, die de gemoederen konden opwekken of van belecdigende aard zijn, is evenzeer verboden. Tusschen Oostenrijk en Frankrijk schijnen onderhande lingen te worden gevoerd, niet slechts over de verhouding van eerstgemelden staat tot Italië, maar ook over de Elbe- hertogdommen. Men maakt hieruit op, dat de v. Bismarck- sche staatkunde te Parijs op 't oogenblik minder gunstig wordt beoordeeld. liet gerucht, dat Italië door Oostenrijk zal worden er kend wordt thans ook door de ollicieuse Lcipziger Zeilung medegedeeld, met de bijvoeging dat zij het aan eene bron ontleent, waarin men vertrouwen stellen kan. Genoemd blad zegt dat de erkenning zou gelden den feitelijk bestaanden toestand onder waarborg, dat het bondsgebied zou gevrijwaard blijven tegen een aanval van de Italiaansche bewegingspartij. De erkenning van Italië door de middenstaten zou dus ook door Oostenrijk volstrekt niet ten kwade worden geduid. 1TI 23 TT 1T 5 TIJ D 11T g- B1T. Helder, Nieuwediep, Willemsoord enz. 25 Julij 1865. Heden middag is op de gebruikelijke wijze ter aarde besteld, met de eerbewijzen aan zijn rang verbondenliet lijk van den matroos R., behoorende tot de equipagie van Zr. Ms. stoomschip Vulkaansedert eenigen tijd vermist en thans opgeviseht achter in de haven. Sedert gisteren worden hier verwacht drie Amerikaan- sche oorlogschepen, komende van Vlissingen, waarbij zich binnenkort meerderen zouden aansluiten, die voor eenigen tijd onze reede tot een vast station zouden hebben gekozen. Zr. Ms. stoomschip Vulkaanis heden namiddag 5 uur naar Hellevoetsluis vertrokken. Zr. Ms. stoomschip Cycloopwordt hier verwacht. Met 1 Augustus a. s. wordt op Zr. Ms. wachtschip alhier geplaatst de scheepsklerk II. Kits van Heyniugeti thans non-actief, ter vervanging van den scheepsklerk G. P. N. Rijkdie met dien datum overgeplaatst wordt op Zr. Ms. stoomschip Cycloop. Z. M. heeft de kweekeling bij 's Rijks kweekschool voor mil. gencesk. J. van Lith llarrebomeé, met ingang van den 1" Aug. a. s.benoemd tot ofiic. van gez. 3e kl. bij de zeemagt. Zondag jl. is aan boord van Zr. Ms. wachtschip al hier, uitgereikt de gouden medaille voor 36 jaren trouwe dienst, met gratificatie van f 50.aan den matroos le kl. Marinus Vermeer. II. M. de Koningin is Zondag jl. tegen den avond van haar buitenlandsche reis in de residentie teruggekeerd. Z. K. 11. de prins van Oranje is in Engeland achter ge bleven, om zich eerstdaags naar Schotland te begeven, waar Z. K. H. nog eenigen tijd zal vertoeven. In 't Paleis voor Volksvlijt te Amsterdam zal weldra bet stroovlechten worden tentoongesteld, inet stroo uit de Haarlemmermeer. In Engeland werd deze nijverheid in 1820 ingevoerd en vinden er thans 150.000 personen werk bij; overal elders wordt het veel gedaan. Men hoopt, dat die industrie zich ook hier te lande weldra zal vestigen. Het hof van Zuid-Holland heeft den wethouder v. Wageningen te Dordrecht, ijzerhandelaar, die bij eene aanneming goederen had geleverd, waarvoor de regtbank hem had veroordeeld tot drie maanden eenzame opsluiting en hem onbekwaam verklaard om ooit eenigen openbaren post te bekleedeu, tot dezelfde straffen veroordeeld, op grond, dat hij als ambtenaar door lusscheukomst vau an

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Nieuwe Courant van Den Helder | 1865 | | pagina 1