deren, oenigbelang liad genomen in eene aanneming, waar over hij -ten tijde van de verrigting liet toezigt had en waarin hij bevelschrift tot betaling en verevening verleende. Men schrijft uit Kampen: Onder de paling heerscht thans een erge ziekte en sterfte, zoodat wij voorzigtigheid bij het gebruik dezer vischsoort aanraden. De Minister van Finantiën heeft bij resolutie van 17 dezer, vastgesteld de 258ste Staats-Loterij. Zij bestaat uit 20,000 loten, 10,000 prijzen en premien. De collecte wordt geopend op Maandag 14 Augustus 1865 en gesloten op Zaturdag 26 Augustus 1865. De eerste klasse neemt een aanvang op 11 Sept. 1865de laatste 100 nommers worden getrokken op Zaturdag 2 December 1865. In de Alkm. Crl. van 23 Julij, komt een hoofdartikel voor: /'Moet de kiezer kunnen lezen en schrijven?''' Aan het slot daarvan leest men het volgende: Nu gelooveu wij dat het gebeurd, dat zwakke en in hunne maatschappelijke betrekking ondergeschikte of althans niet geheel onafhankelijke kiezers, zich zeer dikwijls bezwaarlijk aan het gevaar kunnen onttrekken van door onbescheiden menschen, niet alleen ingelicht, geraden, overreedmaar zelfs gedwongen te worden om hun stembiljet in te vullen met de door dezen gewcnschte namen; deze vrijheiddoodende personen kunnen zich door bewaking van den kiezerdoor eigen invulling en inzage van het stembiljet overtuigen, dat hun wil wordt opgevolgd, en de afhankelijke kiezer kan zich aan hun invloed niet onttrekken. Daartegen kan de wijze vau stemmen zooals in Zwitserland geschiedt, hem beveiligen. Moge hij inlichting en voorlichting en toelichting en raadgeving en verzoeken en eisehen ontvangen zooveel men wil voor de stemming, moge hij dan aan allerlei invloeden bloot staan, op het oogenblik der stemming zelve, bij de invulling van zijn biljet, kan hij geheel vrij zijn en naar eigen overtuiging handelen. Op de plaats der stemming ont vangt hij zijn biljet, hij vult het in aan eeu lessenaar waar niemand hem kan bespieden, en werpt het zelf omniddelijk in de bus. Deze handeling eischt eenige bewaamheid in lezen en schrijvenen door het opdragen daarvan aan den kiezer in persoonzouden de geheel onbekwainen reeds dadelijk en op zeer eenvoudige wijze worden geweerd. Er was dan ook geen •opzettelijk onderzoek naar de vereischte bekwaamheid der kiezers noodig, en velerlei misbruiken en kuiperijen werden, minder gevaarlijk gemaakt, omdat men toch nimmer zeker zou zijn van zijn oogmerk te bereiken, daar de kiezer op het oogenblik der invulling van zijn biljet volkomen vrij •en buiten allen vreemden invloed zou blijven. Door de zorg van de Overijsselsche vereeniging tot ontwikkeling van provinciale welvaart, zijn gedurende een paar jaren in Overijsselsche wateren geplant tusschen de 30 en 40,000 jonge zalmendat dit met een goed resul taat geschiedde, bewijst de steur, die zich op den lJssel, Vecht en Regge vertoont, en, zooals men weet, op zalm aast. Ook heeft dezelfde vereeniging ongeveer 30,000 vrucht- booinen doen uitdeelen aan kleine plattelandsbewonersc-n deze hebben daarvan reeds geenszins verwerpelijke voordeden genoten. Als elke dorpsgemeente vruchtboomen plantte langs ge meentewegen en op plekken gronds die, men mag zeggen, niets opleveren, dan zou menige kas daarvan een goeden stuiver kunnen maken. Een praktisch Hollaudsch landbouwer vroeg onlangs aan een Overijsselsch burgemeestermet het oog op den grond die in het dorp woest en onbeheerd lag, of niemand hier wist wat van dien grond was toetrekken? Die man had gelijk in menige gemeente des rijks ver waarloost men in den volsten zin des woord aarde, die goud kon opleveren. De militaire regtbank te Washington, voor welke het moordproces van Bootll is behandeld, heefteen reuzenarbeid achter den rug. Er waren 463 getuigen gedagvaard, van welke 361 zijn gehoord. De verklaringen dezer getuigen enz., beslaan 50Ü0 bladzijden schrift. De kosten van het congres worden gedragen door den staat. De getuigen ontvingen 3 dollers per dag, benevens vergoeding voor de reiskosten. Het verslag omtrent de ter dood breuging van de betrokkenen bij den moord van Lincoln is zeer kort. Het publiek werd niet toegelaten. Slechts aan enkelen was een toegangkaart tot de strafplaats achter de gevangenis gegeven. De vier veroordeelden, elk door geestelijken en soldaten geleidzetten zich daar neder en hoorden het doodvonnis van den krijgsraad aan. Daarop deden de geestelijken een gebed. De veroordeelden betuigden hun dank daarvoor evenzoo aan de officieren voor do behandeling, die zij van hen ondervonden hadden. Payne en vooral Harrold schenen zeer aangedaan door het gebed. Aan allen werden de handen op den rug gebondende benen ontwikkeld en ceue witte kap op hot hoofd gezet. Zoodra de strop om huil hals was gelegd werd du plank waarop zij stonden weggenomen en zweefden zij in de lucht. Op de plank staande had Atzerott van de omstauders afscheid genomen met de woorden//Vaart wel mijue heeretineemt u in acht. Den 6den Julij werden drie diligences, waarmede reizigers van Civita Vecchia zich naar Nunziatella begaven om van daar met den spoortrein naar Florence verder te reizen, door roovers overvallen. Deze waren acht in getal en allen met geweren met dubbelloopen en revolvers gewa pend. Vier paarden van den eersten en tweeden wagen werden getroffen. De heeren en dames legden zich reeds op den grond, toen een douaan uit den laatsten wagen sprong en een der bandieten een kogel door de borst joeg. Vier van de roovers vlngtten in allerijl met hun gedooden makker; vier anderen wilden den douaan te lijf, maar deze hield hen door geweerschoten op een afstand. De postil jons maakten van dien tijd gebruik om naar Nunziatella te ontkomen, wat ook hun verdediger gelukte. Waarom de roovers niet van hunne wapens gebruik hebben gemaakt zegt het berigt niet Den 18den dezer is voor de correctionele regtbank te Parijs het regtsgeding begonnen tegen mevrouw Emilie Elisabeth de Ménard, echtgenoot van den heer de Nacquard, aangeklaagd vau verschillende opligterijengedeeltelijkalleen, gedeeltelijk met twee medepligtigeu gepleegd, namelijk met de dames-kleermaakster Gratsmtiller en den koopman Simonet. Deze zaak wekt vooral opzienomdat de heer en mevrouw de Naquard, die het slot la Preuille, bij Nantes, bewonen, voor zeer aanzienlijk doorgingen, graaf en gravin werden getiteld en eeu vermogen van 80,000 fr. renten bezaten. In 1862 was echter het grootste gedeelte vau hun vermogen mevrouwde Ijlacquard is thans 50 jaar oud doorgebragl en zij ging naar Parijs wegens een familie-proces en om haren zieken man te doen verplegen. Voor dat proces heeft zij 33,000 fr. opgenomen. Zij beweert op dat oogenblik nog een inkomen van dat bedrag te hebben gehad, maar getui gen houden vol, dat zij nog slechts op 5 of 6000 fr. kon rekenen. Vrouw Gratsmiiller bevond zich in groote geld verlegenheid toon zij met mevr. de Nacquard in aanraking kwam. Simonet heeft haar bij een zaakwaarnemer leeren kennen. Uit het getuigenverhoor blijkt het volgende Aan den heer Desbrosses, wien mevr de Nacquard toe vallig had leeren kennen, had zij S0,000 fr. ter leen ge vraagd. Hij had geantwoord, dat hij slechts 20,000 fr. geven konwat hij ook deed. Na dien tijd was zij niet meer te Nantes teruggekeerd, zij had voortdurend het Grand-Hotel bewoond. ïoen hij haar hier opzocht waren zij overeenge komen, dat de abt Cournouillet, kamerheer van den paus, een som vau 92,000 fr. op de vrijgeblevcu goederen van de Nacquard zou leenenten einde daarna tot eene liquidatie over te gaan. De heer Matigny had haar 10,000 fr. voor geschoten, waarvan zij slechts 7000 teruggaf. De heer Foret gaf haar 100 fr. om haar uit de gevangenis vau Clichy te bevrijden, waarin zij door een misverstand was gebragt. Jufvr. Leroux verklaart, dat door hare tusschenkomst mevrouwde Nacquard op crcdiet een diamanten stel heeft gekocht voor 26,000 fr. Zij had aan deze makelares in diamanten gezegd, dat zij een inkomen had van 150,000 fr. en dat zij haar wilde uithuwelijken aan haar neef, die eene rente bezat van 60,000 fr. liet blijkt dat zij die juweelen terstond naar de bank van leening had gebragt en 7000 fr. had ontvangen. Het lombardbriefje had zij verkocht voor 3000 fr. Bij twee andere juweliers had zij later voor 5000 en voor 10,000 fr. juweelen gekocht, welke zij eveneens naar de bank van leening had gebragt. Bij een horologiemaker had zij voor S000 fr. aan wissels gedisconteerd. Bij al deze handelingen getuigden vrouw Gratsmiiller en Simonet voor hare soliditeit. Daardoor was zij in de gele heid gesteld ook shawls en andere voorwerpen van waarde op crcdiet te koopendie zij dan weder voor veel lagcren parijs afzette. Zoo verkocht het huis Gallois Gignoux haar voor 7105 francs aan shawls; de juwulier liorquet 6000 fr. diamanten; de meubelmaker Bachelot 6170 fr. meubels. Het modemagazijn la Tentation leverde haar voor 25,000 fr., enz. enz. In het geheel beliepen hare inkoopen 166,981 fr., waarvan zij 116,179 fr. schuldig is gebleven. De procureur-generaal deed in zijne rede uitkomen, dat mevrouw de Nacquard slechts het voorbeeld, maar op veel grootcre schaal, toepaste van andere dames uit de groote wereld, waartoe zij behoorde. De zucht naar weelde heeft deze creoolsehe vrouw die voorheen zeer schoon was zoo diep doen zinken. Op den Malnitzer Tauer bij Gastein een berg van 6000 voet hoogwoont thans een Engelschmandie daar voor zijn verblijf een doelmatig ingerigte tent heeft laten maken; welke hij echter, uithoofde van de koude, vcrpligt is met met een kagehel te verwarmen. Deze Engelschman

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Nieuwe Courant van Den Helder | 1865 | | pagina 2