BURGERLIJKE STAND DER GEMEENTE nELDER. BURGERLIJKE STAND DER GEMEENTE VLIELAND. TELEGRAM. ADVERTENTIE IV. heeft 32 paarden ter zijner beschikking, waarmede hij de gemeenschap met de benedenwereld onderhoudt. Hij heeft deze plaats uitgekozen om op zijn gemak de zon op de bergen te zien opgaan. De Weeners vermaken zich tegenwoordig door eene nieuwe toepassing van het blindeman-spel. Zij gaan wed denschappen aan om met een doek voor de oogen een zekeren afstand langs de straten af te leggen, zonder van den weg af te dwalen. Ofschoon dit, daar de straten van Weenen zeer vol en woelig zijneene gevaarlijke liefheb berij is, schijnt zij bijzonder in den smaak der bevolking te vallen, en ziet men dikwijls verscheidene geblinddoekte personen te gelijk over de trottoirs voortstrumpelen. Een zekere graaf li. heeft eene groote som gewonnendoor met een doek voor de oogente paard van het Prater naar het Friidenau te rijdeneen afstand van ongeveer een uur gaans. Maar niet allen komen er even goed af. Onlangs heeft men eene jonge geblinddoekte dame, die, naar hare kleeding te oordeelen, tot den gegoeden stand behoorde, in de Ring- strasse zien nedervallen. Zij was zoo zwaar gekneusd, dat zij niet alleen kon opstaan, en toen er geneeskundige hulp werd bijgeroepen bleek het dat haar been moest worden af gezet. Te Richmoud worden bijkans geene wettige huwelijken meer gesloten. De hoofdelijke reden ligt hierin, dat het schoone geslacht volstrektelijk weigert den bij het huwelijk gevorderden onderdaans-eed af te leggen. Liever blijven de meisjes ongehuwd, dan zich aan dien eed te onderwerpen Te New-York is een neger tot de orde der advocaten opgenomen. Hij pleit dikwerf en wordt om zijne bekwaamheden zeer geroemd. Ook te Washington is een neger als advocaat bij de balie ingeschreven. Te Pough-Keepsie is eene dame en wel Mis Maria Mitchcll tot hooglceraar in de sterrekunde benoemd. Hare buitengewohe bekwaamheden regtvaardigen in alle deelen deze onderscheiding. Zij werd ook reeds vroeger door den koning van Denemarken begiftigd met een gouden medaille, wegens ontdedrkiug van een komeet. Er heeft eens een Benjamin Franklyn bestaan waarvan men door de geheele wereld zegt "Eripnit fulmen Jovisceptrumque tyrannis." Hij heeft den hemel den bliksem en den scepter den tyran- nen uit de handen gewrongen. Zou men, waar men zooveel van het inslaan van den bliksem hoortniet gelooven dat zijne uitvinding der bliksem afleiders in vergetelijkheid geraakt was? Wanneer zullen toch eens gemeentebesturenvooral ten platten landegaan be grijpen dat ze wat meer te doen te hebbendan de gemeente geldelijk te administreren Waarom vermeerdert men het getal bliksemafleiders niet Zijn al die menschenlevens geen kleine uitgave waard SPHGIIKEI. De toorn eens mans brengt niets te weeg, dat regt is voor God. De toorn is de lielde zachtmoedigheid de hemeldaarom hoe zachtmoediger gij zijtdes te nader zijt gij aan den hemel. Indien iemand u op de regterwang slaat, keer liem ook de linker- toe. Nijd en toorn verkorten de dagen. Ik zeg u, zoo wie te onregt zich vertoornt tegen zijnen broeder, dio is srtafbaar voor bet gerigt. Do eerste gezellin van den toorn is dwaasheidde tweede berouw. De begeerte naar wraak is een verschrikkelijke leidsvrouw. De valsehe vroomheid kent slechts een' ijver, die uitroeit en verdelgt, terwijl God, vol van geduld, zachtmoedigheid en langmoediglieidbet berouw afwacht van allendie gezon digd hebben. De ware Christen vervolgt nooit hij lijdt liever vervol ging en bij elke vervolging wint hij. Wie geene beleedigingen vergeeft, bedenkt niet, dat bij een mensch is. Van 7 21 Julij 1865. ONDERTROUWD: H. GraafT, voerman, weduwnaar van W. Noot, 48 jaren en T. de Vries, bijna 41 jaren. A. Wentel, zeilenmaker, 22 ja ren en A. Agcma 25 jaren. GEHUWDD. J. Thijsmeijcr en G. Jansen. D. Keet cn J. W. Bosch. C. Trap en A. E. Iiuijbcn. II. Simons cn C. dc Laat M.Schifllcrs cn B. van den Berg. K. Bijl cu N. Kcrkman. P. J. G. Piscaer cn J. G. Iloogenboscb. A. C. Koogcr en A. Lipbuijsen. W. A. Vinken en A. M. llamler. J. Kroonstuiver en E. W. Goudswaard. BEVALLEN: C. van Dam gcb. C'oppc Z. A. C. Pliilipzè geb. Corde- mans Z. J. Broers geb. Baak D. M. van Bruggen geb. Swervcr D. A. Mol geb. Wildenberg D. - J. W. van der Voort geb. Gerritsen D. A. Naastepad geb. Hoek Z. J. Delvcr geb. Volder D. A. Janscu geb. Kooger Z. P. Elout geb. Lemoinc Z.J. Lap geb. Gudc D. M. Lakkc geb. Overdijk Z. P. la Mairc geb. Geervliet D. C. Coppé gcb. de Lange D. D. Waldcnmaier gcb. Langcrcis Z. G. Cornelisse geb. Smit Z. A. Kindt gcb. Leijcn D. M. Noot geb. Best D. L. Kleijn gcb. dc Mollcr D. OVERLEDEN G. Noot 6 w. M. den Buitenlaar bijna 3 m. M- Corniclje gcb. van Stuivenbcrg 44 j. K. Mctzelnar 74 j. en 10 m. <T. C. Kuiper 2 m. M. T. Krul, geb. Baks 47 j. S. Grunwald ruim G m. L. Rietveld 19 d. Levenloos aangegeven 1. J. Kunst bijna G in. J. M. Pot 11 w. P. Groen 1G d. F. Gundersen geb. Orth 31 j. R. Duijvetter 1 m. A. Dekker bijna 2 m. G. van Vliet 40 j II. Verbaaren 2 j. en 8 m. A. Franke 82 j. II. Yilsouderdom onbekend. Vau 27 Junij 22 Julij 1SG5. ONDERTROUWD: D. P. Zeijlcmakerwedunaar van Jaapjc Koudcnburg, 30 jaren, zeeman, en Grietje Koudcnburg, 25 jaren. T. Elsermau 30 jaren rijks-ambtenaar cn Hillctjc Brouwer van Ann-tcrdam. GEHUWD Nutte de Gorter cu Neeltjc Visser. Hendrik Rodcrmond en Jantje Oostiug. BEVALLEN Mattbea Kromhout geb. Lentsch Z. OVERLEDENGeene. HAItKTllEitlGTEN. ALKMAAR 22 Julij. Aangevoerd 4 Paarden f50 a 90, G Koeijen f150 a 200, 200 Schapen f14 a 28 58 Lammeren fG n 12, 30 Magere Varkens fll a 18 40 Biggen fG a 10 5 Geiten f5 a 8. Boter per kop 82£ a 90 ct. HOORN 22 Julij. Aangevoerd 7 mud Gerst f5.75, 2 mud Haver f4.50, op monster ver kocht 17 mnd Mosterdzaad flS, 8 mud Karweizaad f 15.25 21 Paarden f35 a 2G0 13 Kalveren I'6 ii 17, 10G Schapen flG a 25, 45 Var kens, fG a 18, 160 Biggen f3.25 5.50, 215 Kippen f0.25 a 1.20, 11300 Kip-Eijeren f2.50 ii 2.GO 5150 Eeud-Eijcren f2.50 a 2.GO per 100, 1850 koppen Boter G7^ ii 72£ ct. per kop, 390 mud Aardappelen f2.40 u 3 per mud, 21000 Ncd. fg rood Aalbezieu f 10 a 12, G300 Ned. £g. zwarte dito f10 a 12 per 100 Ned. (g. Heden Dinqsdaq, 25 Julij 1865. EFFECTEN Beurs vau Lonclen Parijs I u o Weenen Flaauwer. Berlijn u u Frankfort 1 u n AMSTERDAM. 5°/0 Metalliek (oude)5i)J °/0 5°/0 Vereenigde Staten van Noord-Amerika j 66 6°/0 Vereenigde Staten 1882 j 73J 8°/0 Gecon federeerden 50 later 52 5°/0 Russische Spoorweg-Aandeelen I 191.', 5°/0 Blaauwe Grieken20) 3°/0 Mexico (oude)23j 3 °/0 Mexico (nieuwe) 3°/0 Binneul. Spanjei 49 6°/0 Turken48 3°/0 Venezuelaj Wij hebben ter beurze nog eens naar de geconfede- reerden geïnformeerd en men heeft ons uit goede bronnen gemeld dat de geconfedereerden in de wereld zijn gekomen zonder dat de Zuidelijke couranten van do uitgifte melding gemaakt hebbenhet is dusplat uitgedrukteen schurken- boeldaarbij komt nog dat de Amerik. wetten niet toestaan dat een schuld wordt erkenddie niet door den president der Unie is goedgekeurd of onderteekend. POLITIE. Ten burele van Politie te Helderis gedeponeerd'. 1° een LOMBARDBRIEFJE en 2° een stukje GOUD. Helder25 Julij 1865. De Commiss. van Politie le Helder A. C. BOONZAJER. Zaturdag 29 Julij vertrekt van hier de West- Indische mail. Bevallen van eene welgeschapen DOCHTER E. M. DE VRIES, geliefde Echtgenoot van J. GLIJNIS. Burg op 1'cjcel, 20 Julij 1865.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Nieuwe Courant van Den Helder | 1865 | | pagina 3