J. H. STRIJBOSCH EN COUP. SIGAREN L. M. VAN GELDER. MARINE. C A REL A. J. VAN ROSENDAEL. Israëlieten! De ondergeteekende J. F. LOHMEIJER. De Makelaar S. Th. BËETS, 1Het HAVER-GEWAS 2. Het GERST-GEWAS 3. Het WinterTARWE-GEWAS te 's lïertogenbosch. Sigaren-Fabriekanten en Hofleveranciers van Z. M. den Koning der Nederlanden; Prijs-Medaille der eerste Provinciale Ten toonstelling van »Nuverheid", te 's Hertogcnbosch 1837. TV Verkoophuis. lieden overleed, na een kortstondig lijden, mijn Echtgenoot G. VAN VLIET, in den ouderdom van 46 jaren en 4 maanden. E. NIEUWBUURT, Wed. G. van Vliet. Helderden 18 Julij 1865. Strekkende tot eenige en algemeene kennisgeving. Bij mijn vertrek naar Harlingen betuig 'ik mijnen dank, voor de gunst en het ver trouwen, dat gedurende mijne jeugd mij ge schonken is door de ingezetenen van Terschelling, Vlieland en Ameland en beveel ik minzaam mijne Ouders en Zuster in dezelfde gunst en het vertrouwen aan. Terschelling 21 Julij 1S65. S. KROPVELD, "eb. de HAAN. berigt dat van heden af bij hem te verkrijgen zijn: van Manilla-, Havana- en Cuba-Tabak verwerkt, tegen zeer lage prijzen. Hoofdgracht N°. 44te Nieuwediep. Indien het uw ernstig'begeeren is, dat een geloofsgenoot zitting neme in den Gemeenteraad, sluit u dan thaus aan één en zet alle geschillen ter zijde, de kans is thaus zeer gunstigwanneer deze coup is gewonnen en eenmaal een uwer geloofsgenooten zitting heeft, dan zal hij bij latere aftreding des te gemakkelijker door een ander uit uw midden vervangen worden; verzuim dus niet van deze ge legenheid gebruik te makenen bedenk vooral dat UW0 zamenwerking en getrouwe opkomst ter stembus er zeer veel aan toe kan brengen. sEendragt maakt magf. Een krachtig middel oin uw oogmerk te bereiken, is ook: om slechts één naam op uw stembriefje in te vullen dien van uwen Candidaatwant door er een ande ren naam bij te voegenzoudt gij de tegenpartij wel eens in de hand kunnen werken en zelvcn de schuld zijn dat uw Candidaat de minderheid bekwam. Israëlieten en niet-Israölieten, die alzoo willen dat een geacht man gekozen worde, zetten op hun stembriefje alléén den naam van den Heer zal voor zijne Principalen op Zaturdag den 29 Julij 1865, voormiddagsten 11 ure, in het Logement VEER BUIK} in den Anna Raulowna Rolder, ten overstaan van den Notaris B. WERENDLIJN SMIT, in liet openbaar verkoopen: van O llunders. van 4 Bunders. van 3 Bunders. (In afzonderlijke perceelen en combinatiën). Alles voordeelig te velde staande in het westelijk ge deelte van dien Polder, ter wederzijden van den Grasweg; informatiën te bekomen bij den heer B. BEllENDSEN aan dien weg. De Betaaldag is tegen borgstelling op 1 IVovember 180.5. OPENBARE AANBESTEDING bij de Directie dor Marine te Willemsoord, op Donderdag den 3 Augus tus 1865des voormiddags ten elf ure, van Het doen van werkzaamheden aan verschillende gebouwen van het Maritieme Etablissement te Willems oord. Do aanbesteding geschiedt bij enkele inschrijving. De bestekken liggen ter lezing bij het Departement van Marine te Graoenhage en bij de Directiën der Marine te Willemsoord, Amsterdam, Ilellevoetsluis en Vlissingen; alsmede in de lokalen der Provinciale besturen van Noord holland, Noordbrabant, Gelderland, OverijsselFriesland en ter Secretarie van de gemeente-besturen te Rotterdam en Dordrecht Op de twéé, de besteding voorafgaande dagen, des voor middags ten tien ure, zal de noodige aanwijzing worden gedaan'. De inschrijvingen op gezegelde biljettenbevattende do aannemingssom in cijfer- en letterschrift, en de namen vau Aannemer en Borgen, zonder doorhalingen en bijconditiën en door den inschrijver onderteekend, moeten vóór of op den dag der aanbesteding, des voormiddags vóór Elf ure vrachtvrij worden bezorgd bij de Directie der Marine te Willemsoord. Willemsoord, De Schout-bij-N'acht den 20 Julij 1S65. Adjudant des Koning in B. D. Directeur en Kommandanl der Marine, FEE» ItlJCKEM. DEBITEREN MET GROOT SUCCES: MALANG JAVA 3.00 per i T Kist. REGALIA LA UNION 4.375 i Kist. LA ESMERALDA 4.00 ii i T ii TRABUCOS u 8.75 it 1 ii PENATELAS 5.00 n l T ii REGALIA VENUS 5.00 ii LA UNION O O ii T ii EL JUDIO ERRANTE 5.00 i tV n BARBADOS (Marine Sigaar) 5.50 ii l T ii LA FLORESTA 6.00 ii T <T ii DE LA PESCATOltA 6.25 tl 1 V ii EL NECTAR CUBANO ii 7.00 -j1^ ii INTEGRIDAD G.25 per l u H. UPMAN O O co ii Tff ii RENCURREL 7.50 ii 1 T ii Ook bij minilerc hoeveelheden verkrijgbaar. Depot voor NieuwediepIlelder en omstreken uitsluitend bij Ter Boek- Courant- en Steendrukkerij van S. GILTJES.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Nieuwe Courant van Den Helder | 1865 | | pagina 4