«QefDer, JïieuajeÖiep, lïïiffemsoorö, crv^. Jfë 455. Vijfde Jaargang. «805. VACCINATIES. 29 JUL IJ. NIEUWE COURANT VAN DEN Verschijnt WOENSDAG en ZATURDAG. Abonnementsprijs voor 3 maandenƒ1.30 Franco per post 1.50 Men abonneert zich bij alle Boekhandelaren cn Post directeuren. Brieven franco aan den Uitgever S. Giltjes. Door het Bestuur dezer gemeente wordt gepubliceerd Belanghebbenden worden verwittigd, dat door den Plaatse lijken Heelmeester op Woensdag den 2en Augustus aan staande, des middags van 4 tot 6 ure, in de Werkinrigting op de Kerkgracht, eene zitting zal worden gehouden tot het KOSTELOOS VACCINEREN van behoeftigen, en dat daarmede gedurende eenige wekenop den bij elke zitting te bepalen dag, zal worden voortgegaan. Helderden 25 Julij 1865. De Burgemeester voornoemd STAKMAN BOSSE POLITIEK OVERZIGT. De soldaten van de Amerikaansche legers, die te velde dienst hebben gegaan, worden achtereenvolgens afbetaald, en keeren rustig en ordelijk naar hunne woonsteden terug. Het is opmerkelijk, hoe schielijk zij weder in de arbeidende bevolking worden opgenomen. Er is dikwijls voorspeld, dat de Vereenigde Staten na het eindigen van den oorlog verlegen met hunne krijgsmagt zouden zijn doch het zal hun geene moeite kosten zich er van te ontdoen. Daar te lande, waar een iegelijk zeker is van eene gereede gelegen heid, om zijn arbeid te gelde te inaken, kan het vier jaren geleden verlaten bedrijf heden zonder bezwaar weder opgevat worden. Het is niet als in landen alwaar ieder bedrijf en elke nering overvol is en waar men zijne plaats niet mag ver laten indien men die wil behouden. De ontslagen soldaten nemen eenvoudig den draad weder opdien zij drie of vier jaren geleden hebben late., vallen. Er is voor hen overal loongevend werk in overvloed. Uit Nieuw-York zijn nog de volgende berigten ontvan gen: Van wege het departement van oorlog is afgekondigd, dat het grondgebied der Vereenigde Staten en daartoe be- hoorende teritoriëu verdeeld wordt in vijf groote militaire afdeelingen: 1. aan den Atlantische Zee, onder generaal Meade, hoofdkwartier Philadelphia; 2. aan de Ohio, onder Sheridanhoofdkwartier St. Louis 3 aan de Golf van Mexiko onder Sheridanhoofdkwartier Nieuw Orleans4. aan de Tenesseonder Thomashoofdkwartier Nashville en 5. aan de Stille Zuidzee onder Ilalleck, hoofdkwartier San Eran- cisco. Deze afdeelingen worden weder verdeeld in 18 mili taire departementen, elk onder een specialen kommaudant. Te Richmond is een comité gevestigd tot verbeurd verklaring der eigendommen van personen die de oproerige bewegingen hebben bevorderd. Dit comité heeft zijne functiën aangevangen met de confiscatie der Tredegar Tron Works en eene aanschrijving aan de huurders van eeuige grondeigenaars, inhoudende het bevel om aan dezen geen buur meer te betalen. De president heeft thans ook Plorida opgenomen in zijn stelsel tot restauratie der Uuie. Verlichte Amerikanen bekennen dat zij zeiven de groot heid der hulpbronnen van hun land nog niet kenden eer die door den oorlog op de proef gesteld en aan liet licht De prijs der Advektejjtien van X4 regels is 40 Centen voor eiken regel meer 10 Centen. Zegelregt voor elke plaatsing 35 Centen. Vóór des Dingsdags en Vrijdags middag 12 uur gelieve mende Advertentién intezeuden. Ingezonden stukken minstens cóii dag vroeger. gekomen was. Met grenzeloos vertrouwen en hoop zien zij de toekomst van hun land te gemoet. Den 30sten dezer maand zal te Bonn het standbeeld worden onthuld van Ernst Moritz Arndtden dichter van het: "Was ist des Deutschen Vaterland den Biedermann bij uitnemendheid, wiens nagedachtenis in gansch Duitsch- land geëerd en bemind is. Er heeft zich eene feestcommissie gevormd en van alle zijden zijn er .berigten ingekomen van personen en instellingen, die het feest willen bijwonen. De pruisische regering zal het waarschijnlijk niet wagen ook dit feest ter eere van een der meest populaire mannen te ver bieden, maar bij de opgewondenheid, waarmede de onthul ling waarschijnlijk gepaard zal gaan, zou het niet te ver- wouderen zijn wanneer ook zonder zoodanig verbod botsingen plaats grepen. 1TI 3 7J "7T S T IJ D 11T 3 E 1T. Helder, Nieuwediep, Willemsoord enz. 2S Julij 1865. Woensdag morgen jl. heeft hier weder een van die treurige voorvalleu plaats gehad, xvaaraan de slocperlieden bijna dagelijks bloot staan. Een gehuwd manvau een braaf en oppassend gedrag, genaamd C. Tol, geraakte in het Westgat door een noodlottig toeval buiten de vlet en zonk kort daarop in de diepte weg. Alle hulp was vruchteloos. Jl. Woeusdag avond is een jongeling van 15 jaren, Iv. Oom wonende in het Koegrasin dc gracht langs den verdekten weg verdronken. Hij had zich roekeloos daarin gewaagd om te baden. Zijn lijk is den volgenden dag opgehaald. De werving voor jongens bij 's rijks marine is thans weder opengesteld. Zr. Ms. stoomschip Cycloop wordt van Ilellevoetsluis alhier terugverwacht, ter afhaling van een detachement sche pelingen bestemd om over te gaan op de stoombatterij De Ruijter liggende te Vlissingen welke bodemna aldaar beproefd te zijn naar hier zal komen om bij 's rijks werf te worden opgelegd. Zr. Ms. instructie-vaartuig Urania, is gisteren middag van zijn kruistogt in do Zuiderzee alhier teruggekomen. De adelborsten van het eerste studiejaar, die daarop de reis hebben medegemaaktter beoefening van de behandeling van schip en tuig, zijn daarop, even als de overige adelborsten van het instituut, met verlof gegaan. Het stoomschip 4C kl. Maas en Waalvoerende 10 stukken en voorzien van eene machine van 80 paarden kracht, is alhier van Amsterdam aangekomen cn zal aan 's Rijks werf worden uitgerust voor een zeereis. De be stemming is waarschijnlijk Oost-Tndië. Het stoomjagt der Amerikaansche marine Frolic, dat met meer anderen in het begin dezer week alhier ter reede verwacht werd, is volgens nadere berigten reeds Maandag jl. naar Antwerpen vertrokkenaan boord daarvan bevond zich de admiraal Goldesbourough.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Nieuwe Courant van Den Helder | 1865 | | pagina 1