EENE VASTE MIN, 3[n0C50nbcn ^tuftlïen. BURGERLIJKE STAND DER GEMEENTE TEXEL. TELEGRAM. MEM VRAAGT De oflicier van gezondheid F. J. van Leent, gede tacheerd bij het marine-hospitaal alhier, wordt met den laatsten dezer op non-activiteit gebragt. De 2° luit. der vesting-artillerie P. J. Callenfelsalhier in garnizoen, wordt met 1 Aug. a. s. in rang en anciënni teit overgeplaatst bij het regement veld-artill erie. Onder de rubriek Advertentiën zullen onze lezers vinden, dat op 1 Augustus a. s. de opening alhier zal plaats hebben eener gymnastie-schoo!Het is weder aan het De partement Helder der Maatschappij Tot Nut van H Algemeen, dat wij deze inrigting te danken hebben. Bij de weinige fondsen, waarover dit Departement te be schikken heeft, moet men den ijver van het bestuur en van sommige leden bewonderen, in het daarstellen van zoo vele nuttige inrigtingen te dezer plaatse, waarvan de tot nu toi»bestaanden steeds de gunstigste resultaten hebben opgele verd. Ook van de gyinnastie-school hebben wij de beste verwachting. Wanneer de nuttige werking op de ligcha- melijke ontwikkeling der kinderen, door de ouders meer en meer zal worden gewaardeerd en begrepen, vertrouwen wij dat er een veelvuldig gebruik van zal worden gemaakt; trouwens de prijsbepaling is zoo billijk gestelddat dit geen beletsel kan opleveren. {Zie Advert. hierachter De jagt op waterwild wordt te Texel den 15 en in het overige gedeelte van Noordholland den 1 Augustus a. s. geopend. De kooilieden zullen hunne kooieenden opgeslo ten of gehokt moeten houden van 1 Aug. tot 1 Sept. Z. M. heeft benoemd tot dijkgraaf van het water schap Waal en Burg op Texel, den heer P. Kuiper Kz. De persoon van J. van Balenvan Diuteloordver dacht van den moord te hebben gepleegd op Johanna Lavien aldaar, en die zich nog steeds te Breda in arrest bevond, heeft aldaar Zondag nacht uit de gevangenis weten te ont snappen. Allerwege is de politie in de weer om hem zoo mogelijk op het spoor te komen. Naar men zegt heeft men eenige dagen geleden ontdekt, dat bedoelde persoon in der tijd eene valsche handteekeuing op eene acceptatie heeft ge plaatst, welk misdrijf hij dan ook reeds bekend moet hebbeu. De regtbank te 's Ilage heeft een jongen, zoon van den beruchten v. Ulm, die een wollen deken willende stelen, daarin verhinderd werd, ofschoon de jongen erkend haddat hij uit nood gedrevenden diefstal had willen plegen veroordeeld tot slechts één dag gevangenisstraf. De eisch was niet meer, wijl de vader thans in Amerika, zich daar goed gedragende, geld had overgezonden, om zijne famillie te doen overkomen, 't geen zou worden tegenge houden, als den jongen langer straftijd werd opgelegd. De Redactie onderschrijft niet altoos de gevoelens der inzenders. Zondag 11. maakten de leden der Haarlemsche Schutter- On der officiers Sociëteit »De Harmonie f hun gewoon jaarlijksch uitstapje ditmaal naar den Helder. Onder de vele aangename herinneringen, welke dergelijke uitstapjes gewoonlijk achter laten zal voorzeker het laatste wel het langst in aandenken blijven. Verrassend toch was de ontvangstdie de Haarlem sche Harmonie vau de Heldersche ten deel viel. Doch waar kan ook de Harmonie genoegelijker oogenblikken smaken dan in het verblijf vau hare zuster-naamgenootDoch niet alleen maakte de Heldersche Harmonie zich den dank van hare Haarlemsche zuster waardig door de even welwillende als kiesche introductie door eenige harer leden, maar zorgden die ookdat de feestvierenden een groot deel van den avond in het zoo aangename Tivoli, genoegelijk konden doorbrengen. Alles kenmerkte belangstelling en vreugde en het was onder den indruk van welmeenenden dank, dat het Haarlemsche gezelschap eerst laat den Helder verliet om nog lang en breed te spreken over de gulle ontvangst en het genoegen dien dag in den Helder gesmaakt. Openlijk brengen zij daarom hunnen dank aan allen die hebben bijgedragen tot het bereiken van het doel van den ondernomen togtd. w. z. »een genotvollen dag te smaken De gezamenlijke leden derSchutter-onderofficiers Sociëteit nde Harmonie" te Haarlem. Correspondentie. Het artikel uit Schagen vanneen kiezer die geen bewonderaar isenz., kan niet geplaatst worden, omreden artikelen de verkiezing betreffende, waarin aangeduide personen worden aanbevolenniet anders dan als advertentie kunnen worden opgenomen. Ook zou het voor ingezonden te laat zijn ont vangen zie aan het hoofd van dit blad. Van 20 27 Julij 1865. ONDERTROUWD Picter Reuvers en Jannetje Jongerliug. Kcympes Lammert de Boer en Trijntje Luijtse. GEHUWD Jan Agterhof ca Francisca Huizinga. GEBOREN; Elisabeth Maria, d. van Jan Glijuis en Elisabctli Maria de Vries. Catharinad. van Gerrit Blom en Johanna Catharina Sant. Alida llcndrina d. van Siest Christiaan Ponger en Hendrina Graaff. Hendrikje d. van Jan Wuis en Elisabeth van der Vis. Dirk z. van Paulus Vos en Trijntje Visser. OVERLEDEN Kasse Zegel 28 dagen z. van Mcllc Zegel en Maartje Troost. M A It K T li E 15 I G T li IV. PURM ERENDE 25 Julij. Kleine Kaas f27.50 Middelbare fAangevoerd 225 stapels Kleine Kaas. 17 Middelbare. Boter. Van f 1.30 tot 1.10 per Ned. Ge middeld fl.20 per Ned. Aaugevoerd 119 Runderen. Vette Koeijcn, levendige handel, tot verhoogde prijzen. Kalfkoeijcn heel vlug. 172 Vette Kalveren. Handel vlugde prijs was van 00 tot 75 et. per Ned. 20 Nuchtere Kalveren. Prijs: vau f8 tot 15 per stuk. Handel vlug. 71 Vette Varkens. De prijs was van 38 tot 45 et. per Ned. Handel vlug. 5 Magere Varkens, van f 15 tot 23, en 46 Biggen, van f6 tot 8. Handel stug. 1080 Schapen en Lammeren. Vette Schapen vlugge haudcl. Magere Schapen door groote aanvoer iets minder levendig. 12 Paarden. Kip-Eijeren f 2.25 Eend-Eijeren f 2.80 per 100 stuks. Verleden Diugsdag zijn ter waag gewogen 200 stapels Kaaswegende 52029 Ned. yft. De hoogste markt was voor Kleine Graskaas f 28. Middelbare f 28.50. Aangevoerd 264 Ned» fg Boter. SCHAGEN 27 Julij. 22 Stieren f70 a 120. 34 Magere Gelde Koeijcn f70 a 120. 28 Vette Gelde Koeijen f160 a 230. 24 Kalf Koeijcn f150 a 300. 14 Nuchtere Kalveren f6 a 12. 450 Magere Schapen f 16 a 22. 460 Vette Schapen f22 a 32. 120 Lammeren f 8 a 14. 6 Bokken cu Geiten fl a 3. 22 Magere Varkens f 12 a 20. 26 Biggen f5 a 9. Konijnen 10 a 60 ct. Kippen 30 a 40 ct. Eenden 30 a 50 et. Duiven 15 a 30 ct. Boter 92^ ct per kop of f 1.23 per Ned. Kaas 25 a 40 ct. per Ned. fg. Kip-Eijeren f2.10 a 2.15. Eend-Eijeren f2.50 per 100 stuks. De handel was zeer vlug. Heden Vrijdaq, 28 Julij 1865. EFFECTEN Beurs van Zonden i Parijs I n Weenen Flaautv. i Berlijn Branhfort AMSTERDAM 5°/0 Metalliek (oude)59 5°/0 Vereenigde Staten van Noord-Amèrika 6u/o Vereenigde Staten 1882 73|- 8°/0 Geconfedereerden44 it 47 5°/0 Russische Spoorweg-Aandeeleii 5°/0 Blaauwe Grieken 3'°/0 Mexico (oude)23< 3°/0 Mexico (nieuwe)22) 3°/0 Binnenl. SpanjeI 6°/0 Turken48 J 3°/0 Veuezuela Boot aan van New-YorkGoud Hetzelfdewissel j °j0 beter, fondsen 1 °/0 slechter. Aangekomen schepen te Batavia. voor 10 Julij. MarieBiesthorst; Delftv. Geelkerken JasonItusman Catharina Wilhelminade Boer; Maria AdrianaItz; allen uit Rotterdam. D. T. Pisserv. d. Linden AlmeloTjebbes Stad Leyden v.d. Polluit Ainst. Kosmopoliet II, Bouten; uit Dordrecht. Maria Diederiha v. Mariou; uit Melbourne. POLITIE. Ten burele van den ondergeteekende is gedeponeerd, een geborduurd KRAAGJE. Helder, 28 Julij 1865. De Commiss. van Politie te Helder A. C. BOONZAJER. Mt 7» Maandag 31 Julij vertrekt van hier de Oost- Indische landmail via Southampton. ADVERTENTIES. Getrouwd: 11B. GRAAFF EN T. DE VRIES. Nieuwediep, 27 Julij 1865. Heden overleed mijne geliefde Echtgenoot COR- NELIA SANDERSONin den ouderdom van 40 jaren. Helder, 25 Julij 1865. B. L. VRIES. tusschen de 20 a 30 jaren oud. Adres HoofdgrachtK. 51.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Nieuwe Courant van Den Helder | 1865 | | pagina 2