DE KIESVEIIEENIPiING: J. T. Züli MüIILEN. A. J. VAN RELCRÏIOYEN. SNIJBOONEV MOLENS, FAILLISSEMENT. L. 31. VAN GELDER. KLm »»0\ KIKKI1T. KL MS SIlllffiM KIKKERT. A an de Kiezers. Kiezers van Texel. DE VEREEMGIXG TER VERBREIDING DER WAARHEID Mr. K. N. ZUR MUHLEN. VOOR KINDEREN VAN EEN DER BIJZONDERE SCHOLEN: VOOR KINDEREN VAN EEN DER OPENBARE SCHOLEN: BURGER-EEIDK.1GT, heeft in hare Vergadering van den 27 dezer, gehouden in het Koffijhuis de Valk(ot Candidaten bij de herstemming voor Leden van den Gemeente-raad verkozen de Heeren alhier brengt ter kennis dat, zoo God wilaanstaanden Zondag 30 dezer, de Heer J. SCHL1TT, Zendeling onder Israëldes ochtends ten 10 ure in het Gebouw voor EVANGELIESATIE, het Evangelie verkondigen en des namiddags ten 5 ure, Bidstond voor Israël houden zal. Namens de Vereeniging, C. ltKEET Az. 20 jaren oud, zoekt eene betrekking op een Kantoor, Mannfactuur Winkel of andere bedrijvige Zaak» Adres franco onder lett. D. bij den Uitge ver dezer. Ter uitbreiding eener soliede Affaire, wordt gevraagd de som van /(lOO tegen bekoorlijke renten en aflossing, vol gens nadere overeenkomst. Des verkiezende kan voldoende borgtogt worden verleent. Adres franco onder lett. Z. bij den Uitgever van dit Blad. waarmede minstens IOOO Roonen per uur kun nen worden gesnedenzijn te huur bij T. J. LEEWENS. De 2° Verificatie in het faillissement van Hs. Js. de GRAAE, Winkelierwonende te Helderzal plaats hebben op Woensdag den 9 Augustus aanstaande, des namiddags ten één ure, in het gebouw der Arrondissements- Regtbank te .Alkmaar. H. H. Crediteuren worden verzocht deze vergadering hetzij in persoon, of bij behoorlijk gevolmagligde, bij te wonen. Alkmaar 26 Ju-lij 1865. T)e Curator vC&BS** De C0MMISSTE voor de GYMNASTIE- SCHOOL brengt ter kennisse van Ouders en Voogden, dat de «YMilIASTlE-LESSEiV een aanvang zullen nemen den 1 Augustus e. k. in het beneden lokaal van de Werkinrigting. De lessen worden gegeven tweemaal in de week, telkens gedurende één uur. Het schoolgeld bedraagt: Voor een kind uit een huisgezin ƒ1.50 per kwartaal. n elk kind meer 1.n n Voor een kind uit een huisgezin ƒ1.-per kwartaal. elk kind meer 0.75 v Voor allen le voldoen lij vooruitbetaling. Er bestaat tevens gelegenheid tot het beoefenen der Gymnastie voor Heeren-Vereenigingen. Zijdie wenschen hunne Kinderen of Pupillen aan ge noemd onderwijs te doen deelnemenworden uitgenoodigd zich daartoe aan te melden bij den Heer S. BBAAKSMA, of bij den Heer MARTIN, KerkgrachtN°. 320. Namens de Commissie voor de Ggmnaslie-school A. VAN VOOBNVELD, Secretaris. Daar, bij de vrijheid van godsdienstige begrippen in ons Land, er in alle plaatsen van eenige beteekenis ook Israëlieten in den Raad zitting hebben, is het onze ineeuing dat zulks ook hier moet plaats hebben; wij bevelen daarom aan voor de aanstaande Herkiezing, den Heer Een man van zeer gunstige reputatie en algemeen gc-acht en bemind niet alleen bij zijne geloofsgenootenmaar ook bij alle andere gezindheden. Eenige vrijzinnige Kiezers. Op den Eersten Augustus aanstaande zult gij weder geroepen worden ter Stembus uwer Gemeenteten einde alsdan te herstemmen tusschcn het aftredend lid onzer Gemeenteraad den lieer KI.AAS SIMOiWSXOOM KIKKERT en den Heer S. KE1.JSEK Szu. Wij achten het onzen pligt om de Kiezers met alle kracht uit te noodigendien dag zich getrouw van hunnen burger- pligt te kwijten en hunne stemmen uit te brengen op den Heer Is er eenige aanbeveling noodig voor dien Heer? Zeker neen. Immers reeds zoo vele jaren heeft hij onze Gemeente met raad en daad in verschillende betrekkingen ten dienste gestaan en is om zijne welwillendheid, gema tigde vóóruitganggepaard met zuinig beheer bij allen geacht en bemind. Burgers van Texelstemt dan op 1 Aug. a.S. eenpa- riglijk den Heer Een groot aantal Kiezers. Toen ik vóór 50 jaren te Giethoorn in Overijssel ouderwijzer werd, heb ik een ADYERSARIUM aangelegd. Dat is een werk waarin men al bet nieuws ot' toelenswaardige der Wereld aanteekent alphabetisch gerangschikt. Dat werk heb ik meestal gedurende dien tijd bijgehouden zoodat het thans tot eencu aan merkel ijken omvang is aangegroeid. Uit die zee van zaken heb ik nn, sedert ecu paar jaren, in mijne ledigo uren een uittreksel gemaakt, dat ik bij inteekening wensebte uit te geveu. Men vindt daarin een schat van bijzouderheden meest van den laatste» tijd, die alleu voorzoo ver ik weet, op waarheid of waarschijnlijkheid be rusten hier en daar afgewisseld door enkele byographieu geestige anecdo- tcn puntdichten, enz. doch gceue romans, novellen of fantasie». Mijn pensioen als oud-onderwijzer bedraagt na aftrek van belasting juist 66 Cents per dag Er is niet veel doorzigt of ondervinding toe noodig om te begrijpen dat zulks voor een geziu van miustens vijf personen eer te weinig dan te veel is. Eu wanneer men hierbij bedenktdat ik na een 40jarigen diensttijd eervol ben ontslagen dan geloof ik niet, dat men mijnen toestand zeer benijdenswaardig zal vinden. Het is daarom verre van bedelarij wanneer ik langs dezen weg de hulp inroep van hen die bij inagte zijn hulp te kunnen vcrlccnen. Wat ik nu voor de vierde- en den kelijk voor de laatste maal in mijn leveu ten nutte van mijn gezin doeis pligtmatig en geoorloofd meer kan ik op mijne klimmende jaren niet. Alles hangt af van de lielpcude hand. Het werk is getiteld "■l_t je rmr rmr r jhe: s e: uit een Adversariiim BESTAANDE UIT MEER DAN 1000 MEEST KORTE MERKWAARDIG HEDEN OP HET GEBIED VAN KUNSTEN WETENSCHAPPEN HANDWERKEN LANDBOUW INDUSTRIE UITVINDINGEN STATISTIEKE OPGAVEN EN ZELDZAME VOORVALLEN UIT UIT HET DAGELIJKSCHE LEVEN. Alpliabetisch gerangschikt. In een deel compleet. door I. C. MEIJER. Oud-Onderwijzer te Terschelling. Prijs ƒ1.50 Gedrukt voor rekening van den Schrijver. Voor licu die het nu meer te doen is om eene verzameling van merk waardigheden van velerlei aard, dan wel om staatsnieuws, zal dit werk zoo ik hoop eene aangename en nuttige lectuur verschaffen want de rijkdom verscheidenheid en afwisseling van zaken in hetzelve voorkomende, is zóó grootdat ik die hier slechts bij naam kan noemen. Op de lijstendie ik deuk te verzenden staat deswege meer vermeld. Het werk wordt uitgegeven in postformaat en zalc om pres gedrukt, denk ik wel 200 bladzijden bestaan. In Carton is de prijs 25 Ct. hooger. Het handschrift van dit werk is gereed. Daar ik echter van hetzelve nog kopij moet nemen en hiermede deuk ik wel twee maanden zullen ver- loopcn zoo kan ik in dien tussclientijd zien of het getal iuteekenaren vol doende is om het werk te lateu drukken, dan of het voor mij voorzigtigst is de expeditie niet to wagen. Terschelling Julij 1865. I. C. MEIJER, Oud- Onderwijzer.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Nieuwe Courant van Den Helder | 1865 | | pagina 3