MAANDAG EN DIM.SDU LAPPENDAG. Van al de soorten Aardewerk TAFEL- EN ONTBIJTSERVIEZEN, ENKELE ONT BIJT-SERVIEZEN, voor Tafel-gebruik is GRANIET het verkieselijkst. Wegens de stijging der Katoenmarkt kan de ondergeteekende zijne begunstigers aanraden van deze gelegenheid te profiteren, daar op den volgenden Lappendag de prijzen bepaald 10 h 15°|0 hooger zijn. II. JANZEN Ez. bestaande nit 88 stuks, voor ƒ47.15, samengesteld als volgt: bestaande uit 17 stuks, voor ƒ4.80 Voorts beveel ik bijzonder aan mijne groote keuze KRISTAL- en GLASWERK, en verdere Artikelen voor Huiselijk gebruik, met de verzekering, dat ik ze in Concurrentie van iedere groote Handelsstad voortdurend kan aanbieden. Verkoophuis.CAREL A. J. VAN ROSEflDAEL. Vooreerst: De kwaliteit is nog' deugdelijker dan liet zoo gunstig bekende Wedgwood. Ten andere: Dekleur is bijna gelijk aan Frauscb Poreelein, en zijn de Modellen veel eleganter dan van alle andere soorten. Eindelijk: Het is veel goedkooper en kost slechts een bagatel meer dan gewoon Aardewerk, zoodat het bij dage lijks gebruik voordeel aanbrengt. De onderstaande prijs-opgaaf zal dat dan ook ontegenzeggelijk bewijzen. SOEPTERRINEN op Schotel No. 1 ƒ4.95 ld. id. 2 3.95 ld. id. ld. id. SCHALEN met Deksels ld. id. n SALAADBAKKEN ld. SAUSTERRINEN op Schotel SAUSKOMMEN ZUURSCHAALTJES, rond FRUITMANDEN op Schotel AARDBEZIëN-TESTEN FRUITDRAGERS op Yoet (middenstuk) No. Id. id. id. ii COMPOTIERS of DESSERTSCHAALTJES ld. id. ii ld. id. ii SOEPLEPELS SAUSLEPELS ii 3. ii 2.25 .1 1.80 ■i 1.60 ii 1.20 ii 1.00 ii 1.50 1.05 ii 0.15 .1 1.70 ii 0.75 i. 1.60 ii 1.40 ii 0.85 0.65 ii 0.55 ■i 0.50 ii 0.22 VLEESC1ISCHALEN, ovaal No ii rondplat of diep n id. ii id. BORDEN, plat of diep, per dozijn ld. dessert ld. ii ii VISCHSCIIOTELS met PLAAT, rond ld. id. ld. id. ii BROODMANDEN ld. i, BOTERVLOOTJESoverstolpt ld. ovaal EIJERSTELLEN met 6 Dopjes op hoogen voet 0 1 2 3 4 5 00 0 1 No« 00 0 ƒ2.40 n 1.70 .1 1.10 ii 0.60 ii 0.40 ii 0.30 ii 1.40 1.20 ■i 0.80 ii 1.50 i. 1.25 1.20 n 2.75 ii 2.25 n 1.50 n 1.20 ii 1.00 ii 0.70 ii 0.65 ii 1.80-- MOSTAARD-, PEPER- en ZOUTSTELLEN met LEPEL 50 Cent. 1 Soepterrien met Schotel 2 Salaadbakken 4 Schalen met deksels 2 Sausterrienen met schotel 1 Ovale Vleeschschotel 1 ii ii 1 2 2 n compleet voor 12 personen» No. 2 2 2 1 0 1 2 3 4 2 Ovale Vleeschschotels No. 5 1 Ronde 2 1 ii Vischschotel met plaat 00 2 Zuurschaaltjes. 1 Soeplepel. 2 Ovale Fruitmanden met Schotel. 2 Aardbeziën-testen. 1 Fruitdrager op voet No. 2 1 Broodmand 1 2 Botervlootjesovaal. 2 Compotiers (dessertschaaltjes) 2 ii ii 24 Platte Borden. 12 Diepe n 12 Dessert ii 1 Eijerstel op voet met 6 Dopjes. 1 Mostaard-Peper- en Zoutstel. 2 Sauslepels. 1 Mostaardlepeltje. No. 2 3 2 Compotiers, Vleesch- of Kaasschaaltjes No. 3. 12 Dessert Borden. 1 Broodmand No. 1. 2 Botervlootjes ovaal. Do zamenstelling van genoemde Serviezen kan naar verkiezing plaats hebbenhetzij door meerder of minder stuks te nemen, blijven de prijzen naar evenredigheid. leder stuk flat liaarsclicurt, wordt vergoed. Van en met den 7 tot en met den 22 Julij 1S65, zijn in de zeehaven het Nieuwediep binnengekomen de onderstaande Schepen, met 50 en meer Palmen diepgang. SOORT VAN SCHEPEN. N A A M Diepgang van het! Schip in Palmen.' j Door welk zeegat binnen gekomen. Plet Schip passeerde den buitendrempel. Weerkundige waarnemingen op het Observatorium te Helder om streeks den tijd dat het schip den drempel passeerde. van het Schip. van den Gezagvoerder. Datum. uur. WEERS GESTELDHEID. WATERSTAND betrekkelijk volzce. Toestand van de Zee. Rigting van den wind Regtw. Windd. op de vierk.el kilo's. Noords. Bark. Oristian. M. M. Ore. 50 Westgat. 10 Julij. 7 nm. Ligtbew.held. schoon w 0.11 el ond. volz. Kalm. w. 5.5 Italiaans. Brik. Mar doch co. F. Repetto. 50 Schulpeng. 16 8 vm. Held. warm zeer 0.09 r Vlak. zw. 1.3 Gebroeders. J. 1). Brouwer qq. 50 ii 18 2 vm. Digtbew.regenb. warm 0.20 Golvend. zoto. 9.5 Fregat. Zaanstvoom. R. L. Schaap. 52 n 18 ii 3 nm. Betrokken goedweer. 0.03 i, i, i, Kalm. zwtz. 6.0 Bark. Aldebaran. K. Drijver. 52 ii 18 ii J 2 nm. Bewolkt ii 0.18 Vlok. zwtz. 0.4 Ter Boek- Courant- en Steendrukkerij van S. GILTJES.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Nieuwe Courant van Den Helder | 1865 | | pagina 4