M 456. Vijfde Jaargang. 1865. Jjefïlcr, JiieuraeÖiep, WiffemsoorÖ, rn,v WOENSDAG 2 AUGUSTUS. NIEUWE COURANT VAN DEN Verschijnt WOENSDAG en ZATURDAG. Abonnementsprijs voor 3 maandenƒ1.30 Franco per post „1.50 Men abonneert zich bij alle Boekhandelaren en Post directeuren. Brieven franco aan den Uitgever S. Giftjes. De prijs der Adveetentien vau 14 regels is 40 Oenten voor eiken regel meer 10 Centen. Zegelregt voor elke plaatsing 35 Centen. Vóór des Dingsdags en Vrijdags middag 12 uur gelieve mende Advertenticn intezcnden. Ingezonden stukken minstens één dag vroeger. POLITIEK OVERZIGT. In liet hoofdartikel toch van de Nordd. Allg. Ztg. leest men onder dagteekening van 27 Julij het volgende: Ook Oostenrijk schijnt eindelijk tot de overtuiging te zijn gekomen dat de tegenwoordige toestand der Elbe-hertogdommen eene satire is opeen geregelden staat van zaken; «wij vernemen," zoo heet het verder, //dat de Oostenrijksche regering aan haren zaakgelastigdeden lieer von Halbhuber den last heeft gezonden om zorg te dragen, dat de landsregering naar de bestaande wetten worden gevoerd en de bepalingen tegen wet-overtreders in toepassing worden gebragt. Een der Eugelsche bladen wil op gezag van particuliere berigten weten, dat de president Johnson besloten heeft om, met het oog op de omverwerping der republiekeinsche regering te Mexico, de leer van Monroe met kracht van wapenen door te zetten en aldus formeel zal protesteren tegen de gewapende interventie van Frankrijk, Oostenrijk en Belgie in den burgeroorlog in Mexico. Voorts wordt gemeld, dat weldra eene algemeeue conventie vau al de staten in Amerika zal gehouden worden, ten einde bij het uitvoerend gezag op de verdrijving van keizer Maximiliaan en zijne vreemde troepen aan te dringen. Het denkbeeld betreffende deze conventie is niet van het kabinet van Washington uitgegaan. De Parijsclie Moniteur bevat daarentegen eene correspon dentie uit New-York, waarin o. a. gezegd wordt, dat de vreedzame betrekkingen tusschen de Vereenigde Staten en het keizerrijk Mexico zich al meer en meer ontwikkelen en over het algemeen door het verstandige en nijvere deel van het Amerikaansclie volk met welgevallen begroet worden. Volgens berigten uit Mexico, door den Moniteur mede gedeeld, is de stad Uruapan den 19n Junij door de ver eenigde benden van Pueblita, Eegules en Arteaga overvallen geworden. Overal elders zijn de Juaristen geslagen en ge desorganiseerd. Volgens de laatste tijdingen heeft Negrete naar het noorden de wijk geuomen. De berigten uit Peru luiden alles behalve gunstig. De omwenteling duurde voort en de havens van Arica, Islay en Quilca werden door regeringstroepen geblokkeerd. In de noordelijke provinciën dier republiek waren ongeregeldheden en plunderingen als het ware de orde van den dag. Er heerschte eene volslagen anarchie. 3TI E TT TT S T IID 11T 3 E 1T. Helder, Nieuwediep, Willemsoord enz. 1 Augustus 1865. Bij de heden plaats gehad hebbende herstemming voor twee leden van den gemeenteraadzijn ingeleverd 228 stem briefjes. Het aantal kiezers bedraagt 710. Jl. Zondag namiddag te vijf ure, is Zr. Ms. stoom schip Cycloopkommandant luitenant ter zee Baron van Heeckeren van hier naar Vlissingen vertrokken, met 100 man zeemilitiens van de Neptunus en eenige onder officieren ter aanvulling der equipage, die bestemd is om de stoombatterij de Ruyter naar hier over te brengen. Uit Vlissingen schrijft men van 28 Julij, betreflende het Amerikaausche eskader, thans weder het volgende: Naar men verneemt zullen twee der hier ter reedc lig gende Noord-Amerikaansehe schepenwaaronder de Niagara, eerstdaags naar Amerika terugkeerende schout-bij-nacht is aan boord van het stoomjagt Frolic naar Antwerpen ver trokken en gaat daarna met de Collorudo naar Texel. Op Donderdag 24 Augustus zal aan het ministerie van binnenl. zaken te 's Graveuhage worden aanbesteedhet leveren en plaatsen van ijzeren bedekkingen op eenige brug gen van den spoorweg van hier naar Alkmaar. Men schrijft ons uit den Anna Paulowna Polder: Bij de op den 29sten Julij jl. alhier gehouden aan besteding vau het makeu van een grindweg in het westelijk deel des polderszijn negen inschrijvings-bil- letten ingekomen, als van de heeren: Gebr. Janzen f'4700, A. Swets f4700, W. Heijblok f4680, P. Wilms f4620, P. Vlot f4595, P. de Jong f4400, A. van de Wetering f4389, B. Swets Az. f4100 en J. Dekker Az. f3960. De minste inschrijvingssom nog boven de begrooting zijnde, is het werk niet gegund. Volgens een te Amsterdam ontvangen brief van deu stuurman, van Pushure, dato 13 Junij, was het schip Admiraal de Ruijteraldaar dien dag gearriveerd, na vele stormen en stortzeeën doorgestaan te hebben. De kapitein E. T. A. Mollinger was op 31 Mei 11., na eene kortstondige doch hevige ziekte overleden. Behalve ecu matroos, genaamd G. G. Hollander, op IS April 11. overleden, bevond de equipage zich in vrij goeden welstand. Zaturdagjl. is te Amsterdam van de werf //'t Fortuin" van den scheepsbouwmeester E. E. Groen, inde Groote Wit- tenburgerstraatte water gelaten: het fregatschip Insulinde, groots 945 tonnengebouwd voor rekening van de heeren Gebr. Hendrichs Comp. en gevoerd zullende worden door kapt. 1'. P. Duinker Jr. Nu is het dan tinaal uit met de van ouds beroemde Ilarlinger groenlands-visscherij. De Noordpool, een groen- lands-vaarder, die behoorde aan eene reederij onder boek houderschap var. Zeilmaker Co., maar die te Lonsberg steeds gestationeerd bleef als hij niet naar de visseherij was, in verkocht met inventaris en heeft nog belangrijk veel geld opgebragtmen zegt f50,000. Te Amsterdam hebben eenige oud-strijders van 18131815 plan een vriendenkring op te rigtentot het houden vau vriendschappelijke bijeenkomsten en het deel nemen aan gelegenheids-feesten. jl. Vrijdag morgen omstreeks 7 ure is K. van Paal wiens ontvlugting uit de gevangenis te Breda dezer dagen werd gemeld, in de omstreken der gemeente Uinteloord ge vat. Hij had zieh even te voren aan de. hofstede vertoond van J. de Visser (digt bij de brugwelke naar die plaats over den Dintel ligt en welke brug des nachts steeds wordt gesloten) en aan de dienstmeid gevraagd, of hij aldaar in de schuur inogt slapen. Dit hem door den eigenaar ge weigerd zijnde is hij vertrokken doch de meid is toch zoo danig ontsteld, dat hare huisgenooten geneeskundige hulp noodig achttenom welke te halen men zich naar het dorp spoedde. Toen het aldaar bekend werd, dat van Paal zich

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Nieuwe Courant van Den Helder | 1865 | | pagina 1