DE PARIJZENAARS VOOR DE REGTBANK. ia den omtrek bevond, begaf zich de veldwachter, verge zeld van den gemeentebode en nog een ander inwoner, aanstonds op weg om hem te vangenhetgeen hun na eenigen tijd gelukte, terwijl hij zich op de gorzen bevond en bijna niet meer voort koude. Men heeft hem alstoen por voegtuig naar Steenbergen gebragt en aldaar in verzekerde bewaring gesteld. Berlingske '1'idende, het officiële deensehe blad, deelt mede, dat de minister van oorlog in de volgende zitting van den rijksraad eeue verhooging zal voordragen van het pen sioen van den luitenant Anker, die zich zoo verdienstelijk jegens het vaderland heeft gemaakt. Anker heeft alle onder steuning van de zijde van liet publick afgewezen de gelden reeds bij Dagblaclet ingekomen, zijn aan de gevers terug gezonden. Dezer dagen zijn te Londen weder twee nachtelijke bijeenkomsten gehoudenmet het doel om van het pad der deugd afgeweken meisjes daarop terug te brengende eerste werd door ruim 80de andere door 149 zoodanige vrouwen bijgewooud; na eenige gemoedelijke toespraken van de menschlievende aanleggers dezer bijeenkomsten, gaven een 30tal het voornemen te kennen om in een gesticht tot beteren levenswandel voorbereid te worden. Voor het Geregtshof te Ashburton stond laatsleden Dingsdag teregt, de chirurgijn Charles Gordon-Sprague oud 24 jaren beschuldigd van moedwillig te hebben willen vergiftigen: zijne vrouw, zijne schoonouders, mitsgaders de dienstmaagd. Uit de afgelegde getuigenissen blijkt, dat de vrouw van den beschuldigde heeft gereed gemaakt een ko nijnen- en biefsteak-pasteiwaarin de besch. vergift zou hebben gemengd en wel van wolfswortel, waarvan alle de bovengemelde personen hebben gebruikt, waarna zij allen zich onpasselijk gevoelden en hevig begonnen te braken. Tusschen den besch. en zijne cchtgenoote bestond steeds onecnighcid. De besch. heeft zich vroeger uitgelaten, dat hij er niets om gaf de ge'neele familie te vergiftigendat men hem daarvoor toch niet kon straffenom dat men hem vroeger in een krankzinnigenhuis had geplaatst. Uit het huwelijkscontract van den besch. blijkt, dat hij in het be zit van een zeker kapitaal zou geraken, indien hij zijne vrouw en zijne schoonouders overleefde. Na afloop van het getuigenverhoor is de teregtzitting tot later geschorst. Mevrouw de gravin Nacquard, van wier verkwisting en opligterijen wij dezer dagen melding maakten, is ver oordeeld tot drie jaren gevangenisstraf, de modemaakster Gratzmüller tot twee jaren en Simonnet tot vijftien maanden en elk in eene boete van 50 francs. Te Warschau had de luchtreiziger Berg bekend gemaakt dat hij ieder, die zich daartoe aanmeldde, in zijne balllon zou medenemen. De politie heeft echter verklaarddat men ook om op deze wijze het land te verlaten verlof noodig had. Dc Eugelsche vloot, uit zes gepantserde schepen, drie fregatten en eene korvet bestaande, zal den 14en Augustus te Cherbourg komen, waar zij door den Frauschen minister van marine zal worden ontvangen. Deze zal aan de lords der admiraliteit een bezoek brengen hetwelk door ben zal worden beantwoord. Den I5D Aug.den naamdag des keizers, zullen dc beide vloten manoeuvres maken. Den 17e" zullen de arsenalen van Cherbourg in oogenschouw worden geilomen en de Engelsche vloot den 18n, door de Hortense begeleid, naar Brest stevenen, waar de feesten drie dagen zullen duren. Volgens een schrijven uit Philadelphia van 11 Julij, is de toestand in vele gedeelten van het Zuiden uiterst be klagenswaardig ofschoon de katoenoogst in sommige staten vooral in Alabama, gunstig schijnt. Het aldaar te velde staande gewas wordt op 125,000 balen geschat, doch er is weinig staat te maken op deze opgaven, welke meestal met een of ander doel gedaan worden. In Louisiaua rigten de guerilla's nog veel schade aan, en onlangs 'oemagtigden zij vijf federale agenten die naar katoen kwamen omzien. Over het algemeen begint zich de toestand aldaar toch iets te verbeteren. De suikeroogst zal 30,000 vaten opleveren, in plaats van de 11,200 van het vorige jaar. Om echter het verschil te beoordeelen, dat de oorlog gemaakt heeft, dient slechts gemeld, dat de suiker-oogst in vroegere tijden tot 444,000 vaten klom. Bij het onlangs in een dorp in de nabijheid van Weenen gevierd huwelijk van den burgemeester der plaats werden de bloedverwanten van den bruid en bruidegom ge durende drie dagen achtereen onafgebroken getrakteerd. Met de verdere genoodigden, die ook niet weinig in getal waren, werden behalve eene enorme hoeveelheid brood, gebak, enz. opgepeuzeld: achtenveertig ossen, zesenveertig varkens en schapen, zevenenzestig kalveren, en verscheideu honderd kannen wijn. Het nemen van voorzorgen is zeer zeker aanbevelings waardig, maar overdrijving kan toch dikwijls gevaarlijk zijn. Een koopman te Lyou, wiens vrouw ernstig ziek was, be stelde reeds voorloopig de brievenwaarbij van het over lijden zijner echtgeuoote werd keunis gegeven. Acht dagen later was de vrouw volkomen hersteld. Een exemplaar der brieven viel haar in handen. Woedend over dezen buiten- gewonen voorzorgmaatregelschreef zij de witte zijde van den brief vol, adresseerde dien aan haar man en, al de draagbare waarden der gemeenschap met zich nemendever liet zij de echtelijke woning. Nu was de echtgenoot op zijn beurt woedend, want hij had de brieven ter bezorging gegeven aan eene particuliere maatschappijdie zich daarmede gewoonlijk belast en die eerst tweemaal 24 uren na het overlijden de brieven rondzendt. Thans echter, door een bijzonder toevalwas een dier brieven te vroeg bezorgd. »Als gij met geweld uit de eene of andere benaauwde positie komen wilt", zegt het spreekwoord, sla dan de ruiten maar in!" en dat spreekwoord heeft Copeau woordelijk toe gepast. Hij staat voor de politie teregt wegens landlooperij en stukslaan van eens anders glazen. Een wijn- en liqueurverkooper zet zich neêr om te getuigen zijn wijn zet zich ook neer, zooals het schijnt, want dat was het eerste voorwendsel van Copeaunadat hij een goed glas gedronken had om het stukslaan van de glazen in zijn winkel te vergoelijken. Ja mijne heerenzegt de tapper, hij begon met te zeggen, dat mijn wijn niet zuiver is, dat ze afzet, wat hij liegt als een dief; en toen ik hem uittartte om te bewijzen, dat hij mij het. minste bezinksel in zijn glas zou toonen eindigde hij met te zeggenik heb je glazen expres stuk ge slagenom in de gevangenis te komen. De president tegen den beklaagde. Wat hebt je hierop te antwoorden Copeau. Wel, ik moet u zeggen, dat mijnheer zijn wijn, ik zou ze niet hebben willen om mijne voeten rneê te wasschen maar dat doet aan de zaak niets af, daar ik nooit iets van zijn waar meer in mijn maag zal krijgen maar dat gaat anderen aanmij nietsniemendalniets. De president. Laat dan de questie van den wijn maar loopen Copeau. Da's ook goed, ik zou er niet over begonnen hebbenmaar nu hij hier gekomen is om een klein Chateau Margot met zijn wijntje op te bouwen, moest ik hem dat toch onder zijn neus wrijven. De president. Maar je erkent dus, dat je een glas hebt ingeslagen om je te laten pakken. Copeau. Met al mijn hart. De president. Dat was niet de eenigste ruit, die je dien avond hebt ingeslagen. Copeau. Natuurlijk niet. De president. Hoe zoo, natuurlijk. Copeau. Omdat ik het niet gedaan kon krijgendat ze me pakten; ik begon een steen te gooijen door de glazen van een slagerhij komt de deur uitmaar ik loop niet weg integendeel ik ga naar hem toe en zeg hem met een heel leelijk lachje »Ik heb het expres gedaanmijn lief klein ventje!" Ik dacht'dat hij een diender zou laten roepen en me laten pakkenmaar in 't geheel niethij geeft me een ongemakkelijke schop voor mijn Daar ik bij hem niet klaar kon komen, liep ik naar den winkel van een kruidenier; en ik zei bij me zeiven »De kruideniers zyn nog al lastig als men aan hun duiten komt, dat zal mijn man wezen." En daarop paf! sla ik een ruit stuk en steek ik mijn hoofd door het gat en zei»Ik heb het gedaanlaat me in pakkenmaar ja wel, hij geeft me een paar ferme meppen en dreigt me met een eindje bezemsteel op den koop toe; en ik pak mijn biezen tot bij een juwelier, en ik zei alweer bij me zeiven: »IIij heefthorologies met diamenten en hijzal me voor een dief aanzien"maar ook mishij houdt mij voor een grappenmaker en laat me een emmer water over mijn lijf gooijen door zijn knecht, die juist bezig was de straat te schrobben, en daarop ben ik naar den tapper geloopen, die mij het plaizier gedaan heeft om mij aan een diender over te leveren. De president. En waarom wou je je laten inpakken? Capeau. Daar ik niet meer dan acht sous rijk wasen mijn werk gedaan is. De president Wat is je werk? Copeau. O dat is een ambachtwaarbij men tien a elf maanden per jaar leeg moet loopen. Ik zet meikevers in kleinen kartonnen kokertjes, twee tegen mekaar over, ieder met een klein degentje in de handtot vreugd van de kinderen, en tot rust van de families. Dan, als er geen meikevers meer zijn, dan is het adieu met het werk, en dat duurt dan weer tot het volgende voorjaar. De regtbank veroordeelde die meikeverskunstenaar tot drie maanden. Daar heeft hij niet genoeg aan 0111 zijn tijd rond te komen tot hij zijn belangrijk ambacht weer kan opvatten. Spaarbank voor den Helder. Saldo op 1 April 1865 ƒ17,282.41 Ingebragt en rentengedurende het 2e kwart. 1865 n 1,357.02£ 18~639.43i Gedurende het 2e kwartaal 1865 uitbetaald 1,263.97 Salde 1 Julij 1865 /17,375.46£- Aantal deelhebbers op 1 April 1865 146. 1 Julij 1865 147.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Nieuwe Courant van Den Helder | 1865 | | pagina 2