JïulMMc ïïcrfuiiij!iiic] EEN GOED ONDERHOUDEN INBOEDEL, miMïïKlIKli BURGERLIJKE STAND DER GEMEENTE HELDER. TELEGRAM. ADVERTENTIE IV. g. kamper—pons. VOOR KINDEREN VAN EEN DER BIJZONDERE SCHOLEN: VOOR KINDEREN VAN EEN DER OPENBARE SCHOLEN: VROUWENKLEEDEREN Van 21 28 Julij 1865. ONDERTROUWDM. Sweanentimmerman 24 jaren en P. M. den Hartog 24 jaren wonende thans alhier onlangs te Hellevoetsluis. W. Kwiukelenberg aardewerker 28 jaren en M. van Vaalen32 jaren. J. H. Luthssjouwerman33 jaren weduwaar van A. Kuiper en C. A. Posthumes, 34 jaren, wonende thans alhier, onlangs te Alkmaar. GEHUWD H. Graait* en T. de Vries. BEVALLEN S. Smit geb. Wilncr Z. C. M. Schouten geb. Koorn D. H. Bruinzeel geb. Schooneman Z. J. van Thefelen geb. Mensen Z. J. A. Walraven geb. Hoogenboscli D. A. Gomes geb. van Riel Z. II. N. de Bunje geb. Kok Z. M. A. Polak geb. de Jong D. OVERLEDENA. de Bunje 9 jaren. A. Roomeijer geb. Svvart 54 jaren. P. J. Ravensteijn 20 jareu. W. Slort 23 dagen. C. Vries geb. Sanderson 40 jareu. C. Tol 42 jaren. P. J. Scheer 47 jareu, DB. Eijgenhuijs ruim 5 maanden. W. Timmner 6 maanden. K. Oom 15 jaren. A. C. Stoter 5 weken. Levenloos aangegeven 2. MARKTBEKIGTEN. ALKMAAR 29 Julij. Aangevoerd 3 Paarden f40 a 70, S Koeijen f 110 a 1S0, 543 Schapen T16 a 26 50 Lammeren f6 a 12, 60 Magere Varkens f 10 a 16,. 19 Biggen f 6 a 10 5 Gciteu f4 ii 7. Boter per kop 77 a 87£ ct. HOORN 29 Julij. Aangevoerd 32 mud Gerst f6, 5 mud Haver f4.50, 8 mud Vale Erwten f 13 op monster verkochtMosterdzaad a f 18, Karweizaad a f 15, 23 Paarden f45 a 240 16 Kalvereu f5.50 a 1659 Schapen f 18 a 25 45 Varkens, f5.75 a 19 6 Zeugen f16 a 36, 210 Biggen f3 a 5 245 Kippen f0.25 a 1.25 9100 Kip-Eijeren f2.10 a 2.25 3500 Eend- Eijereu 1'2.70 a 2.80 per 100, 2150 koppen Boter 67^ a 72£ ct. per kop, 790 mud Aardappelen fl.CO a 2;25 per mud, 225 manden Peeren f4 a 5, 9150 Ncd. roode Aalbezicu f 10 a 11, 1700 Ned. zwarte dito f 12 a 13 per 100 Ned. fê. Heden Dingsdag1 Augustus 1865. EFFECTEN Beurs van Lonclen n Parijs I IVeenen Vaster. Berlijn o Frankfort j AMSTERDAM. Metalliek (oude) Vereenigde Staten van Noord-Amerika 6u/0 Vereenigde Staten 1882 8°/0 Ge'confedereerden 5°/0 Russische Spoorweg-Aandeeleu 5 °/0 Blaairwe Grieken 8 °/0 Mexico (oude) 8c/0 Mexico (nieuwe) Binnenl. Spanje Turken 5°/o 5°/o S°/o 6°/o 8% Venezuela 59 i °/o 1911 23J- 22'- 39'- 48 P 1 I T I E. Ten burele van den ondergeteekeude is gedeponeerd 1". Een witte VROUWENZAK, 2°. een zijden BOEZE LAAR 3°. een zwart zijden DAS4°. een SLEUTEL en ten 5°. een BEURSJE met KNIP. Helder, 1 Aug. 1865. De Commiss. van Politie, A. C. BOONZAJER. Zaturdag 5 Augustus vertrekt van hier de Oost- Indische landmail via Triëst. Op den 10- Mei mogteu wij ons verheugen met de geboorte van onzen Zoon WILLEM. Heden echter 29 Julij, werd hij ons, tot onze groote droefheid, door den dood ontrukt. P. KAMPER. Heden overleed, in den ouderdom van bijna 63 jareu, mijn geliefde Echtgeuoot M. SCHOUTENAz. J. schouten, Holi.eman. Nieuwediep 30 Julij 1865. üe COMMISSIE voor de GYMNASTIE- SCHOOL brengt ter kennisse van Ouders en Voogden, dat de GTVMNASTIE-LESSEN een aanvang zullen nemen den 1 Augustus e. k. in het beneden lokaal van de Werkinrigtiug. De lessen worden gegeven tweemaal in de week, telkens gedurende één uur. Het schoolgeld bedraagt: Voor een kind uit een huisgezin /'1.50 per kwartaal. elk kind meer n 1. Voor een kind uit een huisgezin ƒ1.per kwartaal. elk kind meer 0.75 Voor allen te voldoen bij vooruitbetaling. Er bestaat tevens gelegenheid tot liet beoefenen der Gfymnastie voor Heeren-Vereenigingen. Zij, die wenschen hunne Kinderen of Pupillen aan ge noemd ouderwijs te doen deelnemen, worden uitgenoodigd zich daartoe aan te melden bij den lieer S. BRAAKSMA, of bij den Heer MARTIN, KerkgrachtN°. 320. Namens de Commissie voor de Gymnastie-school A. VAN VOORN VELD, Secretaris. OM CONTANT GELD. Men is van meening, op Donderdag den 3<luu Augustus a. s.des voormiddags ten tien ure, inliet Danshuis "DE ZONaan den Dijkweg, hoek Torensteeg, publiek te verkoopen, ten overstaan van den Deurwaarder J. NV. VAN OER NV AS. Cz.: bestaande in: Een LINNENKASTJE, Witwerkers KAST, Ronde- en andere TAFELS, LEDIKANTEN met Be hangsels, SPIEGELS, SCHILDERIJEN, GLAS- en AARDEWERK, eene groote KOFFIJIIUIS- KAGCHEL, VLOERKLEEDENMATTEN, WATERVATEN, STAMPKUIP, enz. vooiits Eenige BEDDE1X, DEKENS, ALSMEDE VERSCHILLENDE BESTAANDE IN: JAPONNEN, MANTELS, HOEDEN, enz. en hetgeen verder zal worden gepresenteerd. Daags vóór de verkoopingvan af des namiddags twee ure in voornoemd lokaal te bezigtigen. De volgeus de inteekeninglijsten bedoelde van het Muzijkkorps des 7° Regts Tnfrle, zullen in 1'ivoliop de hier navolgende dagen en uren plaats vinden E ENE SOIREE, op Woensdag den 9 Augustus a. s. des avonds ten 7 uur. EENE MATINEE, oji Donderdag den 10 Augustus, des middags teu I j- uur. EENE SOIREE, op Vrijdag den 11 Augustus, des avonds ten 7 uur. Programma van Woenstlaf. EERSTE AFDEELING. 1. Marchc les fleur de MuiIToffman. 2. Ouverture das Gebet der BrautPa_nne. 3. Grande Fantasie de Vopera FaustGounod. 4. Polka-MilitaireZinnen. 5. Romance le LacNiedebmeijer. TWEEDE AFDEELING. 1. MarschPanne. 2. Overture Stradel/aFlotow. 3. Fantasie le Trouvb"eVebdi. 4. Walzer les Boutons de RoséProch. 5. Grande Fantasie de Vopera Freischutz Weber. Eene lijst van inteekening blijft geopenduiterlijk tot Maandag morgen ten 12 ure, van den 7 Augustus, in het lokaal Tivoli. De Entree per Concert is builen inteeltcniiig voor een Heer en 25 Cents voor eene Dame. IIH. Inteekenaren worden beleefd verzocht, hunne TOE- GA.NGKAARTEN bij iedere uitvoering, na vertoon, niet af te geven maar te behouden.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Nieuwe Courant van Den Helder | 1865 | | pagina 3