tilTKEHMNG Bil OVIRLMOIN AMSTERDAM - NIEUWEDIEP W. J. BLITS, K A WTO O R. Onderlinge Vereeniging of Maatschappij van DOLPHIJN en ZAAN J\1 2. RET011R-BILLETTEN TOT VERMINDERDE VRACHTPRIJZEN. onder Directie van den Heer M. VAN OS, te Amsterdam opgerigt in den jare 1852. W. CORPORAAL, genaamd DE ROER. Agent. Weststraat, No.47. langs PURMEREND en ALKMAAR. REGTSTREEKS DOORVARENDE, ZONDER OVERLADEN. Nieuwe dienstregeling, aanvangende den 4dea Augustus 1865, met de uitmuntend ingerigte, snelvarende Stoomjagten D A G L IJ K S IN CORRESPONDENTIE MET DE STOOMBOOT NAAR TEXEL. CIIIB UB GIJN-DENTIST EN MECHANICIËN, zal van 3 tot 10 Augustus a. S., te consulteren zijn bij den lieer H. J. VAN LEEKaan het Hoofd te Nieuwediep den 2 Augustus bij den Heer SL1JB00M aan den Burg op Texel, over alle operatie» den mond betreffende, het inzetten van Kuiijtttanden en gebitten, on der garantie van gebruik en duurzaamheid. Aan mondlijders wordt de hevigste kiespij» door mij ontnomen, zonder het uittrekken der aangedane tanden of kiezen. Na de behandeling kunnen zij weder worden opgevuld en dienst verrigten. Een fatsoenlijk JONGELING oud 16 jaar, die zeer goed geprofiteerd heeft van het degelijk onderwijs dat hij heeft mogen genieten in de Mederiandsche, Fransclie, Engelsclie en Bloogduitsclie talen, zag zich te dezer Plaatse gaarne geplaatst op een K&WTOOR, Hij schrijft en zeer goede hand. Men adressere zich francoonder letter K, bij den Uit gever van dit bladbij wien des verlangende informatiën zijn te bekomen. Deze Maatschappij, welke thans bijna 1300 Leden telt, bestaat uit Twee Klassen; tot de Eerste Klasse, in welke thans 73S leden zijn, behooren zij die tussehen de 20 en 40 jaren oud, en tot de Tweede Klasse, welke thans 540 leden telt, zij die tusscheu de 40 en GO jaren pud zijn. Aan een ieder wordt de gelegenheid aangeboden om door onder linge bijdragen, bij overlijden aan zijn overblijvende eene vaste uitkeering te verzekeren. De uitkeeriugen aan We duwen der 1° Klasse bedraagt thans bijna vier honderd gulden en aan Weduwnaren ruim een en negentig gulden, aan Weduwen der 2° Klasse ruim twee honderd zeventig gulden en aan Weduwnaren ruim twee en zeventig gulden. Volgens de laatste rekening en verantwoording, zijnde van Mei 1864 tot Mei H>65 hebben de bijdragen voor de 1° Klasse 14 cents en voor de 2° Klasse nog geen 25 cents per week geweestbehalve 5 cents Administratiekosten. De bijdragen geschieden op de volgende wijze: bij 't overlijden van een man betalen alle leden 50 Cents en bij 't overlijden eener vrouw 12 j Cent, behalve eene wekelijksche contributie van slechts 5 Cent. De uilkeeringen geschieden onverminderden terstond na het overlijden. Deze inrigting vcreischt geen Eonds of Kas en kan derhalve nooit failliet gaandaar bovengenoemde gelden door onder linge bijdragen worden bijeengebragtlevert dit voor deelnemers den zekersten waarborg op. De ondergeteekeudeAgent der vereeniging, twijfelt dan ook geenszins of ieder huisvader zal met hem de nuttige strekking dezer vereeniging, waardoor men weldoet zoo lang men leeft, inzien en tot hare instandhouding en uitbreiding medewerken. Zij doet aan de Echtgenoot weer met groote rente terugkeeren wat men ooit aan deze vereeniging betaald heeft. Zij die zich tot leden dezer Maatschappij wensehen aan te sluiten, kunnen zich vervoegen bij Ligplaats te AMSTEBÏÜAM, aan «le Itijn- en Ussel-Steiger. Van* Amsterdam (rijn- en ijsselsteiger) 's morgens ten 8 uur en 's avonds ten 10 uur. i, Purmercndca. c\ lij- ii Alkmaarn n n 11 j- ii n s nachts n lj- n Aankomst te Nieuwediep 's namiddags 2 j 's morgens 5 Van Nieuwediep's middags ten 12 uur en 's avonds ten 11 uur. ,i Alkmaar's namiddags ca. 2 's nachts ca. u 2 h Purmercndt, 5 's morgens 4 Aankomst te Amsterdamn G j u n n 5 j In Correspondentie met de verschillende Spoortreinen en Kuiderzee-Stoombootcn. Informatiën: Te Amsterdam bij den lieer IC BItOUWElt, RaamskooiL, 235, en bij den Heer J. A. VREDEN- BUItG, Nieuwe Hoogstraat, C, 2S4; te Purmercnd, bij den Heer P. WEDEPOOL, nabij de Kaasmarkt; te Alkmaar, bij den Heer C. KOEMAN; te Nieuwediepbij den lieer M. van NECK. Ter Boek- Courant- en Steendrukkerij van S. GILTJES.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Nieuwe Courant van Den Helder | 1865 | | pagina 4