«{jffiicr, Jïieumeöiep, WiffemsoorD, eiift. Jtë 437. Vijfde Jaargang. 1865. ZATUIIDAG 5 AUGUSTUS. NIEUWE COURANT VAX DEX Verschijnt WOENSDAG en ZATURDAG. Abonnementsprijs voor 3 maandenƒ1.30 Franco per post 1.50 Men abonneert zich bij alle Boekhandelaren en Post directeuren. Brieven franco aan den Uitgever S. Giltjes. De prijs der Advertentien van 14 regels is 40 Centen voor eiken regel meer 10 Centen. Zcgelrcgt voor elke plaatsing 35 Centen. Vóór des Dingsdags en Vrijdag3 middag 12 uur gelieve men de Adverteutiën intezeuden. Ingezonden stukken minstens één dag vroeger. POLITIEK OVERZIGT. Hoeveel berigten er ook van verschillende zijden, door te legrammen en particuliere correspondentienomtrent den stand van zaken tusschen Pruisen en Oostenrijk worden publiek gemaakt, zij zijn zoozeer met elkander in strijd, dat men vruchteloos tracht de waarheid te kennen. Men zou bijna gelQovendat er opzettelijke misleiding van het publiek in het spel is. Men heeft opgemerktdat het feest bij de onthulling van het standbeeld van Arndt, te Bonn, door slechts vier Prui sische officieren, leden van zijne familie, werd bijgewoond. Nogtans was Arndt niet alleen volksdichter, maar inzonder heid verheerlijkte hij in zijne liederen de roemrijke daden van het Pruisische leger. Hij was de persoonlijke vriend der uitnemendste krijgslieden uit den bevrijdingsoorlogen het wekt dus bevreemding, dat het leger zich volstrekt niet bekom merde om de eer, welke den man te beurt viel, die het leger zoo hoog heeft geroemd. -*• Uit Bonn schrijft men, dat de officieren van het regement huzarenhetwelk daar in garnizoen ligtbevel heeft ontvan gen om van de uitnoodiging ter bijwoning van het feest, geen ge bruik te maken. Naar men zegt is de reden hiervan, dat bij het feest ook de driekleurige duitsche vlag zou worden ontplooid. Men leest in de Presse de volgende satyrieke mededee- ling: »De Oostenrijksche badplaatsen worden dezer dagen door groote rampen getroffen. Naauwelijks zijn wij eenigzins her steld van de treurige tijding dat een gedeelte van Ischl een prooi der vlammen geworden is, of daar komt een Jobsbode melden dat Gastein het heerlijke Gasteinbezocht is door von Bismarck. Voor Ischl kan men inschrijvingen openen, maar wat is er voor Gastein te doen Door de Nassausche regering is eene klagt ingesteld tegen den afgevaardigde Schenk, omdat deze in eene openbare zit ting der kamer gezegd had: »dat de regering door misbruik van gezag op de verkiezingen heeft gewerkt, hetgeen, wan neer het waar wasstrekken zou om tot haat en verachting tegen de hertogelijke regering aan te zetten." Het gold hier, volgens de Nassausche regering, hoon in eene openbare bij eenkomst, hetgeen minstens met eene gevangenisstraf van drie maanden gestraft wordt. De heer Schenk, voor den regter gedaagdheeft geweigerd eenige verdediging aan te voeren omdat zulk eene aanklagt van de regering in volstrekten strijd is met de regten der kamer en zelfs door de meest conservative schrijvers over het staatsregt de bevoegdheid daartoe haar niet wordt toegekend. De zaak van den heer Sehenk is nu voor het hof van appèl. Eene andere proeve van de wijze waarop in Nassau ge regeerd wordt leveren de laatste werkzaamheid van het groot hertogelijk Nassausche statistische bureau. Die instelling heeft zich bezig'gehouden met het opmaken van tabellen, waaruit blijkt hoe de ambtenaren zich bij de laatste verkiezingen heb ben gedragen en in welken zin zij hebben gestemd. Deze statistische arbeid is den groothertog voorgelegd. Prins Wittgenstein heeft daarop de chefs van de departementen van bestuur bij zich ontboden en hun opgedragen de ambtenaren onder hunne bevelen, welke zich van de verkiezing hebben onthouden liberaal gestemd heeft er natuurlijk geen een aan te zeggendat zij hierdoor de grootste ontevredenheid des vorsten op zich geladen hebben. Aan den directeur van den Nassauschen spoorweg is door den prins verboden in het vervolg weder in een wijnhuis in Rheingau te komendat door liberalen druk wordt bezocht. Hoe juister de uitslag der verkiezingen voor de gemeente raden in Frankrijk bekend wordtzooveel te duidelijker blijkt het, dat zij geenzins in den zinder regering zijn uitgevallen. In het departement der Rhónemonden alleen worden acht tien gemeenten geteldwier maires niet tot leden van den gemeenteraad gekozen zijn. Ook elders zijn een aantal maires door de kiezers voorbij gegaan in het departement Eure en Loir vier in het arron dissement Bressuïres tienin de Alpes Maritimes zesin het arrondissement Valenciennes zeven, in het kanton Nogent sur Seine twaalf, in het kanton Moncuq hetwelk zeven gemeenten bevat, is geen enkel maire gekozen. In Cantal hebben vijf maires schipbreuk geledenen is geen enkel kandidaat van de door hen opgemaakte lijsten gekozen. In het arrondisse ment Pont Lévêque hebben acht maires en zes adjuncten voor andere kandidaten het onderspit gedolven. Verscheidene maires die niet tot leden van den gemeente raad waren gekozenhebben uit regtmatige teêrgevoeligheid hun ontslag genomen; dit voorbeeld zal denkelijk door het meerendeel hunner lotgenooten gevolgd worden. Te Algiers hebben bloedige botsingen tusschen de Turcos en de Zouaven plaats gehad. Een bataillon der eersten wei gerde namelijk naar Mexico scheep te gaan en stelde zich gewapend te weer, tengevolge waarvan de hulp der Zouaven moest worden ingeroepen. Behalve een aantal gewondeu'van beide korpsentelde men twee dooden onder de muitelingen. Depêches uit Washington melden dat de geneesheer Mudd, even als O'Langlin, Arnold en Spangier, naar Dry Tortugas vervoerd waren, om er hunne straf te ondergaan. Algemeen is men van meening dat de secretaris van staat in Amerika, belast met het beheer der financien, bij de ope ning der zittingen aan het congres vergunning zal vragen eene nieuwe leening tot een hoog bedrag uit te schrijven, zelfs ingeval hij in den tussclientijd niet genoodzaakt is zijne toevlugt te nemen tot eene nieuwe uitgifte van schatkistbons. De laatste berigten uit Zuid-Amerika melden, dat het Bra ziliaan sche escader de vloot van Paraguaybestaande uit vier stoomschepen en zes drijvende batterijen, nabij Corrientes vernield heeft. Deze vaartuigen zijn deels gezonkendeels genomen. De Paraguayanen hebben 2000 man aan dooden vermisten en gewonden verloren. Hun vlootvoogd behoort onder de gesneuvelden. Daarentegen zijn de troepen van Paraguayten getale van 7000 manin Brazilië gevallen en hebben San Borja genomennadat die plaats zich vijf dagen lang had verdedigd. Zij werd vervolgens geplunderd. De keizer van Brazilië was naar zijn leger vertrokken. De ge neraal Flores zou zich insgelijks aan het hoofd zijner troepen naar het oorlogstooneel begeven. Op het eiland St. Thomas is een werf-bureau voor Juarez geopend, dat overvloedig van geld voorzien schijnt. Men vermoedt dat hij door de Vercenigde Staten gesteund wordt. 1TI 33 TT VT S T II D 11T 3- 231T. Helder, Nieuwediep, Willemsoord enz. 4 Augustus 1865. Men deelt ons mede, dat Zondag jl. op daartoe gedane aanvraag, een loods van hier naar Vlissingen is gezonden, ter afhaling van het aldaar liggende admiraalschip der Amerikaansche Marine en dat schip alhier binnen te lood sen. Men veronderstelt, dat de overige aldaar liggende

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Nieuwe Courant van Den Helder | 1865 | | pagina 1