Amerikaatische oorlogschepeu zullen volgen. Van eene an dere zijden wil men bewerendat het echter nog niet zeker is dat bedoelde schepen naar hier zullen komen. Het gerucht dat vier schepelingen zouden zijn omge komen, van het Noordsche schip, dat Dingsdag jl. in de spoedig opgekomen storm, bij Kijkduin in nood verkeerde, kunnen wij tegenspreken. Het behoud van dat schip is ech ter te danken aan de spoedige en doelmatige hulpverleend met de sleepboot Archimedes. Zonder die hulp zou het schip, dat reeds over de Noordergronden was heengeslagen, stellig zijn gestrand, daar reeds het tweede anker was geslipt. Uitslag der op 1 Aug. gehouden herstemming voor leden vati den Gemeenteraad. Helder, te verkiezen 2 leden. Geldig uitgebragte stemmen 228. Gekozen de heeren J. T. Zur Muhlen met 1G9 en A. J. v. Kelckhoven met 132 stemmen. Voorts zijn uitgebragt op de heeren L. M. van Gelder 65 en L. Jelgersma 59 st. Texel, te verkiezen 1 lid. Geldig uitgebragte stemmen 238. Gekozen den heer S. Keijser Sz. met 120 stemmen. Op den heer KI. Sz. Kikkert (aftredend lid) zijn 118 st. uitgebragt. Schagen, te verkiezen 2 leden. Geldig uitgebragte stemmen 147. Gekozen de heeren C. de Pater Sr. met 82 en J. Ligthert met 80 stemmen. Voorts zijn nog uitgebragt op de heeren C. de Heer (aftredend lid) 75 en E. Hoekstra 50 stemmen. Z. Jl. heeft de statuten van de Vereeniging ter ver breiding der waarheid, alhier, gelijk die bij verzoekschrift van de heeren J. Sweeres en C. Breet Az. zijn overgelegd, goedgekeurdcn do vereeniging mitsdien als regtspersoon erkend. Bij de gisteren ter Directie der Marine plaats gehad hebbende aanbesteding van het doen van werkzaamheden aan verschillende gebouwen van het Maritieme Etablissement te Willemsoord, zijn 11 inschrijvings-billetten ingekomen, als van de heeren: J.E. Janzen f 14,200, Gebr. Janzen f13,593, H. J. Hippens 1 13,485, Gebr. Korf!' f 13,450, S. Gooien f13,382, R. Vos f 13,380, A. Bas f 13,300, Gebr. Moorman f 13,100 P. Spruit f 12,580, W. van der Wooning f 11,600, P. Verliey f 11,580. De kapt. t/z. W. II. Dittlof Tjassens wordt, op zijn verzoek, met 31 Oct. a. s. eervol ontheven uit zijne betrek king van equipage-meester bij 's rijks werf alhier en met 1 Nov. a. s. vervangen door den kapt. t/z. G. P. J. Mossel. Jlet den 11 dezer wordt de luit t/z. 2° kl. M. P. Struijck, thans non-actief, op Zr. Jls. Wachtschip alhiö* geplaatst. Op de drijvende batterij de Huylerliggende te Vlissingen, is de état-major zamengesteld als volgt: kapt.- luit. t/z. C. J. Darame, kommJ.; luit. 1° kl. jhr. W. E. Speng- ler, luit0». 2e kl. Hoogwiukel en Schuylenburg, offic. van gezondh. 2U kl. v. d. Steen, offic. van adm. 3» kl. Hirschman, offic. der mariniers Hurné. De minister van marine heeft voorloopig ter kennis van belanghebbenden gebragtdat er in den loop van het jaar 1866 een vergelijkend examen zal plaats hebben voor twee plaatsen van adspirant-ingeuieur bij de marine, aan welke betrekking verbonden is eene jaarmedde van f1000; de vcreischte kundigheden ter mededinging bij dat examen, worden vermeld in de Staals-Courant. Zaturdag a. s. zal de stoomboot Burgemeester Zgistra weder een pleiziertogt maken van Harlingen naar hier. Vertrekt 's morgeus 8 uur van Harlingen, oin denzelfden dag, des avonds ten 9 uur, terug te zijn. De vrachtprijs is gesteld per passagier heen en terug op f 2. Een artikel in de Friesche Courant bespreekt de gron den die pleiten voor eene naauwere aansluiting der friesche departementen van de Maatschappij tot Nut van 't Algemeen. Den 4 den Augustus zai de commissie bijeenkomen tot voor bereiding eoner algemeene vergadering van afgevaardigden der departementen. In Friesland is men van oordeel, dat de maatschappij niet genoeg wordt gesteund en niet genoeg doet tot bevordering der maatschappelijke welvaart. Men schrijft uit Leiden, 31 Julij: Gisteren (Zondag) avond zijn, tusschen het personeel van het cirque Carré en dat van Grosso's tiiealre, alhier erustige oneeuigheden voor gevallen. Eenigen hunner zijn naar men zegt uit jalousie de métier, handgemeen geraaktwaarvan niet onbelangrijke verwondingen het gevolg zijn geweest. Ook zijn dien avond, zoo door militairen als door burgersverregaande ongere geldheden gepleegd, die in het misbruik van sterken drank haren oorsprong vonden, en als het afscheid aan de kermis konden worden beschouwd. Op de 11. Vrijdag te Voorschoten gehouden paarden markt waren ruim 700 paarden aangevoerd. De handel was leveudig, vooral voor fransche rekening; jonge paarden van 5 5 6 jaren werden tegen f 300a f 400 cn hoogcr afgedaan. Reuters Office heeft gisteren morgen ten 11 ure 30 minuten eene depêche uit Valencia ontvangen, waaruit blijkt dat geene gemeenschap met de. Great Eastern mogelijk is. De oorzaak daarvan is onbekend. Men vermoedt een onheil. Uit eene officiële bron verneemt mendat er 40,000 last koolzaad uit Amerika in aantogt i3, bestemd naar Engeland en Holland. De Biritto deelt mede, dat de heer Monzetti een nieuw telegrafisch toestel heeft uitgevonden, waardoor het geluid zich tot op willekeurigen afstand laat voortplanten. Een handelaar van de City zou door middel daarvanrustig op zijn bureau zittende, met luider stem eene opium- of katoenspeculatie kunnen bespreken met den een of anderen Indischen correspondent te Bombay, even alsof zij beiden in hetzelfde vertrek gezeten waren. Tc Rouaan heeft zich een echtpaar verdronken. De man was 70 de vrouw 65 jaren. Zij hadden zich aan elkander ge bonden en op die wijze in de rivier geworpen waaruit zij als lijken werden opgehaald. Vroeger waren zij welgestelde lieden; dronkenschap heeft den man tot armoede gebragt. De vrouw was ziekelijk. Twee en twintig jaar geleden verliet een 15 jarige knaap, Schoenfeldt, zijn geboorteland Keurhessen, en ver trok naar Amerika. Ilij werd geneesheer en diende tijdens den oorlog als arts bij een Ohio-regement. Door het duit- sche schuttersfeest te Breinen aangetrokken maakte hij eene reis naar Europa. Maar te Bremen kreeg hij het heimwee naar zijn vaderland en begaf zich derwaarts, vergezeld van een vriend, den heer Wolhraber uit Nieuw-York. Daar werd hij door de keurhessische politie des nachts van zijn bed opgeligt, omdat hij niet voldaan had aan zijne mili taire verpligtingen, en naar de gevangenis te Gelnhausen overgebragt. Zijn vriend reisde terstond naar Frankfort om dc tusschenkornst van den Amerikaauschen consul-generaal in te roepen maar deze verklaarde, dat hij aan de zaak niets kon doan. Dr. Schoenfeld intusschen is Amerikaansche burger en de heer Wohlraber heeft zich nu tot den Amerik. gezant te Berlijn gewend. Johanues Rougevan wien zestien jaar geleden zooveel gesproken werd in Duitsland, heeft weder van zich doen hooren. In het ambtsblad van Trier wordt opgeroepen Johannes Ronge duitsch katholiek geestelijke gedomicilieerd te Frank fort, om den 7 den October dezes jaars te verschijnen voor de correctionele regtbank te Saarbriieken, ten einde zich te verantwoorden wegens de beschuldiging: den 23sten Maart van dit jaar, te Ottweiler, de leerstukken der katholieke kerk en hare instellingen op eene wijze te hebben verkondigd, waardoor deze aan den haat en de verachting worden bloot gesteld. - liet Journal Amusant treedt nu in zijnen echt lui- migen trant in bijzonderheden aangaande de voorgenomen Grève voor alle huwbare jongelingen. Het blad zegt: «Reeds is eene dusdanige vereeniging te Parijs tot stand gekomen die dag aan dag al meer en meer aanhangers krijgt." De motiven en conditiën dier strihers luiden aldus: «In aan merking nemende dat de omvang der uit dure stoffen ver vaardigde dameskleederen dagelijks grooter wordt, terwijl ook de katoenen en linnen stoffen voor onderkleedingvoort durend in prijs stijgenin aanmerking nemende dat de boter- groenten- en vleeschprijzende huishuur, het schoolgeld en alle belastinggelden enz.steeds hooger worden hebben alle ongehuwde mannen zamengespaunen en verklaard, niet te willen trouwen zonder een huwelijksgift van ten minste 200,000 francs. Maar ook deze huwelijksgift is niet voldoende. Een gezonde schoonvader, eene nog flinke schoonmoeder, die nog een nieuwen schoonbroeder of eene schoonzuster kan doen verwachten, maakt het sluiten van een huwelijk onmogelijk. Men verlangt dat de schoonvader dikbuikig, korthalzig en aamborstig zijdal hij een sterken aanleg tot eene beroerte hebbehij mag echter eene voordeelige zaak blijven voort zetten, en alleen tot verpoozing gevaarlijke jagtpartijen rots-, berg- en zeereizen ondernemen. Rijke, kinderlooze ooms zijn ook zeer gewenscht, vooral wanneer zij in oor logstijden roemzuchtige officieren te land of ter zee zijn. Uit een particulier schrijven vergunt men ons het volgende over te nemen New-York Julij 18G5. Gij wilt iets weten omtrent de alhier heerschende stemming jegens Mexico. Frankrijken Engeland. Welnu, die is daar om zeer gunstig te noemenomdat men er hier bijna niet over hoort spreken, met uitzondering van enkele ontevredenen die bij niet te voorziene verwikkelingenwelligt hun voordeel zien Stel u echter gerust. De regering der Vereenigde Staten van Noord-Amerika wenscht niets liever dan in vrede en vriendschap te leven met alle mogendheden en beijvert zich om alles te vermijden, wat zou kunnen strekken om de vredelievende betrekkingen testoren. Het land heeft trouwens de grootste behoefte aan rustzonder welke geene verbetering in den gang der zaken en ontwikkeling der bronnen van

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Nieuwe Courant van Den Helder | 1865 | | pagina 2