BURGERLIJKE STAM DER GEMEEXTE MSCDELLSG. BURGERLIJKE STAND DER GEMEENTE WIERINGEN. TELEGRAM. ADVERTENTIES. welvaart denkbaar zijnen dat is na een uitputtenden strijd van 4 jaren niet vreemd. Behalve nudat het niet in de meening der regering kan liggenom de vrede te storen door zich ongeroepen de zaken van Mexico aan te trekken, zou dergelijke handelwijze het land aan de grootste gevaren blootstellen. Het magtige Frankrijk toch, zou niet lijdelijk kunnen toe zien dat keizer Maximiliaan werd bemoeijelijkten alles duidt aan, dat Frankrijk en Engeland thans ééne lijntrekken. Mogt het ongelukkig tot vijandelijkheden komendan lijdt het geen twijfel of Italië en Spanje scharen zich aan de zijde van Frankrijk en Engelanden dat de Unie tegen die magten niet bestand is, daarvan is men maar al te zeer overtuigd, zelfs al bleef de Unie eensgezind, dat echter niet denkbaar is. Het Zuiden zou gewis de vaan des opstauds andermaal, en nu stellig met meer kans van welslagen opsteken het zou daarin wel worden geholpen door de geallieerden, en het einde ware eene scheuring die men nu gelukkig heeft kunnen voorkomen. Zóó redeneert hier het beschaafd en bedaard publiek (vau heethoofden spreek ik niet) en 't voegt er nog bijdat de wijsheid der regering van de Unie, het land wel zal weten te bewaren voor een verdelgingskrijgdie zou worden aangegaan alléén ter wille van Mexicodat in vergelijk van de zoo uitgestrekte Unie al zeer weinig waarde voor haar heeft. Dc West-Indiër van 2 Julij jl. bevat het volgende hoofdartikel „1863—1865." „Twee jaren zijn vervlogen. „En het herdenken aan dien afgeloopeu tijd brengt slechts bedroevende beelden voor den geest van hem, wien Suriname's welvaart ter harte gaat. „Afmattend, vermoeijend is de taak die op ons rust; maar zullen wij zwijgen zullen wij zwijgen kunnen „Reeds te herhaalde malen klonken ons stemmen uit Europa tegen, die spraken de West-Indiër schildert den toestand van Suriname te zwart af te somber is het licht dat hij over de kolonie verspreidt. „Somberja w ij erkennen het maar somber om den doodsluijer der duisternis te verbreken. „Somber voor Europa, waar men Suriname niet kent, waar zelfs in dc vergaderzaal der volksvertegenwoordigers de schromelijkste onkunde met onzen toestand wordt ten toon gespreid. „Somber ja maar nog veel te helder voor Suriname's burgersbekend met-dit heerlijk gewest, dat, zoo voortgaande, weldra tot den natuurstaat moet terugkceren. „Somber voor dat tal van dwaze philanthropendio aan 88,000 menschcu eene beklagenswaardige vrijheid hebben geschonken. „En niets meer - „Het Nederland onteerende juk der slavernij is verbroken zeggen zij die kouseubreijeude mannen die nu vergeten dat er schoenen noodig zijn en in die schoenen voeten en aan die voeten beenenaan die beeuen menschen, in staat om het juk dezer vrijheid te torschen. „Eu het juk dezer vrijheid drukt zwaar op die min beschaafde menschen. „En menigeen der bevrijde slaven ja het grootste deel zucht en wenscht den tyd terug toen zij een meester hadden. „Gelooft gij het niet, philanthropen in Europa? „Hier helaas spreekt de werkelijkheid „En wij zijn hoewel het bejammerende daarvan de tolken. „Gelooft gij ons niet, gij mannen van Nederland, die alleen wist dat er eene kolonie Suriname bestond om psalmzingend het treurig lot der arme slaven te beklagen die daarvoor heereu— en dames- en jongeheeren en jonge dames-comités vormdet. „Eilieve legt eens wat geld bijeen en zendt een uwer, wij wenschen een volbloed philanthroop hierheen. „Wij zullen hem geleiden. „Hij bezoeke inct ons de hutten der vrijgegevenen. „Hij hoore de jammerklagtcn der kranken om geneeskundige hulp, der ouden om bijstandder gebrekkïgcn om verzorging. „Hij kome en zie, hoe tucht en orde verloren zijn gegaan. „Hij zie hoe godsdienst, zedelijkheid en familie-leven hersenschimmen zijn geworden. „Hij herdenke dus wat Suriname was wat het is geworden en vrage „WAT IS GEWONNEN r" Een particulier schrijven nit Curacao meldt aan het TJtrechtsch Dagblad o. a.-.het volgende Nieuws is van hier weinig of niets mede te dceleualles is bij het oude. liet leven op Curafao wordt dag aan dag moeijelijkcr en onaan genamer ten gevolge der emancipatie der slaven; men kan ter naauwernood het hoogst noodige personeel ter bediening en dit nog wel tegen hoog loon bekomenlandbouwers ontbreken totaalzoodat ik wel durf te voorspellen dat de landbouw en veeteelt in een niet zeer ver verwijderd ver schietgeheel te niet zullen gaan. Doch luxe? rijtuigen, piano's, prachtige kleeding enz. nemen toe. Hoe rijmt dit zamen, zal men vragen Ik kan dit niet anders begrijpen dan door deze blinkende ellende toe te schrijven aan de toeneming van den handel en de scheepvaartdoch het einde zal den last dragen De huren stijgen tegelijk met het bouwen. Onlangs is weder een pand, alles behalve nieuw, voor ƒ34.000 verkocht. Dc plantaadjcs zijn voor grof geld nog zeer gewild. Dezer dagen zijn er verkocht, eene voor ƒ50,000 en eene andere, die bijna niets opleverd dan een weinig zout, voor ƒ30,000 De handel op Amerika is weder wat levendiger en wordt vol gehouden door 4 groóte schepen, die af- en aanvaren, en de heen- en te rugreis gewoonlijk in 2 maanden doen. Van 15 31 Julij 1865. ONDERTROUWD Geenc. GEHUWD Jan Licuwen en Japke Roos. GEBOREN Adolf, z. van Lieuwe Adolphus van Giffen en Roelofke Hoekstra. Jaeob, z. vau Feije Jacobs Grol en Wietskc Wever. Pieter z. van Jan Doekscn cu Grietje Picters Visser. Pieter, z van Willem Pietcrs Kooijman en Necltjc Pronker. Dirk, z. van Jaeob Dirks Bos en Maria Gerrits Stada. Johauna Maria Elisabcth d. van Willem Meijer en Adrianna Johauna vau 'f. Zelfde. OVERLEDENNeeke Jacobs Schaap laatst weduwe van Andries C. Bos, 72 jaren. Geitje Groendijk 17 jareu. Martjc Pieters Cupido, gehuwd met Pieter A. Zorgdrager 58 jaren. Klaas Bierman, 4 maanden. Van 1 Julij 1 Augustus 1S65. ONDERTROUWD: Dirk Schenk, weduwnaar van Nceltje Kantwonende te Wieringerwaard met Petronelle Pott, jongcdochterw onende te Wie- ringen. GEHUWD Klaas Boersen met Maria Johauna Kazc. GEBORENCornelis z. van Bregjc 'Zasburg. Tijscn en Antje Asjeb. OVERLEDEN: Gecno. Antje d. van Pieter UI X i\ K T B E It I O T E N. PU R MERENDE 1 Augustus. Kleine Kaas f28.75 Middelbare f28.Redelijke voorraad, vlug en duur verkocht. Aangevoerd 168 stapels Kleine Kaas. 7 Middelbare. Boter. Van fl.15 tot 1.25 per Ned. Gemiddeld fl.20 per Ned. tg. Aangevoerd 92 Runderen. Koeijen tot hooge prijzen later iets tlaauwer. 179 Vette Kalveren. Handel minder vlugde prijs was van 55 tot 70 et. per Ned. fg. 30 Nuchtere Kalveren. Prijs: van f9 tot 18 per stuk. Handel vlug. 32 Vette Varkens. De prijs was van 38 tot 44 et. per Ned. fg. Handel vlug. 4 Magere Varkens, van f 15 tot 23, en 42 Biggen van f 6 tot 8. Handel matig vlug. 908 Schapen en Lam meren. Schapen hooge prijzen, matig vlugge handel. Kip-Eijcreu f2.40 Eend-Eijereu f 2.80 per 100 stuks. 3 mud Peren a f 6.50 de mnd. SCHAGEN 3 Augustus. 5 Paarden f30 a 100. 2 Veulens f 50'a 70. I Stier f120. 12 Ma gere Gelde Koeijen f80 a 120. 18 Vette Gelde Koeijen f160 a 220. 5 VaarsenHokkelingen f40 a 70. 8 Nuchtere Kalveren f6 a 13. 600 Magere Schapen f 10 a 20. 260 Vette Schapen f 24 a 32. 110 Lam meren f 8 a 16. 6 Bokken en Geiten 11.50 a 4. 21 Magere Varkens f10 a 16. 14 Biggen f5 a 7. Konijnen 10 a 65 et. Kippen 30 a 60 ct. Eenden 30 ii 50 et. Duiven 10 a 40 ct. Boter 77£ et per kop of f 1.02£ per Ned. (B. Kaas 25 o 40 ct. per Ned. fg. Kip- Eijeren f 2.10 Ecnd-Eijercn f 2.60 per 100 stuks. Heden Vrij dan, 4 Auqustus 1865. EFFECTEN Beurs van Lonilen (Va f aster. Parijs n Weenen u Berlijn Frankfort n u AMSTERDAM 5°/0 Metalliek (oude) 5°/0 Vereeuigde Staten van Noord-Amerika 6°/0 Vereeuigde Staten 1882 8°/0 Geconfedereerden 5°/0 Russische Spoonveg-Aandeelen 5 °/0 Blaauwe Grieken 3°/0 Mexico (oude) 3°/0 Mexico (nieuwe) 3Binnenl. Spanje 6u/0 Turken 3°/0 Veuezuela 59' 65 72 ƒ43 191» 23 <- it °l o 48'. POLITIE. Ten burele van den ondergeteekendo is gedeponeerd en kan door den eigenaar worden afgehaaldoen ARMBANDJE. Helder, 4 Aug. 1865. De Commies. van Politie, A. C. BOONZAJER. Dingsdag 8 Augustus vertrekt vau hier de Oost- Indische landmail via Marseille. Ten derden male werd mijn ouderhart op nieuw gewond, door het overlijden van mijne geliefde Dochter NAATJE; na een langdurig doch geduldig lijden, overleed zij heden in den jeugdige leeftijd van ruim 23 jaren. Wed. J. de RINGH, Helder2 Augustus 1865. geb. Oversteegen. EEM ViUEI»E3.IJIi WUUItD, aan allen die gewoon zijn de Iiand der liefde in de beurs te steken. "Wat niet genoeg geleerd wordt, kan niet te veel gezegd worden", is eene oude latijnsche spreuken ik mag er wel bijvoegen: wat goed gedaan is, kan niet te dikwijls herhaald worden. Die waarheid boezemt mij èn moed en vertrouwen in, om aan het verzoek van mijnen kerkeraad te voldoen, d. i. aan te kondigendat de tweede kollecte van dit jaar tot schulddelging, in de week van 712 Aug. zal gehouden worden. Van de ƒ900 zijn nog 350 af te doen. De kerke raad gaat zijne taak met vertrouwen aanvaarden, onder inwachting van Godes zegen en broederliefde van zijne plaatsgenooten. Helder, Julij 1865. Namens den Kerkeraad der Luthcrsche Gemeente, J. H. SONSTRAL.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Nieuwe Courant van Den Helder | 1865 | | pagina 3