GOEDKOOP VERKOOPHUIS. LAPPEN W. B. WINTER, AMSTERDAM - AÏEUWEDIEP MAANDAG en DINGSDAG a. s. DO LP HIJ IV en ZAANSTROOM M 2. RETOER-BILLETTEN TOT VERMINDERDE VRACHTPRIJZEN. Goedkoop Verkoophuis hij den Kruisweg. OUD CARTAGEXA'S BERGPLA\TES-0L1 E langs PURMEREND en ALKMAAR. REGTSTREEKS DOORVARENDE, ZONDER OVERLADEN. Nieuwe dienstregeling, aanvangende den 4deo Augustus 1865, met de uitmuntend ingerigte, snelvarende Stoomjagten E L DAGELIJKS: ca. IN CORRESPONDENTIE MET DE STOOMBOOT H a ff De ondergeteckende heeft bij eene bijzonder toevallige gunstige gelegenheid aangekocht, eene groote partij MANUFACTUREN, TAKEN, BUKSKINGrS, WOLLEK, en KATOENEN STOFFEN, die hij voornemens is op te ruimen tegen ongekende lage prijzen, op Die daarvan willen profiteren, zullen bepaald een koopje behalen. Wie wil niet gaarne zijne haren zoolang mogelijk in hare oorspronkelijke kleur, glans en schoonheid bewaren? Wie schrikt niet bij de ontdekking, dat zijne haren beginnen uit te vallen, en ziet angstig om naar een middel, om dat tweeledig doel te bereiken; of liever, wie staat niet verlegen om eene keus te doen uit de talrijke Pomades, Haar-Oliën enz., die dagelijks worden aangeboden. Hoewel nog niet lang bekend, is er evenwel onder den naam Oud Cartbag-ena's Bergplaiiten-Olic, eene Haarolie in den handel gebragt, die zich door vele vooraf genomenc proevenals een krachtig geneesmiddel heeft doen kennentegen het vroegtijdig uitvallen en grijs worden van het haar: zonder eenige schadelijke minerale zelfstandigheid, (die veeltijds een langzaam maar zeker wer kend vergift voor het haar zijn)verlevendigt het de ver- droogende haarwortels, doet deze op nieuw ontkiemen en houdt het uitvallen der verzwakte haren tegen, zoodat het probaat middel is tegen vroegtijdige kaalhoofdigheid en grijsheid. Hetzelve is a 60 Cts. per Pleschje verkrijgbaar aan het Hoofd-Depót te Delft bij A. BEEETVELT Az., en verder bij: H. D. Schliiter NieuwediepW. 13. Wiebols, Purmerende a. Schra- vendijk Hilversum; J. B. Upman BarsingerhornS. Keet, Schagen, G. J. Teunisse Haarlem; D. Boots, Alkmaar; M. Vriend, Zaandam; Geb. FreseVenhuizen; Gebr. Reekers, WeespG. A. KöbneJEdam H. W. BöttgerZuidscharicoudeWed. R. Jongeling, BijerlandB. D. van Weede, de Rijp"NV. C. Velthuïzen Laren; Wed. W. Mars, Wttr'tn- gerwaard. En meer Dépots in andere plaatsen. **35*. Ligplaats te AMSTERDAM, aan fle Rijn- en IJssel-Stciger. Van Amsterdam (rijn- en ijsselstkiger) 's morgens ten 8 uur en 's avonds ten w Purmerendu Ca. 10 ,z Alkmaar Aankomst te Nieuwediep 's namiddags ii ir ii II 's nachts ca. II II J-J-i II U S uaoins II II 2| ,,'s morgens 5 NAAR TEXEL. 111 Van Nieuwediepmiddags ten 12 Alkmaar's namiddags c\ 3 it Purmerend Aankomst te Amsterdam fi \f ii uur en 's avonds ten 11 ,r 's nachts ca. ,f 2 's morgens 4 v v n fi 51 v fi fi uur. u ft it uur. ii ii ti lil Correspondentie met de verseliillende Spoortreinen en Zuiderzee-Stooircbooteii* Tnformatiëu: Te Amsterdam bij den Heer E. BROUWEE, EaamskooiL, 235, en bij den Heer J. A. VEEDEN- B1JEG, Nieuwe Hoogstraat, C, 284; te Purmerend, bij den Heer P. WEDEPOOL, nabij de Kaasmarkt; te Allernaar bij den Heer C. KOEMAN; te Nieuwediep, bij den Heer M. van NECK. Van en met den 22 tot en met den 29 Julij 1S65, zijn in de zeehaven het Nieuwediep binnengekomen de N A A M Door welk zeegat Het Schip passeerde den Weerkundige waarnemingen op het Observatorium te Helderom SOORT c3 PH buitendrempel. streeks dcu tijd dat het schip den drempel passeerde. Rigting VAN to e binnen WEERS GESTELDHEID. WATERSTAND Toestaud Windd. SCHEPEN. Schip. Gezagvoerder. to o< ^13 pco gekomen. Datum. uur. betrekkelijk volzee. van de Zee. van den wind Regtw. op de vierk.el kilo's. Zwcedsch Freg. L..A. Bang. C. M. Fallcnius. 58 Scbulpeng. 22 Julij. 3 nm. Digtbew. windg. gdw. 0.02 el oud. volz. Wcin.golv. zzo. 17.0 Nederl. Bark. Louisa Christina. S. Bolrig. 53 0 23 G vm. regenbuijig. 0.01 bov. Gewoon. Nto. 1.2 Noords. Freg. Toiisbcrg. N. Thic. 02 n 24 ff 12 m. Ligtbew. mooiweer. 0.08 oud. ff Vlak. NOtN. 1.6 H Bark. De Vrede. J. J. Nnss. 50 24 3 nm. mooiw. warm. 0.15 Vlak. 0 2.2 Christina Sophic. P. Bruin. 55 25 6.30 vm. Bewolkt gocdwecr. 0.12 Gewoon. 6.0 Neder 1. DeGoedc Verwacht. J. Heleuius. 58 n 27 6 vm. Held. ligtbew. mooiw. Volzce. Golvend. Nwlw. 5.0 Noords. Victor. II. Thuc. 55 Westgat. 27 9 v.m Ligtbw held. mooiw. 0.12 el bov. ff O t! 6.0 Nederl. Jan v. Schaflelaar. A. vau Duin. 54 Schnlpcng. 8 v.m Digtbw. ben. goedw. 0.02 oud. 0 wtz. 8.0 Ter Boek- Courant- en Steendrukkerij van 8. GILTJES.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Nieuwe Courant van Den Helder | 1865 | | pagina 4