was, in den vollen zin der woordsecnc aanschouwelijke voorstelling der miraculeuse vischvaugst. Opmerkelijk was het, dat alle visschennadat ze gevangen waren, een vuil en walgelijk slijm uitspogen. Ook denzelf den avond, circa half acht ure, schudde de grond te Bau- joewangie allerhevigst, zoodat elks gemoed, met schrik en vrees vervuld werd. De meeste berigten komen daarin overeen dat de golving van den grond van het Zuiden naar het Noorden liephet is hoogst gelukkigdat men nergens rampen te betreuren heeft. Samarang 2 JunijWij vernemendat de nieuw benoemde militaire kommaudant dezer afdeelingde generaal majoor J. A. WalesouDingsdag jl. alhier is gearriveerd. Soerabaija 2 JunijMen deelt mede, dat alle stoomschepen en etablissementen van wijlen den heer W. Cores de Vries, na expiratie van diens contract met het gouvernement, in vollen eigendom aan de heeren Tto- binson cum suis, tegen eene uitkeering van f750,000. zullen overgaan; men beschouwt hier dezen prijs als zeer billijkten opzigte van de koopershoezeer het toch nog altijd te betwijfelen valt of de verkoopers, bij openbare veiling, het opgegeven cijfer zouden kunnen bereiken. Of het perso neel vau wijlen den heer de Vries te zijner tijd in dienst der nieuwe maatschappij zal overgaan, schijnt nog geheel onzeker te zijn. Uit Japan zijn gunstige berigten ontvangen. De, mikado heeft zijne goedkeuring geschonken aan al de handelingen van den taikoen. Nadat de moordenaar der beide Engelsche was ter dood gebragt, heeft de taikoen de schadeloosstelling aan hunne famillien uitgekeerd. Men berigt uit Tjummarum (Friesland) 4 Augustus het volgende: Sommige der personenwelke wegens vreugdebedrijf op den Waterloodag ziju gedagvaard voor liet kantongeregt te Harlingen, hebben de dagvaarding, met oranjelint versierd, voor het raam aan de straat opgehangenen het meeren- deel der beschuldigden is voornemens, bij hunne verschij ning voor den kantonregterzich met zulk lint rijkelijk te versieren. Dezer dagen is bij den bouwman F. van der Velden, in Kethel en Spalane, een tvvee-en-twintigtal runderen in de weide loopende, plotseling ongesteld geworden. Do ziekte, waardoor zij werden aangetast, is doodelijk en schijnt te ontstaan door ontsteking aan de maag. Te Lorient, zijn dezer dagen aan boord van de Coligny belangrijke proeven genomen om van het elektrieke licht een nuttig gebruik op zee te maken. Door middel van een onderzceschen reiiecteur werd het water tot op een groote diepte verlicht, zoodat het mogelijk was oin van het dek de visschen te zien die door het licht werden aangetrokken, en om de lamp als in een aquarium zwommen. Een soort duikerklok met een groot glazen oog in een van haar zijden, en zoodanig ingerigt dat men den duiker van versche lucht kou voorzien, werd tot op een diepte vau S3 vademen neergelaten. Door middel van dit toestel zal het gemakkelijk zijn onderzeesche bouwwerken na te zien, koralen te visschen, en verloren of vergane eigendommen weer te krijgen. Er werden insgelijks seinen door middel van elektriek licht tusschen de Coligny en de Semaphore van Belle-Isle ge wisseld. Deze verschillende toepassingen van het elektriek licht werden in tegenwoordigheid van een militaire commissie, door den uitvinder, den heer Bazin, burgerlijk ingenieur van Angcrs genomen en gaven zeer bevredigende uitkomsten. De kommandant van de burgerwacht van Brussel heeft eene inschrijving geopend voor een monument ter nagedach tenis der in Mexico gesneuvelde Belgen. Het gouvernement heeft omtrent de Belgische gevangeneu aldaar nog geen berigt ontvangen. Naar men zeide, werden zij door de officieren van Juarez goed behandeld; maar het is zonder ling dat niemand iets weet van de namen dier manschappen. Van daar dat vele Belgische famillien ten dien opzigte nog alles behalve gerustgesteld zijn. Den Sden Augustus heeft in eene plegtige zitting der akademie de uitreiking plaats gehad van de prijzen uit het fonds Montyon aan hen, die door uitstekende deugd zich hebben gekenmerkt. De eerste prijs van 3000 francs waarnaar 89 personen dongen, is ten deel gevallen aan Ro- salie Marion(gemeente onderwijzeres te Beaumont Hague. Deze vrouw is thans vier en zeventig jaar oud en bekleedt in hare gemeente sedert 1816 de betrekkingen van onder wijzeres, ziekenoppastcr en zuster vau liefdadigheid. Zij vindt voor dit alles tijd, maar offert nooit een schooluur op. De tweede prijs werd toegekend aan eene vrouw uit de wijk Notrc Dame de Lorette, F. Navier, die veertig jareu lang vrijwillig zieken heeft verpleegd en ongelukkigen bij gestaan. Van de acht medailles eerste klasse is er een ten deel gevallen aan een militair en een aan een geestelijke. Eerst genoemde is een sergeant der grenadiers, Alabert, die vijf en twintig jaar lang zijne moeder heeft verzorgd. De pas toor Brandelet, van Laviron, die vooral ten opzigte van onderwijs en opvoeding der jeugd zich hoogst verdienstelijk heeft gemaakt, door het stichten van scholen en instellin gen voor de jeugd, is de tweede. Het Journal du Ilavre deelt mede, dat een der 17 Zwitsers, die aan de schipbreuk van de William Nelson zijn ontkomen en op wonderdadige wijze gered, is opgeëischt door de Zwitsersche autoriteiten, die zijne uitlevering vra gen, omdat hij wordt vervolgd wegens falsiteiten en frau duleus bankroet. De ongelukkige komt dus van den regen in den drup. Fransche soldaten hebben in de provincie Frosinone onderscheidene roovers gevangen genomen. Een man als kluizenaar gekleed, had op weg vau een ruiter, onder be dreiging hem dood te zullen schieten, de beurs geëischt. De ruiter wierp zijn beurs op den grond en toen de klui zenaar haar opnam bragt hij hem met een stok een doode- lijken slag toe. 1'ransche soldaten, die juist voorbij kwamen doorzochten 's kluizenaars kleeding en vonden een fluitje, waarmede zij een sein gavendat onderscheidene roovers tot hen loktedie zij toen gevangen namen. Te Liverpool is door eenige Amerikaansche agenten een jongman gearresteerd, Townsend genaamd, beschuldigd van ruim 100,000 dollars uit eene bank in Connecticut te hebben gestolen. Toen hij gearresteerd werd, had hij voor 42,000 dollars aan papier bij zich, waarna men nog voor eene waarde van 56,000 dollars in zijn valies heeft gevon den. Hij is weder naar New-York getransporteerd. Men meldt uit Londen 3 Augustus Weder staat ons een nationale ramp te wachten, die niet minder schade kan aanbrengen dan de katoenschaarschte. Honderden bij houderden stuks van onze veestapels sterven aau eene vreemd^ en ongeneeslijke ziekte, die eiken dag meerdere uitbreiding neemt. De besmetting is dan ook zoo groot, dat zij, die ziek vee op de markt aanraken, bijna zeker ziju hunnen stal bij de te huiskomst te zullen besmetten. Verschillende veehandelaars en pachters hebben rreeds hun geheelen veestapel verloren, en zij die hun vermogen nu trachten te redden door het vee te verkóopen"wanneer een hunner beesten aangetast isdragen niet weinig bij om de verspreiding in de hand te werken, daar deze dieren de ziekte dan meestal reeds onder de leden hebben. De ziekte doet zich voor als de koortsen duurt van vier tot tien dagen. Wanneer deze verschijnselen wegblijvendan sterft het aangetaste dier binnen eenige dagen. Professor Gamgeedie op dit gebied een specialiteit isheeft deu angst niet weinig vermeerderddoor te wijzen op het jaar 1745toenten gevolge dierzelfde ziekte niet minder dan 3,000,000 zegge drie millioen stuks hoornvee stierven zoodat de gevolgen in sommige districten zich nog 30 jaren daarna deden gevoelen. De geheime raad heeft de aandacht op de zaak gevestigd en aan de tolkantoren last gegeven streng toezigt te houden op het ingevoerde vee, tevens be velende, dat bij 't ontstaan der ziekte dadelijk kennis daarvan zal moeten gegeven worden. -r- De Unila Italiana verzekert op grond van geloof waardige bescheiden, dat in de kerken der Italiaansche wereldlijke geestelijkheid meer 500,000 ponden zilver en 20,000 ponden goud aanwezig is. Tn de kerken der reguliere orders 800,000 ponden zilver en 18,000 ponden goud; inde kerk vau Loretto, 7000 ponden zilver en 4000 ponden goud in de kerk van den heiligen Dominicus te «Soriano in Calabrie, 5000 ponden zilver en 1500 ponden goud. Voorts bezitten deze kerken voor eene waarde van ruim 20 millioen francs aan edelgesteenten. Een weesjongendie door zijne zuster, een arme ar beidster, ouderhouden werd, de vorige week langs de dok zijde te Antwerpen wandelde, zag daar eene groote portefeuille liggen. Hij raapte ze op, opende die en zag ze gevuld met een massa bankbillettenmaar vond ook op de eerste bladzijde den naam van den regtmatigen eigenaar geschreven zijnde de kapitein Buit Bremen. Binnen een half uur wist hij den kapitein op te sporenstelde hem de por tefeuille ter hand, waarin zich de opbrengst van een door dezen in Holland verkocht schip bevond, ten bedrage van ongeveer 50,000 francs, zonder daarvoor eenige belooning te willen aannemen. Eenige dagen daarna is voornoemde kapitein, die weduwnaar en kinderloos is, den weesjongen en zijne zuster komen bezoeken, heeft toen den eersten als zijn eigen kind aangenomen, hem eerstdaags zullende medenemeu naar Bremen, terwijl hij aan de zuster een jaarlijksch vast onderhoud heeft verzekerd. In de nieuwe hoofdstad van Italië bestaat vau oudsher een katten-asyl. Het is een klooster naast de St. Laurens- kerk. Wil men een kat kwijt zijn, men behoeft haar niet in het water te smijten of aau den poelier te verkoopen men brengt haar eenvoudig naar het kattenhuis. Heeft men

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Nieuwe Courant van Den Helder | 1865 | | pagina 2