BIRGERLUKE STAND DEK GEMEENTE HELDER. TELEGRAM7 ADVEIiTENTIEN. Eene bede om hulp. overlast van de muizenzoodat uien ten laatste noode be sluit een kat te nemen, men behoeft geen kattemakelaar order te geven, of door dienstmaagd of knecht een zwer vende kat te laten oppakkenmen gaat naar 't kattenhuis en heeft daar ruime keusmen vindt er van allerlei soort kleur en leeftijd. liet genootschap ter bescherming der dieren is dus niets nieuws, louter eene copie, want reeds de mon niken van de middeleeuwen zijn op den inval gekomen de dieren te beschermen. Woeusdag jl. had men te Londen een aardig tooneel. De regen viel bij stroomen neder. De trottoirs zijn dau wel begaanbaar, de straten echter in een modderpoel her schapen. Ben der aanzienlijkste aristokraten zat reeds geduren de eenigeu tijd met medelijdende blikken een dametje gade te slaan, dat naar de overzijde moest..., maar niet durfde. Plotseling neemt hij zijn besluit. Binnen weinigen oogen- blikken heeft hij de mis"in zijne armen ouder eenige tegenstribbeling brengt hij haarniettegenstaande zijne laqués tot aan den enkel in het slijk zakten, behouden naar de over zijde. Naauwelijks had hij den last weder op het trottoir neergezet, of rood van toorn voegde zij hem toe; u Gij zijt een onbeschaamd meusch 1" De lord stelde zich met zoo weinig dank niet tevreden. Zonder een woord te spreken en met het grootst mogelijke phlegma, neemt hij haar weder in zijne armen en brengt haar op de plaats waar zij eerst had gestaan. Zijue koddige buiging en haar verbijsterd ge laat deed een luidruchtig lagcheu opgaan. Lord X ging evenwel weder bedaard naar zijne plaats en zocht—zoo als elk echt Bngelschman zou doen zijn heil voor de onder vonden teleurstelling in een glas groch. Te Moscou is dezer dagen ecu verschrikkelijke misdaadbedreven. Den 13 Julij's avonds ten half tien ure, vervolgde een jongman, Kitcheiew genaamd, op dcu boulevard Twerskoieen ander jongman, die voor hem uitging en diebemerkt hebbende dat hij vervolgd werdeen zijstraat in sloeg. Kitcheiew volgde hem ook daar, eu schoot hem voor het huis van prius Oukthqmsky in den rug, zoodat hij dadelijk een lijk was. De moor denaar begaf zich nu naar de woning van het hoofd der politie oin zich aan te geven en toen de voorbijgangers die waren toegeschotenhem wilden vatten, zeide hij: „Ik ga zelf naar den politiemeester, vreest niet: mijn pis tool heeft slechts één loop eu ik heb reeds iemand gedood." Bij het eerste verhoor antwoordde hij vastberadendat hij met voorbedachten rade gehan deld hhfleu datzoo hij gemist hadzijn jongere broeder beheudiger zou geweest zijn. Men bragt het lijk naar het politic-bureau en voerde daar ook den moordenaar heen. Peter Kitcheiew is naauwelijks 20 jaar eu de zoon van een gewezen commissaris van politiehij bekende, dat hij, in overleg met Jrtju broeder Nicolaas, gezworen had zekeren Bougone te dooden die huunc auster verleid had. Hij wilde ten spoedigste zijn broeder zien om hem de blijde boodschap meê te deelen. Ik betreur slechts één ding, zeide hijnl. dat de ellendeling is gestorven zonder te lijden. Terwijl zijn broeder gehaald werdverhaalde Peterdat hij eerst met Bougone had wil len duellerendoch daarvan had afgezienwel wetende dat hij zou weige- ren en zijn leven niet in dezelfde waagschaal willende stellen met dat van een ellendeling. Het w as voor het eerst, zeide hij dat ik een pistool in de hand had, maar het schijnt dat ik niet slecht geschoten heb. Terwijl zijn broeder ontboden werd, verzocht de moordenaar dat het lijk bedekt zou worden, daar deze fiog zeer jong was en ligt kou schrikken. Ik zelf, zeide hij ben een weinig geschrikttoen ik hier kwam eu het lijk zagen het is nog wel mijn eigen werk; maar ik ben zeker, dat mijn broeder verheugd zal zijn als hij ziet wat ik gedaan heb. Toen zijn broeder kwam, snelde Kitcheiew hem te gemoet met een gelaat stralende van vreugde. Toen men de jongeling het lijk wees riep hij„Dat is hij nietdat is Bougone niet. Mijn Godwaar omheb ik u de uitvoering van ons plan toevertrouwd? Gij zijt een ouzinnige, ik zou geen onschuldige gedood hebben." De moordenaar bezag het lijk en toen hij ontwaarde dat het niet was van dengene die hij dacht gedood te hebben geraakte hij ten prooi aan de grootste wanhoop en verwijderde zich waggelend. Sedert is hij als waanzinnig. Bougone had naar men vernam sedert twee dagen Moscou verlaten en geleek volstrekt niet op den vermoorde. 3fii0C5onbi:n ^tufthen. De Redactie onderschrijft niet altoos de gevoelens der inzenders. TEXEL, 7 Aug. 1865. Hoe gaarne wij loffelijke daden of pogingenten goede ter kennisse van het publiek brengen zoo zijn wij lieden vcrpligt ter voorkoming, zoo wij hopen, van herhaling in het vervolg, een feit te constaterenzoo stuitend en grievend voor een weldenkend en beschaafd menschdat het ons verwondert hoe het mogelijk is zoo iets hier heeft kunnen plaats grijpen. Men is algemeen bekend met het treurig uiteinde van zekeren C. Tol sloeperman van Nicuwedicpdie onlangs uit een vlet in de Noordzee is ge slagen en jammerlijk verdronk Het lijk werd Zondag jl. door de equipage van de poststoomboot Texel opgevischt en in de haven van Texel gebragt. Men zoude nu denken dat het in eene der in de onmiddclijke nabijheid staande loodsen zoh zijn nedergelegd, om behoorlijk ter aarde te worden besteld. Maat och neen! men heeft het een touw om het lijf gesjord en aan een modderschuit vastgebonden in de haven alwaar men het den geheelen dag en daarop volgenden nacht heeft laten drijvenalsof het eene doodc visch warevoor het oog van eene talrijk opgekomene jeugd van het dorp Oudeschild. In dezen toestand heeft dan ook de weduwe Toldie des avonds met de boot arriveerdeom het lijk van haren man te herkennendat aangetroffen Het bovenstaande zij genoeg om deze gebeurtenis ter kennisse van de be voegde autoriteit te brengen, ten einde die in de gelegenheid te stellen het gedrag in deze van den persoon met de ontvangst van drenkelingen belast aan de haven van Texel ten sterkste af te keuren. EEN TEXELAAR. Van 28 Julij 4 Augustus 1865. ONDERTROUWD C. J. T. Sariemijn smid 24 jaren en J. Slot2G jaren. H. Brinkman werkman 25 jaren en J. Hin23 jaren. GEHUWD A. J. Thnrkow en A. E. Dittlof Tjassens. D. Wentel en A. Agema. BEVALLENA. Spruit geb. Krijnen Z. A. G. Bruin gcb. Visser D. E. Smit geb. Schendelaar Z. A. de Boer geb. van Stipriaan D. C. A. de Groot geb. van Leeuwen D. D. Buisman Z. M. Bos geb. Lcman D. J. E. Otzcn geb. Koks D. OVERLEDEN: E. van Twisk 6 maanden. R. J. Roelofs 17 jaren. N. de Bunje geb. Kok 36 jaren. W. Kamper 11 weken. C. II. J. Ligteriugen 3 maanden. J. C. Brocst 3 weken. M. Schouten 62 ja- jen. W. Bruijnzeel 8 dagen. .G. J. de Bunje 9 dagen. G. van Buurcn bijna 5 maaudcu. N. de Ring 23 jaren. N. Lap 3 wekeu. 11 A II K T 11 E II 1 G T EIV. ALKMAAR 5 Augustus. Aangevoerd 2 Paarden 1*40 a 60, 11 Koeijen f 60 a 150 551 Schapen f13 a 28 20 Lammeren f6 a 12, 30 Magere Varkens f 14 a 18 47 Biggen f7 a 13 5 Geiten f3 a 8. Boter per kop 65 a 72|- et. HOORN 5 Augustus Aangevoerd 72 mud Gerst f6, 4 mud Haver f4.40, 7 mud Vale Erwten f 13.50, op monster verkochtMosterdzaad a flS, Karweizaad a f 16.50. 23 Paarden f45 ii 220 19 Kalveren f6.50 a 1G 153 Schapen f 18 a 26, 105 Varkens, f(i a 17, 4 Zeugen f 19 a 41, 219 Big gen f3 a 5.50, 310 Kippen f0.25 a 1.25 14200 Kip-Eijeren f2.20 a 2.30 6350 Ecnd-Eijeren f 2.50 per 100 2250 koppen Boter 57 a 62£ ct. per kop, 700 mud Aardappelen fl.90 a 3 per mud, 25 manden Appelen f2.25 a 2.50, eu 125 manden Peeren f4.50 a 5.per mand, 14900 Ncd. roode Aalbeziën f10 a 12 per 100 Ned. LEIDEN 5 Augustus. Ter wckelijkschc Veemarkt alhier werden heden aangevoerd 341 Runde ren92 Kalveren, 1668 Schapen, Lammeren niet aangevoerd, waarvoor de volgende p rij ze u besteed werdenals: Kalf koeijen van f 14S tot 225', Vare dito van 1'74 tot 158, dito Vette f142 tot 230, dito Kalveren van f22 tot 66. Nvchtcre dito van f6 tot 13, Vette Schapen van f18 50 tot f30, Weide dito van f 10 tot 18. Van de ter markt aangevoerde Boter bedroegen de prijzenvoor lc kwaliteit van f53 tot 57 2c kwaliteit van f 48 tot 52. Heclen Dingsdag, 8 Augustus 1865. EFFECTEN Beurs van Londen h Parijs I n Weenen j Vast. u u Berlijn i v frankfort AMSTERDAM. 5°/0 Metalliek (oude)59T\, °/0 5°/0 Vcreenigde Staten van Noord-Amerika 6°/0 Vcreenigde Staten 1882 72T 8°/0 Geconfedereerden 5°/0 Russische Spoorweg-Aandeelen 191.1 5°/0 Blaauwe Grieken 3 °/0 Mexico (oude)23 £- 3 °/0 Mexico (nieuwe) 3°/0 Binnenl. Spanje 6°/0 Turken 3°/o Venezuela Weinig handel. Boot aan van New-YorkGoud en Wissel slechter, Fonds beter. POLITIE. Ten burele van den ondergeteekende zijn de navolgende gevonden voorwerpen gedeponeerd 1°. Een AANTEEKE- NING-BOEKJE, 2°. een KRAAGJE 3°. eeu zilveren LEPELTJE en 4». een MESJE. Helder8 Aug. 1865. De Commiss. van Politiële Helder A. C. BOONZAJER. Zondag 13 Augustus vertrekt van hier de West- Indische mail. In het westelijk deel onzer gemeente, nabij de Tuinstraat bevindt zich een HUISGEZIN IN ZEER I»HIN GEN DEN K'OOD. De Pokziekte heerscht daar, tenge volge waarvan de Moeder met haar pas geboren Kind en een der anderen Kinderen zijn bezweken. Terwijl de ziekte uit dat huisgezin nog niet geweken is, is de Man niet in staat zijn huis te verlaten en te werken, en zoodoende heerschen daar gebrek en ellende. De ondergetee- kenden willen beproeven, door eene bede om hulp, de harten hunner Plaatsgenooten tot liefdadigheid te bewegen. Zij twijfelen niet of milder bedeelden zullen gaarne een gift ten beste hebben, tot leniging van zooveel leed en smart. De giften, die men tot dit doel wil afzonderen, zullen in dank worden aangenomen bij G. E. BRON. A. L. LEUW JR. J. P. MOND. HelderJ. S. VAN BUCHEM. 4 Augustus 1865. C. DIEPENDAAL. J. S. ENTINGH. T. MOOY. En bij den Uitgever dezer Courant.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Nieuwe Courant van Den Helder | 1865 | | pagina 3