WEILAND, KOST EN INWONING, Urbanus-Pillen, NATIONALE LEVENSVERZEKERIMS-RANK, Kapitaal: Een Killioen Gulden. JTuöftefe Rerfcooping EENE GESTOFFEERDE KAMER. publiek te verkoopen: Een HUIS en ERVE, F. SNELApothekerWeststraat. Waarschuwing. gevestigd te ROTTERDAM Goedgekeurd door Z. M. den Koning. Directeur: Mr. W. SIEWERTZ VAN REESEMA, Procureur bij de Arrondissements Regtbank en Officier der Orde van de Eikenkroon, te Rotterdam Administrateur: S. VAX DER HELD, Assuradeur te Rotterdam. Adviserend Geneesheer voor den Helder: Pr. J. HAREMAKER. L. F. OVER DE LINDEN. HL DE VOGEL te Nieuwediep. A. DENIJS te Helder. iHfa °P TEXE Do Notaris Mr. WILLEM BOK, is van meening, op Vrijdag 18 Augustus a. s.'s avonds 7 ure, inliet Logement »ÜE ZEFMN PROVINCIËN* te Ouila Schild, met annex perceel staande en gelegen aan het Oude Schiltl op Texel, kadas traal bekend Sectie D, Numero 609 en 610, ter grootte van 20 Roeden. Eigenaar de Heer MAARTEN DE WIJN. Nadere informatiën zijn op franco aanvragen te verkrij gen bij den voornoemden Notaris. Een fatsoenlijk Persoon vraagt bij Prot. lieden, zonder kleine Kinderen, liefst in 't midden der gemeente. Eranco adres, letter O, aan het bureau van dit blad. Onder dit adres vraagt men ook bereid volgens het aloude en echte recept, waarop men in het bijzonder attent maaktzijn zeer nuttig in ongesteld heden der MAAG en werken heilzaam op de SPIJSVER TERING; ze zijn uitmuntend tegen de GAL, SCHERPTE in het BLOED en UITSLAG der HUIDze zijn zacht LAXEREND en SLIJM-afdrijvend. Verzegelde Doozen van 73J- Ct.van 75 Ct. en van f 1.50 zijn verkrijgbaar gesteld. Amsterdam, J. C. Bartels Drogist, Haarl.-dijk bij de Heercnmarkt 519. Alkmaar 11. Schreuder Comp. Apothekers op het Ritsevoort. Enkhuizen Wed. S. van der Meer. Hoorn E. KnavcnApotheker. Koog a.d. Zaan, v. Pomeren, Droogist. Medemblik KKrap. Nieuwediep F. Snel Apotheker. De URBANUS-PILLEN, Purmerende, J. v. Alphen (de Bazar. Rijp J. van 'fc Kruis. Texel (den Burg) Jan Jb. Verberne. Texel (Oostcrcnd), D. Strcithorst. Uitgeestwed. J. Daas. Wognnm P. Bos. Zaandam, J. W. Knipscheer Drogist. 't Zand in de Zijpe J. Kuilmau. ZuidscharwoudeF. de Boer. bereid volgens het aloude en echte Recept, sinds zoovele jaren met roem bekend en in algemeen gebruik, zijn door ons te Nieuwediep alleen en uitsluitend verkrijgbaar gesteld bij deu Heer Men wordt instantelijk verzocht, wel attent te willen zijn, dat door ons bij niemand andersde URBANUS-PILLENbereid volgens 'i oude en echte recept in Dépot zijn verkrijgbaar gesteld in de hierboven opgegeven Steden en Plaatsen dan bij de hierbovengenoemde JjépóLhouders. In elk doosje is een billet voorzien met de eigenhandige naaintcekening van de Vervaar digers Wed. KUENEN en ZOONApothekers welke iïandteekening zich ook bevindt op het zegellak, waarmede de Doosjes verzegeld zijn" Wij verzoeken de gebruikers instantelijk daar wel op tc lettenen raden hun aan wel toe te zien bij tuien men de doosjes Pillen haalt. Alleen die Doosjeswaarin een. billet met onze Handtcekening is zich aan te schaffen en zich te wachten voor het gebruik van de vele namaaksels. 4. Do waarborgen en voordeden aan deze Bank verbonden, waardoor zij zidi gunstig onderscheidt van andere dergelijke inrigtingen, zijn: Ie. Het kapitaal van EEN MILLIOEN GULDEN, bij do oprigting door de Inschrijvers bijeengebragt en beschikbaar gesteld. 2e. De uit dc winsten op te rigten reservekas. 3e. De naauwkeurige berekening der tarieven, goedgekeurd bij Koninklijk besluit. 4c. De vaste genecshcerenzonder wier goedkeurend advies geen levensverzekering wordt gesloten. 5e. Matige premieënen het dadelijk aanvangen der verzekering na de eerste premie betaling. Cc. Aanspraak bij staking der premie betaling op eene gedeeltelijke teruggave, als: na drie jaren op een derde, na G jaren op de helft, enz. 7c. Bevoegdheid om, na eenigen tijd verzekerd te zijn geweest, tegen 5 percent 'sjaars, een derdo gedeelte der premie onbetaald te doen blijven of na drie jaren een derde en na zes jaren de Helft der betaalde premieën ter leen te ontvangen. Sc. Bevoegdheid om de Polis, zonder kennisgeving aan de Bank, door cessie of bij endossement aan derden over te dragen of te verpanden. 9c. 25°/0 aandeel in de winsten der Bank, toe te kennen aan de verzekerden die minstens drie jaren deel gehad, en voor ƒ300.of daar hoven zijn verzekerd. Nadere inlichtingen en Prospectussen worden verstrekt door den Agent voor dc gemeente Helder Smidstraat, wijk E, No. 103, tc Helder. Als Boden der Bank zijn aangesteld: Ter Boek- Courant- en Steendrukkerij van S. GILTJES.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Nieuwe Courant van Den Helder | 1865 | | pagina 4