NIEUWE COURANT Jtè 439. Vijfde Jaargang. 1863. <8efÖer, JlieuiocÖtcp, lüiffeni.soorö, ei^. ZATURDAG 2 AUGUSTUS. Zitting van den Gemeenteraad VAN DEN Verschijnt WOENSDAG en ZATURDAG. Abonnementsprijs voor 3 maandenƒ1.30 Franco per post 1.50 Men abonneert zich bij alle Boekhandelaren en Post- direetenrcn. Brieven franco aan den Uitgever S. Gilt/es. De prijs der Advertentien van 14 regels is 40 Centen voor eiken regel meer 10 Centen. Zegclrcgt voor elke plaatsing 35 Centen. Vóór des Dingsdags en Vrijdags middag 12 uur gelieve mende Advertentienintezenden. Ingezonden stukken minstens één dag vroeger. op Dingsdag 8 Augustus 1865. Voorzitter de heer Mr. K. J. C. Stakman Bosso. Secretaris do heer L. Verhey. Tegenwoordig 14 leden. Afwezig de heeren Papincau, Haremaker en Slebe. De notulen der vorige vergadering worden gelezen en goed gekeurd. 1). Onderzoek geloofsbrieven van de nieuw benoemde leden. De Voorzitter benoemtmet goedkeuring van den Raad, daartoe eene commissie die na gedaan onderzoek rapporteert, dat de stukken in orde bevonden zijn, en voorstelt tot toe lating te concluderenwaarmede de vergadering zich vereenigt. 2). Verslag onderzoek gemeente-rekening over 1864. De rekening der Gemeentevan het Alg. Weesbuis en van bet Burgerlijk Armbestuur, in de drie daartoe geformeerde afdeelingen onderzocht zijndeis van iedere afdeeling een lid benoemd om zich in commissie te stellen, tot het opmaken en uitbrengen van rapport, hetwelk in deze vergadering ge schiedt bij monde van den beer Graat, en luidt in hoofdzaak, dat ontvangsten en uitgaven behoorlijk door bewijsstukken zijn gestaafd, er geene onnaauwkeurigheden in voorkomen en bijgevolg de conclusie der afdeelingen is goedkeuring en vaststelling. De vergadering vereenigt zich daarmede en wordt door den Secretaris overgegaan tot do lezing van genoemde reke ningen boofdstuksgewyzo. Gemeente rekening: Ontvangsten /181,393.18s Uitgaven 150,280.95 Voordeelig slot f 31,112.235 Rekening van bet Alg. Weeshuis; Ontvangsten ƒ9720.03 Uitgaven8940.42 Voordeelig slot 779.61 Rekening van het Burgerl. Armbestuur: Ontvangsten 8,486.08 Uitgaven8,268.60 Voordeelig slot J 217.48 3). Aanbeveling van een regent voor het Alg. IVeeshuis. Op de door het Collegie van Regenten ingezondene voor- dragt of aanbeveling ter voorziening in de vacatureontstaan door bet overlijden van den beer P. Adriaan, komen voor de namen van de beeren R. Boomsma als le candidaat en L. Jelgersma als 2e candidaat. De heer Strootman vraagt, of de Raad verpligt is zich aan die aanbeveling te houden. De Voorzitter antwoordt neen. De beer Graat brengt in berinneringdat in eene vroeger gehoudene vergadering is voorgelezen een extract uit het voorgeschreven reglement van Regenten van bet Weeshuis waaruit toen is gebleken dat gezegd Collegie het regt is toe gekend om bij vacatures eene nominatie aan den Raad aan te bieden. De Voorzitter antwoordt, dat Regenten wel bet regt hebben eene dergelijke nominatie te makendoch dat die niet ver bindend is voor den Raad. De heer Boomsma verzoekt den Raad geene stemmen op hem te willen uitbrengendaar hijingeval van benoeming voor de eer zoude moeten bedanken. De Voorzitter vraagt of do leden verlangen, dat de aanbe veling nu aan het Collegio van Regenten zal worden terug gezonden, ter vernieuwing. De beer Braaksma brengt in berinnering dat in de verga dering van 1 Dec. 1863, hetzelfde geval heeft plaats gehad, en toen de aanbeveling niet is terug gezonden, maar door den Raad iemand is benoemd die niet op do aanbeveling voorkwam. De Voorzitter zegt, dat die handeling volstrekt niet ver bindend isdut men daarvan mag afwijken en brengt dus de zaak in stemming. De meerderheid beslist om terstond tot de benoeming over te gaan. De heer D. do Lange wordt benoemd met 12 tegen 2 st., die worden uitgebragt op de heeren J. Graat en L. Jelgersma. De Voorzitter vraagt den heer de Lange, of hij zich de be noeming laat welgevallen. Deze antwoordt, dat hij geene re denen heeft om voor de betrekking te bedanken. 4). Voorstel plaatselijke belasting. De Voorzitter zegt, dat do stukken bij de leden bekend zijn en thans gewijzigd aan do goedkeuring van den Raad wor den onderworpen. De Voorzitter verzoekt vooraf den Secretariseene circulaire van den Commissaris des Konings te lezenwaaruit blijkt dat wordt aangedrongen op bespoediging van de indiening van een voorstel betreffende de nieuwe regeling van de pl. belastingendie met 1 Mei 1866 in werking zal komen en dat die voorstellen moeten vergezeld gaan van eene tabel, waarvan een model is toegezonden. Daarna wordt gelezen het concept-voorstel, waarin wordt gevraagd om met behoud van de belasting op bet gemaal, op bet geslagtop den turf, op de bondenop de vermake lijkheden, op bet gebruik van bet Helderscb kanaal, op de staanplaatsen en de legeste beschikken overde door bet rijk afgestane 4/5 der personele belasting, voorts te heffen: de opcenten op de grondbelasting, tot bet maximum, dat is 40 pCt. op de gebouwde- en 10 pCt. op de ongebouwde eigendommen, een hoofdelijken omslag van ƒ14,000, do opcenten op de personele belasting daarmede in evenre digheid te brengen, en voorts eene subsidie in geld aan te vragen van ƒ30,000. Dit voorstel, gebaseerd op de overtuiging dat onze gemeente tot de uiterste exceptieu behoort, wordt door den Voorzitter nader toegelichten om den Raad een duidelijk overzigt der gemeente-linanticn te geven, wordt gelezen de begrooting voor 1866 in uitgaaf en ontvangsten. Nadat door verschillende leden aangedrongen wordt tot het beffen een er belasting op bet gedistilleerd en bedenkingen zijn gemaakt hoofdzakelijk tegen het cijfer van den hoofdelijken omslag, op ƒ14,000.zegt de Voorzitter dat B. en W. juist met geene bijzondere voorliefde hechten aan bet gedane voor stel, doch van meening zijn, dat door bet gemeente-bestuur blijk behoort te worden gegeven dat zoo veel mogelijk ge handeld worde in den geest en overeenkomstig de bedoeling der Hooge Regering. Niettegenstaande het personeel gevoelen van den Spreker isdat een in dien geest gewijzigd voorstel niet zal worden goedgekeurd wil hij zich aan het gevoelen van den Raad onderwerpen en het voorstel aldus wijzigen den hoofdelijken omslag op f 10,000.de opcenten op de perso nele belasting, volgens de wet, tot een gelijk bedrag als den hoofdelijken omslag, beuevens eene belasting op het gedistil leerd met en benevens behoud van de belastingendo op centen en do subsidiein bet eerste voorstel genoemd. Dit gewijzigd voorstel wordt met algeraecne stemmen aan genomen en tot de indiening daarvan besloten.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Nieuwe Courant van Den Helder | 1865 | | pagina 1