5). Medcilccliwj van ingekomen stukhen. a. Eenc missive van Commissarissen van het ziekenhuis, "waarbij gevraagd wordt eene gratificatie van f 25voor den adsistent in de gemeente-apotheekA. van Yiegenover het eerste halfjaar 18G5. Wordt met algemecne st. aangenomen. b. Verzoek om ontslag van den hulponderwijzer Steuvoer. Op voorstel van den Voorzitter wordt besloten een eervol ontslag te verleenen. Op do algemeene rondvraag niemand het woord verlan gende wordt do vergadering gesloten. NIEUWST II DINGEN. Helder, Nieuwediep, Willemsoord enz. 11 Augustus 1865. Het barkschip Sop/de met inventaris en gereedschap pen, gisteren avond, in het lokaal Tivoliin eene massa verkocht, heeft opgebragt de som van f 4,525. Kooper, de heer C. Tornier. De onlangs hier ter plaatse uitgeruste visehsloep is Dingsdag jl. van hare eerste reis ter visehvangst hier binneu- geloopen. De vangst was niet onvoordeelig, ook is het tevens direct gelukt de visch in publieke afslag hier te verkoopen, tegen redelijke prijzen, als: 84' tonnen zoutevisch (kabeljaauw) tegen f 26 5 f 27 per ton 9 tonnen zoutevisch (leng) tegen f14 a, f16 per ton, 5 tonnen gezouten schelvisch a f7, 4 tonnen kibbeling it fll, 2 kwart tonnen lipjes en keeltjes h f7.50, 2 achtste tonnen idem a f4.25 en 4 vaten traan hfl4; bedragende de opbrengst ongeveer f 1200. Wij hopendat deze onderneming bij voortduring derge lijke gunstige resultaten moge opleveren opdat deze tak van industrie, daardoor aangemoedigd, eene meerdere uitbreiding te dezer plaatse erlange. Het muziekcorps van het 7de regement Infanterie, te Utrecht in garnizoen, heeft zich dezer dagen alhier met zeer veel succes doen hooren. Woensdag avond hadden wij het genoegen het concert in de tuin van Tivoli bij te vronen. l)e vele nommers van het programma werden allen in hare verschillende nuances, met de meeste juistheid uit gevoerd, dat niet weinig getuigt voor de degelijke kunst zin der artistenmaar vooral luide pleit voor de bekwaamheid en juiste tact van den kapelmeester, aan wiens leiding dit •corps is toevertrouwd. Gisteren heeft dit gezelschap weder in het lokaal Tivoli eene matinee gegeven en tegen den avond eenige stukken uitgevoerd voor de woning van den majoor der Infanterie den heer Jhr. Leijsiusheden avond weder in Tivoli soiree, morgen namiddag 3 )- ure uitvoering vóór het sociëteitsgebouw "de Eendragt" cn zfondag avond afscheids-concert in het Lokaal Tivoli. (Zie advertentie hierachter.) Z. M. heeft met ingang van 1 Sept. a. s. benoemd "tot adelborsten 1° kl. bij de Ned. zeemagt, de adelborsten 2° kl. bij het Kon. Instituut voor de Marine alhierL. C. Rovers, E. D. Kits van Ileijningen, A. E. Arkenbout Schokker, B. T. W. van Hasselt, J. II. Bcucker AndrafeL. P. D. Op ten Noort, W. J. Struick, L. Haremaker, E. Kempe P. II. Lcde- bocr, C. R. van Oscnbruggen, G. A. van der MiedenW. A. Buijtcndijk, P. Dool, lt. Bakker, O. Kreet de VirieuN. W. v. Ammers J. W. Groenemeijer, II. C. Achenbachjhr. J. C. 11. Westpalm van HoornJ. II. Wouters, N. I. van lientliergem, L.C. Papet, II. O. ïeithW. M. J. Visser, E. Voetelinkjhr. J. C. E. Westpalm van HoornB. de Groot, J. C. dc llooij jhr. W. Laman TripV. C. DijkmeesterA. G. 1. van Plet- tcuberg, 11. de Vidal de St. Germain en J. E. Sickens, en wijders bepaald dat de adelborst 2° kl. bij voorschreven in stituut, R. C. van der Meulen na van ziekte hersteld en ge schikt geoordeeld te zijn voor de active dienst, insgelijks tot adelborst 1° kl. zal worden benoemd en alsdan gerang schikt tusschen de nu benoemde adelborsten AV. J. Struick en L. Ilaremaker. Gisteren morgen ten 9 uur zijn alhier binncngeloopen en ter reede geankerd de drijvende stoombatterij de lïnijtcr begeleid door het raderstoomschip Cycloop komende van Vlissingen. De Cycloop is gisteren namiddag in de haven gestoomd doch met de dc lluijter zullen op do reedc nog eenige proeven worden genomen. Men schrijft ons van Amsterdam dato 10 Aug. het volgende liet onlangs aan 's rijks werf alhier van stapel geloopen stoomschip Java zal Woensdag a. s. van hier naar het Nieuwediep vertrekken daar echter dit vaartuig te lang is om in de sluis van Purmerende te kunnen schuttenzal men het over de Zuiderzee sleepen, men voorziet hier in nog al eenige moeijclijkheden van wege de diepgang van het vaartuig en hot weinige water op Pampus, alwaar bij een hoogtij water slechts 33 a 34 palm staat en het vaartuig zal 3S a 39 palm diep gaan. Naar ik verneem zijnbehalve de sleepboot op Pampus, ook een sleepboot uit het Nieu wediep, ik hoor de Stad Amsterdam, en een der IJbooten aangenomen om die sleepbewerking uit te voeren. Het schip is zoo min mogeiijk bezwaard, daar niet al leen de machine, maar zelfs de geheele biunenbetimmering ontbreekt. Het zal dus ten uwent verder moeten worden afgewerkt. De bestemming van het schip is om te dienen tot trans portschip op Indië. Het zal vier masten voeren. Zr. Ms. fregatschip Prins van Oranje, bestemd voor Oost-Indien, zal in het dok te Vlissingen worden nagezien. Uit Edinburg wordt gemeld, dat aldaar den 3 Aug. het Ned. escader, bestaande uit de Pallas cn de Heldin is aangekomen cn na het doen van saluutschotenvan de forten beantwoord. De Ilcldin die den 3 Julij van het Nieuwediep was vertrokkenhadden 6" de Pallas gevonden daarop was het escader onder bevel van kapt. luit", t/z. Klis, kommd. van de Pallas, gevormd. Den 12" viel op de Heldin een man van de groote ra over boord. Ofschoon 3 reddingsboeijen hem werden toegeworpen en vijf sloepen werden uitgezetkon men dc ongelukkige niet redden. Overi gens was aan boord der beide schepen alles wel. Allen op 't escader verlustigden zich in liet heerlijk gezigt op de prachtige hoofdstad van Schotlandmet het levendige Leith aan de regterzijdc en het Hoogland op den achter grond. Den 14" dacht men weder in zee te gaan. Naar wij vernemen, zullen de machinisten Logcher, Akkersdijk en Albertbehoorende tot de rol van Zr. Ms. wachtschip te Hellevoetsluis, eerstdaags met particuliere scheeps gelegenheid naar Oost-Indic vertrekken. Z. M. heeft de zilveren medaille, ingesteld bij besluit van 22 Sept. 1S55, n°. 64, benevens een lolfelijk getuig schrift, verleend aan Stetson, kapt. van het Amerk. schip Mercurywegens zijn menschlievend hulpbetoon bij de redding van onderscheiden Ne.derlandsche schipbreukelingen van het op 26 Juni) jl. in zee verbrande Amerik. schip William Nelson, op de reis van Antwerpen naar New-York. Ter teregtzitting van het Provinciaal Geregtshof van Overijssel werd den 9 dezer behandeld de zaak van Egbert Gcrrit Overweg, oud 43 jaren, geboren te Dalfsen, zonder beroep, laatst woonachtig te Kampen. Die persoon tijdelijk zonder werk en daardoor zonder brood zijnde, gaf op den 5 Junij jl. aan den politie-agent Cristoffel Ilerms, te Kampen te kennen, dat hij wel naar de Oinmerschans zoude wenschen te gaan, teneinde onder dak te kunnen 'komenwaarop genoemde agent tegen hem zoude gezegd hebben dat zulks niet konde. Op genoemde 5 Junij heeft Overweg zich begeven in een afgesloten weidelandaan den Buitensingel te Kampen en heeft van daar medegenomen een roodbont koebeestdat een touw aan den kop had, cn in eigendom aan Johannes Jacobs te Kampen toebehoordewaarmede hij door den bovengenoemden agent aangehouden zijnde, dadelijk heeft beleden, die daad verrigt te hebben om onder dak te komen. Door het O. M. werd gerequireerddat Overweg, zoude worden schuldig verklaardaau de misdaad van diefstal van vee uit de weideen dientengevolge veroordeeld tot een coufinement van één jaar. Het Hof heeft Overweg naar aanleiding van art. 308 van het Wetboek van Strafrcgtveroordeeld tot 5 jaar tuchthuisstraf, en alzoo zeker uieer dan hij vermoed heeft, zijnen weusch bevredigd. Men meldt ons van Marken7 Aug. jl. het volgende De hooibouw alhier loopt haast ten einde; er zullen nog ongeveer tweemaal honderd duizend ponden voorhanden zijn de prijs is thans van f15.— tot f 13.de 500 Ned. ponden gekomen. Ter bestrijding van de kosten van het eereteeken ingesteld tot erkenning der diensten van hendie in de jaren 1S13/15 in Nederlandsehe dienst aan de altijd ge denkwaardige krijgsverrigtingen tot herstel en bevestiging van Neêrlands volksbestaan een werkzaam aandeel hebben gehad, mitsgaders van de feestelijke vereeniging te Leiden op 26, 27 en 28 Junij, van de oudstrijders en de ridders, is eene suppletoire bcgrooting voor het Departem. van Oorlog aan de Tweede Kamer aangeboden. Het daarop uitgetrokken bedrag beloopt eene som van f 40,000. »De regering vleit zich zoo leest men in de Memorie »van Toelichting dat het te Leiden plaats gehad hebbend "feest met regt een echt nationaal feest kan genoemd worden "dat het onbekrompen en op eene der natie waardige wijze "is gegeventen volle aan het beoogde doel heeft beantwoord "en dan ook bij allen die het hebben bijgewoond de aan genaamste herinneringen zal achterlaten. -Men schrijft van Soerabaija S Junij 1865. Dezer dagen werd hier eene belangrijke diefstalen wel tot een bedrag van f 6,120bij het vedu-departcmcnt ont-

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Nieuwe Courant van Den Helder | 1865 | | pagina 2