3)nge3tmticii Jjtufilien. BURGERLIJKE STAM DER GEMEEXTE TEXEL. TELEGRAM. dekt; bij liet natellen van den inhoud der geldzakken na melijk, waartoe kwaad vermoeden tegen deu inlandschen kassier, die meer dan een dozijn jareu bij het vendudepar tement hier ter plaatse in dienst was, aanleiding had gege ven, bevond men dat zakken, die meer dan f500 moesten bevatten, niet meer dan f100 aan zilvergeld inhielden, en dat de de ledige ruimte der zakken verder met stukken van 21- cent, in papier gerold, was aangevuld. De inlandsche kassier, diens broeder en nog een oppasser zijn in hechtenis genomenen reeds tot bekentenis gebragt. Ongeveer een jaar geleden was er ook, bij hetzelfde de partement een tekort van p. m. f9000, hetwelk het ontslag van een Europeesch ambtenaar tengevolge bad, en welke zaak nog steeds in onderzoek is. Tot heden echter is het nog niet geblekendat de bewuste inlandsche kassier ook hierin de hand gehad heeft. Het schijnt toch maar, dat de Javanen op den duur de bekooringen om misbruik van vertrouwen in geldzaken te maken, geen weerstand kunnen bieden; wclligt dat het ver warde begrip, wat zij zich van lccnen en stelen maken, hiertoe bijdraagt. Volgens de jongste berigtcn van Borneo's westkust, hebben aldaar in onzen indischen Archipel zich weder zee- roovers vertoond; een drietal praauwcu, elk met 50 roovers bemand en voorzien van allerlei wapenen en verdere roovers ingrediënten, zijn opgebragt en naar Batavia gezonden, om de zaak aldaar door de autoriteiten verder te laten onder zoekeu en behandelen. Er bleven evenwel nog tien groote rooverspraauwen roudzeilen, op handelsvaartuigen jagt ma kende. De Zuid-Amerik. kruiser Skenandoahheeft negen walvischvaarders in de Stille Zuidzee vernield. Men vreest, dat de geheele vloot in de Noordpool-wateren vernield is. In eene steenkolenmijn van Charleroi hebben acht personen den dood gevonden door het breken van het touw waarmede zij werden nedergelatcn. Door dit ongeluk zijn acht vrouwen en 31 kinderen van hunne verzorgers beroofd. Een deskundige in Engeland geeft de volgende be schrijving van de veeziekte: "De eerste verschijnselen van de ziekte loopen uiteennaarmate de hevigheid van den aan val, en of de ziekte haar oorsprong neemt inde verterings- dair wel in de ademhalingsvermogens. Zoodra het beest is aangetast, weigert het alle voedselen in de meeste gevallen zelfs water. Het herkaauwen houdt op, de kop buigt ueêr en de ooren liggen in den nek. Indien men het tracht in beweging te-brengen, blijkt het, dat de kracht geweken is en dat het beest moeite heeft om zelfs te blijven staan. De huid is hier en daar heet en voornamelijk bij het achter deel van het ligchaamdie heete deelen beginnen spoedig te zweeten en wel zoodanigdat de huid sterk wordt aan getast. De haren gaan opstaan, voornamelijk op den nek, de schouders en de rug. De uiterste deelen zijn koud, zelfs bij den aanvang der ziekte, en later wordt de hitte ver vangen door koude. De oogen zijn sterk aangedaan terwijl eene waterachtige zelfstandigheid steeds uit de neusgaten loopt. De bek is heet en rood en hierdoer gevlekt, liet beest loeit onophoudelijk, waaruit blijkt, dat het inwendig veel pijn lijdt. De pols is zwak ja naauwelijks voelbaar, behalve nabij het hart. De ziekte gaat meestal vergezeld van diarrhé, die in dysen- tery ontaart. Indien de ziekte eene doodelijke wending neemt wordt het ligchaam kilkoudde ademhaling korter en korter de bloedontlastingen nemen toe, en niet zelden zakt het beest 12 uren na den aanval iueen, om niet weder op te staan; in andere gevallen biedt het C il 8 dagen weerstand; genezing behoort tot de allerzeldzaamste gevallen. De politie heeft te Itomc drie werkplaatsen ontdekt, waar valsche Spaansche munten vervaardigd werden. Zeventien personen zijn in hechtenis genomen. In den circus te Londen had onlangs een zonderlinge voorval plaats. Een Engelschmauvair een zeer waardig uiterlijkwas namelijk zoo getroffen door de kunsten van den kleinen gom-elastieke man, dat hij, toen deze bij het einde der toeren, zich verheugde in een warm applaudisse- inentplotseling zijn plaats verlietmet een echt Engelsch phleguia de barrière overstapte en den kleinen kunstenmaker op den voet naar de kleedkamer volgde. Daar verklaarde hij onmiddelijk, dat hij hem wel wilde adopteren en tot eenig erfgenaam van zijn naam en zijn vermogen wilde maken indien de kleine inau zich zou verbinden zijne halsbrekende toeren nimmermeer uit te voeren, 't Is vreemd, maar nogthans waar, dat dat gom-elastieke mannetje, zooveel liefde voor zijn kunst had, dat hij het aanbod van de hand wees, en zijne ouders zoowel als zijn vak trouw wilde blijven. Met tranen in de oogen verwijderde zich de heer van den tien jarigen jongeling, dien hij echter vooraf, als herinnering aan dit uur een banknoot van 1000 in de hand had gestopt. De Redactie onderschrijft niet altoos de gevoelens der inzenders. Mijnheer de Redacteur Wees s. v. p. zoo goed om onderstaand stukje iu UEds. eerst verschijnende Courant op te nemen. Met verontwaardiging las ik jl. Woensdag liet ingezonden stukje dat voor kwam in dit blad door een Texelaar geschreven over de handeling die er had plaats gehad met het lijk van Tol. Verontwaardigd was ik om de leugens die in bedoeld stukje voorkwamen en om het kwetsende dat er inlag voor den havenmeester en ondcr-strand- vonder Bruindie met de ontvangst van drenkelingen is belast. De inzender en schrijver van dat stukje, schijnt echter weinig bekend te zijn met den havenmeester; immers is de lieer Bruin, gelijk ieder inwoner van het Oude Schild wel bekend is, bij zijne superieuren zoowel als bij zijne medeburgers algemeen geacht en bemind, daar hij steeds met de meeste activiteit zijne dienst verrigt en als een braaf burger bekend staat. Dat het lijk vau Tol aan eene modderschuit heeft Vast gelegen, is eene leugen; dat het zonder bedekking is geweest, is eveneens eene leugenwant het is 's avonds na aankomst der stoomboot door den stuurman met een kleed bedekt geworden. De reden dat het lijk niet op den wal is gehaald of in eene loods is geborgen bestaat daarin: dat hetzelve reeds in eene gevorderde staat van ontbinding verkeerde en er reeds veel lucht aan wasdaarbij kwam ook dat het juist Zondag was, ook wist men toen nog niet regt welk lijk het was, men vermoedde wel van Tol, maar toch was zulks niet bewezen voor 's avonds na aankomst der stoombootwaarmede de weduwe van den overledene arriveerde waarop het lijk terstond is bcdcki geworden. Men oordeelt hier over het algemeen dat het geschrijf van dien Texelaar niets anders in heeft dan eene phpiautighcid van den schrijver tegen Bruin. "Wat daarvan zij weet ik niet. Mijnheer de Redacteur, met de opname van deze regelen zult gij zeer verpligten, BEN ÉÉNVOUDIG ZEEMAN. Van 27 Julij 10 Augustus 1865. ONDERTROUWD Jan Klcijnhens rijks-ontvanger, 43 jaren en Johannrt Cornelia Schuijt34 jarenW onende te Wcesp. GEIIUWDKcijmpes Lammert de Boer en Trijntje Luijtsc. Pictcr Reuvers en Jannetje Jougcrling. GEBOREN j Gerrit z. van Cornclis Hoogheid en Grietje Pippeling. Johauna Corneliad. van Johanncs Sièbraud Keijser en Keeltje Boon. Cornclis, z. van Arie Koopman en Ariaantjc Kooru. Lecntjc, d. van Marinus Bakker en Jannetje van der Linde. Pictcr Gerrit, z. vau Cor nclis Eclman Pietersz. en Trijntje List. Harretjed. van Jan Bruin en Harretje Remmers. Dirkz. van Jan Dirkzoon Boon eit Hartje Drijver. Harretje d. van Cornclis Dirkzoon Bakker en Marijtje Busselman. OVERLEDEN: Jannetje Dekker 13 jaren d. van Gerrit Dekker en wijle Aaltje Zijm. Jan Bakclaar 14 jaren, z. van Hendrik Bakclaar en Ariaantjc Bakker. Anna Collina Elisabcth Meijer 5 maandend. van Hendrik Meijer en Johaunctta Sopkia Visser. Jogchem Ilonigh 10 weken z. vau Cornelis Iloningh cn Jannetje List. Cornelia Blaak 32 jarenhuisvrouw van Kassc Buis. JI ARIi ÏDEltlGTEN. PURMERENDE S Augustus. Kleine Kaas f30.Middelbare fGoede voorraad, zeer duur verkocht. Aangevoerd 190 stapels Kleine Kaas. 5 Middelbare. Boter. Vau t'0.95 tot 1.05 per Ned. Gemiddeld 11.per Ned. fg. Aan gevoerd 151 Runderen. Vette Kocijen zeer levendig. Melk Koeijcn iets duurder. 30 Paarden. 101 Vette Kalveren. Handel vlug, de prijs was van GO tot G5 ct. per Ned. fg. 14 Nuchtere Kalveren. Prijs: van f9 tot 20 per stuk. Handel ving. 34 Vette Varkens. De prijs was van 44 tot 48 ct. per Ned. fg. Handel vlug. 23 Magere Varkens, van f 15 tot 23, en 78 Biggen, van fG.50 tot 8.50 Handel stug. 931 Schapen cn Lammeren. Vette Schapen heel vlugLamineren met lcvendigcu handel. Alles tot bijzonder hoogc prijzen verkocht. Kip-Eijeren f2.40, Eeud-Eijcrcn 12.85 per 100 stuks. mud Appelen ii 1' 5 per mud. 3 mud Peren a f G.per mud. SC HAGEN 10 Augustus. 4 Paarden f50 a 80. 4 Stieren f70 ii 110. 3G Magero Gelde Kocijen f 80 ii 150. 20 Vette Gelde Kocijen 1' 160 h 230. 14 Vaarscu f70 100. 14 Nuchtere Kalveren f 10 ii 15. G00 Magere •Schapen 1'12 20. 340 Vette Schapen f24 ii 32. 230 Lammeren f 10 ii 17. 8 Bok ken cn Geiten f 1.50 ii.4.50. G Magere Varkens f10 ii 10. Biggen l'7 10. Kouijnen 10 ii GO ct. Kippen 25 ii 40 cl. Eenden 25 ii 50 ct. Duiven 10 ii 20 ct. Boter 77£ ct per kop, of f 1.03£ per Ned. fg. Kaas 20 a 40 ct. per Ned. (g. Kip-Eijeren f2.20, Eend-Eijcren f 2.50 per 100 stuks. LONDEN 10 Augustus. Ter Veemarkt waren aangevoerd1530 Runderen. 11280 Schapen cn Lammeren, 791 Kalveren, 210 Varkens. Prijzen: Beste Runderen 5/2, Schapen en Lammeren 6/4, Kalveren 5/2, Varkens 4/10. lieden Vrijdaq, 11 Auqustus 1865. EFFECTEN Beurs van Londen n Parijs I IPeenen 1 Vast. Berlijn l Frankfort I AMSTERDAM 5°/0 Metalliek (oude)59-fo 5°/0 Vereenigde Staten van Noord-Amerika 6ü/0 Vereenigde Staten 1882 71J 8 °/0 Geconfederöerdenf'l7 5°/0 Russische Spoorweg-Aandeden 5°/0 Blaauwe Grieken 3°/0 Mexico (oude)231 3°/0 Mexico (nieuwe) 3°/0 Binnenl. Spanje 6°/0 Turken 3% Venezuela

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Nieuwe Courant van Den Helder | 1865 | | pagina 3