Photographie! DIENSTBODE. DES AMSTEL, AFSCHEIDS-CONCERT, DE VERZEKERING-SOCIËTEIT ADVERTENTIE N. Mevrouw ABERSON Zondag 13 Augustus a. s. GALLENKAMPS PRAEPARAAT, Carel A. J. van Rosendael. Verkoophuis gbnVZTng^, VOOR JICHT-EUnCUE LIJDERS. NieuwediepW. IV. de ROOS, 1 AANGEKOMEN SCIIEPEN TE BATAVIA. Salaligakapt. Kettler, van Rotterdam; Triton, kapt. Sclieij, van Rotterdam; Maria Louisa Antoinetta, kapt. Muijsson, van Hongkong; Sueanna, kapt. Vonck, van Melbourne; Concurrentkapt. v. d. Harst, van de Kust van Guinea. P 1 1 T I E- Ten burele van den ondergeteekende zijn de navolgende gevonden voorwerpen gedeponeerd: Een SLEUTEL, een witte VROUWEN-ZAK, een rol VOERING. Ilelder, 11 Aug. 1865. De Commies, van Politie, A. C. BOONZAJER. Zondag 13 Augustus vertrekt van hier de West- Indische mail. Dingsdag 15 Augustus vertrekt van hier de Oost-Indische landmail via Marseille en Woens dag 16 Aug. via Southampton. Ondertrouwd W. J. VERMAES Wz. met II. GRAAE. Helder, 10 Augustus 1865. Benige en algemeene kennisgeving. Getrouwd A. DE GROOT en L. D. WELSELMAN. Bnlchuizen, 10 Aug. 1865. Den EIGENAREN van alle te veld staande 'i||p Zaadgewassen en Veldvruchten op de Landerijen, gelegen in den Polder van DBN IIELDBR en HUISDUINEN, wordt bij deze bekend gemaakt, dat voor het jaar BSO.»Pachter van het reg-t tot heffing van «le Tienden der Zaadgewassen en Veldvruchten in genoemden Polder, is geworden: C. ZIJ1I, Landman alhier, aan wien zij dus, gedurende dit jaar, verpligt zijn de Tienden af te staan. De ondergeteekende heeft de eer voorloopig te berigten, dat hij, om aan het verzoek van velen te voldoen, voor nemens is binnen weinige dagen alhier werkzaam te zijnzullende de opening van zijn Atelier door dit blad nader worden bekend gemaakt. PAUL VAM BOSBIDAEL, Photographe. vraagt ecne gevestigd te AÜISTEKOAI, goedgekeurd bij Koninklijke Besluiten van 17 December 1S58, No. 89, en 17 Maart 1864., No. 56, verzekert tegen BRAND, door Vuur of Onweder ontstaande'alle roerende en onroerende eigendom men tegen eene vaste en gedurende den loop der ver zekering onveranderlijke premie. Nadere inlichtingen en opgave van premie te be komen bij de Hecren Gebuoedeks MOORMAN Agenten te Nieuwediep. van het muzijkkobps des 7° KEG1MEHTS INFANTERIE, in TIVOTI, des avonds ten 7 ure. INTEEKENLIJSTEN WORDEN NIET AANOEB ODEN. Entree voor een Heer 50 Cents. u eene Dame 25 NB. Na afloop van het Concert zal tot II uur gedanst worden. bereid naar Prof. v. Liebig's voorschrift door den Heer Emil Galeenkamp, Chemist de Duisburg, is een NIEUW VOEDINGSMIDDEL voor ZUIGELINGEN, welke de moedermelk moeten missen, daar het met de koe melk, volgens gebruiks aanwijzing vermengd, aan deze de EIGENSCHAPPEN DER MOEDERMELK VOLKOMEN MEDEDEELT. GEBRUIKS AANWIJZING: Elk poeder wordt met 23 eetlepels koud water in een aarden pannetje aangemaakt, en alsdan ongeveer IJ maatje of kan koemelk er bijgevoegd. Onder gestadig omroeren late men het op een kooltje vuur langzaam verwarmen, zoodra echter het soepje begint lijvig te worden, neme men het van het vuur af, blijve het ongeveer 5 minuten lang omroerenen brcnge het weder op het vuur, maar zette het op nieuw af bij de minste sporen van dikworden, tot dat men het langzamerhand op deze wijze aan het koken brengt. Goed gekookt zijnde, wordt het soepje door een zeefje of des noods door een schoon lapje linnen gegoten, en aan het kind toegediend, desverkiezende in een zuigfleschje. Opmerking: Het soepje is zoet als melk, vercischt geen suiker, en blijft, wanneer het goed gekookt is, 24 uren versch. Hetzelve willende gebruiken, zette men het vooraf in heet water, tot dat het weder de noodige warmte verkregen heeft. In gezegelde Pakjes van 10 Poeders 50 Cents verkrijgbaar bij SCIIAKELSLIJM, INSEIiTEN-POEBER, 8TI JFSELGLAIS,REVALEiTA ARAUICA en de echte TEERZEEP zijn weder voorradig'. Een onfeilbaar geneesmiddel tegen alle Jicht- en Rhumatischo aandoeningen zijn de SCIIMIDTSCHE ANTI-RHUMATISCHE WALDWOL WATTEN h 25 en 50 Cts. 't pakjeDENNENNAALDEN 5 85 en 70 Cts. 't ileschje en verdere WALDWOL GEZONDIIEIDS- KLEEDINGSTUKKEN, volgens prijs-courant. De Schmidtsche Waldwol-Artikelen hebben de bijzondere aandacht der geneeskundigen getrokken, en worden door HEd. in voornoemde gevallen zeer aanbevolen. Tevens kunnen zij eene menigte getuigschriften van gunstige uitkomsten over- leggen. Genoemde Watten zijn, gelijk de overige artikels, vaneen bruine kleur en bereid uit de versche Naalden der Pijn en Dennenboomen. Verkrijgbaar bij den Agent voor Nederland en België, M. J. C. HAM, te Utrecht, en verder te Edam, Wed. KLINKENBERG. Harlingen, S. SCHOON HOF. Hoogwoud, Gebr. KOGELBERG. Leeuwarden, II. MATTUJSSEN. Rijp, J. VERDONK. SchagenG. W. STöVE. Texel, J.' SIPKES. Hoorn, H. IC. LAMPE. Purmcrende, G. MOIIRMAN. Wormerveer, G. GROOT. Alkmaar, SCIIREUDER en Co., Apoth. En verdere Depóts, op de gebruiksaanwijzingen vermeld. Aanvraag om Depót franco, M. J. C. HAM, Utrecht. Ter Boek- Courant- en Steendrukkerij van 8. GILTJES.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Nieuwe Courant van Den Helder | 1865 | | pagina 4