M 440. Vijfde Jaargang. «805. leföer, JïteumeÖiep, Wtffemsoorö, en5. WOENSDAG 10 AUGUSTUS. NIEUWE COURANT VAN DEN Verschijnt WOENSDAG en ZATURDAG. Abonnementsprijs voor 3 maanden1.30 Franco per post „1.50 Men abonneert zich bij alle Bockhandelaren en Post directeuren. Brieven franco aan den Uitgever S. Giltjes. De prijs der Advertentien van 14 regels is 40 Centenvoor eiken regel meer 10 Centen. Zcgelregt voor elke plaatsing 35 Centen. Vóór des Dingsdags en Vrijdags middag 12 uur gelieve men de Adverteutiöu intezenden. Ingezonden stukken minstens één dag vroeger. POLITIEK OVERZIGT. Te Parijs is een gerucht in omloop omtrent de staatkun dige plannendie er bij de groote mogeuheden bestaan zouden. Op nieuw wordt verhaalt, dat keizer Maximiliaan den hertog van Brabant als zoon zou aannemen, en deze de regering aanvaarden zou. Frankrijk zou hem het rustig bezit garanderen. Daartegenover zou koning Leopold afstand doen van zijn troon en zijne regteu overdragen aan Frank rijk. De goedkeuring van Pruisen zou verkregen worden door aan dit rijk Sleeswijk-IIolstein af te staan, terwijl Oostenrijk eene schadeloosstelling zou erlangen in de 'Donau- vorstendommenonder voorwaardedat het Veuetie aan Italië afstond. Terwijl de Fransche Moniteur voortgaat de overwinning der keizerlijke troepen op de Juaristen te verkondigen, deelt de Spaansche Epoca een berigt mede, dat belangrij ker is dan eenige overwinning bij de schermutselingen op de Mexicaausche grenzen behaald. Het presidentschap van Juarez eindigt met November. Hij had dit willen verlen gen en eenige leden van het voormalige Mexicaausche con gres uitgenoodigd te Chichuahua zich tot comité te consti tueren en zijn mandaat te verlengen. Dat comité zou den 25sten Mei bijeenkomen. Er is echter niemaud verschenen zoodat er met November geen wettige president van Mexico meer wezen zal. De Mexikaansche bladen, die keizer Maximiliaan steunen, komen er echter zelf vooruit, dat er eene aanzienlijke ver sterking van de Fransche krijgsmagt, 50,000 ja 100,000 man noodig is om de wet in het keizerrijk te herstellen. De guerilla-bende van Juarez zijn wel grootendeels versla gen maar het volk zelf verkeert in een toestand van span ning, het gevolg van wantrouwen, en die stemming is niet te overwinnen dan door eene indrukwekkende krijgs magt, waardoor de Mexikaan de toekomst zijns lands ver zekerd acht. Omtrent den toestand van Griekenland wordt van daar het volgende gemeldDe toestand hier te lande wordt eiken dag slechter, en de Britsche regering is hierdoor zeer in het naauw gebragt, niet uit belangstelling in de Grieken, maar in de Jonische eilandendie eilanden vroeger zoo bloeijendkwijnen sedert er daar Grieksche overheidspersonen zijn aangesteld die niets van besturen of regeren verstaan. Inzonderheid verkeert Zante in een jammerlijken toestand. Al de open- bate werken, door Engeland aangevangen, zijn gestaakt bij gebrek aan geld. Koning George bevindt zich in zeer ne- teligen toestand. De Grieken zijn niet rijp voor de vrijheid zij verwarren ze met de regeringloosheid en het regt alles te mogen doen. Indien men zich niet gehaast had om, inet opstaan en zitten blijven, over al de verkiezingen in massa te stemmendan ware men alras tot de buitenspo righeden van een burgeroorlog vervallen. De onwettige handelingen die hebben plaats gehad zijn zoo talrijk dat men niet eens op de stoffelijke schennis der grondwet heeft kun nen letten. Zoo b.v. zijn er zes afgevaardigden in de kamer die den bij de wet vereischten ouderdom van dertig jaren niet bereikt hebbenvijftien afgevaardigden hebben geen bekende woon- of verblijfplaatsen en bezitten geenerlei eigen dom iu de arrondissementen waar zij gekozen zijn. Geweld en list hebben bij de meeste verkiezingen gezegevierd. Op menige plaatsen werden in den waren zin des woords veld slagen geleverd om de stembussen heendie ten laatste in handen der overwinnaars bleven. Wat moet zulk een ka mer zijn, die beweert het land te vertegenwoordigen als het uitvloeisel van het algemeen steinregt? Koning George is zeer verstandig, zachtaardig en goed; tot dus ver heeft hij met lofwaardigen moed den strijd volgehoudenmaar wat vermag hij te midden van een volk zonder trouw, zonder geloof, dat zelf niet begrijpt wat de hedendaagschc bescha ving is en wclk3 ultima ratio de dolk of de pistool is? 1TI S TT W S TID 11T 3- S 1T. Helder, Nieuwcdiep, Willemsoord enz. 15 Augustus 1865. Heden voormiddag 11 uur, is alhier ter recde geankerd, onder het lossen van salutschoteuZr. Ms. fregat met stoom- vermogen Adolf Hertog van Nassau, komende van Oost-Indiii, en is des namiddags 1 uur in de haven gestoomd. Zr. Ms. schroefstoomschip Maas en Waalliggende alhier, zal den 1 Sept. a. s. in dienst worden gesteld. Het état-major wordt zamengesteld als volgt: luit. t/z. 1° kl. C. B. D. A. Rijk, kommandant; luits. t/z. 2e kl. A. baron Collot d'Escurj', D. O. Ileldewier en J. A.Vening; deoflic. van gez. 2° kl. E. M. van Lier en de offic. van admin. 3° kl. J. A. Kruyt. De luit. t/z. le kl. II. van Goens, belast met het onderwijs in de zee-artillerie, de versterkingskunst en het landmeten aan het Koninklijk Instituut voor de Marine alhier, is op non-activiteit gebragt en zal worden vervangen door den luit. t/z. 2C kl. II. Dtjserinek. Z. M. heeft pensioen verleend aan den gewezen schipper bij 's Rijks werf alhier, W. Zaadman, ten bedrage van f195. Zondag morgen is van hier naar het kamp van Waals dorp vertrokken de 2° comp. van het 1° regem. vesting artillerie, onder geleide van den kapt. F. K. H. M. van Yugt, comp.-kommandant, de 1° luit. J. G. J. Paraviciui di Capelli en de 2e luit. F. Dannenborgh. Naar wij vernemen wordt de levering van aardappelen aan het bataillon infanterie, alhier in garnizoen, thans aan besteed, telkens voor den tijd van vijf dagen. Op eene der gelijke aanbesteding, gisteren gehouden ten huize van den kapt. Hopman, is bevonden deminstcinschrijvertezijnj.de Wit, tegen fl.35 per mud. Ds. S. A. Entingh, pred. bij de Chr. Afg. Ger. gemeente alhierheeft voor het op hem uitgebragt beroep naar Gouda bedankt. Bij het personeel der opzigters bij de werken van den N. Hollandschen Staatsspoorweg hebben de volgende/"^ bevorderingen plaats gehad J. de Vries Jr. te Alkmaar van 2e tot de le klasse, J. N. Brecbaart, thans te Asseiir- A

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Nieuwe Courant van Den Helder | 1865 | | pagina 1