delft, en E. II. van Etteger thans alhier, van de 4e tot do 3e, en G. A. Eschcr (civiel ingenieur), mode alhier, van de 5e tot 4c klasse. Zondag namiddag omstreeks 6 uregeraakte een kind van een loods al spelende van den steiger in het Nieuwediep. Van de vele wandelaars op dat punt, was het alleen de steenhouwer P. van Galendie den moed had zich te water te begeven en het kind te redden. Naar wij vernemen moet hij daarna met de ouders van het kind eenige onaangenaamheden gehad hebben omreden hij f5.cischte tot schadeloosstelling voor zijn broek, die vol teer was geraakt, en welke de ouders niet konden be sluiten om aan hem te voldoen. - Door de Ned. Handelmaatschappij zijn bevracht de navolgende 5 schepenals voor Amsterdam Sir llobcrl Peel, kapt. J. J. LangeSagilta, kapt. W. J. Bakker; Oceaan kapt. J. It. Smit; Aldebarankapt. B. G. Meijboom. Voor BotterdamMaarten van Rossemkapt. J. L. C. Gerrebrands. Z. M. heeft bewilliging verleend op het bij het ver zoekschrift overgelegd notarieel afschrift der aktehoudende wijziging in de akte van oprigting der naamlooze vennoot schap llrandverzekeringmaatschappij '/de Unie te Overveen, gemeente Bloemendaal. Zaturdag voormiddag ten 10 ure is aan de fabrieks- werf van de heercn Paul van Vlissingen en Dudok van Heel te Amsterdam, in tegenwoordigheid van den vice-admiraal Maij directeur en kommandant der Marine aldaar, met goed gevolg te water gelatenhet stoomschroefschip Minister van Staal Rochussen, gebouwd voor rekening van the Netherlands India Steam Navigation Compauy Limitedgevestigd te Lon den, bestemd voor de paketvaart in Nederlandsch Indie, en is onmiddelijk daarna met de opstelling der stoomwerktuigen en stoomketels in dien bodem een aanvang gemaakt. Dezer dagen had bij Deldeu een treurig ongeluk plaats. Een der arbeidersaldaar werkzaam aan den Staats-spoorweg wilde op een voorbijtrekkendeu trein springenhetwelk hem misluktewaardoor hij onder den trein geraakte en geheel door midden werd gereden. Dit is reeds het derde ongeluk van dien aard, hetwelk op die spoorweglijn heeft plaats gehad. Dezer dagen is uit Middelburg medegedeeld, dat door burgemeester en Wethouders ter voorziening in het tekort, dat door de afschaffing der gemeente-accijnsen zal ontstaan o. a. is voorgesteld ecne subsidie van f30,000 van het rijk te vragen. De ingezetenen zijn thans door de hoeren B. A. Eokker en Borsius uitgenoodigd, een adres aan den raad te teekenen, waarin de verwerping van dat voorstel wordt verzocht, op grond dat zoodanig verzoek beneden de waar digheid van Zeelands hoofdstad is en Middelburgs ingezete nen wel genoeg liefde voor de stad hunner inwoning zul len hebben, om aan eene zelfs aanmerkelijke verhooging van den hoofdelijken omslag de voorkeur te geven boven alimentatie door het rijk of exceptioneel behoud van den accijns. Men schrijft uit Zwolle 11 Aug. De ziekte ouder de varkens in deze gemeente en Zwollerkerspel is in de laatste dagen op onrustbarende wijze toegenomen. Er is geen land bouwer meer die zeggen kan onder zijne varkens geen zieken te hebben. De ziekte schijnt voor andere varkens besmet telijk te zijn, althans de ondervinding heeft geleerd dat op die schotten of stallen daar varkens aangetast werdenten slotte allen de ziekte kregen. Zulks maakt dan ook dat de landbouwers ze thans tot alle prijzen van de hand doendaar ze in de tegenwoordige omstandigheden ook den geringsteu prijs eene winst noemenomdat ze geen uur verzekerd zijn vau het leven of de gezondheid hunner varkens. Uit Almelo zijn bewijzen geleverd, dat men zicli daar tegenwoordig op eene vroegtijdige vetmesting van slagtvce toelegt; hiertoe kan worden bijgebragt, dat door den slager I. de Bruin aldaar, dezer dagen een zuiglam van den heer Becking te Ambt-Almelo, oud driemaanden, geslagtis, dat 65 J- Ned. pond woog en zoo vet was, als menschen ooit zouden gezien hebben; dat door den slager G. J. Grobben aldaar, een varken beneden het jaar oud, gemest op de bouw hoeve den Planthof, is gedood, dat 2-35 Ned. pond heeft gewogen. Het geregtshof te Memel heeft een aanzienlijk reeder, een algemeen geacht manveroordeeld tot acht jaar tuchthuis straf en 2000 thaler boete, omdat hij in overleg met den kapitein en den stuurman van een zijner schepen last gege ven had dit schip te doen zinken. De kapitein is tot vijf jaren tuchthuis en 2000 thaler boete en de stuurman tot drie jaren tuchthuisstraf eu 500 thaler boete veroor deeld met bepaling dat hun straftijd verlengd zal worden wanneer de boete niet op den behoorlijken tijd is voldaan. De timmermantegen wien vroeger eene vervolging is in gesteld, was vrijgesproken. Het te Genève uitkomende dagblad La Nalion Suisse, wijdt een hoofdartikel aan de wenschelijkheid der afschaffing vau de staande legers, en wil, dat terstond na den afloop van het eerlang te Bern te houden congres der internationale vereeuiging tot bevordering der sociale wetenschappen, een afzonderlijk congres ter overweging van dat gewigtig vraag stuk zal gehouden worden. Het blad beroept zich op de uitspraken van een aantal beroemde Eransche en Engelsche staatslieden en staathuishoudkundigeneenigen vau welke be weerd hebben, dat vrijheid en staande legers nooit kunnen zamengaan, anderen dat het onderhoud van staande legers niets anders te weeg brengt dan uitputting der natiën en eene uitdaging tusscheu de verschillende staten onderling. In twee brieven van den heer Edmond Potonie te Parijs aan den heer Max Wirthte Bern, wordt het bovengenoemd plan nog nader ontwikkeld, en verlangd dat het door hem en anderen gewenscht congreso. a. de volgende vragen over wegen zal"Ts het waarzoo als lord Palmerston beweerd heeft, dat er geen beter waarborg voor den vrede bestaat, die het groote doel van alle natiën zijn moet, dan een vol maakte staat vau verdediging?" "Is het waar, dat men door zich in vredestijd door uitgaven voor den oorlog uit te putten in het oogenblik des gevaars sterk en magtig wordt?" Is het waar, dat de groote staande legers niet verdwijnen kunnen, zonder de veiligheid der volken in hunne vooruitgaande beweging te stremmen?" en eindelijk: //Is het waar, dat de binuenlandsche rust en de kracht der re geringen alleen op de meer of minder indrukwekkende ver- toouing der militaire magt, als waakzame schildwacht der openbare belangensteunt Als een bewijs hoe do handel op Amerika sedert het einde van den oorlog is toegenonomen, kan worden gemeld dat het stoomschip Bremen, hetwelk den 2 Aug. van Sout- hampton naar New-York in zee ging, genoodzaakt was een groot aantal goederen achter te laten omdat er aan boord geen plaats meer over was. De Borussia, die den 8 dezer van Hamburg komendete Southampton had moeten aan leggen, heeft dit niet eens kunnen doen, omdat zij te Ham burg reeds vol geladen was. Volgens het zeggen van kenners, zal het tegenwoor dige jaar tot de vruchtbaarste wijnjaren behooren, die wij iu eene halve eeuw tijds beleefd hebben. Te Ramsgate is zekere Southey in handen der justitie gevallen. Hij had Zondag drie kinderen in de Red Lion straat gebragt; hij zeide, dat zij naar Australië zouden ver trekken; driemaal bezocht hij ze. Woensdag vond men de kinderen, gestikt of vergiftigd, dood in bed liggen. Southey leefde met eene van haar man gescheiden vrouwvan welke de kindereu waren. Te Ramsgate had hij Donderdag de vrouw met haar vierde kind vermoord. Een berg van zilver, of iu elk geval een berg, die groote hoeveelheden van dit metaal bevalis in Nevada, de staat, die onlangs bij de Amerikaansche Unie is gevoegd, ontdekt. Hij heet "de Zilverpiekeu is gelegen ten westen van San Erancisco, omstreeks 70 mijlen ten zuiden van Austin. Reeds zijn twaalf onmetelijke rijke zilverlagen geopend. Volgens berigten uit Amerika worden van regerings wege een aantal oorlogstoomschepen verkocht. Nu reeds is .de publieke veiling van een 60 it 70 tal aangekondigd. De toestand te Anconn (Italië) tengevolge der cholera is allerjammerlijkst. 14,000 mensGhen hebben de stad ver laten, de straten zijn doods en alle winkels geslotcu. Een hartverscheurende!) indruk maken de kinderen der overledenen zonder voedsel en kleeding zwerven zij in de straten rond. Ondanks de ijverige pogingen van eene commissie van no tabelen, kan toch niet in alles genoegzaam voorzien worden. Alle bladen zamelen gelden voor de ongelukkigen in. Sella en anderen ondersteunen de overlieden met raad en daad. Het is zeer waarschijnlijkdat ook de koning zich naar die plaats der ellende zal begeven. Men zal zich herinneren, dat hij in 1854 met Cavour naar Genua snelde toen de cholera er heerschte, en er de ziekenhuizen bezocht, terwijl de koning vau Napels de wijk had genomen naar Ischia. De Eransche consul heeft zijn huis in de stad ter beschik king gesteld tot opname vau cholera-lijders. In een schrijven aan Opinione uit Alexandrie leest men «Sedert tien jaren vertoonde zich de cholera niet meer in Egypte en ten gevolge daarvan niet meer in Europa daar sedert tien jaren het feest van den grooten Bciramdat met zoenoffers gepaard gaatin het koude jaargetijde vief. Van nu af zal het echter weder tien jaren lang in het warme jaargetijde vallen. Deze feesten brengen nu een groot aantal menschen bijeen. Dit jaar waren er minstens 300,000, die allen minstens een lam offerden, waarvan de kop, de inge- wanden en het bloed in de open lucht verrotten. Zoowel die talrijke zamenkomst als meer nog de offers moeten een nood- lottigen invloed op de gezondheidstoestand uitoefenen en de vraag rijst dus of er geen middel zou zijn dat Europa, het welk de dweepzieke uitspattingen van de godsdienstige ge zindheden, die daar beleden wordenniet duldthet fanatismus van andere belijdenissen trachten tegen te gaan nu het zelf daaraan zulk een treurige schatting betaalt. Dat men de

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Nieuwe Courant van Den Helder | 1865 | | pagina 2