TELEGRAM. Heden Dingsdcig, 15 Augustus 1865. EF FECTEN Catholieke kerken bij plegtigo gelegenheden met gaas en andere ligt brandbare stoffen decoreert en er op ldaarliclitendag waskaarsen tusscben plaatstis de zaak van hen die er komen en zich aan het gevaar blootstellenmaar door dierlijke zelf standigheden in de open lucht te laten verrotten bedreigt men de algemeene gezondheid ook van niet-maliommedanen. Mag men dergelijke handelingen nog langer als een Gode welgevallig werk beschouwen Uit Parijs berigt men het volgende Het luchtschipdoor den heer Delamarne uitgevonden belooft de verwachting te verwezentlykendie men van het verticale roer koestert, om de windstroomen te beheerschen die tot nog toe den loop der luchtballous belicersclit hebben. Het schip steeg tot een hoogte van 1,500 métres (Ned. ellen) en nam toen een rigting naar het Zuiden. De lir. Delamarne, die als stuurman ageerde, stuurde het schip in een tegen overgestelde rigting en zeilde regt toe regt aan naar Vincennes. o o o o o Ten einde nu de gehoorzaamheid van het schip aan het roer te bewijzen nam de heer Delamarne een noordelijke rigting. Op verzoek der passagiers zonder de veiligheidsklep aan te raken, en alleen door het roer te gebruiken daalde hij bij Vin cennesén dreef gedurende eenigen tijd digt bij de oppervlakte der aarde. Na op deze wijze anderhalf uur gezeild te hebben, verlangden de reizigers in de nabijheid van Choisy uit te stijgen, dat de heer Delamarne zonder de minste moeijelijk- heid ook deedzijn passagiers stapten met even veel gemak kelijkheid op den vasten grond, als uiteen spoortrein. Twee gewigtige zaken, vallen bij deze geheel nieuwe manier van door de lucht te varen, in het oog. Door het horizontale roer dat aan de spiegel van het schip is geplaatstkan de stuur man het naar welgevallen laten rijzen en dalen terwijl het door middel der helices (schroeven) aan beide zijden aange- bragt en die met de werking van het roer in verband staan een horizontale loop kan nemen. Een Spaansch staatshuidhoudkundige heeft eene berekening gemaakt van hetgeen in ganscli Europa aan belastingen wordt opgebragt en van hetgeen aan verschillende takken van staatsdienst wordt besteed. Het blijkt uit die berekening dat in het gezamenlijke Europa niet minder dau 5000 millioen francs wordt ten koste gelegd aan de gezamenlijke oorlogs uitgaven en slechts 125 millioen fr. aan openbaar onderwijs. Deze verhouding is wel zeer treurig; zij bewijst hoe weinig vorderingen verlichting en beschaving nog hebben gemaakt. De gezamenlijke opbr. der belastingen bedraagt 10,097,472,000 frs. Alzoo bijna 50 pCt. gaat daarvan verloren aan (het on derhoud van legers en vloten die geenerlei nut hebben hoe genaamd maar daarentegen allerlei kwaad in hun nasleep hebben.) Wanneer, in omgekeerde orde, 5000 millioen aan onderwijs en 125 millioen aan de soldaterij en haar bijhang wierd besteed, zou men nog reden hebben om het geld te betreuren, dat aan ganscli improductieve uitgaven wordt be steed. Hoeveel te meer dan thans, nu door deze laatste uit gaven bijna de helft wordt verslonden van hetgeen de natiën gedeeltelijk met groote opoffering aan belastingen opbrengen Een geestelijke eener groote parochie, in de nabij heid van Bridgworthbemerkte dezer dagen dat eene vrouw in rouw gewaad met een gieter en een pakje in hare hand het kerkhof binnentrad. Zijne nieuwsgierigheid werd daar door opgewekt, hij volgde haar na en herkende haar terstond voor de weduwe Smit, wier man voor korten tijd daar begraven werd. //Wat moet gij, mejufvrouw, toch hier uitvoeren met deze gieter?" vroeg de geestelijke. //Ik heb," antwoordde de weduwe, //in dit pakje wat hooizaad om er de graftombe van mijn man mee te bezaaijen en ver volgens met water te begieten." //Dat is volstrekt onuuttig werk," zeide de geestelijke, *want de graftombe uws mans is zorgvuldig met zooden bedekt." //Ja, maar! ik zal u openhartig bekennen, waarom ik dit verlang te doen," antwoordde toen de weduwe, //ik moest mijn man op zijn sterfbed belooven, dat ik niet weder trouwen zal vóór dat zijn gramtombe door gras zal bedekt zijn; en aange zien er thans eene gelegenheid voor mij opdoet om weer te trouwen, iriag ik deze niet laten voorbijgaan, evenwel kom ik toch eerst hier om mijne beloften, aan mijn over leden mali gedaan, gestand te doen." Twee manieren om een onan te regeren* Niets komt in het dagelijksch leven zoo algemeen voordan dat man en vrouw elkander het oppergezag betwisten waar door het dikwijls gebeurt, datmenschen, die elkander moeten behulpzaam zijn en in liefde zamenwoneneen leven van twee spalt doorbrengen en elkander ongelukkig maken. De echt genoot! op wien eene voorzigtige en liefhebbende wederhelft niet vefcl invloed uitoefent, is liarer onwaardig, en de vrouw die 'zich zoo zeer vergeet dat zij tracht over haren echtgenoot te heer^clien, zal haar geluk niet vermeerderen, door zijn gezag te.overweldigen. Als de echtgenoot weet, dat zijne gade voorzigtigerverstandiger en kundiger is dan hijdoet hij zeer wel door van die hoedanigheden partij te trekken, door haar de zaken te laten besturen waartoe hare werking vereischt wordt. De beweegreden die man of vrouw er toe drijft om over elkander te heerschenis louter eigenliefde en hoe onwaardig die beweegreden nu ook zijoefent zij tocli haar verdcrfelijken invloed in duizende en lionderdduizende harten uit. De heer Rense was een goede man met zeer weinig -vast heid van karakter en lag geheel onder de plak zijner vrouw. Mevrouw Rense beroemde zich steeds dat zij zich door geen man regeren liet dat zij wel zorgde dat haar echtgenoot zag dat zij hart had, en dat zij hem altijd kon laten doen wat zij wilde. De arme Rense onderwierp zich liever geduldig, dan haar heur gezag te bestrijden want als hij dit laatste beproefde, werd zij zoo vreeselijk driftig, dat zij't hem in derdaad ten hoogste beuaauwd maakte en hij beefde als riet om dus rust te hebbennam hij er genoegen mede dat zij hem regeerdeen zij deed dit ook in alles. De heer Stoets, een buurman, lachte steeds over Rense's zwakheid. »Ik zou het niet weten," zei hij dikwijls, »wat ik liever deed, dan mij door mijne vrouw te laten regeren! Neendat nooitDe arme Rense durft niet zeggen dat de zon schijntzonder eerst zijne vrouw permissie te vragen maar mijne vrouw weet wel ter dege, dat wat ik wil, ge beuren moet. Deze zekerheid was echter juist voor zijne vrouw het mid del om hem gemakkelijk naar haar zin te leidenwilde zij tehuis blijven, dan stelde zij voor uit te gaan, als wanneer hij dadelijk beslootgeen voet buiten de deur te zetten ten einde zoodoende te toonendat hij baas wasverlangde zij daarentegen eene wandeling te doendan belioehle zij hcni slechts te verzoeken haar het werk te laten voltooijenwaar mede zij bezig was, en dadelijk zette gij zijn hoed op en zeide haar, dat ook zij zich moest gereed maken om uit te gaan. Mevrouw Rense en mevrouw Stocts kwamen eens overeen om een dag naar buiten te gaanen zij stelden onderling vast, dat hare echtgenooten haar naar «de Vink" zouden vergezellen. Mevrouw Rense behoefde slechts haar wil be kend te maken, waaraan haar echtgenoot, om eene uitbar sting te vermijden zich dadelijk onderwierp. Mevrouw Stocts echter moest een anderen weg inslaan. »Zoudt gij 't willen gelooven", zeide zij 's avonds tot haar man, «dat onze buren, de Sense'szoo dwaas zullen zijn om een geheelen dag aan «de Vink" te gaan doorbrengen Zij zijn van plan morgen te gaan." «Ik zie niet in dat dit zoo dwaas is," antwoorde de heer Stoets; »als ik lust gevoelde om daar of ergens anders heen te gaan, zou ik het ook doen." «Wel zeker," hernam zij, «gij zoudt kunnen gaan, maar toch niet zoo onredelijk zijn om mij tegen mijn wil mede te nemen." «Tegen uw wil, een mooi ding!" zei Stoets, «eene vrouw moet geen anderen wil hebben dan dien van haar manals ik het goed vond om u te laten gaanzoudt gij gaan." «Neem mij niet kwalijk," hernam mevrouw, «gij hebt lang genoeg uw eigen wil gehad, als ik besloten was niet te gaan, zou het u nog al moeite kosten om mij er toe te bewegen." «Moeite kosten om er u toe te bewegen Nu dan besluit ik te gaan, en gij zult ook gaan. Ik zal mijn zin volgen, mevrouw, en geen vrouw ter wereld zal mij regeren; maak u dus morgen ochtend maar gereed om naar «de Vink" te gaan; want, of ge wilt of niet; gaan zult gij." «Stoets,"antwoordde zijne vrouw, «ik weet dat als ge u iets in het hoofd gezet hebt, gij uw eigen zin wilt volgen. Ik heb nooit zulk een stijfhoofdig man gezien »Ja" hernam hij, «ik wil mijn zin volgen, en om u te toenen dat ik dat wil, zullen wij met den eersten trein gaan." Den volgenden morgen gingen de Rense's en ook de Stoet's naar «de Vink" de heer Stoets vast besloten om zijne vrouw te overtuigen dat hij baas was, en zijne vrouw in haar vuisje lachende. Er zijn maar ai te veel vrouwen als mevrouw Rense en mevrouw Stoets, en maar al te veel mannen die drijven of gedreven worden. Eigenliefde van den eenen kant doet die ook aan den anderen kant ontstaan. Een tyranniek man maakt zijne vrouw ter néér gedrukt of sluw. Een exigente vrouw maakt haar man tot een losbol of een lafaard. Aan beide zijden moet men elkanders wenschen eerbiedigen en iets toegevengeschiedt dat nietdan is waar of duurzaam geluk in het huwelijksleven onmogelijk. Man noch vrouw moeten er nooit aan denken over elkander den baas te spelen, al heeft vader Fokke Simonsz. den tekst op zijne luimige wijze uitgelegd. Beurs van Lonilen Parijs I n n «enen Berlijn n Frankfort AMSTERDAM 5°/0 Metalliek (oude)5!)J 5°/0 Vereenigde Staten van Noord-Amerika 6"/0 "Vereenigde Staten 1882 71J 8°/0 Geconfedereerden 5 °/0 ltussische Spoonveg-Aandcelen 5°/0 Blaauwe Grieken 30Mexico (oude) 3°/0 Mexico (nieuwe) 3°/0 Binnenl. Spanje 6°/0 Turken 3°./o Venezuela

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Nieuwe Courant van Den Helder | 1865 | | pagina 3