Xlpmfmrc Uer&ooptng. WOORDENLIJST SPELL1H DER IDERLAin TAAL, Brandwaarborg Maatschappij Dl UNIE. Maatschappelijk Kapitaal 500,(100. Directeuren: J. P. LONBAIl PETRI en A. BEETS. BURGERLIJKE STAM) l)EB GEIHOTK HELDER. ADVERTENTIES. Carel A. J. van Rosendael. Verkoophuis. Gevestigd te OVERVEENGemeente BLOEMENDAAL. L. F. OVER DE LINDEN Van 4 11 Augustus 1SG5. ONDERTROUWD W. J. Vcrmaes aannemer van publieke werken28 jaren wonende te Hellevoctslnis en II. Graai", 25 jaren. K. Gouds- waardtschoenmaker24 jaren en C. Duijts21 jaren. GEHUWD: AV. Kwinkclenhcrg en M. van Vaaleu. J. H. Luths en C. A. Postumus. BEVALLENW. C. Govers gcb. Poppc Z. C. Brakke geb. Kikkert Z. A. C. Ham geb. Evers Z. A. Noot gcb. Noot Z. M. J. Corper gcb. Brecbaart Z. A. J. Manucl geb. Dalmeijer D. V. van der Jagt geb. van der Velde D. A. M. Winter geb. Deelder D. OVERLEDEN' P. Keesmaus 20 jaren en 11 maanden. M. II. Hirsch 21 maanden. M. van Wijk geb. Kwak 76 jaren. E. Weijer geb. van der Hcyde 09 jaren. C. G. van Zweden 4 jaren en 4 maanden. JI A ItKTBEItlGTË IV. ALKMAAR 12 Augustus. Aangevoerd 7 Paarden f 30 a 608 Koeijen f 80 u 130 565 Schapen f 13 a 24 50 Lammeren f6 u 10, 55 Magere Varkens f 14 a 25 80 Biggen fS a 12, 5 Geiten f 3 ti 8. Boter per kop 66 it 77^ et. IIOORN 12 Augustus Aangevoerd 86 mud Gerst f6, 6 mud Haver f4.25, 21 mud Vale Erwten f 11.75, op monster verkochtMosterdzaad a f 19, Karweizaad a f 16.26 Paarden f 45 a 220 19 Kalveren f 6.a 15 250 Schapen f 16 ii 26.50, 125 Varkens, f 5.50*a 17, 7 Zeugen f 16 a 36.50 210 Big gen f3 a 5 300 Kippen 10.25 ii 1.10 11300 Kip-Eijercn 1'2.25 a 2.50 3150 Eend-Eijeren f2.50 per 100 1820 koppen Boter 65 a 70 et. per kop300 mud Aardappelen f2 a 3.50 per mud60 manden Appelen 12.50 a 3, en 270 manden Pccrcn f4.75 a 5.per mand, 9700 Ned. tg roode Aalbeziën f 8 a 9 per 100 Ned. (g. P O L I T I E. Tcii burele van den ondergeteekende is gedeponeerdeen op de straat gevonden ZILVEREN ARMBANDJE. Te vens kan men aldaar inlichtingen bekomen omtrent eene in liet Ilcldcrsch kanaal gevonden BADKUIP. Helder15 Aug. 1865. De Gommiss, van Politie A. G. BOONZAJER. Voorspoedig bevallen van eene DOCHTER II. VENSTER—VAN HEERDEN. Nieuwediep14 Augustus 1865. Heden werd ons ouderhart op nieuw getroffen door het afsterven van ons geliefd dochtertje MARIA GEER- TRUIDA, na een kort doch lievig lijden, in den ou derdom van drie jaren en acht maanden. Nieuwediep, 12 Augustus 1S65. G. KOCH. A. KOCH—QUAK. Donderdag: VS Augustus, des morgens ten 10 ure val Mr. D. P. II. ABERSON, Griffier hij het Kan- tongeregt te Helderin het openbaar verkoopen Eeltige WINKELWAREN, WINKEL- «OEDEREW, MEUBELENENZ., ten huize van Hs. Js. DE GRAAE, Winkelierwonende hoek van de Vlamingstraat, te Helder. De goederen zijn op den verkoopdag te zien van des morgens acht uur. Bij den Boekhandelaar L. A. LAURE1J, Hoofdgrachtstaat de inteekening open op het binnen korten tijd. verschijnende werk, getiteld: voor de door D'. M. DE VRIES en D'. L. A. TE WINKEL. Deze WOORDENLIJST bevattende 60,000 woor den, met aanduiding: van liet geslacht en korte regelen der nieuwe spelling, zal ongeveer 500 bladzijden klein octavo beslaan. De prijs is slechts 1.35in linnenbaud 1.70. GALLENKAMP'S PRAEPARAAT, bereid naar Prof. v. Liebig's voorschrift door den Heer Ejiil Gai.lenkampChemist de Duisburg, IS EEN NIEUW VOEDINGSMIDDEL voor ZUIGELINGEN, welke de moedermelk moeten missen, daar het met de koe melk, volgens gebruiks aanwijzing vermengd, aan deze de EIGENSCHAPPEN DER MOEDERMELK VOLKOMEN MEDEDEELT. GEBRUIKS AANWIJZING: Elk poeder wordt met 23 eetlepels koud water iu een aarden pannetje aangemaakt, en alsdan ongeveer Ij maatje of kan koemelk er bijgevoegd. Onder gestadig omroeren late men het op een kooltje vuur langzaam verwarmen, zoodra echter het soepje begint lijvig te worden, neme men liet van het vuur af, blijve het ongeveer 5 minuten lang omroerenen brenge het weder op het vuur, maar zette het op nieuw af bij de minste sporen van dikworden, tot dat men het langzamerhand op deze wijze aan het koken brengt. Goed gekookt zijnde, wordt het soepje door een zeefje of des noods door een schoon lapje linnen gegotenen aan het kind toegediend, desverkiezende in een zuigfleschje. Opmerking: Het soepje is zoet als melk, vereischt geen suiker, en blijft, wanneer liet goed gekookt is, 24 uren versch. Hetzelve willende gebruiken, zette men het vooraf iu heet water, tot dat liet weder de noodige warmte verkregen heeft. In gezegelde Pakjes van 10 Poeders tl 50 Gents verkrijgbaar bij SCIIAKELSLIJM INSEKTEN-POEDER STIJFSELQLANS,REVALENTAARAH1CA en de echte TEERZEEP zijn weder voorradig-. Tegen zeer matig gestelde Premiën verzekert deze Maatschappij tegen Brandschade GEBOUWEN MEUBELEN, KOOPMANSGOEDEREN, SCHEPEN, VEE, IIOOl-, GRAAN- en ZAADBERGEN, enz. De grootc vooruitgang waarin zicli de Maatschappij mag verheugen, en de vele soliede verzekeringen in betrekkelijk korten tijd door haar gesloten, leveren het bewijs voor hare soliditeit. Inleg- of Administratie-gelden worden hij deze Maatschappij niet betaald. Nadere inlichtingen zijn te bekomen bij den Agent voor dc gemeente Helder Smidstraat Wijk ENo. 103 te Helder. Ter Boek- Courant- en Steendrukkerij van S. GILTJES.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Nieuwe Courant van Den Helder | 1865 | | pagina 4