Jtë Mi. Vijfde Jaargang. 1865. leföer, JTieutoeÖtep, Wiffeinsoorö, C115. ZATURDAG 19 AUGUSTUS. MEXICO—AMERIKA. NIEUWE COURANT VAN DEN Verschijnt AVOENSDAG en ZATURDAG. Abonnementsprijs voor 3 maandenƒ1.30 Franco per post 1.50 Men abonneert zich hij alle Boekhandelaren en Post directeuren. Brieven franco aau den UitgeverS. Giltjes. De prijs der Ad verten tien van 14 regels is 40 ('enten voor eiken regel meer 10 Centen. Zegclrcgt voor elke plaatsing 35 Centen. Vóór des Dingsdags en Vrijdags middag 12 uur gelieve men de Advcrtentién iutczendcn. Ingezonden stukkeu minstens een dag vroeger. Ondanks de verhalen der Fransche officiële bladen omtrent tle overwinningen die de keizerlijke Mexicaansclie troepen op de Juaristen behaald hebben, blijkt uit andere berigten, dat de partij van den voormaligen president eer in kracht wint dan verliest. Juarez is nog altijd in Chichuahua en wordt in het noorden en westen algemeen gehoorzaamd. Negrete is niet, zooals met veel ophef verkondigd werd, totaal ge slagen, maar aan Bazaine ontsnapt; ja, zelfs Ortega die op de Noordoostelijke grenzen van Mexico het commando heeft, is door den Franschen nog niet verdreven. Kortom geen der behaalde overwinnigen is van dien aard, dat het keizerlijk gouvernement daardoor voor goed gevestigd zou zijn. Maar de grootste hinderpaal voor Frankrijk bestaat in keizer Maximiliaan zelf. Deze kwam geheel zonder hulpmiddel in het land. Personen die door veeljarige onder vinding goed bekend zijn met den toestand van Mexico, zijn het eens datwanneer de keizer bij zijne landing over een paar honderd millioen had kunnen beschikkenhet hem ge makkelijk zou zijn gevallen de meeste republikeinsche aan voerders voor zich te winnen en het land zulke duurzame weldaden deelachtig te doen wordendat de republiek daar bij den toets niet kon doorstaan. Maximiliaan moest zich echter van den beginnen af tot de beurs zijner nieuwe on derdanen beperkenen deze werd dan ook op eene wijze aangesproken, die even gehaat als drukkend moest wor den. Vijf duizend dollars per dag zoo hoog loopt de civiele lijst zijn voor een land dat zulke weinig ontwik kelde hulpbronnen bezit en zoo weinig middelen om belasting op te brengenreeds eene enorme som. De keizer zendt wat hij maar bezuinigen kannaar Europaom een spaar penning tb hebbenwaarvan hij zich ingeval van nood kan bedienen zelfs heeft hij bij zekere gelegenheid aan zijne om geving te kennen gegeven, dat hij weldra genoeg bijeen hoopte te hebben om af te treden en van liet bespaarde te kunnen leven. Voorts is Maximiliaan niet geschikt voor de waar digheid die hem is toevertrouwd, en in dit opzigt heeft Na poleon zich blijkbaar in hem bedrogen. Deze liad een man noodig, die de schepen achter zich verbrandde en regelregt op zijn doel afging, een militair die er op- en er zich door sloeg, een gelukzoeker met de ruwheid en gewetenloosheid van een Spaansch stadhouder begaafd, een prins die de willekeur en de strengheid van een Franschen Cliauvin be zat. In plaats van zich alzoo met alle geoorloofde en onge oorloofde middelen in zijne w-ankelbare positie te handhaven en elk verzet bloedig en streng tegen te gaan, onstonden door het karakter zelf van dezen Duitschen prins nog nieuwe moeijelijkheden. llij leent gehoor aan de eischen van den Franschen maarschalk en heeft dezen natuur lijk weldra als voogd over zich; hij stoot insgelijks hen, die wegens de solidariteit der belangen zijne vrienden moesten zijn, de priesterpartij en den paus, van zich af; hij neemt het hem door Napoleon opgedragen kluchtspel van een constitioneel keizer in ernst op en wil het volk door beter onderwijs en Duitsche immigratie opheffen, uit de staat van volslagen verwaarloozing waarin het verkeert. Na tuurlijk stuit"de keizer overal op hinderpalen, tegenspraak en openlijke en geheime oppositieafgemat en moedeloos gaat hij ter jagtbetrekt zijn landgoed en dreigt de Fran schen, als zij zijn wil niet doen, met zijn onmiddelijk ver trek. Napoleon heeft tot dusver zijn werktuig gebruikt, daarom gaf hij toeer kan echter ook onverwachts iets ge beuren waardoor hij hem niet meer noodig heeft en llij zich met fatsoen uit de voeten maakt en dan is Maximiliaan een verdrevenvoortvlugtig keizer. Dat men dit tijdstip in Mexico niet zoo ver verwijderd meer aclit, bewijst een manifestdoor Santa Anna den 8sten Julij uit San Thomas afgevaardigd. De ex-president van Mexico kent zijne land- genooten beter en heeft ook onder hen betere relatiön dan eenig ander politiek persoonhij keerde alleen, wanneer in zijn vaderland eene revolutie dreigde uit te barsten, uit zijne bal lingschap weder op politiek terrein. De Vereenigde Staten volgen, met het oog op dien toestand, de beste en eenige juiste politiek; zij slaan den loop van zaken in Mexico gade en doen eene ontzagwekkende krijgs- magt in Texas post vattenonthouden zich van alle inmen ging in de aangelegenheden der naburige republiek en Avach- ten de gebeurtenissen rustig af. Dat zij onvoorwaardelijk ten gunste van den president Juarez zijnhebben zij dikwijls genoeg getoond. Zij lieten in het jongste voorjaar, zijne aan - Avervingen op liet grondgebied der Unie, zoo lang toe als zij kon den, zonder in botsing te komen met bevriende mogendheden en weigerden onvoorAvaardelijk de erkenning van Maximiliaan zij zijn evenAvel noch in de gelegenheid, noch voornemens zieli in een oorlog met Frankrijk te wikkelen en Bazaine en Maximi liaan met geAveld uit het land te verdrijven. De Monroeleer is wel is Avaar een zeer geschikt agitatiemiddel voor dema gogen van allerlei aard; maar een constitutioneel rijk pleegt alleen ter Aville van van eene leerstelling nog geen zelfmoord en daarmede zou een thans ondernomen of te ondernemen oorlog ongeveer gelijk staanzelfs ingeval het geld bijeenge- bragt kou worden. De oorlogskreten in Amerika Avorden aangeheven door de overwonnen slavenhouders en hunne noordelijke vriendendie de gewigtige kwesties der biunen- landscho politiek, Avelke eindelijk tot afdoening moeten ko men, gaarne door een nieuwe oorlog op den achtergrond zouden wenschen te schuiven en de dringende behoefte aan eene wedergeboorte van den bond door Avapengekletter tot zwijgen te brengen. De Vereenigde Staten kunnen Avachten even goed tegenover Mexico als tegenover Canada. Het is voor het vasteland van Noord-Amerika vrij onverschillig of het keizerlijke spel in Mexico nog een paar jaar langer duurt of niet. Krijgsroem heeft de Unie genoeg; daarnaar behoeven hare staatslieden niet te streven, en het allerminst zullen zij een oorlog beginnen, terwijl hun de noodigste mid delen ontbreken om dien te voeren. Vooreerst is er dus niet de minste reden om een oorlog van de Vereenigde Sta ten met of Avegens Mexico te duchten. 1TI E TT W S T IJ D 11T 3 E 1T. Helder, Nieuwediep, Willemsoord enz. 18 Augustus 1S65 Men verzoekt ons te melden, dat door de moeder van het kind, dat op Zondag 13 dezer door P. van Galen is gered, hem direct f 5.is ter hand gesteld, die hij ver langde tot schadeloosstelling voor zijn broek, die met teer was bevlekt geraakt. De vader bij zijne te huis komstmisgunde aan van Galen die schadeloosstelling niet, maar meende toch, dat laatstge noemde er niet om had mogen vragenen het is daarom dat hij getracht heeft eene vervolging in to stellen tegen den redder van zijn kind.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Nieuwe Courant van Den Helder | 1865 | | pagina 1