De luit. t/z 1° kl. I'. ten Boschdienende op het wachtschip alhier, wordt met den 20u dezer op non-activiteit gebragt; en de luit t/z 2° kl. II. D. Guijot, thans non-actief, met dcu lu Sept. a. s.op liet wachtschip geplaatst, ten einde belast te worden met de politie der adelborsten bij het Kon. Inst. voor de Marine alhier. De minister van marine hoeft ter konnis van de be langhebbenden gebragt, dat het examen der adspiranten voor de betrekking van kadet bij het corps mariniers zal aanvangen op Maaudag, den 4" Sept. aanstaande, te Amsterdam, in een der localcn op 's Hijks werf aldaar. De juiste dag en het uur, waarop de adspiranten zich achtereenvolgens aan het voorschreven locaal moeten bevinden, zullen door den kommandant van het korps mariniers aan elk der belanghebbenden nader worden kenbaar gemaakt. Onlangs is te Middelburg eene vereeniging opgerigt tot het houden van volksvermaken, bestaande o. a. in het geven van concertenilluminatiën, vuurwerken, voorlezingen, enz., met het bepaalde doel om den ambachtsman eene. aan gename en nuttige uitspanning te verschaffen en waartoe zoo mogelijk, de Zondag avond is bestemd. Door eene kleine jaarlijksche bijdrage is ieder in staat gesteld daarvan lid te worden waarvoor men persoonlijk toegang heeft en tevens nog drie gratiskaarten ontvangt, ter verspreiding onder hen, die daarvan geen lid kunnen zijn. Zondag avond jl. gaf deze vereeniging, die reeds 520 leden telt, in het schutters hof de Fdele Ifanilbooghaar eerste concert; in den fraai verlichten tuin, alwaar de muziek van het 6° reg. inf. zich deed hooren, zag men ruim twee duizend personen, meest allen tot de arbeidende klasse behoorende, zeer genoegclijk bijeen, zoodat deze proef als gelukkig geslaagd mag genoemd worden. - Maandag avond jl. heeft een man woonachtig in dc St. Nicolaasstraat te Amsterdamaan zijne vrouw die, omdat zij met hem procedeert wegens echtscheiding, bij hare ouders in de St. Anncstraat woont, met een mes achttien meer en minder belangrijke wonde toegebragt en toen zich zeiven zoodanig in den buik verwond dat er zeer weinig hoop op zijn behoud bestaat. Men hoopt de vrouw in het leven te behouden. Beide zijn naar het gasthuis gebragt. De heer Nadar bevindt zich te Amsterdamom de voorbereidende maatregelen te nemen tot eene opstijging met zijn luchtballon Le Géant, op een terrein achter het Paleis voor Volksvlijt. In de eerste helft van Sept. zal het publiek in de gelegenheid gesteld worden dit onvergelijkelijk schouwspel bij te wonen. Ter voorkoming van de thans heerschende ziekte onder de varkens wordt door een veearts, den heer Billroth, het volgende in de Gron. Cl. aanbevolen: Men plaatse de varkens in een koel en luchtig hok, met eene voldoende onderstrooijing, geve ze veel karnemelk en weinig of geen meel, althans niet te veel. Groentenafval, roodc of brabantschc klaver zijn zeer aan te bevelenen waar wij veel op vertrouwen is het toedienen van verdund zwavelzuur. Men roere driemaal daags telkens goed door het drinken een Ned. lood van het verdunde zwavelzuur en geve de karnemelk alsdan aan hot varken. Deze hoe veelheid wordt gerekend voor een jong varken voldoende te wezen, liet keukenzout is als voorbehoedmiddel mede te recommanderen maar niet zooveel te vertrouwen als het verdunde zwavelzuur. Berigteu van de Kaap de Goede IIoop ontvangen melden dat een oorlog is ontstaan tusschen den Hollandschen Vrijstaat en dc Basulos. Deze laatste hebben veel succes in hunne onderneming. Zij hebben het platteland geplunderd en de bevolking vermoord en zijn de provincie 1'ort-Natal binnengetrokken. Ten gevolge vau een en ander zijn En- gelsche troepen naar dc grenzen gezonden. De heer Ilenri Grignonin Frankrijk, heeft onder me dewerking vau een zijner vrienden, den heer A. Castel,een toestel uitgevondenwaarmede hij beweert het gehoor terug te kunnen geven aan dc doovenen met naine aan de doof stommen. liet is hem bij enkelen reeds gelukt, zeide hij, en hij twijfelt niet, of die ongelukkigcn kunnen door zijn middel de spraak terug krijgen. Het is eene soort van spreekbuis, waarvan hij zich bedient, zamengesteld uit dunne metalen platen; hij brengt het trillende deel niet aan het oor inmaar tusschen de tanden van den doove. Voorzeker is zijne uitvinding wel waardig dat er de aandacht op worde gevestigd. IIet regeringsblad van Florence behelst een besluit, waarbij eene quarantaine voor den lijd van zeven dagen wordt bevolen voor de schepen uit de Fransche havens in de Mid- dcllandsche Zee komende. Terwijl dc heerschende ziekte te Ancona afneemt, vertoont zij zich in heviger mate op San Savero en doen zich ook gevallen voor op San Nicondro. Te Bucharest is een oproer uitgebarsten. Men heeft liet stadhuis geplunderd. De troepen hebben in twee uren tijds de orde hersteld. Men telt 10 doodeu en 23 gekwet sten onder de burgers, terwijl voorts 7 soldaten en een officier zijn gekwetst. Cherbourg is thans overvol van vreemdelingen. In geen logement is meer plaats te bekomen. Kamers in de stad zijn slechts voor 100 francs daags te verkrijgen. De Fransche schepen zijn al aangekomen. De vloot is zamengesteld uit de Magentahet admiraalschip van La Rondere le Noury, die het bevel voert, dc fregatten La FlandreHeroïne LaFortc, het keizerlijk jagt Hortensede brik VAiglehet transportschip Avcijron en de adviesjagten Cuoier en Dauphin. Slechts de drie eerste schepen zijn gepantserd. Het eskader uit de Middellaudsche zeeouder admiraal Bouet Willaumez, is te Brest aangekomen. Ook zijn de Eng. schepen te Cherbourg aangekomen als: het admiraalschip Edgard, de gepantserde schepen Achilles, Black- FrinceDefencePrince-Consort, MeetorResearchde houten fregatten LiverpoolOclavia, Constance; de kanonneerboot Triticulo en het adviesstoomjagt Salamis. De vloot wordt gevolgd door 25 jachten en reeds kwamen te Cherbourg aan een groot aantal pleizierjagten, die van deze gelegenheid gebruik maakten, om een wedstrijd te houden van Portsinouth naar Cherbourg. De eerste prijs is 100,000 francs. Eerstgenoemde jagten zijn op militaire wijze geor ganiseerd en staan onder het opperbevel van den Engelschen admiraal. Een der pleizierjagten behoort aan eene Engelsche dame, die met haar zoon, hare elfjarige dochter, de gou vernante van deze en drie kameniers de hoofdpersonen op het vaartuig zijn, dat met twaalf personen bemand is. Haar kapitein kominandeert met, maar heeft slechts eene adviserende stemde Engelsche dame voert het bevel. De vrouwelijke bevelhebber jOntvangt alleen dames aan boord. Men verwacht behalve het Engelsche escader twee, volgens sommigen zes Italiaansche vaartuigeneen Oostenrijksch en een Fortugeesch. Een Belgisch schip is reeds aangekomen. Reuters Agentschap heeft de volgende bèrigten ont vangen omtrent het accident met den Atlantischen tele graafkabel voorgevallen. De Great-Faslern zelf heeft die berigteu aangebragt te Crookhaven, waar het vaartuig is binnengeloopen. Nadat het schip een afstand van 1063 mijlen had afgelegd en terwijl het nog 600 mijlen van Trinity-baai verwijderd was, ging het isolement gedeeltelijk verloren. De Great-Faslern staakte daarop den togt, om te trachten den kabel weder op te visschen en het ontstane gebrek te her stellen. Gedurende deze operatie brak de kabel. Dit had plaats den 2 Aug. ten 12' ure. De Greal-Eastern wenddo daarop tot viermalen toe pogingen om den kabel weder op te visschen maar men slaagde daarin niet, ofschoon de kabel telkens tot eene belangrijke hoogte werd opgehaald. Thans zijn onderscheidene boeijen geplaatst, om de linie van den kabel af te bakenen. De Great-Faslern is teruggekeerd om steviger touwwerk en andere werktuigen te halen. Omtrent den moordenaar Steplien Forwardzich ook noe mende Ernest Southeydie in de vorige week de drie kinde ren zijner bijzit en den volgenden dag zijn eigen vrouw en kind om bet leven heeft gebragt, zijn thans de volgende bij zonderheden bekend: Hij is de zoon van een burgerman te >St. Lawrcnce die hem eene zeer goede opvoeding heeft ge geven en hem niet alleen het broodbakken liet leerenmaar hem bij gelegenheid van zijn huwelijk eene welbeklante bak kerij te Ramsgate tot uitzet gaf. Altoos onrustig van aard, begon hem dit geregeld huisselijk loven spoedig te vervelen en verzuimde hij zijne zaken, met het gevolg, dat na 15 maan den zijn huis uil inboedel voor schuld verkocht werden. Daarop kwam hij met zijne vrouw en zijn zoontje Herbert naar Londen en deed eene poos tamelijk goede zaken in het zeil- makersbedrijf, waarbij hij tevens eene voordeelige agentuur voor een commissiehuis waarnam. Daar nu sedert zijne komst aldaar de kleine Herbert meest ongesteld wasmaakte hij de noodige schikkingen dat zijne vrouw met het kind te Ramsgate fatsoenlijk leven kon, terwijl hij zijne zaken voortzette. Zoo dikwijls de gelegenheid zich voordeedging hij haar be zoeken, en vooral sloeg hij dit nooit over op het Kersfeest, omdat zij er bijzonder op gesteld was telken jare op dien dag hun trouwfeest te herdenken. Toen hij nu zeven jaren ge leden ook weder op dien dag te Ramsgate werd verwacht schreef hij, dat hij in eenige moeijelijkheden was geraakt en daardoor onmogelijk kon komen. Bij onderzoek bemerkte zijne vrouw, dat hij in dien tusschentijd zich weder aaneen losbandig leven had overgegeven en zich nu eene kostwinning maakte van het billardspel en weddingschappen. Sedert dit oogenblik scheen hij zich om haar ook niet meer te bekom meren hetgeen haar te zwaarder vielomdat zij inmiddels van haar tweede kind bevallen en de kleine Herbert overle den was. Zij nam nu haren intrek bij een zijdevel wer, Ellis genaamdalwaar zij in het naai- en borduurwerk een bestaan vond. Nog altoos hopende dat haar man zijn leven wel zou beteren, zag zij zich in die verwachting grievend te leur ge-

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Nieuwe Courant van Den Helder | 1865 | | pagina 2