DIENSTBODE. k BIRGVMiJRE STAM) DER GEMEEME TEXEL. TELEGRAM. P O L I T E. A Y E li T EN Tl E N. V E li M I S T WORDT GEVRAAGD: stekl, toen zij vernam, dat hij met een andere vrouw leefde, namelijk met zekeren mrs. Whits, die met oen schoolmeester getrouwd geweest, doch van dezen gescheiden was. Gelijk men wel kon verwachten had deze met Stephen geen geluk kig levenvooral omdat hij altoos om geld verlegen zatter wijl de huishouding met hare drie kinderen niet van de zui nigste scheen te zijn. Dit gaf aanleiding dat hij allerlei kunst grepen uitdacht om aan geld te komen waartoe hij zijne aan slagen alleen op welgestelde personen rigtte, hetwelk hem soms goed gelukte, terwijl hij zelfs eenmaal graaf Russeli, onder voorwendsel van een staatsgeheim, bijna op die manier be drogen had. Zoo stonden de zaken toen hij in de vorige week des avonds de drie kinderen zijner bijzit in een koffijhuis bragtonder voorwendsel dat. hij van buiten de stad kwam om als landverhuizer naar Australië te vertrekken en daartoe eene scheepsgelegenheid zocht. Gelijk reeds gemeld iskwam hij ook de kinderen van tijd tot tijd bezoeken doch op een morgen was hij nergens te vinden en toen men eindelijk zijne kamer opende, vond men de kinderen dood te bed liggen. Zoo als uit zijne bekentenis is gebleken, had hij ze in zijne wanhoop vergiftigd. Daarop had hij zich valsche knevels en bakkebaarden gemaakt en eene blaauwe bril opgezet om zich onkenbaar te maken en was naar Ramsgate vertrokkenwaar hij dadelijk zijne vrouw en kind opzocht. Daar klaagde hij zijn nood en verklaarde, in bijzijn van Ellis, dat, zoo zij al veel had uitgestaanhij in de laatste dagen nog veel meer had geleden. Ilij vroeg tevens naar zijn dochtertje, dat hij nog nooit gezien had. liet kind was in de buurt uitspelen, doch werd gehaald en ontving van hem de vurigste liefko zingen. Te midden van dit tooneel, liet Ellis hem met de vrouw en het kind alleen en begaf zich naar zijne werkplaats. Doch naauwelijks was hij daar, of hij hoorde een pistoolschot en een gil. Onmiddelijk snelde hij naar boven en zag, dat de onverlaat zijne vrouw had omgebragt en, dat hij het kind tusschen zijne kniën vastgeklemd, een pistool in den mond zette. Eer Ellis het hem kon beletten, ging het schot afhet meisje viel dood achterover en kantelde langs een trap naar beneden. Ellis liep kordaat op hem toe, greep hem met zijn stevigen vuist bij de kraag, sloeg hem de revolver uit de hand en vroeg hem barsch: »schurk wat hebt gij daar gedaan!" Terwijl hij hem inmiddels scherp in de oogen keek, zag hij dat de knevels en bakkebaarden verdwenen waren en vroeg dadelijk: »Waar zijn die gebleven?" De moordenaar stamelde zoo iets dat hij ze achter den haard had weggegooid. Maar Ellis liet zich daardoor niet misleiden hij trok hem mede naar den haard en alsnu bemerkende, dat de misdadiger ge logen hadbragt hij hem zoodanig in de kneldat hij ze ein delijk uit zijn zak te voorschijn haaldewaarop Ellis ze hem afnam. Te gelijker tijd was de policie op het gerucht bin nengedrongen en had zich van den dader meester gemaakt. In het verhoog legde hij vrijwillig de bekentenis af, dat hij ook de drie andere kinderen te Londen om het leven had gebragt, onder bijvoeging, dat hij het altoos heel goed met alles had gemeend maar dat de hooge dignitarissen van den staatvan de kerk en van de justitie voor zijne misdaden verantwoordelijk waren, omdat zij hem in den nood geen hulp hadden verleend. Er werd eerst verondersteld, dat hij ook zijne bijzit had omgebragt, omdat deze spoorloos ver dwenen was, doch bij onderzoek is gebleken, dat zij hem reeds in Junij verlaten en zich bij de familie Armitagete Clap- ham verhuurd had, om in de huishouding het toezigt op de kinderen te houden, tengevolge waarvan zij onlangs met die familie naar Australië vertrokken was. Nog geen tien dagen geleden was hij bij iemanddie met deze familie bekend was naar haar komen vragen en daar men hem deswege niet te woord wilde staan ging hij heen onder den uitroepdat men binnen kort vreeselijke dingen van hem zou hooren. Ongeluk kig heeft hij in dat opzigt maar al te goed woord gehouden. Toen Southy gepasseerden Zaturdag voor den magistraat van Ramsgate werd gebragt, begon hij, op den bank der beschuldigden zittendeeenige aanteekeningen te ma ken zonder zich in het minst te bekreunen om de drukte van het zeer opgewonden publiek in de zaal. Zoodra nu de beschuldiging tegen hem was uitgebragtverzocht hij een ver dediger te mogen aannemen, waarop de advocaat Gold Jr. als zoodanig verklaarde in functie te willen treden. Terwijl deze een der getuigen ondervroeg viel Southy hem in de reden; vooreerst om er op te wijzen, dat een photograaf in middels bij het raam bezig was zijn portret te maken en ten tweede om alle schuld van zich af te werpen. Te vergeefs raadde de advocaat hem aanzich stil te houdenhij bleef in naam der waarheid en regtvaardigheid er op aandringen, dat hij zelf verdediger in zijne zaak zou zijn en dat alsdan zijne overtuiging en geweten hem wel zouden ingeven wat voor hem het beste was. De magistraat gaf alsnu bevel hem naar de gevangenis terug te brengendoch dit geschiedde niet zonder veel moeite, daar hij ten krachtigste volhield, dat hij gehoord wilde worden en het dan zou blijken, dat hij niet de ware schuldige was, maar dat alle schuld en verant woordelijkheid in zijn geval terugviel op de maatschappijuit wier bedorven toestand alle mogelijke kwaad van zelf moest voortvloeijen. GEHUWD Gccnc. GÉBOREN: Trijntje, d. van Maarten Koorn en Cornelisje Koom. Dirkje Frcderika, cl. van Dirk Janszoon Bakker en Grietje Eelman. Gerbreg en Gerrit <1. cn z. van Simon Knijper en Trijntje Dros. OVERLEDEN: Martje Bakker, weduwe van Cornelis Duinker 65 jaren. Jantje Spigthuisvrouw van Gerrit Mulder, 61 jaren. M A li TBEHIGTE N. PURMERENDE 15 Augustus. Kleine Kaas f30.Middelbare fKleine voorraad, duur ver kocht. Aangevoerd 190 stapels Kleine Kaas. 6 Middelbare. Boter. Van fl.10. tot 1.25 per Ned. Gemiddeld fl.20 per Ncd. tg. Aan gevoerd 206 Runderen. Vette Koeijen minder levendig. Melk Kocijcn als de vorige week. 5 Paarden. 152 Vette Kalveren. Ilandcl vlug, de prijs was van 60 tot 75 ct. per Ned. fg. 25 Nuchtere Kalveren. Prijsvan f 10 tot 20 per stuk. Handel vlug. 27 Vette Varkens. De prijs was van 40 tot 50 ct. per Ned. fg. Handel vlug. 26 Magere Varkens, van f 16 tot 25, en 79 Biggen, van f7 tot 9. Ilandcl stug. 1323 Schapen cn Lammeren. Vette Schapen iets lluauwer, Magere Schapen tot minder prij zen verkocht. Kip-Eijeren f2.50, Eend-Eijeren f 2.85 per 100 stuks. 4 mud Appelen a f 4.per mud. 20 mud Peren a f 4.per mnd. Verleden Dingsdag zijn ter waag gewogen 197 stapels Kaas, wegende 52529 Ncd. De hoogste markt was voor Kleine Graskaas f 30. Middelbare f 28.Aangevoerd 1474 Ned. fg Boter. SCHAGEN 17 Augustus. 2 Stieren f70 a 90. 18 Magere Gelde Koeijen f 80 a 120. 26 Vette Gelde Koeijen f 160 a 230. 18 Vaarsen f70 a 100. 13 Nuchtere Kal veren f 10 a 15. 550 Magere Schapeu f 10 a 18. 340 Vette Schapen f25 a 33. 32 Lammeren f 10 a 16. 24 Magere Varkens fll a 24. 14 Biggen f7 a 10. Konijnen 5 a 70 et. Kippen 25 a 60 ct. Een den 30 ii 50 ct. Duiven 10 a 20 ct. Boter 85 ct per kop. Kaas 25 i> 40 ct. per Ned. fl}. 4000 Kip-Eijeren f2.20 a 2.25, Eend-Eijeren weinig ter markt aangevoerd. Van 10 17 Augustus 1865. ONDERTROUWD Hendrik Eelman varensgezel25 jaren en Hcn- drikje Urban, tapster, 34 jaren, weduwe van Gerrit de Haas, wonende te Amsterdam. Heden Vrijdag18 Augustus 1865. EFFECTEN Beurs van Loniloi j Parijs I Weenen Zeer vast. i' Berlijn u 'f Frankfort AMSTERDAM. 5°/0 Metalliek (oude)60) 5°/0 Vereenigde Staten van Noord-Amerika 6°/0 Vereenigde Staten 1882 71J 8°/0 Geeonfedereerdcn 5°/0 Russische Spoorweg-Aandeelen 101.) 5°/0 Blaauwe Griekenj 3°/0 Mexico (oude)227 3°/0 Mexico (nieuwe)I 2i j J 3°/0 Binnenl. Spanje39 6°/0 Turkenj '16 3°/0 Venezuelaj Boot aan v. N.York goud i°/0, wissel slechter, fonds J- beter. Teil burele van den ondergeteekende zijn de navolgende gevonden voorwerpen gedeponeerdals: Een Lederen ETUT, vermoedelijk van een Tooneelkijkereen SCHAARTJE, een HALSBAND en een SLEUTEL. Helder18 Aug. 1865. Be Commies, van Politie A. C. BOONZA.TER. Dingsdag 22 Augustus vertrekt vau hier de Oost-Indische landmail via Triëst. Heden overleed, na eene korte ongesteldheid, mijn jongste Dochtertje ANNA, in den jeugdigen leeftijd vau 2)- Jaar. Helder15 Augustus 1S65. J. C. SLEBE. De ondergeteekende betuigt zijnen hartelijken dank voor de vele bewijzen van deelneming, ondervonden bij den dood zijner geliefde echtgenoot. HelderAug. 1865. B. L. VRIES. een COtPOll O°/0 Amerika 18811°. verschenen 1 Julij 1865. Aanwijzer of houder die dezelve terug bezorgt aan het bureau dezer Courant, zal de helft der waarde geuieteu. eene geschikte Adres bij den Uitgever van dit blad.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Nieuwe Courant van Den Helder | 1865 | | pagina 3