JJuölM Uer&oopen, BOEREND-.EÜ OKROËRËND'GOED, Muziek in Tivoli. ALGEMEENE BOEKHANDEL, HARDDRAVERIJ VÓLKS-VERMAKELIJKHEDEN, VUURWERK SiililFSfiiiliiiTililiT AMSTERDAM MEUWEDIEP GEBR. ZUR MüIILEN. HUISRAAD EN INBOEDEL, OP ZONDAG 20 AUGUSTUS 1865. L. A. LAUREIJ. Breeder bij billetten omschreven. Oud Carlagena. DE VOOR DE DIENST GESCHIKTE STOOMBOOTEN Buryemcesler M. v. Vollenhoven, Diana(Jonstantia en Jacqueline IIETÖURBILLETTEN tot veel verminderde vrachtprijzen, Men zal op Maandag den 21 Augustus 180.5, EENIG ai.s: Des morgeus 9 ureten huize van de kinderen van wijlen de echtelieden PIETER JANS EVE11TS en HAARTJE KOOIJ, in dElft op Wieringen, en daarna ten huize van PIETER JANS DE VRIES te Hypolilushoef op Wieringen. ROEREX1) MOEI), te weten: 4 MELKKOEIEN, 3 VAARSEN, 2 KALVEREN, 00 stuks SCHA- PEN, 19 LAMMEREN, 1 Vierj. Bruin HENGSTPAAllD 2 WERKPAARDEN, 2 Jongé PAARDEN en eenige KIPPEN verder: Een Stuit HOOI, eenc partij goed gewonnen GRANEN; voorts WAGENS, BOEREN- en BOUW-GEREEDSCHAPPEN en wat verder zal worden gepresenteerd. Des avonds ten 7 ure, ten herberge van de Weduwe S. KOSSEN, te Hypolilushoef op Wieringen: OlKOEREinE GOEDEKEI, als: 1°. Eenige Perceelen WEILAND, gelegen te Wieringen, Kadaster Sectie D, No. 533, groot 40 Roeden; Sectie CNo. 397 en 398, te zamen groot 99 Roeden 90 Ellen; Sectic D, No. 394, groot 05 Roeden 40 Ellen; en Sectic CNo. 1252 groot 39 Roeden 30 Ellen. 2». Een HUIS, ERF en TUIN en twee perceelen LAND, staande en gelegen, als voren, Kadaster Sectie C, No. 1558; Tuin, groot 7 Roeden 00 Ellen, 1558; Huis en Erf, groot 1 Roeden 58 Ellen, Sectie B, No. 253; Weiland, groot 52 Roeden 10 Ellen, en Sectie D, No. 012; Rietland, groot 11 Roeden 20 Ellen. 3°. Een HUIS en ERF, staande en gelegen als voren, Kadaster Sectie C, No. 245G, groot 53 Ellen. Nadere informatiën te bekomen bij de Heeren N. POEL en Abr. SLOOS, beide te Wieringen. Eiitrée en Dans vrij. Aanvang 8 nre. Hoofdgracht 34, 84. De ondergeteeker.de beveelt zich aan tot het plaatsen van ADVEHTEATIEIII in de ter dezer Plaatse verschijnende Weekbladen, alsmede in alle Biunen- en Buitenlandschc Gouranten. op Donderdag 24 Augustus 1805, des namiddags ten 2 ure des voormiddags ten 11 ure terwijl 's avonds ten 9 ure een prachtig zal worden afgestoken. i Even als vele oudheden is ook deze oude Spaansehe stad in vergetelheid gezonkenom voor vele nieuwigheden des tijds plaats te makenen welligt zoude men althans hier te lande, liefst wat Spaansch is vergeten, of ten minste cr niets van willen hooren. En toch is het niet zoo, het is als of de bergen van Oud-Cartagena een schadeloosstelling aan het Nederlandsche volk hebben willen brengen voor liet leed aan de vaderen berokkend, het is als of zij willen zeggen neem dit kleinood aan als een bewijs van berouw en laten wij, die het niet behoeven, toch niet spotten met de HAAR-OLIEdie de bergen van Oud-Cartagena ons schenken. Want liet is voor den belanghebbende niet zoo gering te achten, een middel te hebben gevonden, dat de haren vastzet, dezelve voedt en onderhoudt; want het is het zigtbaar sieraad van den mensch. Niets outsiert, zelfs met niets spot men meer als'met een jeugdige kale kruin. Koopt het middel en gebruikt het even als gewone Poinade, ook gij die het niet direct behoeft en gij zult in ouderdom van dagen hare deugd nog roemen. De prijs is 60 Cts. per Eleschje verkrijgbaar bij A. BREETVELT Az. te Delft,' en verder bij: H. D. SclilütcrNieuicediepW. B. "WiebolsF urinerendeA. Sehra- vendijk Hilversum; J. B. Upman BarsingerhornS. Keet, Sc Jagen, O. J. TcunisscHaarlemD Boots, Alkmaar; M. Vriend, Zaandam; Geb. Frcse YenhuizenGebr. Reekers lYeespG. A. KÖhne Edam H. W. BöttgerZuidscharwoudeWed. R. JongelingEjerlandB. D. van Weede, de RijpW. C. Velthuizen Laren; Wed. W. Mars, Wiertti- gerwaard. En meer Dépots in auderc plaatsen. HEGTSTEES4S DOORVARENDE ZONDER OVERLADEN. voorzien geregeld in de dienst tusschen AMSTERDAM via PURMEREND, ALKMAAR en NIEUWEDIEP. In correspondentie met de Stoomboot naar Texel. Van AMSTERDAM 's morgeDs 9 uur, 's namiddags 4} n PURMEREND 's voorm. 10',- 5| u ALKMAAR 's namidd. 12} r 's avonds S In Correspondentie met de Diligence van Haarlem. Van NIEU WE D IEP 's morgens 7£ uur, ALKMAAR n PURMEREND 's morgens 7^ 10>- 's namidd. 12} 's namiddags 's avonds uur, 's avonds 9 uur. 10} 's nachts 1 's nachts 12 uur. 3 's morg 41- onbepaald gangbaar op al de booten van bovengemelde dienst. Nadere informatiën te Nieuwediep bij den Commissaris J. VAN HEES, Hoek Binnenhaven. Ter Boek- Courant- en Steendrukkerij van S. GILTJES.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Nieuwe Courant van Den Helder | 1865 | | pagina 4