leföer, JïtcurocDicp, WtffemsoorD, enj. i J& 442. Vijfde Jaargang. 18G5. WOENSDAG 23 AUGUSTUS. NIEDWE COURANT VAN DEN Verschijnt WOENSDAG ca ZATURDAG. Abonnementsprijs voor 8 maandenƒ1.30 Franco per post 1.50 Men abonneert zich bij alle Boekhandelaren en Post directeuren. Brieven franco aau den Uitgever S. Giltjks. De prijs der Adveutkntien van 14 regels is 40 Centen voor eiken regel meer 10 Centen. Zegelrcgt voor elke plaatsing 35 Centen. Vóór des Dingsdags en Vrijdags middag 12 uur gelieve mende Advertentiën intezenden. Ingezonden stukken minstens éón dag vroeger. POLITIEK OVERZIGT. Ten gevolge van de onderhandelingen te Gastein gevoerd, is eene overeenkomst tusschen Oostenrijk en Pruisen tot stand gekomen, waardoor het gemeenschappelijk bezit der Elbe-hertogdommen op nieuwe provisionele grondslagen is gevestigd. Pruisen zal Holstein en Oostenrijk Sleeswijk regeren ieder naar Zijn goeddunken. Graaf Bloine kwam den 17den te "Weenen om de over eenkomst tusschen Oostenrijk en Pruisen aan graaf Mensdorf te onderwerpende ratificatie zou daarvan plaats hebben. He vorsten van Oostenrijk en Pruisen hebben clkailr Zatnrdag avond jl. te Salzburg ontmoet. De ontvangst van den keizer was regt hartelijk, naar een telegram meldt. Zoo hebben dan juist zij, die voor twee jaren als redders werden begroet, datgene tot stand gebragt, waartegen de Sleeswijk-Holsteiners tegenover Denemarken steeds protes teerden, waar zij nimmer van eene scheiding der Hertog dommen wilden hooren. »Up ccwig ungedeclt" dat was bij voortduring de leus der Sleeswijk-Holsteiners bij al hun demonstratiëu. En nu zijn bet juist de beide groote Duitsche mogendheden die de hertogdommen scheiden in plaats van ze te bevrijden. Het kan dan ook wel geen verwondering baren, dat in ge heel Holstein de noodkreet gehoord wordt: liever Deensch dan Pruisisch. Doch de Holsteiners hebben het zoo gewild. Zij hebben eenmaal de ^bevrijders" in hun landpalen ge bragt, zij moeten zich ook al de gevolgen dier noodiging getroosten. De Moniteur bevat eene correspondentie uit Buenos- Ayresvan den 11" Julij, waaruit blijkt dat al de Brazi- liaansche troepen in de omstreken van Concordia gekampeerd en gereed waren zich op het oorlogstooneel te hegeven. Het Paragnyaansche leger naderde, in twee legercorpsen af gedeeld, langs de beide oevers van de Uruguay en moest reeds Paso de Los Libres zijn binnengetrokken. De ontbinding van het legercorps onder Urquiza (waarvan de telegraaf onlangs sprak) was het indirecte gevolg van eene plaats gegrepen desertie ouder die troependie binnen twin tig dagen echter gereorganiseerd zouden worden. Eene Pransche kanonneerboot bewaakt in de Braziliaausche wate ren do belangen der Fransche onderdanen. STI n TT TT S T IJ D IÏT3 E1T. Helder, Nieuwediep, Willemsoord enz. 22 Augustus 1S65. Door den Burgemeester dezer gemeentein tegenwoordig heid der Wethouders en van den Secretaris der gemeente, zijn Zondag middag ten 1 uur op het raadhuis alhieraan acht in deze gemeente wonende oud-strijders van 1813-1S15, de hen toegekende eereteekens uitgereikt. Naar wij vernemen zal de stoomboot Texel eerstdaags de "dienst tusschen het Nieuwediep en de haven van Texel staken. De ondernemers hebben, naar wij vernemen, af stand gedaan van de verleende concessie. Men voegt er hij dat de heer Paul van Vlissingen do dienst zal overnemen, doch daartoe een andere boot in de vaart zal brengendaar de Texel wegens ouderdom, minder geschikt zoude bevonden zijn om voortaan bij onstuimig weder de overtogt te maken. Op een door de Doopsgezinde gemeente te Groningen opgemaakt zestal, komt o. a. voor de naam van Ds. Joh. Dijserinckpredikant bij de Doopsgezinde gemeente alhier. De beide alhier ter reede liggende Amerikaansche oorlogschepen Coloraclo en Frolic zullen Vrijdag a. s. het anker ligten en koers zetten naar Cherbourg. Men is reeds bezig met het aanvullen der voorraad steenkolen Met den laatsten dezer maand worden vele officieren adelborsten enz., van Zr. Ms. stoomschip Adolf IIar log van Nassau op non-activiteit gebragt. Z. M. heeft den luit t/z. Ie kb Jhr. H. O. Wichers, met den laatsten dezer, eervol ontheven van de betrekking van lid der commissie tot het examineren van zee-officieren enz., en die met den ln Sept. a.s. opgedragen aan den luit. t/z. Ie kl. J. L. Nierstrasz. Men schrijft ons van Amsterdam, dato 21 Augustus Het vermoeden, dat het met de Java niet zoo vlot zou gaan over Pampus als men wel wenschte, heeft zich niet weinig bevestigd; van af Woensdag is men steeds bezig met ieder vloedgetij. De Pampus Sleeper en de sleepbooten Stad Amsterdam en Zuiderzee oefenen eene geweldige kracht uit op het vaartuig, zoodat het wel een groot eind weegs iu den modder is gesleept, doch thans is men dan ook tot het ondiepste punt genaderd en vordert inen bijna niets, men zal geduldig een door den noorden wind hoog opgedreven getij water moeten afwachten. Het breken van de ketting der Pampus-boot, door de groote krachtsinspanning is ook Zaturdag jl. een groot iucouveniënt geweest, daar juist op dat oogenblik het water zeer hoog was, zoodat stoomschepen met 36 palmen diepgang aan de stad kon den komen. De Minister van Marine heeft ter kennis van de daarbij belanghebbenden gebragt, dat in de maand Octobcr a.s. te Amsterdam een vergelijkend examen zal plaats hebben van jongelingen, die als stuurmans-leerling wenschcn te worden aangenomen. Het getal der als zoodanig te plaatsen jonge lingen zal niet meer dan zes bedragen. Men schrijft uit Harderwijk Den 2 Sept. a.s. zal te Nieuwediep overgaan, aan boord van het schip Wïllemina en Clara, kapt. F. Molenaar, be stemd naar Oost-lndië, een detachement, sterk 125 man schappen, waarvan 10 onder-officieren, onder bevel van den majoor der O.-I. infanterie II. A. Termijtelen, die van ver lof terugkeert, en mcdegeleide van den 1" luit. der infant. P. de Riemer en den 2" luit. der inf. W. F. N. A. v. Loeuen, die beide ook vau verlof terugkeeren, en de 2" luits. der artillerie J. L. van Wijhe en II. J. G. Souman. De aan de Ilollandsche spoorwegmaatschappij verleende concessie tot exploitatie van de Noordhollandsche staats spoorweg is dezer dagen door Z. M. den koning bekrachtigd en in het Staatsblad No. 99 medegedeeld.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Nieuwe Courant van Den Helder | 1865 | | pagina 1