Naar men verneemt, zijn in de gemeente Dantumadeel, tengevolge van de pressie, uitgeoefend door de politie op de laatstgehouden verkiezingen ter benoeming van raadsleden zes leden van den raad in verzet gekomendie zich bij adres gewend hebben tot de hooge regering. Men heeft pogingen aangewend aan de Lemmer, rund vee in te voeren, komende uit Leidens omstreken, en ver moedelijk aldaar van eene Engelsche markt aangebragt. Het provinciaal bestuurvan de zaak onderrigtbeeft onmiddelijk maatregelen genomen, om het vee te doen afzouderen. Men ziet hieruit dat de grootste voorzigtigheid noodig is bij den veehoudersstandbij bet aankoopen van vee. In eene zitting van den Delftschen gemeenteraad, zijn naar aanleiding eener interpellatie van den beer van Rhijn, commissaris der veemarkt, eenige discussien gevoerd over de weuschelijkheid dat krachtdadige middelen in bet werk wor den gesteld, om ziek vee van de daar vrij belangrijke vee markt te wereu. Uit mededeelingen door onderscheidene le den bij deze gelegenheid gedaanbleek, dat er dezer dagen een betrekkelijk groot aantaldoor de runderpest aangetaste beesten ter markt was aangevoerd en verkocht, terwijl uit eene informatie, per telegraaf bij den burgemeester inge komen, schijnt te blijken dat in andere provinciën reeds vee, door van die markt afkomstige runderen door de ziekte was aangetast of dat er ten minste ernstige vrees bestaat, dat zulks het geval zal zijn. Door B. en W. werd geantwoord dat, zoowel ter wering van ziek vee van de markt, als tegen het in consumtie brengen van ongezond vleesch, de meest doeltreffende maatregelen zullen genomen worden. Door den Commissaris des Konings in Zuid-Holland is aan heeren Burgemeesters en Wethouders der gemeenten in dat gewest, eene circulaire gerigt, tot het nemen van maatregelen ter voorkoming en stuiting der runderpest. Naar men verneemt, heeft de baronnesse van Dedem weduwe van den heer Daniël Pruimersthaus wonende in Engeland, cassatie aangeteekend van het arrest, door het provinciaal geregtshof in Overijssel op den 7 Augustus 11. gewezen, en is die cassatienaar men verneemtreeds be hoorlijk beteekend. liet hoogste regterlijke collegie zal alsnu te beslissen hebben wie het kind Daniella Margaretha Prui mers zal hebbenof de moeder krachtens de ouderlijke magt bf de voogd krachtens de aan hem opgedragen voogdij. Naar men verneemt zullen aanstaanden Donderdag uit verschillende plaatsen van ons landde respectieve af- deeliugen van de vereenigenliet Metalen Kruis met hare banieren naar 's Hage komen, tot bijwoning van het feest} dat bij gelegenheid der onthulling van de gedenknaald te Scheveningen zal plaats hebben; ook worden uit Amsterdam een groot aantal ridders en dragers van het eereteeken van Waterloo verwacht. Men leest in de Utr. Crt.\ Dezer dagen hebben wij eene machine in oogenschouw genomendie alleszins doeltreffend kan genoemd worden en hier reeds aanwezig, al spoedig zeer nuttig kan worden aangewend. Deze machine te Keulen vervaardigdis daar- gesteld om het werkthans door de zoogenaamde nacht werkers verligt, op eenvoudiger en minder lastige wijze te verrigten. Zij bestaat uit een krachtigen zuiger, die het vuil uit de putten door een gutta-percha slang opzuigt, en door -een tweede slang in een hermetiesch gesloten ton werpt. Boven aan deze ton is weder een slang bevestigd, die de stikstof opzuigt en in een nabijstaand haardje brengt, waarin zij door het vuur vernietigd wordt. Behalve dus, dat alle buizen en de ton reeds genoegzaam afgesloten zijn om alle verspreiding van stank tegen te gaan, wordt die door het kagcheltje volkomen weggenomen. Niet alleen zal door de werking dezer machine verkregen worden, dat het ledigen der putten met meerderen spoed geschiedmaar bovendien dat dit werk over dag of des morgens vroeg kan geschieden. Wij vertrouwen, dat al zeer spoedig gebruik zal gemaakt worden van deze hoogst nuttige machine, de eerste die in ons land in werking komtmaar die te Keulenvanwaar zij afkomstig is en in vele andere steden van Duitschland met de beste uitkomst gebezigd wordt. Bij het gebruik zal men met ons moeten erkennen dat wij den ondernemers dank baar moeten zijnvoor hun pogen om onze stad te ver lossen van de vele lastenaan de tot nu toe gevolgde wijze van putlediging verbonden. Te Duinfries in Schotland is een kind met drie tongen geboren. Vroeger is melding gemaakt van verschillende aanhou ding die hadden plaats gehad van personenwelke onder de verdenking liggen van valsche lluss. bankbilletten te hebben vervaardigd. Men verneemt thans, dat de aangehoudenen voor het mecrendeel Poolsche uitgewekenen zijn. De valsche in hun bezit gevonden bankbilletten bedroegen 8 a 10 mill. De politie heeft bovendien al dc werktuigen magtig kunnen worden. De fabriek schijnt reeds sedert 3 of 4 jaren te hebben bestaan. Op een academiefeest te Jena is het voorstel gedaan om de duels af te schaffen, een denkbeeld dat reeds vroeger bij versGhillende andere gelegenheden, het laatst nog met Pinksteren te Eisenachis geopperd. Het schijnt echter dat de Duitsche universiteiten daartoe nog niet besluiten kunnen; tusschen de verschillende fractiën van de studenten corpsen bestaat daaromtrent verschil van iuzigt. Het Bremer staatsgebied telde in 1864 ruim 100,000 zielen, een cijfer, 't welk ongeveer gelijk staat met dat der bevolking van Botterdam. De handelstand in Bremen had in genoemd jaar in de vaart ruim 300 zeeschepen, bemand met 4595 koppen, de kapiteins niet medegerekend. Tot die bemanning leverde o. a. het Bremer gebied 1086, Oldenburg 1061, Ilannover 1594 manschappenterwijl de hoogere betrekkingen aan boord bijna uitsluitend door Bremers werden vervuld. In 1863 gingen 17,977 en in 1864 meer dan 27,000 landverhuizers naar Noord-Ainerika te Bremen scheep. Uit Beijeren meldt men In 1858 werden zekere Ju- riaan en Johan Dious van Bacherödwegens onderscheidene moorden ter dood veroordeeld. De overleden koning ver anderde die straf in levenslaugen dwangardeid. In de vorige maand kreeg de overheid van Alkofende geboorteplaats der misdadigers, bevel van de regering om in hunne behoefte te voorzien. Werkelijk kwamen beiden bij den burgemeester van dat oord en reikten hunne papieren over, waaruit bleek, dat zij tot herstel van gezondheid een verlof bekomen had den en wel voor een jaar. De overheden der gemeente hadden te zorgen, dat zij knapjes in het pak gestoken werden en geld ontvingen om te kunnen wandelen en leven in hun geboorteplaats. Alles ging naar wensch, de boosdoeners hadden weldra het aanzien van renteniers, zij maakten uit stapjes, gingen naar Yilshofen en deden zich daar een goeden maaltijd voorzetten. Vervolgeus wandelden zij door de stra ten en werden niet weinig verwonderd aangezien door eene bevolking, die zich nog maar al te goed de talrijke misda den herinnerde, die zij daar en in den omtrek bedreven hebben. De gemeentelijke overheden maakten zich daar niet weinig bezorgd over de aanwezigheid der beide deugnieten, en men bragt hen eindelijk achter slot. De burgemeester heeft zich nu tot den koning gewend met verzoek, om zijn gouvernement te gelasten om de voeding en bewaking van die veroordeelden voor eigen rekening te nemen en niet de gemeente, of wel, indien men volstrekt aan boosdoeners va- cantie wilde verleeneu, een ander oord dan deze plaats te kiezen tot proefneming voor deze menschlievendheid. - De directiën der verschillende spoorwegen in Engeland zijn aangeschreven om de meest mogelijke maatregelen van voorzorg te nementen opzigte van de wagens, waarin ziek vee is vervoerd geworden. Van verschillende zijden worden geneesmiddelen aanbevolenten einde de ziekte tegen te gaan het beste middel schijnt nog te zijn het hooi, waarmede het beest wordt gevoed, een tijd lang bloot te stellen aan den rook van houtskoolen de door de ziekte aangetaste beesten eene oplossing te geven van soda, verzadigd met koolzuur. Door dit middel aan te wenden, waarbij tevens de atmos- pheer der stallen aanmerkelijk werd veranderdredde men het leven van eenige koeijendie ernstig door de ziekte waren aangetast. In de badplaats te Ostende is iets voorgevallendat veel stof tot spreken geeft. Baron Depret, een rijk parti culier, te Antwerpen wonende, verscheen voor eenige dagen in de koerzaal en zeide daar zeer luide«Ik kom uit den schouwburg en daar heb ik de Krabanfonne (het Belgische volkslied uitgefloten." O, hebt ge de Brabanqonne uit gefloten, dit zult ge niet weêr doen," riep dadelijk de ka pitein Chazaladjudant des konings, en gaf den heer Depret een klap in het aangezigt. Het spreekt van zelf dat een duel bepaald werd; waarbij de heer Depret ligtelijk werd gewonden tevens verklaard heeft zeer ligtzinnig te hebben gehandeld. Daarna zijn partijen verzoend. De onlangs in Engeland wegens kindermoord ter dood veroordeelde Charlotte Windsor, heeft reeds sedert lang van het vermoorden van kinderen een soort van handwerk ge maakt. Zij bedong daarvoor in den regel 4 h 5 pond sterl. als moordloon, en sprak van haar bedrijf met eene onver schilligheid alsof "t slagten van een kip betrof. Eens zeido deze moordenares tot zekere disustmeid: «Zoo gij wilt zal ik uw kind uit den weg ruimen." «Hoe kunt gij dit doen vroeg de dienstmeid. «Niets is gemakkelijker dan dateen druk op den halsader of een deken is voldoendeik heb reeds aan zoo velen deze dienst bewezen en «vil u van al uwe kinderen ontdoen, al had gij er ook veertig De dienst meid huiverde aanvankelijk, maar liet zich eindelijk over reden. De moordenares nam in tegenwoordigheid van de

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Nieuwe Courant van Den Helder | 1865 | | pagina 2