TELEGRAM. BURGERLIJKE STAND DER GEMEENTE DELDER. moeder het kind van vier maanden, wikkelde het in een de ken bleef doof en ongevoelig voor het kermen en spartelen en bragt het kind tien minuten later bij de moeder terug, die zoo lang in eeue andere kamer had gewacht. Het mon ster meende tegen alle vervolging gevrijwaard te zijnomdat zij elke moedervoor wie zij een kind ombragtals haar deelgenoote beschouwdedie haar niet kon verradenzonder ook zich zelve als moordenares aan te klagen. In Charles Dickens bekend tijdschrift //AU The Year Itound" leest men thans het volgende echt humoristische stukje, waarin men uit eiken regel den satyrieken geest des gevierden schrijvers proeven kan. //Breedte en Lengte op Zondag" Tusschen den 54sten en 50sten graad Noorder breedte, dat is te zeggen, tusschen John O'Groats huis en de grenslijn, die Engeland van Schotland scheidt wordt als strijdig met de goede zeden en de godsdienst be schouwd op Zondag een of ander muziek-instrument te be spelen of eenigen anderen zang dan een psalm of geestelijk lied te zingen. Tusschen deze parallellen wordt op Zondag te fluiten als eene stellige goddeloosheid beschouwd. Maar stap in een trein, die naar het Zuiden bestemd is, en, na twee uren rijdenshebt ge den fluit parallel achter den rug liggen. Gij moogt nu fluiten op Zondag, gij moogt elk liedje zingen, dat ge maar verkiest, gij moogt op de viool spelen, ja, het staat u zelfs vrij te dansen, en slechts wei nigen zullen op uwe uitspanning wat aan te merken hebben. Het is maar twaalf uren stooinens van Edinburg naar Londen. Te zes ure des morgens fluit ge een deuntje bij uw ontbijt in Princess-Streeten het Schotsche lassie, (wicht, zou een Ommclander boer zeggen) dat u bedient, gruwt er van. Te zes ure des avonds luistert ge naar een muziekkorps in Regentspark eu daar zijn duizenden Engelsche lasses (wich ten) in haar beste spullen uitgedoscht, die er zoolang als het duurt op en neder wandelen. Indien ge nu een Schotsch wicht mede had gebragt en haar dit tooneel liet zien het geschetter der trompetten, het bommen en roffelen der trommen, het gekoos en gevrij van 10,000 verliefde paartjes onder de schaduw der boomendan zou zij onder een zwaren zucht uitroepen: vGruntWie heeft van zijn leven zoo iets gezien, dat men polka's op Zondag speelt? Waar moet dat toch heenMaar neem nu eens een van die En gelsche wichten mede naar Parijsverplaats haar van 0 tot 6 graad Oosterlengte, en zij zal even geërgerd worden, de Parijzenaars Zondag avond naar den schouwburg te zien gaan als het schotsche wicht zich geërgerd heeft, de Londeuaars in Regents-park te zien wandelenen naar polka's luisteren. "Eenige weinige graden breedte maken een verschil aan den eeneueenige weinige graden lengte eenaan den anderen kant. Ga naar het Noorden, dan moogt ge niet fluiten, ga naar het Zuiden dan moogt ge op de viool spelen, doe een zijstap, eu ga een weinig naar het Oosten, dan moogt ge fluiten, op de viool spelen en naar den schouw burg gaan. Welke parallel de ware zedelijkheid in deze zaak beheerscht, waag ik niet te beslissen. Dc mailberigten van do Kaap de Goede Hoop deelcn thans het volgende mede aangaande de vijandelijkheden tusschen de burgers van de Orauje- Vrijstaat en de Basuto's Sedert de vaststelling der grenslinic hebben dc boeren door hun heersch- zuchtigen toon en hunne aanmatigende houding de Batuo's verbitterd en zeiven aanleiding gegeven tot vijandelijkheden. Daarbij werden aan hetBasuto opperhoofd Moshesh eu zijn zoon Mollapa eischen gesteld, die van den kant dezer laatstcn als onredelijk werden beschouwd. Daar nu aan die eischen niet werd voldaan, volgde hieruit cene oorlogsverklaring van de zijde der boeren. De Basutos hierop voorbereid, wachtten niet tot zij aangevallen werden, maar deden deu inval op het terrein van den Vrijstaat, waarvan een district zoo totaal verwoest werd, dat in de omstreken van Smithfield geeue eukelc boerenhoeve is blijven staan. Alles werd aan do vlammen prijs gege ven en een aantal boeren werden gedood. Vervolgens werd eeue aanzienlijke legermagt der Basutos op vijf mijlen vanSmihfieldtown zamengetrokken, om een aanval op die plaats te doen, die zij vermoedelijk alsdan wel in hunne magt zal krijgen. Inmiddels hebben zij minstens 100,000 schapen en een aan zienlijke kudde hoornvee weggeroofd en naar hun land vervoerd. Ofschoon in den Vrijstaat eerst na behoorlijk overleg de oorlóg was geproclameerd, scheen men er toch weinig, of althans niet genoegzaam voorbereid op een ernstigcu strijd, terwijl Moshesh daarentegen, naar men zeidc, in staat was om ruim 2^,000 manschappen bijeen te brengen en bovendien, ingeval eencr nederlaag, zijne stammen kon bijeenhouden in bijna ontoegankelijke bergpassen van den Maluti, op korten afstand achter zijn hoofdstad Thaba Bosis al waar hij in dc gesteldheid van het terrein reeds eene voldoende verdediging vindt tegen elke legermagt. Eenmaal aldaar met zijue troepen in veiligheid zijnde, zou het hem zeer gemakkelijk vallen op verschillende punten guerillc- benden uit te zenden, om zijne vijanden zoo veel mogelijk te benadeelcn. Inmiddels heeft hij een manifest uitgevaardigd, waarin hij de kwestie volgens zijne zienswijze toelicht. In dat stuk werpt hij alle schuld op de Hollandschc boeren, met bijvoeging der belofte, dat hij strenge orders zou geven, om te zorgen, dat wanneer hij in den Vrijstaat overwinnaar bleef, alle aldaar aan wezige Engelschcn van eiken overlast zouden bevrijd blijven en dat al hunne eigendommen zouden geëerbiedigd worden, om de eenvoudige reden, dat het hem niet te doen was om oorlog te voeren tegen koningin Victoria of hare onderdanen, maar cenig en alleen om ziju volk te beschermen tegen dc ge- weldadigc handelingen van het gouvernement van den Vrijstaat. David een andere zoon van Moshesh, had zich intusschcu bij een zijner aanvallen aan verraad schuldig gemaakt, door een met de boeren bevrieuden stam onder vredesvlag aan te vallcu, waarbij alle mannen en jongens vermoord en een aantal vrouwen weggevoerd werden, terwijl 87 vrouwen en meisjes werden achtergelaten, na haar van alle klceding en levensmiddelen beroofd te hebben Later gelukte het daarcutcgcn aan dc boeren een sterk corps der Basutos te overweldigen en eeue aanzienlijke hoeveelheid buit terug te bekomcu. Volgens de laatste bcrigteu hadden dc Basutos daarop ccu inval gedaan op het gebied van Natal, tengevolge waarvan de Britschc troepen naar dc grenzen waren vertrokken. Men moet evenwel niet uit bet oog verliezen, dat het bcrigt van dien inval op Natal in strijd is met dc verklaring in het mauifest bc- treffcude dc eerbiediging der Engelsche eigendommen. In dit gedeelte der berigteu schijnt dus eeue fout te schuilen. Tot zoover loopeu dc tijdingen omtrent de krijgsbewegingen. Zoodra het berigt der oorlogsverklaring te Kaapstad was ontvangen, rigtte dc gouverneur der Kaapkoleuie voorloopig cene waarschuwing tot dc kolo nisten, om zich van elke inrcenning in dien strijd te onthouden. Dit ver hinderde evenwel niet dat een groot aantal llollandschc boeren uit de Kaap kolonie zich aansloten bij do manschappen uit de Trausvaalschc Republiek, welker president onmiddclijk eene oproeping had gedaan om dc burgers van den Vrijstaat te hulp te komen. Dit laatste scheen ook meer overeen te stemmen met het gevoelen der leden van den wetgcvcudcn raad. Althnus daags voor het vertrek der mailboot werd in die vergadering een voorstel in dicnzcll'den zin in behandeling genomen. Een der leden, de heer dc Wicht, toonde hierbij aan, dat de Basutos ongelijk hadden en dat dc kolonisten onmogelijk met de handen in den schoot konden blijven zitten, wanneer de burgers van den Vrijstaat, waarmede zij door zulke naauwc banden verbonden waren, door de gezamenlijke iulaudsche stammen werden geteisterd. Dc heer Wood deed vervolgens opmerken, dat de Vrijstaat aan de kolonie een bedrag vau niet minder dan twee milliocn pond sterling schuldig was en dat er in do kolonie gecnc bank bestond, die niet meer belang had bij de gevolgen van dezen krijg Dc lieer Godlington voegde hierbij, dat dc noodigc hulp aan den Vrijstaat moest veleend worden, onverschillig of die hulp ten voor- dcele der Hollanders of der Engelschcn kwam, vooreerst omdat eene onver schillige houding in dit geval in strijd zou zijn met alle traditicn van het blanke menschenras tegenover dc negers, en ten tweede omdat de geheclo ooilog toch werkelijk ook een gevolg w as van verkeerde handelingen van het gouvernement der Kaapkolonie. Met dat al stelde hij voor, de beraadslagin gen op dit punt te verdagen tot den 17dcn, op welken datum het gouver nement in liet bezit kon zijn vau nadere meer volledige inlichtingen. Die motie is vervolgens aangenomen. Heden Dingsdag, 22 Augustus 1865. EFFECTEN Beurs vau Lonilen Parijs u Wecnen Willig. u u Berlijn u o Praiihfort x x AMSTERDAM 5°/0 Metalliek (oude) 5°/o Vereenigdc Staten van Noord-Amerika 6°/0 Vcreenigde Staten 1882 5°/0 Russische Spoorweg-Aandeelcn 5°/0 Blaaurve Grieken 3°/0 Mexico (oude) 3°/0 Mexico (uieuwe) 3 °/0 Binnenl. Spanje 6°/0 Turken 8% Venezuela Boot aan van New-York 12 Aug. CO 65' 721 k 23 TV 22A 46' °/o 73 Goud 3f, Wissel 2%, Eonds beter. Yan 11 IS Augustus 1865. ONDERTROUWD: J. Mol, matroos bij dc marine, 20 j. en S. Blom, 23 j. C. P. Klein, schipper, 25 j. en A. Vermeulen, 20 j. B. dc Haan, scheepstimmerman, 25 j. en L. Klaassen 24 j. W. Kaas, scheeps timmerman 25 j. en E. Klaassen 20 j. Allen alhier woonachtig. GEHUWD: W. A. du Pain en M. de Lange. II. Brinkman en J. Ilin. C. J. T. Sariemijn en J. Slot. G. J. Sariemijn en D.^. d. Wicle. BEVALLEN: F. Krocb geb. Selijn Z. Pi de Vlugt geb. Verboom Z. II. Venster geb. Heerde D. J. Visser geb. KoogerZ. M. Wiljouw geb. Prins D. A. Bommel geb. Griek Z. OVERLEDENM. G. Koch, 3 j. en 8 m. L. F. Leen, 7 j. S. Brakke, 7 d. E. Bongaarts geb. llolstijn. 24 j. J. Nicuwenhuizen, bijna 8 m. M. Hoebe, ruim 4 m. E. Hirsch, 5 m. M. M. Calvet bijna m 4. G. Jansseu, 52 j. G. J Roodtgeb. Bruin, 09 j. W. M. Visser, 19 m. M. Wiljouw geb. Prins. 26 j. A. Slcbe, 2 j. en 6 m. C. Bakker 40 j. T. Duinker, 5 j. en 8 m. Ambtshalve ingeschreven 1. Levenloos aangegeven 1. POLI T I E. Ten burele van den ondergeteekende is gedeponeerd een op de straat gevonden Koperen SLEUTEL. Helder22 Aug. 1865. Tic Commiss. van Politie A. C. 13QONZAJER. Hl A K K TBEIUGTE N. ALKMAAR 19 Augustus. Aangevoerd 4 Paarden f30 a 00, 14 Koeijen f S0 a 140 527 Schapen f 12 a 20 5 Geiten f3 u 7 70 Magere Varkeus f10 a 18, 65 Big gen f8 12. Boter per kop 75 h 87£ ct. HOORN 19 Augustus Aaugevoerd 3 mud Tarwe f7.50 88 mud Gerst f5.80, 30 mud Ha ver f 4.5025 mud Graauwo Erwtcu f 11 op monster verkocht: Mos terdzaad a f20.25, Karwcizaad a f 16.21 Paarden f35 h 230, 13 Kalveren fü.50 a 13, 170 Schapen f 19 a 25, 150 Varkens, f7 a 18, 7 Zeugen fl9'a 39 400 Biggen f3 a 5.50 270 Kippen f0.30 a 1.05, 13200 Kip-Eijcrcn f2.30 a 2.406200 Ecnd-Eijeren f2.50 h 2.60 per 100, 2100 koppen Boter 65 a 70 ct. per kop, 35 manden Appelen fl.25 a 1.50, cn 145 manden Pceren f2 a 2.50 per mand, 12500 Ncd. f8 roode Aalbcziën f7 a 8 per 100 Ned. 16- Namens dc Commissiedie zich belast heeft met het ontvang ejn van liefdegiften ten behoeve van een Huisgezinhetwelk in zeer dringenden nood verkeert, wordt met dankzegging aan de Gevers berigt, dat bij haar aan ondcrscheidcue giften is ingekomen de som van J 28,75. lerwijl dio gelden worden aangewend tot leniging van den nood van dat gezin, blijlt de Commissie bereid tot de ontvangst van giften» die men nog tot dit doel zou willen afzonderen. Ilelder19 Aug. 1865.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Nieuwe Courant van Den Helder | 1865 | | pagina 3