Puöfiefee ïïerftooping, BANK nu LEENING. Muziek- Kandel. BIENSTBODE. CtBOOTE PUBLIEKE EBKOOPING, (ssonder opgeld). L. A. LAUREIJ. DIENSTBODE, Eene zeer aanzienlijke partij EENE PARTIJ MEEDELEN, ADVERTENTIES. J. W. VAN DER WAL Cz. Gemeente HELDER WORDT GEVRAAGD: WORDT GEVRAAGD: SLIJM- EN MAA (iPILLEN. De Makelaar S. Tii. BEETS zal op Donderdag en Vrijdag 24 en 25 Augustus 1865, telkens des morgens ten 10 ure, in het Bierhuis »DE BROUWERte Nieuwediepten overstaan van den Notaris B. AVERENDLIJN SMIT, in het openbaarom contant geld, verkoopen; allen echt fabricaatwaarvoor wordt ingestaan, bestaande in 5/4 en 6/4 echle LINNENS zwaar GRASLINNENMADAPOLAMSCIIITZEN ZAKDOEKEN, TAFEL- en SERVETGOED, DIEMET, KEPER, HAARLEMMER, FLANELLEN, BAAIJENDUFFEL, ESCIMO'S, LAKEN, TRICOTS, BUKSKINGS, Wollenen Gewerkte NAJAARSDOEKEN, Japonnen STOFFENLUSTER, PARAMAT, MERINOS, Zwarte ZIJDE, ZIJDENDOEKEN, COLS en meer andere goederen. Donderdag 24 Augustus vertrekt van hier de Oost-Indische landmail via Marseille. Voor de vele blijken van deelneming, mij betoond bij het overlijden van mijn geliefden Echtgenoot, den Heer K. METZELAAIt, betuig ik, ook namens Kin deren en Behuwd-Kinderen, mijn hartelijken dank. Wed. K. METZEEAAB. op Donderdag' den 24 Augustus 1805, des voormiddags ten Hen ure, ten huize van P. BOEL, staande en gelegen aan de Zuidstraat, WijkM, N°66, ten overstaan van den Deurwaarder van: BESTAANDE IN Een CHIFFONNIÈRE, LINNENKAST, Ronde TAFEL, SPIEGELS, SCHILDERIJEN, KOPER TIN-, BLIK-, GLAS- en AARDEWERK. vooiits BEDDEN, KAGCIIELS, een partijtje VEREWAREN en OLIE en hetgeen verder zal worden aangeboden. Daags voor de verkooping lebezigtigen. Men zal op IVoousdag den 13 September 1805. des voormiddags ten 10 ure, in de BANK VAN LPBNING, openbare verkooping houden van de OSIAFGIEIjOSTE PA4IDE1Ï in die Bankwelke beleend zijn in de maanden JanuarijFebruarjMaart April, Mei en Jnnij 1S64bestaande in: GOUD, ZILVER en KOPERWERK, MANS- cn VROUWENKLEEDEREN, benevens BEDDENGOED. Daags voor da verkooping zijn de goederht te zien van V namiddags 2 tot 6 ure. De laatste dag ter vernieuwing van beleening en lossing is Donderdag den 7 September e. k. Ontvangen eene collectie der nieuwst verschenen MUZIEK-STEKKEN. Wordt op verlangen gaarne ter inzage gezonden. eene Adres bij F. LOUW, in dc Socicteit Harmonie, Binnenhaven. eene geschikte tegen 52.per Jaar. Adres bij den Uitgever van dit Blad. Deze PILLEN, die sints vele jaren met het beste gevolg tegen de Slijm en als maagversterkend gebruikt worden door hare zachte werking de spijsvertering zeer bevorderen, bijzonder goed tegen de GAL en zeer zaclit laxerend zijn, zijn tegen 32' Cent het Doosje, met berigt van liet ge bruik, verkrijgbaar door tusschenkomst van de heeren: Amsterdam, Buis Weisseilbruch, Apoth. Voorburgwal by Je Stilsteeg. AlkmaarH. Schreuder C°. ApothekersBitsevoort. Burg op Texel, C. Mooij. Bakhuizen J. T. Dickman. IlensbroekT. Heeres. Hoorn, E. Knaven Apoth. KoedijkA. Deugd. Koog a/d. ZaanN. v. Pomeren. Krommenie, F. Olie. Medemblik, K. Krap. Nienwediep V erhoeve Bruinvis. Nieuwe Niedorp, J. Groot. Furmerende, J. Schuitemakc; 1lijp, D. de Vos. Schageu, S. B. van Lon. Schermerh., Wed. Nieuwland. Uitgeest, Wed. Starreveld. Winkel, J. Ameliswaard. Zaandam, J. W. Knipscllecr. 7 Zand in de Zjpe, J.Stam. Om elk Doosje «Ier echte en sints onheuge lijke jaren gebruikte SLIJM- en JIAACPIL- T,r\ is een biljet, voorzien met de Dandteekening van den vervaardiger J. J. üCIIRitlJUKIlApolli. welke Dandteekening zich ook bevindt op bet Zcgclpakwaarmede elk Doosje verzegeld is. Men gelieve daar wel attent op te zi jn en wachte zich voor het gebruik van namaaksels, welke men tracht in omloop te brengen. 5, ÏÏWIFAITIUEY Alle» IVorusdng 23 dezer, in gezegd lticrliuis voor leder te zien, van des vóór middags Kil' tot namiddags vijf ure. Ter Boek- Courant- en Steendrukkerij van S. G1LTJES.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Nieuwe Courant van Den Helder | 1865 | | pagina 4