Vijfde Jaargang. 1865. Jjefóer, JlieuroeÖtep, WiffemsoorÖ, enj. ^|J ZATLRDAG 26 AUGUSTUS. ,1/s. -44;3. NIEUWE COURANT VAN DEN Verschijnt WOENSDAG cn ZATURDAC. Abonnementsprijs voor 8 maandenƒ1.30 Franco per post u *1.50 Men abonneert zich bij alle Boekhandelaren en Post directeuren. Brieven franco aau den Uitgever S. Giltjes. De prijs der Advertentien van 14 regels is 40 Centenvoor eiken regel meer 10 Centen. Zcgelregt voor elke plaatsing 35 Centen. Vóór des Dingsdags en Vrijdags middag 12 uur gelieve men de Advertentien intczcuden. Ingezonden stukken minstens ócn dag vroeger. POLITIEK OVERZIGT. Betreflende Spanje verzekert mendat de koninginmoeder aan hare dochter, de regerende koningin, den raad heeft gegeven zich met Prim en Espartero te verstaan. //Met O'Donnell", sprak zij tot hare dochter, //hebt gij al het ongerief der progessistenzonder eenig voordeel te trekken uit de opofferingen welke gij doet, dewijl de oppositie de zelfde is. l)e Spaansche constitutie is misschien do liberaalste welke men kent. Onderzoeken wij te zamen wat de proges sisten kunnen eischen. Niets ernstigswant gij hebt hun reeds toegestaan wat uw hart het pijnlijkst aandeedde ■erkenning van Italië. Die erkenning heeft men u ontrukt, liet is gedaan en de paus weetdat ge geen weerstand hebt kunnen bieden; voor deze daad zijt gij dus niet verantwoordelijk voor God; ook op het gebied der staatkunde kan men er u niet verantwoordelijk voor stellen. Welnu, welk bezwaar ligt er dan in, Espartero en Prim weder tot u te roepen? Ik weet wat zij willende hervorming van den senaat. De leden van dit staatsligchaammoeten volgens het verlangen van Espartero en Prim, gekozen worden, als in België; geef toe, laat het volk de senatoren kiezen. Wat kunt gij daartegen hebben Daar al die liedeu toch niet door vaderlandsehliefde gedreven worden, maar hun eenig doel is posten en ambten te krijgenlaat hen dan maar onderlings slaags raken. Alleen het koningschap, niet de koningin heeft cr belang bij. Uwe rol is; onverschillig te blijven bij dit alles; doe zoo als koning Leopold te Brussel die de helft van zijn tijd met reizen heeft doorgebragt." Napoleon steunde hare pogingenen alles doet gelooven ■dat de koningin den haar gegeven raad volgen zal. Volgens berigten uit Mexico, hebben de kolonels Courcy cn de la Eaille de Juaristen in het departement van San Luis Potosi geslagen en hen, met achterlating van een vijftigtal dooden en gekwetsten, op de vlugt gejaagd. In het depart. Michoacan heeft het Belgisch legioen onder bevel van kolonel van der Smissen, cene schitterende zege bevochten. S50 man sterk, vielen de Belgen de Juaristen aan, die onder bevel van generaal Arteaga 3500 man sterk, te Tacambars post hadden gevat. De Juaristen werden op de vlugt gedreven met achterlating van 300 dooden (waaronder verscheidene hoofdofficieren) 165 gevangenen hunne artillerie, 600 ge weren, 100 kisten met patronen enz. De Oostenrijksche ge neraal von Thun heeft van zijne zijde cene zege behaald op de Juaristen, die zich in de nabijheid van Apulco vereenigd hadden. Naar men zegt zouden 6000 mau versterkingstsoepen naar Mcjico gezonden worden en wel 3000 uit Algiers en 3000 ijit Frankrijk. Uit Uio Janciro wordt van 23 Julij gemeld: //De laatste berigten uit La Plata wijzen op een gevoeligen slag voor de Brazilianen. Het is aan geen twijfel onderhevig dat Urquiza met 6 a 8000 man tot Lopez, den president van Paraguay, overgegaan is en dat de Blancos, de over wonnen en aan generaal Florès vijandelijke partij, eene nieuwe revolutie in Moutevideo beoogen. Men zegt hier o. a. dat Urquiza de hoop had gekoesterd geueraal Mitre president der Argentijnsche republiek, te Basualdo gevangen te nemen. Mitre wilde echter niet komen en na mislukking van dit plan heeft Urquiza zijne troepen onder het voor wendsel van muiterij ontslagen. De keizer die zich tegen woordig te Itio Granda do Sul bevindt, hoopt onder de officieren die de Braziliaansche troepen kommanderen en die tot hiertoe onderling slecht harmoniëren, de goede verstand houding te herstellen. ITI E U W S T IJ D 11T E1T. Helder, Nieuwediep, Willemsoord enz. 25 Augustus 1865. In de laatste dagen heeft zich in deze gemeente eene dame opgehouden, die zich zelve in meer dan een logement vrij logis heeft verschaft. Na eenigen tijd verblijf in het hotel den Burg, ging zij op zekeren dag uit, onder voorwendsel eenige inkoopen te doendoch in plaats van terug te keeren zocht zij liever een nieuw logement op. Wat de inkoopen betreft, die werden wel door haar gedaan doch meestal met gesloten beurs; op het oogenbük van betalen, had zij ver schillende en nog al vernuftige voorwendsels bij de hand die echter niet door allen voor gave munt werden aangenomen. Zij kon dus hier in hare keuze slechts moeijelijk en maar ten deele slagendit zal de reden zijn geweest dat zij zich haastte om gisteren avond met een der nachtbooten te vertrekken. De Politie was echter reeds bekend met hare teleurgestelde pogingen, en bood haar dientengevolge, zeer beleefdeen vrij logis aan iu een der cellen van het hotel op de kerkgracht. De Amerikaansche oorlogschepen Colorado en Frolic zijn heden morgen 9 ure van de reede alhier vertrokken koers zettende naar Cherbourg. De Colorado had geen stoom opmaar is van af de reede het schulpeugat uitgezeild. Dingsdag jl. is de machine van Zr. Ms. stoomfregat Adolf Hertog van Nassau geinspeeteerd door eene commissie gepresideerd door den kapt. ter zee II. lluygens, inspec teur voor de stoomvaartdienst. Naar wij vernemen zal er eene nog al belangrijke reparatie moeten plaats hebbenalvorens dit schip weder zee kan bouwen. De kapt.-luit. t/z. G. W. F. Moeth, eerste oflic. aan boord Z. Ms. fregat met stoomvermogen Adolf Ilcrtog van Nassauwordt met den 10" Sept. a. s. op non-activiteit gebragt cn met den 11° Sept. daaraanvolgende op dien bodem vervangen door den kapt.-luit. t/z. P. Touteuhoofdthans non-actief. Met 5 Sept. a. s. wordt de luit. t/z. 1° kl. C. A. E. Faucheij le oflic. op Zr. M. korvet Pallas op non-activiteit gebragt, terwijl met 6 Sept. daaraanvolgende als zoodanig op dien bodem wordt geplaatst de luit. t/z le kl. J. D. J. vau der Hegge Spies. Men berigt ons, dat Zr. Ms. stoomschip Java nog steeds op Pampus zit, sedert Zaturdag is men niets gevorderd; men hoopt op het eerstvolgend springtij en op een harde Noordwesten wind.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Nieuwe Courant van Den Helder | 1865 | | pagina 1