^jeföer, JTieuroeDfep, WiffemsoorÖ, en$. .M 44-4. Vijfde Jaargang. 1865. WOENSDAG 50 AUGUSTUS. N1EUVE COURANT VAN DEN Verschijnt WOENSDAG en ZATURDAG. Abonnementsprijs voor 3 maandenƒ1.30 Franco per post 1.50 Men abonneert zich bij alle Boekhandelaren en Post directeuren. Brieven franco aan den Uitgever S. Giltjes. De prijs der Advertentien van 14 regels is 40 Centenvoor eiken regel meer 10 Centen. Zegelregt voor elke plaatsing 35 Centen. Vóór des Dingsdags en Vrijdags middag 12 uur gelieve mende Advcrtentiën intezenden. Ingezondeu stukken minstens óón dag vroeger. Van de opbrengst der GELEGENHEIDS-COUPLETTEN uitgegeven ten voordeele van de Wed. J. Kuiper en het fonds ter vergoeding van schaden geleden bij redding van schipbreukelingen, is lieden aan de daarvoor be staande commissie afgedragen de som van ƒ106. Wanneer na ontvangst van nog ecnigc openstaande postjesde verdere afrekening plaats kan hebben, zal het resterende spoedig volgen. De oudcrgcteckeudc brengt opentlijk zijnen dank aan de menigvuldige nteëkènaréhdie zijne pogingen zoo welwillend hebben ondersteund en die daardoor weder op nieuw krachtig hébben medegewerkt tot daarstelling van een zeer nuttig fondsdat bij gevallen van schipbreuk en andere gevaren van zeel grooten invloed kan zijn op het behoud van menschenlevens. Helder, 28 Aug. 1865. S. GILT J ES. POLITIEK OVEIIZIGT. Volgens geruchtenin Erankrijk in omloop en die eenige bevestiging erlangen door tijdingen uit Duitschlandis de uitwerking van de te Salzburg geratificeerde overeenkomst in Zuid-Duitschland zeer ongunstig voor Oostenrijk. Men spreekt reeds van eene te Munchen te houden conferentie, naar aanleiding der overeenkomst. De France bevat over de overeenkomst een artikelwaarvan het slot aldus luidt: »In het hart der 19e eeuw verdeelt men volken als een op het slagveld gevonden buit. Men schendt en het historisch èn het nationaal het oud eu het nieüvv regt, en die beide mogendheden, welke beweerden in Europa bij uitstek het regtsbeginsel te vertegenwoordigen, zij stellen zich geheel op het terrein van magt en verovering. Wij betreuren het voor Duitschland opregtelijk, dat men zulke bepalingen heeft kunnen aannemenèn om het ge schonden regt èn om de moeijelijkheden welke kunnen voort komen uit bepalingen, zoozeer in strijd met den geest van onzen tijd. De oplossingen door geweld zijn altijd van kor ten duur; duurzaam zijn slechts die, welke op het regt ge grond zijn. Uit Mexico verneemt men, dat in een aantal dagbladen plotseling een geest van open oppositie tegen het keizerlijk bestuur zich heeft geopenbaard. De regering heeft het uoodig gevonden, twee bladen te waarschuwen. Het blijkt, dat de vijanden van het keizerrijk weder stoutmoedig genoeg zijn geworden, om openlijk weder het woord op te vattenen (lat zij er op rekenen ooren te vindenbereid om naar hen te luisteren. Een jaar geleden zou geen blad aan zoo iets gedacht hebben of althans geen schrijver zou met denk beelden, als nu worden geuit, voor den dag zijn gekomen. Men moet dus nu zeker zijn, dat in den geest der lezers eepe veraudeiing heeft plaats gevonden. De toestand der Amerikaansche finantien wordt hoogst gunstig geacht, daar men een veel ongunstiger voorspeld iiad. Aldus redeneert de correspondent van een der Engelsche bladendie tegelijk de afbetaling dier schuld tot op den laatsten cent en de niet-betaling van een enkelen cent der Zuiderschuld volhoudt. In de toestand van de Zuidelijke staten van NoordAmerika komt nog weinig verbetering. Arbeidende handen te vinden is eene van de grootste moeijelijkheden. De door Shermans leger zoo verschrikkelijk verwoeste landstreken zijn thans nog nagenoeg iu 'den zelfdeu toestand toen zij hem zagen aftrek keu; er is evenzeer gebrek aan handen en aan geld, beiden worden vereischt om weder bebouwde landerijen van de wildernissen te maken. De bevolking van het zuiden is derhalve in eene afwach tende houdingzij kan maar luttel voor zich zelve doen zoolang het noorden niet de hand uitstrekt om haar te helpen. Uitgemaakt is het, flat de geest van afscheiding in het zuiden geheel gesmoord iswel is deze uitkomst niet door over tuiging, maar door dwang en geweld verkregen, doch dit maakt, uit het politieke oogpunt, geen onderscheid. Ieder zuidelijke van eenig inzigt erkent dat het spel voor het zuiden uit en verloren is. In brieven uit het Zuiden wordt de jammerlijke toestand des lands en der bevolking treilend geschetst. Yirginia is nog eene wildernis; Zuid-Carolina heeft noch levensmiddelen, noch te velde staande oogstin Noord-Carolina is het een weinig beter gesteldwant Shermans troepen bepaalden zich alleen tot het nemen van het noodigetoen zij dien staat doortrokken in GeorgiaAlabama en Tcnnessee hoopt men dat de oogst genoeg tot voeding der bevolking zal opleveren Doch overal en dit is een feit waarop schier geene uit zondering bestaat zijn de vroeger gegoede familien geheel verarmd. De dames van het noorden maken kleederen en verzamelen soms geldelijke bijdragen voor hare ongelukkige zusters in het zuiden. liet Noorden heeft veel van zijn edelst bloed en het Zuiden bovendien al het andere verloren. Volgens berekeningen, op officiële opgaven gegrond, zijn achtereenvolgens 1,224,000 personen in de lcgermagt der confederatie ingelijfd; daarvan zijn minstens 660,000 ge sneuveld of verminkt, terwijl ruim 400,000 anderen ziek geworden, vermist of gedeserteerd zijn. In het leger van het Noorden zijn achtereenvolgens omstreeks 3,000,000 man ingelijfd. 1TI S TT TT S T IJ D 11T 3 E 1T. Helder, Nieuwediep, Willemsoord enz. 29 Augustus 1865. Naar wij vernemen is gisteren door de Politie alhier iemand gearresteerddie zich in een herberg zoude hebben schuldig gemaakt aan ontvreemding van papierengelduit de portefeuille van een achtergebleven matroos van do alhier onlangs vertoefd hebbende Amerikaansche oorlogschepen. Heden morgen is van hier met het koopvaardijschip de Zwaan, kapt. Dockscn, als passagier vertrokken, een Japansch officier der landmagt, die gedurende twee jaren bij het Nederlandsche leger is ingedeeld geweest. Men zegt, dat hij door de Japansche regering om bijzondere re denen terug is geroepen, en waarschijnlijk later weder naar hier terug zal keeren. liet stoomschip Java wacht nog steeds op een noordwesten storm om verder over Pampus te gerakenincn heeft nog twee derde gedeelten afteleggen. De werkzaam heden der sleepbooten zijn voorloopig gestaakt omreden alle pogingen vruchteloos waren. Men wacht nu geduldig op meerder water. Men berigt van Eijerland op Texel omtrent den oogst het volgende ltogge levert ter naauwernood half gewas op, tarwe nog redelijk, wintergarst geeft nog al wel stroo, de korrel is echter klein en gekrompen; zomergarsten haver zullen vrij wat opleverenerwten zijn tamelijk goed geladen en behoorlijk van stukde oogst is echter niet ruim. Aard appelen zijn fiks ontwikkeld, maar lijden veel van de ziekte, die in de laatste weken snelle vorderingen maakte. De oogst^^. van het koolzaad is middelmatig. Vlas is over het algemeen •»<- slecht, slechts enkele stukken gaven een middelmatig gewjSSP Over het algemeen genomen is de oogst beneden het m^> delmatige. A

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Nieuwe Courant van Den Helder | 1865 | | pagina 1