<@e(Öer, JïieumeÖiep, WiffemsoorÖ, etifi. Vijfde Jaargang. 1865. ZATURDAG 2 SEPTEMBER. BEKENDMAKING. Jft. 445. NIEUWE COURANT VAN DEN Verschijnt WOENSDAG en ZATURDAG. Abonnementsprijs voor 3 maandenƒ1.30 Franco per post 1.50 Men abonneert zich bij alle Boekhandelaren cn Post directeuren. Brieven franco aan den Uitgever S. Giltjes. De prijs der Advertentien van 14 regels is 40 Centen voor èlken regel meer 10 Centen. Zcgclregt voor elke plaatsing 35 Centen. Vóór des Dingsdags en Vrijdags middag 12 uur gelieve mende Advertentien iutezenden. Ingezonden stukkcu minstens een dag vroeger. het Door het Bestuur dezer gemeente wordt navolgende gepubliceerd Do BURGEMEESTER der gemeente IIELDER maakt, ter voorkoming van ongelukkenaan do ingezetenen bekend, dat dagelijks op het terrein achter het Fort op den Oostoever van het Noordhollandsch Kanaal, door schepelingen van de Marine, ERNSTOEFENINGEN MET GEWEER worden gehouden en er geschoten wordt in de rigting henoorden het eiland Wieringen. Gedurende den tijd dat de oefeningen plaats hebbenwordt tot waarschuwing eene roode vlag gehesclien aan een staak op den dijk, naast de schijf, tusschen de gracht van het Fort en den Oesterput. Helder, den 30 Aug. 1865. De Burgemeester voornoemd, STAKMAN BOSSE. Het is van algemeene bekendheid, dat bij de jongstleden gehouden verkiezing van een lid voor de provinciale sta ten alhier, van zekere zijde de candidatuur van den heer Mr. Cli. Bosch Reitz werd tegengewerkt onder een voorgeven dat, hoe verre ook bezijden de waarheid, toch bij een groot aantal niet zelfstandige en onnadenkende kiezers ingang heelt kunnen vinden. Men verspreidde, tegen beter weten aan, dat de heer B. R. te weinig belang stelde in de gemeente niet alleen maar dat hij die geen gezin heeftniet het minste voordeel aan de ingezetenen opleverde en daarom verre moest achterstaan bij iemand die een gezin met 4 of 5 kinderen heeft. Wanneer men nadat de hartstogten zijn bekoelddie zaken eens bedaard overweegtmoet men zich verwonderen over de drieste onbeschaamdheid van hen die met dergelijke armzalige argumen ten durven schermen; doch laten wij niet dwaas genoeg zijn om schaamte of eergevoel te veronderstellen bij hen die geen middelen te laag achten om hun doel te bereiken. Maar dit toch is ons een raadsel, dat zoovele ingezetenen, die in hunne zaken en in andere omstandigheden dikwijls hebben getoond een helderen blik te hebben, zich in deze door handtastelijke drogredenen, onnadenkend laten verschalken. Wij zouden deze zaak niet meer hebben aangeroerd, ware het niet dat wij door eene gebeurtenisdezer dagen alhier plaats gehader als 't ware toe werden gedrongen. Wij zouden wel hebben gewild, dat voor alle kiezers die zich door bedoelde drogredenen hebben laten misleidenop AVoensdag avond jl. de deuren van Land- en Spoorzigt, die helaas al te zorgvuldig gesloten warenhadden opengestaan daar had men niet alleen een staaltje van de vrijgevigheid des heeren Bosch Reitz kunnen zienwaarop het ons minder te doen is om te wijzen, maar daar had men zich kunnen overtuigen wat de heer B. R. voor de gemeente is en doet, daar had men de vrij ruime zaal gevuld kunnen zien alleen met werklieden en onderhoorigen van den heer B. R., die daar met hunnen vrouwen ten zijnen koste, op eene onbekrom pen wijze werden onthaald, en zich bij afwisseling vrij en ongedwongen vermaakten, bij zang, muziek en dans. De aanleiding tot dit feest, men zou ze zoeken in zijne fabrieken, in de eene of andere welgeslaagde onderneming; doch neen, de heer B. R. vierde op Woensdag jl te Amster dam met zijne ouders hun gouden bruiloftsfeest, en het was alleen uit kinderlijke dankbaarheid en uit innige toegenegen heid tot zijne onderhoorigen dat hij hen met hunne vrouwen of meisjes deelgenooten wilde maken van de vreugde zijns harten. Dit tot vermelding, wij laten aan onze lezers over dever- gelijking te maken wie de meeste voordeelen aan deze ge meente oplevert, hij die daar in kleinen liuiselijken kring voort leeft of de rustelooze industrieeldie het eene plan na het andere ten uitvoer brengt om welvaart en geluk te verspreiden onder een groot aantal huisgezinnen cn de daaraan verwante betrekkingen. POLITIEK OVERZIGT. De Neue Ereie Presse schrijft, dat voor het jaar ten einde is, eene groole leeniug door Oostenrijk moet gesloten wor den, wanneer men niet den een of anderen gewigtigen tak van staatsbestuur wil stremmen. Van verschillende voorname bankiers is evenwel geantwoorddat elke krediet-operatie zonder toestemming van den rijksraadzou schipbreuk lijden en terwijl reeds voor leeningen, die met goedkeuring van dat ligcliaam gesloten zijn, een vrij hooge prijs betaald is, kan men nagaan wat de voorwaarden zullen zijnwanneer zonder de medewerking van deze, geld wordt gekregen. Het is even wel mogelijk dat niet alle bankiers van dezelfde meening zijn en de regering zal zich dus wenden tot hen, wien het onverschillig is of de rijksraad al dan niet zijne toestemming heeft gegeven. Intnsselienin niets is men het spoediger en meer algemeen eens dan in wantrouwen wanneer het geld zaken betreft, en zoodanige geldleening zonder medewerking vandeu rijksraad, is dus bijkans onmogelijk, dan op voor waarden, die geen gouvernement kan inwilligen. Weliswaar bevat de Oostenrijksche grondwet eene bepaling, die aan het ministerie liet regt geeft om, bij afwezigheid van den rijks raad zonder dezen te handelenmaar de vraag is of ook geld- leeningen in de termen van dit artikel vallen. Het eenige goede middel zou zijn de bijeenroeping van den rijksraad, maar hierop bestaat voor het oogenhlik geen uitzigt. Uit AVeenen schrijft men; De wanhopige toestand van onze finantien, die nu voor niemand meer een geheim is, draagt er liet meest toe bij, dat men zich gewent aan het denkbeeld, de liertogdommeiikwestie zoo te zien opgelost, dat Oostenrijk zijn aandeel aan de hertogdommen tegen gel delijke vergoeding aan Pruisen overgeeft. Er zal eindelijk wel geen andere uitweg overblijven. Oorlog voeren kan Oostenrijk niet, de voorloopige toestand echter kaïi evenmin tot in liet oneindige verlengd worden, en men zal liet ten slotte omtrent eenige transactie eens moeten worden. Velen meenen dan ook, dat onze diplomatie er slechts op uit is, ons aandeel zoo duur mogelijk te verkoopen. Hoe dit zij, zeker is liet, dat er groote leêge ruimte in de schatkist is, en het ministerie zeer in verlegenheid is, om die aan te vullen. Hier en daar wordt schuchter het woord staatsbankroet uitgesprokenwelk denkbeeld dan ech ter van eene andere zijde met verontwaardiging verworpen wordt. Het buitenlandscli kapitaal betoont echter volstrekt geen lust tot plaatsing in oostenrijksche effecten, waarvan men zich veeleer zooveel mogelijk zoekt te ontdoen. 1TI E TT 1T S T LT D 11T 3 3 1T. Helder, Nieuwediep, Willemsoord enz. 1 September 1865. Gisteren avond ruim 7 ure is in het Ileldcrsclie kanaal verdronken een matroos der Ned. Marine, behoord hebbende tot de ecpiipage van Zr. Ms. fregat Adolf Ilevlog van Nassau. De toedragt der zaak is de volgende Twee beschonken matrozen liepen langs liet kanaalwaarop een hunner in liet water geraakte, de andere dat ziende sprong zijn makker na; de matroos die er liet eerst is in- geraakt is gered, maar de andere is verdronken. De drenkeling is direct ingebragt hij A. Itothee, al waar de heeren Haremaker en Bitter pogingen hebben in

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Nieuwe Courant van Den Helder | 1865 | | pagina 1