Jiï. -446. Vijfde Jaargang. 1865. fjefOer, JTtrumcDtep, Wittemsoori), eii.v WOENSDAG 6 SEPTEMBER. KENNISGEVING. NIEUWE COURANT VAN DEN Verschijnt WOENSDAG cn ZATURDAG. Abonnementsprijs voor 8 maandenƒ1.30 Franco per post M u «1.50 Men abonneert zich bij alle Boekhandelaren en Post directeuren. Brieven franco aan den Uitgever S. Giltjes. De prijs der Ad verten tien vau 14 regels is 40 (tenten voor eiken regel meer 10 Centen. Zegclrcgt voor elke plaatsing 35 Centen. Vóór des Dingsdags cn Vrijdags middag 12 uur gelieve men de Advcrtentiën intczcnden. Ingezonden stukken minstens één dag vroeger. Door hot Bestuur dezer gemeente wordt het navolgende gepubliceerd De BURGEMEESTER der gemeente HELDER, Overwegende, dat zich ook hier te lande kenteekenen van ■eene besmettelijke ziekte onder het rundvee hebben geopenbaard, Overwegende, datofschoon die kenteekenen tot op heden in deze gemeente nog niet zijn waargenomen, het echter noodig is maatregelen te nemen van voorzorg tegen de ver spreiding van een ziekte, welke elders vele verwoestingen aanrïgt Herinnert aan de belanghebbenden de volgende bepalingen van het Wetboek van Strafregt Art. 459. Ieder houder of oppasser van dieren of van melk- of slagtbeestendie verdacht zijn van aangedaan te zijn van besmettelijke ziektedie niet dadelijk kennis daarvan zal gegeven hebben aan den maire der gemeente waar zij gevonden worden en die, zelfs voor dat de maire op die kennisgeving geantwoord heeft, deze dieren of melk- of slagtbeesten niet opgesloten zal hebben zal gestraft worden met eene gevangenis van zes dagen tot twee maanden en een geldboete van zestien tot twee honderd francs. Art. 460. Desgelijks zullen gestraft worden met ceno ge vangenis van twee tot zes maanden en eene geldboete van honderd tot vijf honderd francs diegenendiein weer wil van het verbod der regeringhunne besmette dieren of beesten onder anderen zullen hebben laten loopen. Art. 461. Ingeval uit dit laten loopen onder andere beesten eene besmetting onder ander vee ontstaan is, zullen die genen die het verbod der regering overtreden zullen hebben, gestraft worden met eene gevangenisstraf van twee tot vijf jaren en eene geldboete van honderd tot duizend francsalles onverminderd de wetten en veror deningen, betreffende de veeziekten en do oplegging der straffen daarbij gesteld. Art. 462. Ingeval de boetstraffelijke wanbedrijvenwaar van in dit hoofdstuk gesproken wordtdoor veld- of boschwacbters of poldcrambtenarenonder welke bena ming het ook zijn moge, begaan zijn geworden, zal de straf van gevangenis ten minste van eene maand zijn cn ten hoogste van nog een derde boven de zwaarste straf, die cenen anderen schuldige om hotzelfde wanbedrijf opgelegd zal worden. Do Burgemeester maant den belanghebbenden ten ernstigste aan, om zich in voorkomende gevallen stiptelijk naar do be staande bepalingen te gedragenter voorkoming van voor hen nadeelige gevolgen. Ilelder, den 2 Sopt. 1865. De Burgemeester voornoemd STAKMAN BOSSE. POLITIEK OVERZIGT. Een telegram uit Kopenhagen gewaagt van eene groote demonstratie tegen de afscheuring van Sleeswijk. 2200 Sleeswijkers brengen een bezoek aan de decnsche hoofdstad en zijn natuurlijk met groote geestdrift ontvangen. Het is eehter te vreezen, dat zij dit uitstapje, na hunne terugkomst in het hertogdom, zullen moeten ontgelden en zij daarvoor van de Pruisische overheden allerlei kwellingen te verduren hebbentenzij er cenige waarheid ligt in geruchten omtrent de teruggave van Noord-Sleeswijken zijmet het oog daarop maar ongemoeid gelaten worden. Van verschillende zijden wordt ui. melding gemaakt vau voorstellen van eene ruiling van Sleeswijk tegen cenige Decn sche bezittingen in de Antiliën, Het laat zich wel hooren. Pruisen heeft nu eene marine liet heeft eene uitmuntende oorlogshaven, het moet nu ook koloniën hebben, al ware't slechts als Botauy-Bay voor allen, die constitutionele begrip pen koesteren. Andere berigten gewagen van eene terug gave tegen betaling. Dat zou meer in Oostenrijks kraam te pas komen, dat intusschen ook ingeval van ruiling zijn aandeel in de kolonie wel aan Pruisen zou verkoopeu. Die geruchten ecliter zijn tot dusverre niets meer dan geruchten. In het vrije Zwitserland is wederom een doorslaand be wijs van onvrijzinnigheid geleverd door den grooten raad van Bazellanddie in de negentiende eeuw tot liet besluit is gekomen, den Israëliten de vestiging iu liet kanton te blijven ontzeggen. Uit Athene verneemt men dat de ongunstige cn ver warde toestand van Griekenlands geldmiddelen, den be schermenden mogendheden aanleiding heeft gegeven tot aan merkingen en dat met name Engeland geklaagd heeft over het slechte beheer der Jonische eilanden, wier toestand niet weinig afsteekt bij dien, onder het britsch protektoraat. Do Amerikaansche regering laat gedurig door haren ver tegenwoordiger te Parijs de verzekering geven, dat zij er niet aan denkt Mexico aan te tastenofschoon de omstan digheden haar niet toelaten het nieuwe keizerrijk te er kennen. Het Journal fles Débats behelst een artikel, dat waarschijnlijk niet geheel zonder voorkennis der Amerikaan- sche legatie geschreven is. Amerika meent de schrijver zou door de inlijving van Mexico het overwonnen zuiden slechts versterken; hij acht de herstelling der republiek zonder naauw verband met de zuiver mexicaansche elementen eene onmogelijkheid. De Amerikaansche regering weet overi gens, dat een aanval op Mexico gelijk staat met eene oor logsverklaring aan Frankrijk, en daarin kan het tocli geen lust hebben. In elk geval moet zij wachtendat de Eranschen vertrokken zijnwant het is zeker dat niemand in Frank rijk daarheen zal willen terugkeeren; doch Frankrijk zal er zijn leger zooveel langer laten blijvennaarmate menden schijn aanneemt het te willen verlaten; het zal evenzoo gaan als met Rome. 1TI3ÏÏWS TIj D UT3 3 1T. Helder, Nieuwediep, Willemsoord enz. 5 September 1865. Vrijdag jl. des avonds ten 9 ure is Z. M. transport schip Java, na ruim twee weken op Pampus te hebben gezeten, vlot geraakt en is voorloopig naar de kuil vau Marken gesleept, om aldaar den volgenden dag ankers, kettingen en ballast in te nemendaarna heeft men dc reis vervolgd, gesleept door de sleepboot Slgfl Amsterdam, tot men Zondag namiddag het anker liet vallen voor het vlaak eene droogte bij Wieringen. De IJboot, een rijks tjalkschip op sleeptouw hebbende, werd aldaar gebezigd tot liet doen van peilingengenoegzame diepte gevonden hebbende werd de Java er gisteren morgen ten 6 ure overgesleept cn kwam ten 11 ure in het Nieuwediep aan. Vrijdag namiddag kwam in het Nieuwediep met har den noordwesten wind en hoogloopendc zee binnen zcReu

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Nieuwe Courant van Den Helder | 1865 | | pagina 1