het Nederlandsche barkschip Marinus Willam, kapt. J. Buijser, beladen met suiker, arak cn tin, van Socrabaije naar Amsterdam bestemd. Bit schip, na in het Westgat gestoten te hebben, maakte omstreeks 12 duimen water, toen het in de haven kwam. Zulks nam meer en meer toe, hetgeen niet onopgemerkt bleef door de havendirectie, die terstondin overleg niet den kapiteinmaatregelen nam om het schip zooveel mogelijk naar het drooge te halen en behoorlijk met trossen en kettingen aan den stecnendam te raeeren, te geiijker tijd werden maatregelen genomen tot spoedige lossing in ligters en pompers aan boord gezonden. Aan het nemen van deze maatregelen is het te danken dat het schip niet dieper is weggezonken en door het aan houdende pompen is het tusschendeks vrij van water ge bleven doeh uit het ruim is alles beschadigd opgelosteen deel der suiker is weggespoeld. Het schip is thans geheel leeg gelost en zal aan de werf van de heeren Lastdrager Co. een onderzoek naar het lek worden ingesteld. Zr. Ms. transportschip de Heldin, Woensdag jl. alhier op de reede geankerd, is gisteren morgen ten 8 ure in de haven gekomen. Met 1 October aanst. worden de scheepsklerken F. II. M. Eaut en G. H. Slot geplaatst op Zr. Ms. wachtschip alhier. Be 2° luit. der infanterie J. Lojenga, alhier garnizoen is op zijn verzoek in rang en anciënniteit over geplaatst bij het leger in Oost-Indië. Wij kunnen niet nalatenmet een enkel woord melding te maken van de keurig uitgevoerde photografisehe portretten, die wij dezer dagen het genoegen hebben gehad te bewon deren en welke zijn vervaardigd door den heer Paul van Eo- sendael, voor eenige dagen werkzaam in het lokaal Tivoli alhier behalve cene sprekende gelijkenis munten deze portretten onverschillig in welke pose genomenbijzonder uit door eene krachtige uitvoering en eene gepaste schakering van licht en schaduw. Wij mogen alzoo den heer Paul van Eosendael, die voornemens is zich binnen kort aan de Hoofdgracht alhier te vestigen, gerustelijk aanbevelen als een meester in zijn vak, die geheel en al op de hoogte staat van de voor- waartsche beweging, die de photografie in den laatsten tijd heeft gemaakt. Wij vernemendat zijn geheel nieuw te houwen atelier geheel cn al overeenkomstig de tegenwoordige eisehen des tijds zal worden ingerigt, waardoor het genoegen der bezoekers en de deugdelijkheid der portretten niet weinig bij zullen winnen. - Ten vorigen jare maakten wij melding van eene door don heer H. W. Schneider alhier gedane uitvinding, be staande in een zeer eenvoudig toestel tot controleren der gasmeters. Wij vernemen thans, dat de heer Schneider, ten einde zijne vinding op groote schaal in praktijk te brengen,, zich in contact heeft gesteld met den lieer J. T. Scholten, te Amsterdam, en bereids is in bijna geheel Europa, in de verschillende staten octrooi aangevraagd en zijn modellen opgezondenook zijn de ondernemers voornemens Amerika met dit artikel te exploiteren. Het afbranden van de fabriek van den heer Scholten in de plantage te Amsterdamheeft voor het tegenwoordige in de fabrickage eenige stagnatie te weeg gebragt; zoo spoedig men echter weder over genoegzame localitcit kan beschikken schijnt men voornemens te zijn aan deze zaak eene groote vlugt te geven. Thans vernemen wijdat door den heer Schneider weder cene nieuwe uitvinding is gedaan, of liever, dat hij dezelfde vinding op eene nieuwe wijze in toepassing geeft gebragt, namentlijk tot het meten of controleren van het uit waterlei dingen verbruikt wordend water. Voor een paar dagen moet hij in tegenwoordigheid zijner werklieden eene eerste proef heb ben gedaan die uitmuntend moet zijn uitgevallen. Naar wij vernemenis hij voornemens eerstdaags eene tweede proef te nemen, en zou ter bijwoning daarvan eenige plaatselijke autoriteiten en verschillende deskundigen uitnoodigen. Bat het in ons land niet ontbreekt aan instellingen welke ten doel hebben de schoone kunsten en hare be oefenaren aan te kweeken, bewijst onder anderen het voort durend bestaan en de bloei van het prachtige maandwerk de Kunslkronijk. Wij bragten dezer dagen een bezoek bij den heer Laureij, ten wiens huize sinds eenigen tijd cene tentoonstelling is van de prachtige prijzenwelke de Knnst- IcronijJc ons dit jaar aanbiedt. Wij stonden verbaasd bij het zien van zooveel schoons. Be sierlijke bouw der pianino trekt ieders bewondering, en niet minder streelt hare krachtig harmonieërendc toon het oor van den kunstliefhebber. Ter wijl het een ieder, die eenige kennis van liet klavierspel bezit, welwillend wordt toegestaan dit instrument te bespelen en alzoo aan velen te dezer plaatse dagelijks een waar genot verschaft. Wij wagen het niet eene volledige beschrijving te geven van 'net prachtige zilveren theeservies. Een ieder, die het ziet, zal met ons toestemmendat het sierlijke van den vorm met het geacheveerde der bewerking wedijvert en, vereeuigd, als een prachtig stuk te voorschijn komen. Onder het getal schilderijen bewonderen wij het meeste die van Schmidt Cransvoorstellende Gravin Ada van Hollandwelke eenvoud, en toeh hoeveel harmonie in het coloriet van dit meesterstuk van vaderlandsche kunst, dat op ons een niet te vergeten indruk te weeg heeft gebragt. Het zoude ons te ver leiden van alle schilderijen eene beschrijving te leveren. Zij, die zich in het aanschouwen van deze juwee- len van vaderlandsche kunst willen verlustigendie met ons het fraaije lakwerk en de keurige photographiën willen be wonderen raden wij aan een bezoek bij den heer Laureij te brengen, die steeds volgaarne bereid is de noodige inlichting, aangaande het doel en de werking der Kunstkrontjk te geven. Ten slotte stippen wij nog aan, dat al deze kunst voorwerpen van Hollandscheu oorsprong zijn, hetgeen ons een duidelijk bewijs levert, dat Nederland in het voort brengen van kunstwerken lang niet op den achtergrond staat, maar zich tegenwoordig gerust met elke vreemde natie kan gelijk stellen. In het laatste nommer der Alhmaarsche Courant komt voor *Een blik op de Kermis"; dat artikeltje bevat 29 regels, en daarvan zijn er 12 gewijd aan den heer Eerreyra dezelfde, die hier in het lokaal Tivoli twee concerten zal ge ven. Zie Advertentie hierachter). Be Alkm. Cour. zegt: »Maar bovenal komt, wegens zeer groote zeldzaamheid in de wijze van uitvoering en ongemeen schoone muziekale voordragtde kroon van hulde en bewondering toe aan den heer Eerreyradie in het benedenlokaal van den heer Agricola, slechts door middel van de lippen en de handde schoonste en zwaarste tluitvariatiëu met krachtigen en liefelijken toon doet hooren; deze kunstenaar, van nature fluitistmag voor zeker onder de zeldzaamste en eerste kunstenaars gerangschikt worden. Jammer, wanneer iemand de kermis zou hebben laten voorbijgaan, zonder dien heer te hebben gehoord; de gelegenheid echter om hem te bewonderen biedt zich nog heden avond in gemeld lokaal aan." Be Minister van Marine brengt voorloopig ter ken nis van belanghebbendendat er in den loop van het jaar 1SG6 een vergelijkend examen zal plaats hebben voer twee plaatsen van adspirant-ingenieur bij de Marine, aan welke betrekking verbonden is eene jaarwedde van f 1000en dat de vereischte kundigheden ter mededinging bij dat examen bestaan in het programma van 12 September 1862. Naar men verzekert, zal mad. Eistori, de beroemde tragédiennein de maand November aanst. Nederland weder bezoeken en in verschillende schouwburgen weder optreden. Be Geneeskundige Courant zegt, wat het beloop der veeziekte betreft, die thans zoo hevig in Engeland woedt en zich ook in ons land vertoont, dat de koe, die aange tast wordtbegint te beven of te huiveren, binnen een paar uren ontlasting heeft van dunne stof, die spoedig gepaard gaat met het alloopen van eene dunne, waterachtig bruine vloeistof, somtijds met eenig bloed vermengd. Be melkaf scheiding houdt dadelijk op. Professor Gamgee, presi dent van eene commissie, door Engelsohe veehouders ge vormd, ten einde in 't belang van den veestapel werkzaam te zijn, deelt mede, dat een landman, zekere markt bezoe kende en daar ziek vee ziende, zonder dat echter aan te raken, eene week later de ziekte onder zijne koeijen zag uitbreken. In Engeland zijn in Julij jl. 2000 koeijen ge storven, en sommige stallen zijn geheel ledig, 't Vleesch der gestorven beesten is buitengewoon donker van kleur cn zeer droog. Men zegt, dat het spoedig bederft en dat katten en honden het niet willen eten. Zaturdag namiddag ten 2 ure jl., heeft de vroeger aangekondigde zwemwedstrijd te 'sllage, onder directie van den l011 luit. La Eorsvan het 4e batt. van het reg. gre nadiers cn jagers, plaats gehad. Bij deze gelegenheid zijn eenige prijzen uitgereikt aan burgerleden en militairen voor het snelzwemmeu op buik en- rug en het opduiken van een voorwerp. Vervolgens werd er dooi- negen militairen op buik en rug naar verschillende prijzen en premiën gedongen. Ten slotte werden er door eenige militairen verschillende toeren te water, onder alge- ineenen bijval van't publiek, uitgevoerd. Be kolonel plaalsel. kommd.de kapt. plaatsel. adjud. eenige officieren eu een grootaantal ingezetenen, waaronder vele belangstellende ouders vair de in den wedstrijd mede dingende jongelingenwoonden dit feest bij. Be prijzen werdenonder het houden van eene zeer gepaste toespraak, aan de overwinnaars door den plaatselijken kommandaut uitgereiktdie tevens den directeur der school zijne hooge tevredenheid betuigde over zijne doelmatige leiding, even als aan de onderwijzers Gusolfvan Onselen Kooper en Eassenburg voor het door hen gegeveu onderrigt, verklarende andermaal met genoegen de goede uitkomsten dezer inrigting gezien te hebben. Hij uitte den wenseh, dat deze school van jaar tot jaar inecr en meer mogt worden

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Nieuwe Courant van Den Helder | 1865 | | pagina 2