BURGERLIJKE STAND DER GEMEENTE HELDER. BURGERLIJKE STAND DER GEMEENTE TERSCHELLING. BURGERLIJKE STAND DER GEMEENTE WIERINGEN. TELEGRAM. bezocht, als zijnde eene nnttige en doelmatige oefening, waarvan het groot nut dikwijls is gebleken. Naar men verneemt heeft in de afgeloopen week in Amsterdam eene vergadering van predikanten en professoren voorstanders van de moderne rigtingalleen uit de grootere plaatsen uit Hollandplaats gehad. Er is een bestuur be noemd en de vereeniging alzoo gekoustitueerdde oprigters hebbeu thans voor al hunne geestverwanten het lidmaatschap verkrijgbaar gesteld. Te Rotterdam is overleden Jakob Former, in den ouderdom van 108 jaren. De kluizenaar, Amphilote genaamd, die meer dan 50 jaren achtereen in een afgezonderd oord van het district Tikhoiue (Rusland) woonde, is dezerdagen in den buiten gewoon hoogen ouderdom vau 120 jaren overleden. Een Engelsoh blad vermeldt, dat thans met alle kracht een proces wordt opgerakeldbetredende de nalatenschap vau zekereu Jean Thierrijdie blijkens alleziuts officiële en ge specificeerde bescheiden, reeds in dc zeventiende eeuw is overleden, nalatende een bijna fabelachtig vermogen van 58 millioen fr., dat toebedeeld moest worden aan erfgenamen, allen in den vreemde woonachtig. De exechteur-testamenteur de Moriat, te Venetie, had destijds dat gansche vermogen onder zijn bezit genomen, zonder dat er tot dusverre blijkt van verdeeling onder de aangestelde erfgenamen, noch dat men weet wat hij met al dat geld heeft uitgevoerdevenmin waar het na diens overlijden gebleven is. Te Moskau werden door het geregtshof 149 lijfeigenen veroordeeld tot levenslangen dwangarbeid in de kwikzilver mijnen omdat zij zich schuldig gemaakt hadden aan het vermoorden van hun heer, graaf Teschnikow, en diens zeven zonenterwijl zij zijn kasteel in de asch hadden gelegd. De oorzaak van dien opstand was hoogst tragisch. Een der zo nen van den graaf, Olaf, had de dochter van eeu lijfeigene willen huwen; de graaf was daarover zoo gebelgd, dat hij der. vader vau het meisje knoetslagen liet geven, omdat hij ïr.d kunnen denken aan eene vermaagsehapping met het ge- siaciit vau den graaf. De lijfeigene zeide, dat hij daar zoo weinig aan dacht; dat hij dezen en zijn geheele geslacht eer zou verwurgen. De graaf liet hem daarop den straf geven. Het volk koos partij voor den lijfeigene; de zoon des graven schoot zich dood en toen hiervan de tijding kwam viel men deu vader en zijne overige zonen aan en verwoestte het kasteel. De oude lijfeigene werd vrijgesproken. Te Milaan heeft een koetsier aan een kat een zweep slag toegebragt, waardoor dat dier zoo verwilderd raakte, dat het aan eene dame een beet toebragt. Deze dame nu], na drie. maanden lang de hevigste pijnen te hebben uitge staan, is thans aan de gevolgen hiervan overleden. Gepasseerde Vrijdag kwam eene vrouw van hare drui- venvelden naar hare woning te Bucy-le-Long terug en klaagde aan haren man, dat zij door een grooten vlieg op haar lip geprikkeld werd, maar voegde zij er bij: »Wees gerust, ik zal er toch niet van sterven." Zij gevoelde ech ter al meer en meer pijn, er onstond eene zoodanige zwel ling, dat ook haar keel daardoor aangedaan werd. De ge neesheer werd geroepenmaar deze verklaarde al dadelijk dat de kunst ten deze onmagtig en zij alzoo ongeneeslijk was; en inderdaad twee dagen later is deze ongelukkige vrouw aan verstikking gestorven. Te Chelmsford is een landman tot 10 boete en dc proceskosten veroordeeld geworden, omdat hij in plaats vau eene aan de veepest gestorven koe te begraven, die aan een vilder had verkocht. Uit Zwitserland schrijft men Over de vraag, door de derde afdeeling van het internationaal congres behandeld: hoe kan dc kunst, inzonderheid de dramatische, aangewend worden als middel tot volksopvoeding, voerde het eerst dc hr. Jaquinet het woord. Deze zegt, dat liet toonecl vroeger eene instelling, thans eene uitspanning is, door Rousseau veroordeeld, door anderen toegejuicht, den mccsten onver schillig. De dramatische kunst heeft invloed op hoofd en hart; die magt kan groóter'worden. Het tooneel zal nooit ecu school of tempel worden, maal ais uitspanning kan het leerzaam en nuttig zijn en scherts kan zelfs ern stige menschcn aangenaam wezen. Ongelukkigerwijze is het toonecl slechts eene speculatie. Spreker zou het dienstbaar willen maken aan de bevordering der zeden; hij 'izou schouwburgen willen oprigtcn voor de arbeidende klasse dio des avonds ten tien ure eindigden en die even nuttig konden werken als volksbibliotheken. llegny droeg eeu rapport voor over het toonecl van dc vroegste tijdcu af. Hij stelt voor eene vereeniging op te rigtcn, die het toezigt hield op de volksvermakolijkhcden Marais is tegen dc censuur over het tooneel, onder welken vorm ook. Hij vreest, dat zij meer politiek dan zedeknndig worden zou. Het beste genees middel is, zijns inziens, vrijheid. Hij wilde, dat niet enkel dc auteurs maar ook dc acteurs de algcmccne achting genoten: want ouder hen zijn vele mannen van eerbiedwaardig karakter. De vrije pers zal het tooneel zcdclijker maken, even als zij de gansche maatschappij verbetert. Ulbach zegt, dat dc kunsten dc zedelijkheid en beschaving bevorderen. Noch de premiën, noch de concoursen kunnen haar ontwikkelen. Wat haar hoogcr kracht geeft zijn de geniale voortbrengselen en deze kunnen door dc overheid, ja zelfs niet door het .publiek worden in het leven geroepen. Grootc dichters, grootc kunstenaars zijn daarvoor noodig. Al wat wij kunnen doen, zeide de spreker zeer te regt, is het volk gemakkelijk in de gelegenheid te stellen, om dc werken der grootc meesters te aanschouwen. Daardoor allccu is het ons mogelijk door middel der kunst zedelijk op de maatschappij te werken. Van Lcnnep hoeft een dertigtal tooneelstukken geschreven„nourri dans lc serail j'cn connais les détours," zeide hij. Ofschoon hij auteur en geen criticus is, spreekt hij opeuhartig over dc kwestie en verklaart hij zich tcgeu de premies, dc concoursen enz., en verklaarrt, dat al wat door dc concourscu in zijn land op liet toonecl is gebragt, daar niet gebleven is. Gabriclle van Emile Augicr was in Nederland geweigerd door de censuur, omdat het onzedelijk was; en hetzelfde stuk was te Parijs om zijne zedelijke strekking bekroond. Toch was de censor een verstandig man, maar het begrip van zedelijkheid wordt verschil lend opgevat. Zoo is ook Claudie van George Sand door een anderen Hollaudschen burgemeester geweigerd. Dc ccusuur is dus vaak insensêe. Ilct llollandsch publick heeft smaak voor klassieke stukken. Zmre, Merope enz. zijn daar zeer goed ont vangen, wanneer zij maar goed werden opgevoerd. Het historisch drama heeft eveneens grooten invloed op het volk maar om het te doen slagen, moet men het niet alleen dc realiteit, maar ook de waarheid der geschiedenis geven. Boulenger spreekt zeer in het voordeel van het tcgeuwoordig toonecl, dat met het gcnrcsehildcren vergeleken kan worden en dc gephotograficcrde komedie is. De komedie, zegt hij, is gccnc studie op het gebied der zeden, maar eene voorstel ling van het leven, gelijk liet is. Aan de moraliteit vau een stuk hecht hij niet; of een stuk moreel is of niet is hem onverschillig, indien het maar schoon is. Dogncc zegt, na de laatst gemaakte opmerkingen te hebben besproken, dat nau dc zedeloosheid vati het tooneel dc hoogcre standen schuld hebben en niet bet volk. Hij beroept zich op de gratis voorstellingen te Parijs: het volk gaat altijd naar die schouwburgen, waar zedelijke stukken worden opgevoerd. Van 25 Augustus 1 September 1SG5. ONDERTROUWD H. Gcrla, hofmeester bij de marine, 35 j. en C. dc Roos, 21 j. GEHUWD: C. P. Klein en A. Vermeulen. B. dc Haan en L. Klaassen. W. Kaas cu E. Klaassen. BEVALLENN. Boon gcb. Bakker Z. A. llubbeling gcb. Palm Z. G. Deen gcb. van Breen Z. E. B. M. Evclcin gcb. Boom A Kramer gcb. Herfst Z. J. Langervcld gcb. Snooij D. G. van der Haagen gcb. Zwart D. D. J. vau dc Graait gcb. Bakker Z. D. Bctli- leliem geb. Kuiper D. G. Kwast gcb. Bcthlelicm D. A. Aries gcb. Wigman D. J. G. Fritz. geb. Lult D. II. van Rigtercn geb. Bakker 2 D. .T. M. van Tetterode geb. Veen Z. M. O. Brandt gcb. Rijkers D. OVERLEDEN: B. Weber, ruim 4 m. M. Furst gcb. Moorman 49j. A. Vos lGw. F. J.Ratelband ruim 7 m. C. Troost 78 j. G. Vos bijna 4 m. T. Buchelc gcb. Spanjaart circa 52 j. M. Pater 4 m. J. II. Marcus 50 j. W. H. Hendriks IS j. Van 1 31 Augustus 1S65. ONDERTROUWD cu GETROUWD Gccnc. GEBORENBarbcr, d. van Wessel Ilijnders Buren cu Necke Arciuls Roos. Cornelis, z. van Willem Aries Bakker en Maria Kramer. Ncekc, d. van Cornclis Pieters Kooijinan en Barbcr Jans de Boer. Johanucs Jacobus, z. van Picter Dainsté en Fcuna Alida Monkbost.Necke, d. van Aricn Jans Droeviger en Vrouwtje Pieters. Cupido. Jacob, z. van Christi- aan Kuijper en Maria Geus. Jort, z. v. Ruurd Kunncs Swart en Trijntje Jorts Smit. Frcdcrika Louisa, d. van Adriaan van Keulen en Gcurtjen Olthuizcn. Gcrrit Jan, z. van Alcxander de Koning en Johanna Maria Breeman. Jan, z. van Klaas Tot en Necltje Molenaar. Aaltje, d. van Picter Jans Bakker cu Vrouutje Ariens Roggen. Jansje, d. van Gcrrit Jans Swart en Hitje Aries Bakker. Cornclis, z. van Cornclis Wortel en Ivlaskc Zorgdrager. Albcrt. z. vau Aric Mink en Sjoertjc Cornclis Wever. OVERLEDENNceke Sinis 1 m. Margavetlia Geus gch. met Christi- aan Kuijper, oud 23 j. Eegje Spits oud 22 m. Picter Dirks Cupido gch. met Hitje Cornclis Bomsc, oud G3 j. Trijntje Cornclis Jongcboer wed Pi eter Joost Mink, oud 75 j. Martje Willcms Cupido geb. met Cornclis Gossens Rijkcboer oud 58 j. Jan Wesscls Rus wed. vau Hcudrina G'atharina Persooas oud GS j. Vau 1 Augustus 1 September 1S65. ONDERTROUWD: Cornclis Kattcstaart, 24 jaren cu Maartjc Bakker 21 jaren. Simon Bakker, 24 jaren en Ariaantje dc liaan, 23 jaren. Picier Raven28 jaren en Sicinctjc Wiegman 22 jaren. Allen jongmaus en jongcdochtcrs. GETROUWDCornclis Kattcstaart en Maartjc Bakker. Simon Bak ker en Ariaantje de Haan. Picter Raven en Siemctje Wiegman. GEBOREN: Jan, z. van Nan Mostert en Trijntje Mulder. llilgon d. van Simon Wagcmaker en Elisabeth Wagemakcr. Dicuwcrtje, d. van Jacob dc Haau en Autjc Stadig. Trijntjed. van Gcrrit Luijt en Maartjc Hcijblok. O VERLEDENGeeno. HAIIKTBERIGTEN. ALKMAAR 2 Sepsembcr. Aangevoerd 3 Paarden f35 ii 60, 2 Koeijeu f 100 a 110, 5G4 Schapen f 14 a 24 5 Geiten f 3 a 5 30 Magere Varkens f 14 a 25 50 Big gen f8 u 13. Boter per kop 75 u 85 ct. lieden Dingsdag5 September 1865. EFFECTEN Beurs van Londen Parijs o n Weenen J Iets fiaauwer. Berlijn u u Frankfort AMSTERDAM. 5 °/0 Metalliek (oude) a 5°/0 Vereenigde Staten van Noord-Amerika 6°/0 Vereenigde Staten 1882 5°/0 Russische Spoorweg-Aandeden 5°/0 lllaauwe Grieken 3°/0 Mexico (oude) 3°/0 Mexico (uieuwe) 3Binnenl. Spanje 6°/0 Turken 3% Venezuela Boot aau vau New-YorkGoud en Wissel Fonds hetzelfde. 59' 715 24 23 40 slechter.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Nieuwe Courant van Den Helder | 1865 | | pagina 3