GB AND Jlfgemceiie 35oe&l)anï)ef. BIND- EN CARTONNAGEWERK. SOIREE MUSICAJLE L'HOMME FLUTE, J. H. STRIJBOSCH i\ COMP. p 0 L 1 T 1 E ADVERTENTIES. CHRISTELIJKE VOLKSR! RLIOTII EEK L. A. LAUREY. ABSHAUBBIN'S of AHIT1-RCMATISCHE WATTEN, die de moeijclijkstc Opera-stukken op zijne Vingers fluit. LE PATRE DES MONTAGNES te s Hertogenbosch Sigaren-Fabriekanten en Hofleveranciers van Z. M. den Koning der Nederlanden; Prijs -Medaille der eerste Provinciale Ten toonstelling van »I\1ijveriieid", te s Hertogenbosch 1857. CAREL A. J. VAN ROSENDAEL. Ten burelc van den ondergeteekendc zijn de navolgende gevonden voorwerpen gedeponeerd als: Twee MILITAIRE "WILLEMSORDENS, een SLEUTEL, een HARMONICA en een MUTS. Helder, 5 Sept. 1865. T)e Gommiss. van Politie A. C. BOONZA.TER. Vrijdag 8 September vortrekt van bier do Oost-Indische landmail via Marseille. Bevallen van een welgeschapen DOCHTER, A. BUSSING—STEILBERG. Nieuwediep, 3 September 1865. Het BESTUUR van de Vereeniging ter VKItüKI'IDIlL DER WAAK- IIEID alhier, berigt, dat hare van heden af voor het publiek zal geopend zijn lederen "VRIJDAG! AVOHD van Halfzeven tot O ure. De lezing der boeken is gratis. De Catalogus is aan het gebouw h 15 Cents verkrijgbaar. Ingang: de Bibliotheek-Kamer. Het Bestuur voornoemd, Helder, 5 Sept. 1865. C. KREET Az. Secretaris. De ondergeteekcude beveelt zich aan tot het leveren van alle soorten Voorhanden: KA1TOOR.ROEKEI. in verschillende formaten en banden. Groot zijn de vorderingen, welke de Abshaubbiu's of Anti- Rumatische Watten op het gebied der geneeskunde maken, daar hunne genezende kracht aan wonderen grenst. Ieder lijder, die aan de volgende pijnen, hetzij jicht, kramp,buik-, borst-, hoofd-, kies- of schouderpijnpijn in de gewrichten, armen, boenen ol welke kwalen meer van Rumatischen aard en door koude of vochten veroorzaakt, lijdende is, wordt door het gebruik dezer Watten volkomen hersteld. Brand, roosuitslag of jeuking der huid doen zij op eene voor het ligchaam onschadelijke wijze geheel verdwijnen. Zij, die van deze Watten gebruik maken, zullen spoedig ondervinden dat zij snel, krachtig en zeker werken, en dat zondereenig nadeel toe te brengen aan andere middelen, noch aan kwalen van anderen aard schadelijk te zijn. Ieder pakje met eene gebruiksaanwijzing voorzienen die wordt aanbevolen bij het gebruik te volgenkost slechts 30 Cents een prijs die niemand moet tegenhouden om het middel aan te wenden. Verkrijgbaar aan het Hoofd-Depöt bij A. BREETVELT Az. Delft, Groote Markt, nevens de Waag. Die deze Watten o. a. verkrijgbaar heeft gesteld h 30 Cents het pakje, bij: H. D. Schlütcr, Nieuwediep. Wed. R. Jongerling, Eijcrlaud Texel. Wed. Buijkes llurg op Texel en omstreken. A. van LitliIVierinyerwaard M. R. C. LippitgHoorn. 1). BootsAlkmaar. Wed. B. Meijknecht Enkhuizen. W. B. Wiebols, Eurmercnde. Wed. E. M. Engel, Medem- blik. C. a. Xöhne, Edam. s. Keet, Schapen. m. Vriend, Zaandam, J. B. UpmannBarsinyerhorn. B. H. Znrlohe Beverwijk. J. E. Zurlohe Uitgeest. Gebr. Presc, Venhuizen. Gebr. MeijdingKrommenie. H. Betera. Assendelft. WC. VelthuixenLaren. G. W. Böttgcr Zuidscharwoude. En meer Depots in andere plaatsen. Op DONDERDAG en VRIJDAG 7 en 8 SEPTEMBER 1865. ONDElt DIRECTIE VAN DE IIEEREN PROVÜIDIEK El FERKEYRÜ, bijgenaamd: TYROOLSCHE ZANG door den Heer PEOV ANDIER. Deze Soirees zullen worden afgewisseld door DUO'S, CHANSONNETTES COMIQUES en ROMANCES door verschillende artisten. Aanvang ten 81 ure. Entree 49 Cis. DEBITEREN HET GROOT SUCCES; MALANG JAVA 3.00 per 1 Kist. REGALIA LA UNION tr 4.37c ii i t Kist LA ESMERALDA o o u TRABUCOS t u 8.75 ii ii PENATELAS 5.00 l u REGALIA YENUS t 5.00 ii tV ii LA UNION 5.00 i i! EL JUDIO ERRANTE n 5.00 ii tff H BARBADOS (Marino Sigaar) ii 5.50 n v LA FLORESTA 6.00 ii rV ii DE LA PESCATORA 6.25 1 ii EL NECTAR CUBANO ii 7.00 ii 7tf ii INTEGRIDAD 6.25 per 1 V H, UPMAN n 8.00 n to ii ItENCURREL 7.50 1 ir Ooit bij mindere hoeveelheden verhrijshaar. Depot voor NieuwediepHelder en omstreken uitsluitend bij Tet Boek» Courant- fli Steendrukkerij van S. GILTJES.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Nieuwe Courant van Den Helder | 1865 | | pagina 4