<§efÖer, JïieuroeÖiep, Wiffemsoorö, eiift. Vijfde Jaargang, ZATURDAG 9 SEPTEMBER. Zitting van den Gemeenteraad Jtè 447. 1865. NIEUWE COURANT VAN DEN Verschijnt WOENSDAG eu ZATüRDAG. Abonncmciitspvijs voor 3 maandenƒ1.30 Franco per post y y „1.50 Men abonneert zich bij alle Boekhandelaren en Post directeuren. Brieven franco aan den Uitgever S. Giltjes. De prijs der Ad verten tien van 14 regels is 40 Centen voor eiken regel meer 10 Centen. Zcgclregt voor elke plaatsing 35 Centen. Vóór des Dingsdags eu Vrijdags middag 12 uur gelieve mende Advertentiën intczendcn. Ingezonden stukkeu minstens één dag vroeger. op Dingsdag 5 September 1865. Voorzitter de heer Mr. K. J. C. Stak man Bosse. Secretaris de heer L. Verhey. Tegenwoordig 9 leden. Afwezig de heeren PapineauHaremakerSlebede Breuk •StrootmanJanzenGraat en Zur Muhlenvan de vier laatst- gcmeiden was eenc verontschuldiging ingekomen. De notulen der vorige vergadering worden gelezen en goed gekeurd. 1). Beëediging van nieuwe leden. Do heeren Reeringli, Maalsteed en van Kelcklioven leggen in handen van den Voorzitter de gevorderde eeden af. 2). Benoeming van een Wethouder. De heer Reeringh wordt op nieuw gekozen tot Wethoudor en tot Ambtenaar van den Burgerlijken Stand beide met 8 stemmen; een briefje was oningevuld. 3). Brief van de Gedeputeerde Staten over plaatsel. belastin gen en gewijzigde voorstellen. Uit die brief blijkt, dat Ged. Staten genegen zijn het voor stel van den Raad te ondersteunen en op te zenden aan den Minister, mits vooraf door den Raad eenige kleine wijzigin gen die worden aangetoond daarin worden gemaakt. Daar- toe wordt een voorstel van wege B. en W. gedaan, en aan den Raad ter goedkeuring aangeboden. De heer v. Strijen vraagt het woord en zegt in de laatste dagen eens ernstig te hebben nagedacht over de in de vorige vergadering voorgestelde en thans weder ter sprake zijnde nieuwe regeling der gemeentebelastingen. Spreker gevoelt zich bezwaard zijne stem daaraan te heb- bén gegeven en voorziet, vooral bij de inning van do voor gestelde hoofdelijken omslag, groote moeijelijkheden en ver warring. Hij vereenigt zich geheel met het in de vorige ver gadering door den heer de Lange aangevoerdebetreffende de exceptionele toestand dezer gemeente ten aanzien van de min- gegoedheid der ingezetenen. Bijna allen leven van hunne da- gefijksche inkomsten men vindt hier een groot aantal nering doenden, ambtenaren, loodsen en werklieden. Deze gemeente kan daarom niet gelijk gesteld worden met anderen. Spreker meent dat het nu nog tijd is om op het genomen besluit terug to komen en wenschte voor te stellen om een verzoek aan de liooge regering in te dienen, tot vrijstelling van deze gemeente van den hoofdelijken omslagde verbruiksbelastingen te mogen blijven heffen en bij tekortkoming aanvrage te doen om subsidie. De Voorz. antwoordt, dat het voorstel van den heer v. Strijen alleen dan in overweging kon komenals onze gemeente ook do bij de wet toegestane opcenten zoude kunnen missendaar de wet bepaalt, dat deze onafscheidelijk aan de invordering van een hoofdelijken omslag verbonden zijnen wij toch verpligt zijn ons aan de wettelijke bepalingen te onderwerpen. De heer v. Strijen herinnert, dat de minister in de Kamer van volksvertegenwoordiging gezegd heeft, dat voor gemeenten al waar de finantiele toestand ongunstig is, eene uitzondering zou worden gemaakt, terwijl dit ook inde wet is opgenomen. Spreker meent, dat deze gemeente wel degelijk in dat geval verkeert en wij dus regt hebben een dergelijk verzoek te doen dat ingeval de hooge regering het niet mogt toestaaner dan toch voor de burgerij gedaan is wat gedaan kon worden en de raad eerst dan ten dien aanzien verantwoord is. De heer Maalsteed kan zich met het voorstel van den heer van Strijen niet vereenigen, en wijst er op dat de gemeente bijzonder gebaat zal zijn bij de nieuwe finantiele regeling, volgens bet gedane voorstel. De heer Reeringh acht het wenschelijk de schouders der burgerij zooveel mogelijk te ontlasten, maar acht het voorstel van den heer van Strijen niet gebaseerd op de wet, hij ver klaart er zich daarom tegen. Het voorstel van den heer van Strijen vindt niet de ver- eischte ondersteuning om in omvraag te kunnen worden gebragt. De door B. cn W. voorgedragen wijzigingen in het in be handeling zijnde voorstel worden aangenomen met 8 tegen 1 stem, die van den heer van Strijen. 4). Mededeeling van ingekomen stukken enz. a. Het contract voor 5 jaren met den landmeter van het kadaster aangegaan, thans vervallen, wordt voorgesteld dit op dezelfde voorwaarden te vernieuwen. Daartoe wordt met algemeene stemmen besloten. b. De commissio der gymnastiescliool vraagt de benoodigdc gasbuizen te mogen daarstellen in die inrigtingvoor rekening der gemeente. De Voorzitter zegtdat na gedaan onderzoek gebleken i?- dat die kosten ongeveer f55 zullen bedragen stelt voor aan de commissie f25 toe te staan. "Wordt met algemeene stem men aangenomen. c. De Voorzitter vraagt autorisatie van den raad, om over te gaan tot de bestrating van een der toegangen tot het spoor weg-station en wel dat tegenover de Postbrugde kosten geraamd op f600 a f700, te brengen op de begrooting van 1866. Wordt met algemeene stemmen verleeud. d. Wordt ook door den Voorzitter autorisatie gevraagd voor de uitgave van f 150tot bedekking van den opgeworpen grond op het Molenplein met zand, en van f600 tot liet verbeteren en herstellen van de bestaande straten. Die gelden tevens tc brengen op de begrooting van 1866. Wordt toegestaan. De heer Maalsteed vraagt het digten van kuilen en het ver beteren van den weg in het land. De Voorzitter bcloolt hierop de commissie van onderhoudswerken attent te maken. e. Wordt benoemdop voordragt van den Schoolbpziener, tot eerste hulponderwijzers in de scholen No. 3 en No. 6, dc heeren G. Boldewijn en G. Janzen. De heer R. Boomsma bedankt schriftelijk voor de be trekking van commissaris van het gemeente-ziekenhuis en do apotheek, uithoofde van zijne benoeming tot plaatselijk ge neesheer; wordt voor kennisgeving aangenomen. g. Wordt gelezen een verzoek van A. Snijders om met het snoeijen van het gemeente-plantsoen te worden begunstigd. Wordt gesteld in handen van de onderlioudscominissic om advies. h. De Voorzitter deelt mede dat dc begrooting voor 1866 zoo spoedig mogelijk zal worden ingediend. De behandeling der nieuwe voorstellen voor de belastingen, heeft de tijdige indiening vei-traagd. Op de gewone rondvraag niemand liet woord verlangende wordt dc vergadering gesloten. 1TI 3 TT W 3 T IJ D I1T3S1T. Helder, Nieuwediep, Willemsoord enz. 8 September 1865. Dingsdag avond jl.omstreeks 7 ure, is, van de stoom boot Dolphijnin de Binnenhaven alhier, gevallen, de stoker Jan Noeen verdween dadelijk in de diepte, lieindert Spits, van beroep sjouwerman en wonende in de Broodstccg alhier, zag dit ongeluk van het barkschip Marinus Willemwaarop hij als pomper werkzaam waszonder aarzelen sprong hij van het schip op de daar naastliggende kielligter, en daarvan geheel gekleed te water, met dat gelukkig gevolg dat hij eenige oogenblikken daarna de zelfvoldoening had ecu menschen- leven te hebben behouden. Met den geheel bewustcloozen Noe zwemt hij naar den kielligter terug en wordt daarop geholpen door de inmiddels toegeschoten omstanders die door' 'r- docltrefl'cnde maatregelen dc bijna uitgedoofde levensgccstpn.,-

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Nieuwe Courant van Den Helder | 1865 | | pagina 1