weder wisten op te wekken. Wij hopen dat deze zelfop offerende daad de aandacht niet zal ontgaan van de commissie voor edelmoedige bedrijven van het Departement Helder der Maatschappij tot Nut van 't Algemeen. In den namiddag van Donderdag jl. is hier op ecne nood lottige wijze verdronken de zoon van Aris Koopman, genaamd Willem, oud 12 jareu. Dit kind speelde geheel alleen met een klein scheepje in de poldersloot nabij de vischdroogerij en had het ongeluk in het water te vallen. Op het geroep om hulp van eenige personen die uit de verte het onheil zagen, zijn toegeschoten J. II. Dekker en Antje Terburg, huisvrouw van Gerrit Verhagen, die den drenkeling uitliet water haalden, echter hunne pogingen om de levensgeesten op te wekken waren vruchtelooseven als al de middelen der kunst die kort daarop werden aangeweud door den ge neesheer Bitter. Wij hopen, dat dit vele ouders tot een voorbeeld moge strekken om een beter toezigt op hunne kinderen te houden en ook niet zullen handelen zoo als dezer dagen een paar vrouwen die zich beklaagden dat hunne kinderen tegenwoordig niets meer mogen doenbij gelegenheid de Commissaris van Politie eenige jongens had verboden en weggejaagd die al spelende gevaar liepen van do steenen glooijing in het Heldersche kanaal te vallen en te verdrinken. Om de lieve jeugd (alias straatbengels) alhier, eenigzins in toom te houden, geloven wij, dat het, tot hun eigen welzijn, hoog noodig is hen van tijd cene ernstige berisping toe te dienen. Gisteren avond heeft het concert van den heer Perreyra Tjhommc Jhdc) in het lokaal Tivoli plaats gehad. Wat de nieuwsbladen reeds met zoo veel lof over dezen kunstenaar hebben vermeld, heeft de uitvoering ons volkomen bevestigd. Door tusschen zijne vingers te /luiten, weet hij de schoonste mclodicn voort te brengen; met gevoel en cene zuiverheid van toon blies hij ecne fantaisie uit de opera Norma di Belliniwelke het gehoor aangenaam streelde. De croma- tische overgangen en cadences, en wat meer is, de dubbele toonen zoo wel terzen.als sexten, welke op eene gewone iluit niet mogelijk zijn uit te voeren, maakte hij op zijne vingeren met cene gemakkelijkheid en juistheid, die ons in bewondering bragt. Evenzoo werd de Carnaval de Venise voorgedragen, de staccato's zijn met eene helderheid uitge voerd welke door een kunstenaar op de fluit niet beter kunnen gemaakt worden. De heer Provandier met zijn Tiroler zangis mede veel bijval ten deel gevallen. Zijne buigzame stem en die eigen aardige zangstijl heeft ieder met genoegen aangehoord, beiden hecren viel een herhaald applaudissemeut ten deel. Zij werden begeleid met pianoen ware het instrument van betere! gehalte geweest dan zou de executant cvenzoo veel lof hebben' verworven. Het een en ander werd afgewisseld door zang en comique scènes. Wij wenschendat ook heden avond dit gezelschap door! een talrijk bezoek voor hare moeite en kosten ruimschoots beloond moge worden. De hier bestaande en met lof bekende zangvereeniging Ceciliazal Zondag avond as., een groot concert geven in het lokaal van den heer K. de Goede aan de Schagerbrug. Wij raden onze lezers te Schagerbrug Schagen en omstreken, vooral aan van deze gelegenheid te profiteren, wij kunnen' hun verzekeren dat zij iets goeds, iets schoons zullen hooreu. Men schrijft ons van Wieringen dato 7 dezer: Als een zeldzaam voorbeeld van vruchtbaarheid dicue het volgende Jb. Kool dezer dagen bezig zijnde met zigten op het land van den hr. Willem Tijsen, bespeurde onder meer anderen eene garstplant, waarop ruim SO steelcn stonden, waarvan reeds '10 met volwassen halmen, die door elkander genomen ieder 80 zaadkorrels bevatten, dus ruim 3000- voudige vruchtHad de plant ongedeerd kunnen blijven staan, dan hadden zeer waarschijnlijk ook de andere 4.0 steelen volwassen halmen opgeleverd. De plant is nog voor een ieder te zien. liet heeft H. M. de koningin van Spanje behaagd, kapitein C. Aremain der tijd gevoerd hebbende het Ncd. galjootschip de Vrije Frieste doen opnemen in do bur gerlijke orde van liefdadigheid (Beneficcncia)3° klasse, en zulks voor de diensten, door hem bewezen in Sept. 1862, bij het verongelukken van het visschersvaartuig San Anguslin, in de wateren van Kaap Gata. Men schrijft uit Mcppcl, 5 Sept. Ten gevolge van de door den Minister van Binnenland- schc Zaken en Gedeputeerde Staten dezer Provincie uitge vaardigde circulaire heeft onze gemeenteraad heden avond, in zaken de in Zuid-IIolland uitgebroken besmettelijke vee ziekte, den vooral voor den handelsstad belangrijken maat regel genomen, dat van stonde aan en zoolang die ziekte duurt, de gewone en jaarmarkten in rundvee hier niet zul len worden gehouden, terwijl tevens, om zoo mogelijk de ziekte te weren, strenge bepalingen zijn gemaakt op den in- en doorvoer en het slagtcn van rundvee. Zeer waarschijnlijk zal dit voorbeeld nu door andere, zoo niet. alle, Drcntsche gemeenten worden gevolgd. De gemeenteraad van Sommelsdijk Iiceft eene veror dening vastgesteld, betreffende deu invoer van ziek of van besmetting verdacht vee. Van daar schrijft mendat de op 8 Augustus jl. door de veehandelaars Philip ingevoerde run deren op twee na allen aan de runderpest zijn gestorven. Op dit oogenblik zijn er nog twee beesten ziek. Het is te betreuren dat het gemeentebestuur aldaar niet overgaat tot het onteigenen, daar er dan misschien mogelijkheid bestaat om de ziekte in hare beginselen te stuiten. De directiën der stoombootdienst tusschen Viissingen en Botterdam en op de Wester Schelde, hebben besloten geen rundvee te vervoeren. Aan een particulier schrijven uit Suriname, dd. 4 Aug. 11.ontleent de Amst. Cl. het volgende //Wel verre dat de toestand zich hier eenigermate verbe ten zou, verslimmert alles bij den dag. De eigenaars van plantaadjes zijn nu bij beëindiging der contracten met de geëmaucipeerden in zorg en angst. Voor sommige plantaad jes worden wervers uitgezonden tegen f 10 per hoofdter wijl de loonen wordeu opgevoerd. Op Kroonenburg en Mon-Souciwaar magten zijn ter verkrijging eener pro ductie van 1000 h 1200 vaten suiker, worden geen 200 vateu geproduceerd. Daar waar men orde en werkzaamheid tracht te handhavenworden de plantages ontvolkt. Op Katwijk en Johannisburg en anderen zijn geheele magten weggegaan. De plantaadje Vertrouwen, in alle opzigtcn een model plantaadje, in Suriname, waar minstens 500 zware vaten suiker te veld gemalen konden worden, zal van het volk vertrekken en zich daar begeven waar geeu werk van hen gevergd wordten waar zij zich willen be helpen met planting van eenige aardvruchten en met vis sollen om dan weder te vagebonderen en rooven naar genoegen. //Ons gouvernement schijnt bang te zijn voor de beper kingen der philantropen quand meme iu het moederland. Van daar dat men de zoo dringend noodige handhaving der wetten tegen va^abondage, dieverijen eu wat niet al ten eenenmale veronachtzaamt. "Het in veiling aanslaan van plantaadjes gaat steeds voort. Er zal echter daarvoor geen prijs te maken zijndaar de ondernemingsgeest bij de zoo gebrekkige wetten en liet niet uitoefenen van het staatstoezigthet toelaten van wer keloosheid, vagabondage en diefstal geheel uitdooft en waardoor Suriname zal ten onder gebragt worden. Te Leipzig zal eerlang een congres van duitsche vrouwen gehouden worden, lteeds zijn in een voorbereidende vergadering de hoofdpunten vastgesteld dor vraag, betreffeudc de practische emancipatie van het vrouwelijk geslacht, en mevr. Louise Otto-Peers en mej. Augusta Schmidt hebben een patriottisch beroep op hare duitsche zusteren gedaan, oin ze te bewegen deel te nemen aan de werkzaamheden van het congresen de rapporten in gereedheid te brengen welke zij met betrekking tot genoemd vraagstuk mogten kunnen opstellen. Onderwerpen van beraadslaging zijn o. a. het openen eener tentoonstelling van nijverheid en kunst, het oprigtcn van ondersteuningsfondsen en onderlinge hulp kassen het deel nemen van bekwame vrouwen aan de werk zaamheden in de gehoorzalen der academiën en universiteiten het stichten van scholen voor het onderwijs in de staathuis houdkunde en handelswetenschappen aan vrouwen enz. Reeds meer dan vijftig vrouwen uit de voornaamste steden van Duitschland hebben schriftelijk kennis gegeven het congres te zullen bijwonen. Dezer dagen heeft op den spoorweg naar Warschau het volgende treffende ongeluk plaats gehad. Toen de trein het station Ostrow naderde, had een reiziger, dio zich in een waggon der eerste klasse bevond en zooals later bleek, de jonge graaf L. uit Nassau wasdie zijn landgoederen ging bezoekende onvoorzigtigheid op dit oogenblik, dat de trein over de bij Ostrow gelegene brug reed, het hoofd uit hot venster van den waggon te steken, dat daardoor letterlijk van den romp werd gescheiden. Op deze brug nament- lijlcsluiten do waggous der eerste klasse die iets broeder als de anderen ziju, als in een bus tusschen de leuuingen. Een treffend voorbeeld tot waarschuwing voor spoorwegrei zigers op dergelijke bruggen of in tunnels. Een trein van Chester naar Derby (Engeland) op de North Western lijn, is tegen eenige kolenwagens aange- loopenmet het noodlottig gevolg, dat verscheidene passa giers gekwetst zijn geworden. Op do Great Northernliju is bij een station denzelfden dag een gelijk onheil voorgevallen. Er woont tegenwoordig te Brusselop den hoek van de ruo de 1'Ecuyer, een schoenmaker, die een kolossaal ma gazijn er op nahoudt en tevens dichter is. Hij heet Bochards. Men zegt dat zijne verzen beter zijn dan zijne schoenen waarop het navolgende gezegde van toepassing is: //Tl met du cuir dans ses poësies et des poësies dans sou cuir." Dit is door een Vlaming zeer geestig aldus vertaald «Er zit veel i.eeks iu zijn gedichten «Maar weinig dichts in zijn lcêr

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Nieuwe Courant van Den Helder | 1865 | | pagina 2