NIEUWEBIEP BURGERLIJKE STAM) DER GEMEENTE TEXEL™ TELEGRAM. SLUITING DER TENTOONSTELLING Men schrijft Ons uit 'sllagc del. 7 de/er: Het verwondert u M. d. R. dat ik u, niettegenstaande mijue stellige be lofte, toch maar geen plaatselijk nieuws doe toekomen; ik had het u beloofd; dat is volkomen waar, maar wanneer gij dagelijks de bij ons verschijnende couranten slechts even inziet dan ontwaart gij dat ze allen verkecren in de magere jaren, zoodat zelfs ons Dagbladwanneer het geenc artikelen schrijft om te betoogen, dat de uitgebroken runderpest het gevolg is van de reis van den heer Thorbecke naar Dresden, gedwongen is ons ellenlange kolommen te leveren over het vee dat in elk stadje of dorpje onzer provincie is aangetast. Maar de slechte .tijd van ons arme correspondenten, dienaar nieuws uit zien als een dorstige in de wocstiju naar eene waterbron, is weldra verstre ken. Nog weinige dagen, en de zoo ruimvlocijende nieuwsbron geeft ons nieuwe krachten, nog weinige dagen en de Tweede Kamer der Staten-Gcnc- raal wordt geopend, en het politiek leven geelt ruime stof tot allerlei cor- rcspondenticn. Wat zal die opening geven M. d. R. Hier in de residentie is men in gespannen verwachting naar de finantielc speech van den heer Rctz. Zoo ergens dan is den Haag anti-ministerieel, en zoo het aan de Hagenaars al léén gegeveu was het ministerie te doen vallen, wees er verzekerd van dat zijne dagen geteld zouden zijn. Voornamelijk het finanticel beheer wordt afge keurd, en men is (misschien niet ten onregte) bevreesd dat vroeg of laat eene belasting op de inkomsten liet noodwendig gevolg zal wezen van het tegenwoordig finanticel beleid. Eu die tegenstand tegen het ministerie toont zich hier bij elke gelegenheid zoowrcl bij de verkiezingen voor den Raad als anderzins. Het zal uwe aandacht wel niet ontgaan zijn, dat de heer Kappcijne van de Capcllo lid der Tweede Kamer voor onze stad en tevens lid van den Raad, zich niet heeft durven ouderwerpen aan eene herkiezing voor den Gemeenteraad bij de onlangs plaats gehad hebbende verkiezingen en zijn mandaat heeft ncdergelcgd. Het is dan ook onbetwijfelbaar dat hij niet zou zijn herkozen, en bijna met wiskundige zekerdeid kan men voor spellen, dat hij althans hier niet zal harkozen worden als lid der Staten- Gcneraal. Het Dagblad heeft er den minister van Marine een verwijt van gemaakt, dat er geenc gepaste quarantaine maatregelen genomen zijn, toen men vernam dat de cholera zich op enkele plaatsen van Europa had voorgedaan. Met zekerheid kan ik u echter melden dat onmiddellijk deswegens de noodige hevelen en voorschriften zijn gegeven, doch dat men het onnoodig achtte die genomen maatregelen te publiceren. Ons Eransch toonecl is thans wederom geopend. Het beloofd een schit terend jaar te zijn, ten minste te oordeelen naar de débuts die thans reeds hebben plaats gegrepen. Eene der debutanten, madll. Michclli, is afgewezen omdat cenigc gcabbonneerden „bij ongeluk" het „non" in plaats van het „oui" hebben in de bus geworpen. Men doet thans pogingen om eene her stemming tc verkrijgen. Ongelukkigerwijs bezit de Eransche opera gecne gedeputeerde staten om over de meerdere of mindere wettigheid der stem mingen uitspraak te doen, en hoever de centralisatie-zucht van den heer Thorbecke zich volgens zijne tegenstanders ook uitstrekt, hier is hij zelfs niet bij magtc om tusschcn beiden te komen. Adieu. In mijn volgende hoop ik u meer belangrijke bcrigten tc kunnen mededeclen. Van 1 7 September 1865. ONDERTROUWD: Geeue. GETROUWD Wouter Bakelaar 24 jaren en Rcgtje Visser 20 jaren. GEBOREN: Keuuje, d. van Cornelis Boon en Dietje Wegman. Antjc, d. van Albcrtus de Lange en Antje Dijt. Neeltjed. van Jan Korten- hocven en Maartjc Boesje. OVERLEDEN: Antje Overdijkhuisvrouw van Reijer Visser 55 jaren. Vrijdag8 September 1865. EFFECTEN Beurs van Londen u Parijs Wtenen i Berlijn t o Frankfort AMSTERDAM 5° 10 Metalliek (oude) 5°/0 Vcreenigde Staten van Noord-Amerika Vereenigde Staten 1882 Heden 5 Iets llaauwer. wü/ I o 5°/0 Russische Spoorweg-Aandeelcu 5°/0 Blaauwe Grieken 3 °/0 Mexico (oude) 3°/0 Mexico (nieuwe) 3°/., Binnenl. Spanje 6°/0 Turken 3°/0 Venezuela lj% Uitgest. afgest. Grenada's 583 7 0/ O 71' 233 23 39| 16J DIARKTBEltlGTE IV. PURMERENDE 5 September. Kleine Kaas f 30.25, Middelbare f29.50. Aangevoerd 1S9 stapels Kleine Kaas. 12 Middelbare. Boter: Van f 1.15 tot 1.25 per Ned. fg. Ge middeld f 1.20 per Ned. f8. Aangevoerd 207 Runderen. Vette Koeijen levendige handel tot vaste prijzen. Melk Koeijen matigen handel. Gelde Koeijen iets beter in prijs. 12 Paarden. 20 Veulens. 144 Vette Kalve ren. Handel vlugde prijs was van 60 tot 80 ct. per Ned. fê. él- Nuchtere Kalveren. Prijs: van f10 tot f20 per stuk. Handel vlug. 39 Vette Varkens: De prijs was van 50 tot 55 ct. per Ned. ffi. Handel vlug. 41 Magere Varkens: van f 18 tot 27, en 142 Biggen, van f8. tot 11.1399 Schapen en Lammeren. Vette Schapen vlug doch niet hoo- ger. Magere Schapen zeer levendig. Lammeren zeer ferm. Kip-Eijercu f2.GO, Eehd-Eijereu f2.80 per 100 stuks. 120 mud Appelen u f4.50 n 5.50 per mud. 30 mud Pereu f8.a 18.per mud. Verleden Diugsdag zijn ter waag gewogen 192 stapels Kaaswegende 49066 Ned. fg. De hoogste markt was voor Kleine Graskaas f 30 Mid delbare f27.50. Aangevoerd: 491 Ned. fë Boter. SCHAGEN 7 September. 4 Paarden f 50 a 70. 18 Magere Gelde Koeijen f50 a 110. 12 Vette Gelde Koeijen f160 a 230. 8 Vaarsen f 60 a 90. 10 Nuchtere Kalveren f 10 a 15. 280 Magere Schapen f 8 a 22. 270 Vette Schapen f 24 5, 35. 120 Lammeren f 12 a 18. 12 Magere Varkens f 18 a 26. 2 Zeugen f30 a 40. 18 Biggen f8 a 12. Konijnen 10 a 70 et. Kippen 30 a GO ct. cn f 1.20 Eenden 25 a 50 ct. Duiven 10 a 35 ct. Boter 87£ ct. per kop of fl 16 per Ned. fê. Kaas 30 a 40 et. per Ned. Kip-Eijcieu f 2.50 Ecnd-Eijcrcn f 2.75 per 100 stuks. LONDEN 7 September. Ter veemarkt waren aangevoerd: 1660 Runderen, 9S90 Schapen en Lam meren G9G Kalveren, 310 Varkens. Prijzen: Beste Runderen 5/ Schapen en Lammeren 6/7. POLITIE. Ten burele van den ondergeteckende zijn de navolgende gevonden voorwerpen gedeponeerd, als: een VROUWEN ZAK, een BLOEDKORALEN HALSKETTING, een PINKLID en een SLEUTEL. Helder8 Sept. 1805. De Commiss.van Politie A. C. BOONZAJER. Woensdag 13 September vertrekt van hier de West-Indische mail. ADVERTENTIES. Ondertrouwd C. DE W IJ N en C. SANT. Niemcediep7 September 1S6 5. Heden overleed, tol mijne diepe droefheid, uiijne geliefde Echtgenoot MARTJE SWERVEltin den ouderdom van bijna 21 jaren. Nienwediep7 September 1805. W. C. M. VAN BRUGGEN. Ecnige en algemeene kennisgeving zoowel aan familie vrienden als tekenden, Op den 21stcu Augustus jl.overleed te Rotterdam op zijne terugreis van Batavia, mijn geliefde Echtge noot J. KUIPER, in den ouderdom van ruim 31 jaren, mij nalatende één Kind, te jong om dit zwaar verlies te beseffen. Niemcediep, 20 Augustus 1805. G. DRIJVER, Wed. J. Kuiper. Algemeene kennisgeving. D. IIOOG EN BOSCII" vraagt ten spoedigste een BB00DBAKKERSKNECI1T en eene geschikte DIENSTBODE. Zondag 10 September a. s. van de KUNSTKRONIJK, ten huize van deu Boekbandelaar JL. A. LiAUISIiïJ. 6 Sept. A. W. SIJTHOFF. Bij A. W. SIJTHOFF, te Leiden, is ver schenen en bij den Bockhandelaar L.A. LAUREIJ tc Nienwediep, verkrijgbaar gesteld J. K. DE HEGT, HANENPOOT®. Een boekje, tintelende van humor en luim, uitmuntend geschikt voor liefhebbers van geestige poesiehoofdzakelijk ingerigt voor Rederijkers en Leden van Reciteer gezelschappen. Prijs: Gebonden in linneuband verguld op sueê ƒ8.30. Donderdag den 14 dezer vertrekt de Stoomboot des voormiddags ten 10 uur, van hier naar Rollerdam via Alkmaar, Krommenie, Haarlem en Gouda. GOEDEREN of VEE naar bovengenoemde Plaatsen te laden hebbende, wordt men vriendelijk verzocht zulks bij de ondergeteekenden op te gevenzulks zal worden af gehaald zonder verhooging der vracht. Afvaart MOLENPLEIN. H I. B 14. H A C o. Nienwediep S September 1865.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Nieuwe Courant van Den Helder | 1865 | | pagina 3