Photographie. MARINE. WEKELIJKSCHE SCHR0EF-ST001R00TDIENST BANK VAN LEENING. Urbanus-Pillen Nieuwediep en Burgemeester van A Ikmaar 9 Gemeente HELDER. F. SNELApothekerWeststraat, Waarschuwing. in dirccle verbinding met de snelvarende cn uitmuntend voor vervoer van vee geschikte Sloomliootcn van ROTTERDAM naar LONDON via HARWICH. A anvang nemende DONDERDAG 14 SEPTEMBER a. s. Van het NIEUWEDIEP naar ROTTERDAM, Vertrek van het NIEUWEDIEP DONDERDAG MORGEN circa 10 uur. ROTTERDAM MAANDAG MORGEN 5 Van ALKMAAR naar ROTTERDAM, 11 uur. De ondergeteekende vernomen hebbendedat er een gerucht in omloop is, als zoude hij de plaats verlaten, geeft hiermede kennisdat hij StGGdS voortgaat met het vervaardigen van photographische POR TRETTEN in alle genres, waartoe hij zich bij voortduring blijft aanbevelen. II. STEIUHAUEIt. OPENBARE AANBESTEDING bij de Directie der Marine te Willemsoord, op Vrijdag den 15 September 1865, des voormiddags ten elf ure, van: liet vernieuwen van SCHIJTTIUGEU bij liet marine-Hospitaal en verrigten van eeltige herstellingen aan GEBOII- WEN op het maritiinc Etablissement te Willemsoord. De aanbesteding geschiedt bij enkele inschrijving. De bestekken liggen ter lezing bij het Departement van Marino te 's Gravenhageen bij de Directien der Marine te WillemsoordAmsterdamllellevoelsluis en Vlissingen alsmede in de lokalen der Provinciale Besturen van Noord- Ilollaiid, Noord-Brabant, GelderlandOverijssel, Friesland en ter Secretarie van de Gemeente-Besturen te Botterdam cn Dordrecht. Op de twee de aanbesteding voorafgaande dagen, des voormiddags ten tien urezal de noodige aanwijzing worden gedaan. De inschrijvingenop gezegelde biljettenbevattende de aanuemingssom in cijfers en in letterschriften de namen van Aannemer en Borgen, zonder doorhalingen en bijconditiën, cn door den inschrijver onderteekend, moeten vóór of op den dag der aanbestedingdes voormiddags vóór elf ure vrachtvrij worden bezorgd bij de Directie der Marine te Willemsoord. Willemsoord, den 6 September 1865. De Schout-bij-nachtAdjudant des Konings in buitengewone dienst, Directeur en Kommandant der Marine, PEES KIJCHEN. Men zal op Woensdag den 13 September 1865 des voormiddagsten 10 ure, in de BANK VAN LEUNING openbare verkooping houden van do ONAFGE- LOSTE PANDEN in die Bank, welke beleend zijn in de maanden Januarij, FebruarijMaart, April, Mei en Junij 1864, bestaande in: GOUD, ZILVER en KOPER WERK, MANS-en VROUWENKLEEDEREN, benevens BEDDENGOED. Daags voor de verhooping zijn de goederen te zien van des namiddags 2 tot 6 ure. bereid volgens het aloude en echte recept, waarop men in hel bijzonder attent maakt, zijn zeer nuttig in ongesteld heden der MAAG en werken heilzaam op de SPIJSVER TERING; ze zijn uitmuntend tegen do GAL, SCHERPTE in het BLOED en UITSLAG der HUID; ze zijn zacht LAXEREND en SLIJM-afdrijvend. Verzegelde Doozen van 87J- Ct.van 75 Ct. en van f 1.50 zijn verkrijgbaar gesteld: Purmcrcndc, J. v. Alplicn (dc Ilaznr. Rijp J. van 't Kruis. Texel (den Burg) Jau Jb. Vcrbcrne. Amsterdam, J. C. Bartels Drogist, Haarl.-dijk bij de Heercnmarkt 519. Alkmaar II. Sckreuder Comp. Apothekers op het Ritsevoort. Enkhuizen Wed. S. van der Meer. Hoorn E. KnavenApotheker. Koog a.d. Zaan, v. Pomercn, Droogist. Medcmblik K. Krap. Nicuwcdicp F. SnelApotheker. De URBANUS-PILLEN Texel (Oosterend), D. Streithorst. Uitgeestwed. J. Daas. Wognum P. Bos. Zaandam, J. W. Knipschcer Drogist, 't Zand in de Zijpc J. Kuilmau. ZuidscharwoudcF. de Boer. bereid volgens het aloude cn echte Recept, sinds» zoovele jaren met roem bekend en in algemeen gebruik, zijn door ons te Nieuwcdiep alleen, en uitsluitend verkrijgbaar gesteld bij den Heer Men wordt instantelijk verzochtwel attent te willen zijndat door ons bij niemand andersdc URBANUS-PILLENbereid volgens 'l oude en echte recept in Dépot zijn verkrijgbaar gesteld in de hierboven opgegeven Steden en Plaatsen dan bij de hierbovengenoemde Depothouders. In elk doosje is een billet voorzien met dc eigenhandige naamteckening van de Vervaar digers Wed. KUENEN en ZOON, Apothekers, welko Handteekening zich ook bevindt op het zegellak waarmede de Doosjes verzegeld zijn. Wij verzoeken do gebruikers instantelijk daar wel op te lettencn raden bun aan wel toe te zien bij toten men dc doosjes Pillen haalt. Alleen die Doosjeswaarin een billet met onze Handteekening is zich aan tc schallen en zicli te wachten voor het gebruik van dc vele namaaksels. 5. tot vau O- 3E2 B B> DE3 XC. 3X3 TW MET DE DAARVOOR BIJZONDER INGERIGTE STOOMBOOTEN eu DEK GREAT EASTEItN RAILWAY COIHPANY, via ALKMAAR, KROMMENIE, HAARLEM en GOUDA, PER STOOMBOOT rNIEUWEDIEP via AiSTERRAl cn GOUDA, PER STOOMBOOT BURGEMEESTER VAN ALKMAAR Vertrek van ALKMAAR MAANDAG MORGEN circa ROTTERDAM DONDERDAG MORGEN Ligplaats te NIEUWEDIEPHeldersche Kanaal. n ROTTERDAM, Noordblaak, achter de Beurs. Nadere informatici! te bekomen bij de Commissarissen BUKMAN Cic. tc Nieuwediep, II. POST te Alkmaar, en P. BREDERODE tc Rotterdam-, alsmede bij de Agenten II. VAN VLTET te Krommenie, II. A. LÏJDSMAN te Haarlem O. 1'. RITTE, Brouwersgracht te Amsterdam cn bij het Agentschap van diverse Stoombooten te Gouda. VAU LEEUWEN SWERVER. Ter Boek- Courant- ón Steendrukkerij van S. GILTJES.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Nieuwe Courant van Den Helder | 1865 | | pagina 4