IjefÖer, JïieumeÖtep, TMfemsoorÖ, en(v Jfö -448. Vijfde Jaargang. I8(>5. WOENSDAG 13 SEPTEMBER. BEKENDMAKING. NIEUWE COURANT VAN DEN Verschijnt WOENSDAG en ZATURDAG. Abonnementsprijs voor 3 maandenƒ1.30 Franco per post 1.50 Men abonneert zich bij alle Boekhandelaren cn Post directeuren. Br ie veu franco aan den Uitgever S. Gii.tjks. De prijs der Aü verten tien van 14 regels is -10 Centenvoor eiken regel meer 10 Centen. Zegelregt voor elke plaatsing 35 Ceutcu. Vóór des Dingsdags cn Vrijdags middag 12 uur gelieve mende Advertenticn intezenden. Ingezonden stukken minstens óén dag vroeger. Door liet Bestuur dezer gemeente wordt het navolgende gepubliceerd Da BURGEMEESTER dar gemeente HELDER maakt aan de belanghebbenden bekend, dat de V O L J A A R S- PATEKTBLADEN, over de dienst van 1S65/66, aan de Secretarie der geme.ente te bekomen zijn, van Maandag den 11 September tot Dingsdag den 19 September 1863, van des morgens 9 tot 1 ure, en des namiddags van 4 tot 6 ure, de/ invallende/' Zondag uitgezonderd. JTelder, den 9 Sept. 1865. Da Jiurgetneester voornoemd, KTAKMAN BOSSE. POLITIEK. OVEKZIGT. Sedert de keizer van Frankrijk Parijs verlaten heeftziju aldaar allerlei ongemotiveerde geruchten in omloop, waar toe de overeenkomst van Gastein het meest aanleiding geeft. Zoo wil men 0. a. weten dat tusschen FrankrijkEngeland, Spanje en Italië een viervoudig verbond gesloten zal worden, liet gerucht is niet nieuw, doch even onwaarschijnlijk als een jaar geledei)/ Voor zulk eene alliantie onthreekt alle aanleiding, terwijl de. beide eerstgenoemde mogendheden tot zulk een stap geen lust gevoelen. Engeland blijft integendeel zorgvuldig alles vermijden, wat zoodanig ver hond in de hand zou kunnen werken/en Frankrijk zal I in den eersten tijd alles voorkomen/ wat/Til het oog der Ij noordsche mogendheden/ den vrede zou kunnen bedreigen. Een ander geruchtdat Rusland en Oostenrijk voorne mens zouden zijn in de Donau-vorstendommen te interve nieren wordt mede tegengesproken. Zoowel te Weeneu als te Petersburg zal men zich wel voor zulk een stap wachten. Daarentegen blijkt uit alle berigtcn uit Petersburg ontvangen, dat de russische regering over de overeenkomst te Gastein weinig gesticht is. De bijeenkomst van Napoleon met koningin Isabella geeft tot ceue menigte gissingen aanleiding. Sommigen willen haar als voorbode beschouwen van de bovengenoemde alliantie, anderen gelooven, dat reeds de verlooving eener spaanschc infante met den keizerlijken prins zal worden gevierdter wijl nog anderen van oordeel zijn, dat de keizer eenvoudig itan de koningin eenigen-raad wil geven] betreffende de hou- 'I ding/die zij 1'n de toekomst behoort aan te nemen. Volgens een der te New-York verschijnende dagbladen heeft keizer Alaximiliaan van Mexico besloten een officieleu gezant naar AVashington af te vaardiger^ om zich te over tuigen van de houding der Amerikaansche regering/ ten opzigt f van Mexico. De keizerlijke wapenen zijn in een laatste gevecht met de Juaristen, waarvan de jongst ontvangen berigten spreken min gelukkig geweest. Althans wij vermoeden/ilat de in de Fransche officiële taal genoemde //kleine nederlaag" nog al eeuige proportiën zal aannemen in den tijd/die noodig is/ om het uitvoerig resumé der thans met die tclegraphische kortheid opgestelde berigtcn op te maken. Diplomatieke en consulaire berigten uit Griekenland openen het uitzigt op eene nieuwe catastrophe in dat ongelukkig land. Drie zamenzweringen werden achtereenvolgens in den jongstcn tijd ontdekt en gesmoord. De regering waagt het zelfs niet ernstig op te treden tegen de haar welbekende raddraaijers. Ook de berigten| uit St. Domingo van den 9" Augustus in dc Spaansche dagbladen voorkomende, voorspellen het - onstaan van een vernieuwden burgerkrijg in genoemden re publiek. 1? l S TT W S T IJ D 11T 3 E 1T. Helder, Nieuwcdiep, Willemsoord enz. 13 September 1865. De kapt.-luit. t/z. AV. B. F. Escher, dienende als 1° oflic. op Zr. Ms. wachtschip alhier, wordt met den laatsten dezer op non-activiteit gebragt en met den 1 Oct. a. s. op dien bodem vervangen door den kapt.-luit. t/z. U. J. Damme. De luit. t/z. 2° kl. C. A. Jeekel, dienende op liet wachtschip alhier, is op uon-activit.gebragt, ingaande 10 dezer. - Naar wij vernemen zal den 30" dezer een detache ment militairen, sterk 41 manschappen, van Harderwijk vertrekken, onder bevel van een onderofficier, om alhier/ aan boord van het schip Josepkina- Bernharilinagezagvoer der C. AVillms, over te gaan en van daar naar Suriname te worden overgebragt. Met het schip Zcenimph, gezagvoerder Graadt van Roggen, zal in de tweede helft dezer maand dc voor de dienst in O.-l. bestemde 2" luit. derinf. II. J. G. Ferzeuaar van hier naar Batavia vertrekken. Door Z. Al. is toegestaan het verwisselen van stand plaats aan de heeren P. Altcna en L. A. van Gillen, ontvangers der directebelastingen en accijnsende eerste thans te Hetereu en de tweede te Terschelling. Alen schrijft ons uit Amsterdam het volgeude: De reus der luchtballen heeft heden den elfden dag van de negende maand eene volwassen reuzin ter wereld ge bragt, genaamd: teleurstelling. U de uitwerking van Nadar's woorden: Le vent tres fort aujourtf/m? te beschrijven, daar zal ik mij niet aan wagen, maar ik kan u verzekeren/ dat/wanneer eenmaal de mare zal klinken/*de Eugelsche doorspitters hebben het werk gestaakthet geld is opzij vragen zoo ongeveer nog dertig millioen om de zaak te continueren, dc schrik voor den Amsterdammer niet groo- ter 1/u zijn. Ook met de lange gezigten der buitenlui/ kregen wij op het eerste oogeublik innig medelijden,/doch het ging ons even als velen hunner/de eerste indruk was niet voorbij, of eene uitwerking van tegenovergestelden aard openbaarde zich overal/ een algemeen gejubel en gespot hoorde men van alle zijdei/ men scheen zich wel te verheugen in f het leed aan zoo velen berokkend. Alaar Amsterdam heeft reeds zoo menige teleurstelling en bespotting ondervondendat zij ook deze wel te boven zal komen. En toch, Nadar neemt slechts een paar dagen uit stel en heeft beloofd/hij gunstig weder /oüdcrdag a.s. zijne /j- luchtreis te ondernemen. Is dus, even als bij de duurara- ving, liet vertrouwen lievig geschokt, de hoop, die rcwd^/2 zoo vele jaren het plegt-anker is van Amsterdam, d.yfrop"1" is thans het eene oog gevestigd, terwijl men met he fes derc onafgebroken de gangen van Nadar bespied.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Nieuwe Courant van Den Helder | 1865 | | pagina 1