«jjeföer, 3IteuroeÖiep, WiffemsoorÖ, cn,v 449. Vijfde Jaargang. 1865. ZATURDAG 16 SEPTEMBER. NIEUWE COURANT VAN DEN Verschijnt WOENSDAG en ZATU11DAG. Abonnementsprijs voor 8 maandenƒ1.30 Franco per post „1.50 Men abonneert zich hij alle Boekhandelaren cn Post directeuren. Brieven franco aan den Uitgever S. Giltjf.s. De prijs der Advebtentikn van 14 regels is 40 Centen voor eiken regel meer 10 Centen. Zcgelrcgt voor elke plaatsing 85 Centen. Vóór des Dingsdags en Vrijdags middag 12 uur gelieve mende Advertentiën intezcnden. Ingezonden stukken minstens óóu dag vroeger. POLITIEK OVERZIGT. Nog steeds rijst de vraag, wat het lot der hertogdommen zijn zal, namelijk of men ze verdeelen, of onder een vorst vereenigen zal. Mogt het laatste het geval zijn, dan gelooft men dat Oldenburg de meeste kansen heeft. Zoon eener Russische grootvorstin, generaal der Russische infanterie, president vau den Russischen senaat en den titel voerende van keizerlijke hoogheid, geeft hem dit van de zijde van Rusland als pretendent grooten steun. Men verzekert verderdat Oosten rijk niet» liever zou willen dan dat de zaak op de laatste wijze werd opgelost; dan werden Pruisens plannen op de minst storende wijze verijdeld. Men doet uitkomen hoe dan Ruslands politiek weder zou zegenvieren, die met den na ijver der beide groote duitsche rijken steeds zijn voordeel wist te doen. Echter zou die oplossing naar de meening van velen zeer onregtvaardig zijn. De boud, zeggen zij, moet uitspraak doen over de titels of aanspraken der pre tendenten en men heeft geen regt om een generaal van den czaar in het hart van Duitschland te plaatsenom dezen te believen. De Pransche bladen houden de gisting levendig, die in Frankrijk ontstaan is ten gevolge van den moord door den graaf zu Eulenburg opeen Eransoh onderdaandenkokOtt, te Bonn gepleegd, en de overgroote goedertierenheid die het pruisisoh gouvernement ten opzigtc van den moordenaar aan den dag legt. De verontwaardiging is algemeen in Frankrijk. Zij is ten top gestegen in den Elzas, waaruit de arme Ott afkomstig is. Men had verwachtdat de Fransche bladen eenigo bij zonderheden zouden mededeelen omtrent de zamenkomst van de Fransche en Spaansche vorsten. De mcdcdeelingen echter bepalen zich tot eeuige opmerkingen over de etiquette daarbij in acht genomen. In Italië zijn thans de gemeente-verkiezingen afgeloopen. De cleriealc partij, die gedurende geruimen tijd zich ont hield van de deelneming aan de publieke aangelegenheden, is thans opgetreden met dat gevolg dat vooral in Toskane een aantal clericalen zijn gekozenzelfs in Florence. De meerderheid hebben zij wel niet, maar de uitslag is eene goede les voor de liberalen om bij de aanstaande parlemen taire verkiezingen de krachten hunner tegenpartij niet gering te schatten. 1TI B TT W S lï D 11T 3- S1T. Helder, Nieuwediep, Willemsoord enz. 16 September 1S65. Bij de heden ter directie der marine alhier plaats gehad hebbende aanbesteding van het vernieuwen van schut tingen en het verrigten van herstellingen aan gebouwen zijn ingekomen 10 inschrijvingsbiljetten, als van de heeren: P. Dekker f3486, S. Gooien f3418, R. Vos f3415, P. Verheij f3378, Geb^. Janzen f3333, P. Spruit f3279, A. Bas f 3267, Gebrs. Korff f 3100 Gebrs. Moorman f 3040 W. van der Wooning f2993. Zr. Ms. adviesjagt Frans Naerebout is heden hier aangekomen ter afhaling van 50 zee-militiensdie tijdelijk te Vlissifilcn worden gedetacheerd. Blijkens een bij het Departement vau Marine ontvan gen berigtis Zr. Ms. stoomschip lFaterr/ens, onder bevel van den kapt.-iuit. t/z. F. L. Geerling, na den 23 Aug. jl. New-York verlaten te hebben, den 12 dezer te Spithcad aangekomen. Alles is wel aan boord. Volgens Zr. Ms. besluit zal met den 16 Oct. a. s. in dienst worden gesteld de korvet van Speijk, en het bevel over dien bodem worden opgedragen aan den kapt.-luit t/z. M. II. Jansenterwijl de état-major voorts zal worden zamengesteld als volgt: luit", t/z. 1° kl. J. K. L. Gey van Pittiuslc offic de luitns t/z. 2° kl. J. F. van Kervel C. Schuijlenburg, E. Simon vau der Aa, J. L. Inckel; offic. van gezondh. 2° kl. M. T. Manden, offic. van gezondh. 3" kl. P. C. Buijze; offic. van adm. 2° kl. B. A. Stieler, adj. adm. D. A. van der Laan en scheepsklerk II. Kluit. Voorts is bepaald dat de korvetten van SpeijkPrins Maurits en Faliaseen kruistogt zullen maken in het noordelijk gedeelte der Atlantische-Oceaan en zal het opper bevel vau dit escader worden opgedragen aan den kommandant van de van Speijk. De luit. t/z. 1G kl. jhr. A. C. van llaeften1° offic. op Zr. Ms. transportschip Heldin wordt met den laatston dezer en de offic. van gez. 2C kl. P. J. van Wageningedie nende op Zr. Ms. stoomschip Cycloop, met den 15 dezer op non-activiteit gebragt. Daarentegen worden met den 1 Oct. aanstaande geplaatst: op Zr. Ms. transportschip Heldin, als le offic. de luit. t/z. le kl. G. W. C. Westenberg, en. op Zr. Ms. drijvende batterij Neplunus, dc luit. t/z. 1° klasse D. Schuurman, terwijl do offic. van gez. 2C kl. J. J. W. dc la Cour, met den 16 dezer geplaatst wordt op Zr. Ms. stoomschip Cycloop. Men schrijft ons van Amsterdam dd. 14 September Voor diegenen uwer lezers die gelukkig niet in de gelegen heid waren den reuzen-ballon vau Nadar in Amsterdam te zien opgaan wil ik daaromtrent vau wat ik zag eu hoorde gaarne iets mededeelen. Spoortreinen, stoombooten en zoovele andere middelen van vervoer bragten, door het heerlijke weder uitgelokt, ander maal duizende bij duizende nieuwsgierigen in Amsterdam, óm zieli schadeloos te stellen voor de op Maandag ondervonden teleurstellingdadelijk stroomde alles naar de plaats alwaar het nmonstrum ingens" zou opstijgen. Reeds ten drie ure na den middag was er om en nabij het terrein schier geen duim gronds meer onbezetop de daken der huizenop schoorstee- nenop molens en molenroeden wa3 het eene bonte massa van toesehouwrers die, als vastgenageld aan de plek waar zij stondenblootgesteld waren aan de brandende zonnestralen en nog maar altijd groeide de menigte met digte drommen aan. Nu en dan werd er op het terrein een kanonschot gelost om de verwachting meer te spannen en indruk op te wekken; bij afwisseling werden er kleine luchtballonnen opgelaten die of spoedig neerkwamen of, even als de kwallen langs onze kust (vergeef mij dat beeld) inkrimpend of dcploijercud in de lucht rondbuitelden. Na uren van inspanning in een blakerende zon, zonder ecnige lafenis voor den dorst, of rust voor de doodvermoeide onderdanennaderde eindelijk het bepaalde tijdstip der op stijging, half zes; maar 't was Nadar nog te vroeg; 't wordt zes uren half zeven, maar nog maar altijd bleef dc vuil- geele gelapte ballon als aan den grond genageldde ecnige afwisseling die er plaats had, was het hulpgeschreeuw van eenige te water gedrongen mensclienhet losraken of weg zinken van een vlot, hetwelk de menschenmassa niet kon

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Nieuwe Courant van Den Helder | 1865 | | pagina 1