«QefÖer, JlieumeÖiep, IMfeinsoorÖ, en<v J\/o 450. Vijfde Jaargang. 1865. WOENSDAG 20 SEPTEMBER. NIEUWE COÜRANT VAN DEN Verschijnt WOENSDAG cn ZATUEDAG. Abonnementsprijs voor S maandenƒ1.30 Franco per post .1.50 Men abonneert zich bij allo Bookhandclarcn en Post directeuren. Brieven franco aan den Uitgever S. Giltjes. De prijs det Advertenties van 14 regels is 40 Centen j voor eiken regel meer 10 Centen. Zegclregt voor elke plaatsing 35 Centen. Vóór des Dingsdags en Vrijdags middag 12 uur gelieve men do Advcrtentién intczcndcn. Ingezonden stukken minstens éón dag vroeger. POLITIEK OVERZIGT. Een besluit van den koning van Pruisen, gecontra signeerd door den minister-president von Bismarckis thans te ïtatzeburg openbaar gemaakt, waarbij wordt afgekondigddat overeenkomstig den daartoe door de lands- vertegenwoordiging van Holstein uitgedrukten weuschPrui sen bezit neemt van het Hertogdom. Voorts is daarbij geproclameerd. 1°. dat de koning van Pruiseno.ider den titel van her tog van Lauenburg optredende, zich verbindt de wettig verkregen regten te zullen handhaven 2°. dat de minister-president en minister van buiteuland- sche zaken in Pruisen, de heer von Bismarck, benoemd wordt tot minister des konings voor Lauenburg; 3°. dat die minister het bestuur over Lauenburg zal voe ren overeenkomstig de in het hertogdom bestaande wetten; 4°. dat alle ambtenaren, die den eed van getrouwheid zullen hebben afgelegdin hunne betrekking zullen worden geliandhaafd; 5°. dat de heer von Arnim-Boitzenburg wordt opgedragen namens Pruisen bezit te nemen van het Lauenburgsche grondgebied 6°. dat de huldiging des konings als hertog wordt voor behouden tot aan het tijdstip waarop het mogelijk zal zijn dat Z. M. persoonlijk liet bezit van liet hertogdom overneme. Dien zelfden dag heeft geueraal von Manteuflel ook zijn bestuur over Plehsburg aanvaard bij eene proclamatie aan de bevolking, waarin het volgende wordt gezegd: »Ten gevolge der overeenkomst, te Gastein gesloten, zijt gij thans onder een afzonderlijk bestuur geplaatst en aan het gezag van den Pruisischeu koning onderworpen. Het Pruisisch bestuur bezield met de zucht tot regtvaardigheid, tot handhaving der openbare orde en tot bevordering van de gemeenschappelijke welvaart. Het belooft u uwe belan gen te zullen behartigenhet verwacht van zijn kant uwe gehoorzaamheid aan Zr. M's. bevelen." Dit bestuur wordt verdeeld in vier afdeelingen: binnen- landsche zaken, eeredienst, oorlog en justitie. Yoor het beheer van finantiën werden voorloopig drie bureaux inge- rigt, welker hoofd later zal worden benoemd. Het tolbe- lieer en het telegraafwezen te Elensburg, benevens het post wezen in Sleeswijk blijven aan de in functie zijnde leiders toevertrouwd. Vervolgens worden eenige aanwijzingen ge daan betrekkelijk de inrigting van het nieuwe bestuur en van zijne onderdeelen. De Pruisische garnizoens-troepen zijn op genoemden da tum in de feestelijk versierde oude hertogstad Lauenburg binnengerukt en met gejuich ontvaugen. 1TI 3 TT TT S Lf D X1T 3 331T. Helder, Nieuwediep, Willemsoord enz. 19 September 1865. Eeuige infanteristenongeveer 20 manlijdende aan oogziekte, zijn gisteren van hier naar 's rijks hospitaal te Utrecht, ter verdere verpleging overgebragt. Door Z. M. is benoemdonder meer anderentot 1° luit. bij de inf., de 2e luit. J. J. Sas, alhier iu garnizoen. Op Donderdag 2S September a. s.des namiddags ten half drie ure, zal aan het lokaal van het Provinciaal Bestuur te Haarlem worden aanbesteed Het onderhouden van de Heldersche zeewering en van de gebouwen en toestellen in het landshok aan den Helder, van 1 Oct. 1865 tot 1 Jan. 1869. Onze lezers in de Zijpe en anderen die daarin be lang stellen, kunnen wij mededeelen, dat wij welwillend in de gelegenheid zullen worden gesteld, om voortaan de mu- tatiën, voorkomende bij den Burgerlijken Stand vau ge noemde gemeente, geregeld te kunnen mededeelen. Het nieuw gebouwde stoomschip Maas en Waal, on langs hier uitgerust en in dienst gesteld, heeft gisteren een proeftogt gemaakt op de reede. Zalurdag namiddag is Zr. Ms. korvet van Speijh van Amsterdam naar hier gebragtom voor de in ons vorig noinmer vermelde kruistogt gereed gemaakt te worden. Door den minister van marine zijn benoemd tot kadets bij het korps mariniers J. J. Keeriugh, H. J. liomency en H. B. van Ehijn. Naar men verneemt heeft de oorlogsbrik de Wesponder bevel van den luit. t/z. le kl. J. N. Slegt, de gepantserde kanonneerboot Nimrod, kommand, luit. t/z. lc kl. Il.K.Koning, eene kanonneerboot onder bevel van den luit. t/z. 1° kl. C. P. van der Star, benevens de adviesboot Frans Naerebout, bevel ontvangen om op de hoogte der Willemstad te kruisenten einde te beletten dat er vee worde in- of uitgevoerd in de provincie Zuidholland. De geheele llotille zal ouder het bevel staan van den luit. t/z. Slegt. Ten dienste van de marinewerf te Amsterdam is door den Minister van marine aangekocht de stoombrandspuit de Rijn, van de firma Merryweather en Sons, welke spuit te Keulen den eersten prijs is waardig geoordeeld. Men schrijft van Wieringendd. 18 Sept. het volgende Als eene bijzonderheid kan ik u meldendat in den tuin van den postschipper Evert Baijs alhier, een appelboom, na reeds in dezen zomer vrucht te hebben gedragenthans weder in vollen bloei staat alsof het in de maand Juuij is. Wanucer het weder nog eenigen tijd gunstig blijft, zou het niet on waarschijnlijk zijn dat de bloesem zich tot vrucht zette. Ook kan ik u meldendat met 1 Oct. aanstaande het extra bestelloon vau brieven, couranten enz., zoo als het tot nog toe in vele plattelands gemeenten bestaat, hier zal worden afgeschaft. Men schrijft ons uit Schagen dd. 18 Sept. het volgende Nadar's reis is aanstekend geweest. .Twee onzer knapste koppen, de schilder van: //Schageus Toekomst", (ge herinnert n nog wel den triumfboog vau het spoorwegfeest) en de ex- kommandant van het vóór de geboorte overleden korps oranje- jagers, zijn plotseling door een vlaag van luchtvaartwoede bevangen, en hebben, tegen Donderdag 21 September (na tuurlijk 5, la Nadar: des avonds) eene opstijging aange kondigd laatstgenoemde der //ondernemers" heeft dit gedaan bij eene annonce die aanvangt met de woorden//Lees - en Oordeel". Het spijt mij die bekendmaking, vanwege de uitgebreidheid niet te kunnen afschrijven; go zoudt dan waarschijnlijk met zeker iemand //oordeelen", dat het zelfs voor grootc geesten, die in hooger sfeer wenschen te leven, zeer nuttig kan zijn de herhalingschool te bezoeken. Dit echter daargelaten, is het een opmerkelijk feit, dat terwijl onze hoofdstad slechts op éón Nadar kan bogen, er

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Nieuwe Courant van Den Helder | 1865 | | pagina 1